22.2.14

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Σιδηροδρομική Σύνδεση Καστοριᾶς


ΟΔΟΣ 31.10.2013 | 713

Κύριε Διευθυντἀ

Στήν ἡλεκτρονική ἔκδοση τῆς έφημερίδας «Τό Βήμα» τῆς 17ης Ὀκτωβρίου τοῦ 2013, ἀναδημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ Helios Plus τῆς 16ης τοῦ αὐτοῦ μηνός, στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ὀργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος (ΟΣΕ) προτείνει στό Ὑπουργεῖο Ὑποδομών, γιά τήν 5η προγραμματική περίοδο τήν ἐπέκταση τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου πρός τήν Ἀλβανία. Εἰσηγεῖται νέα ἔργα στήν «ἄγονη» σιδηροδρομική γραμμή τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ἀλλά καί τήν ἐπέκτασή της πρός τήν μεθόριο τῆς γειτονικῆς χώρας, τά ὁποία ἔχουν συνολικό προϋπολογισμό 616 ἑκατ. εὐρώ.
Ὅπως ἀναφέρεται σέ ἀπάντηση τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομών σέ ἀρώτηση τοῦ βουλευτή Πέλλας τῆς ΝΔ κ. Ἰορδάνη Τζαμτζή, ὁ ΟΣΕ ἔχει προτείνει γιά χρηματοδότηση στό ἐπόμενο κοινοτικό πακέτο στήριξης τήν ἀναβάθμιση μέ ἡλεκτροκίνηση καί σηματοδότηση τῆς γραμμής Πλατύ - Ἕδεσσα - Φλώρινα, Μεσονήσι - Καύκασος καί Ἀμύνταιο - Κοζάνη μέ ἐκτιμώμενο κόστος 219 ἑκατ. εὐρώ.

Απ᾽ὄτι εἶμαι είς θέσιν νά γνωρίζω, παγία ἐπιδίωξη καί αἴτημα πρός τήν κεντρική Διοίκηση τῆς χώρας, τῆς κοινωνίας τῆς Καστοριᾶς καί τῶν ἑκάστοτε Δημοτικῶν Ἀρχῶν αύτῆς, ἤταν καί εἶναι ἡ σιδηροδρομική ἔνωση τῆς πόλεώς μας μέ τό σιδηροδρομικό δίκτυο τῆς χώρας μέσω Καλαμπάκας.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς προθέσεως τοῦ ΟΣΕ νά συνδεθεῖ σιδηροδρομικά ἡ χώρα μας μέ τήν Ἀλβανία, καί λόγω τοῦ ὅτι ἡ σύνδεση αὐτή προτείνεται νά γίνει μέ ἐπέκταση τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμής Θεσσαλονίκης –Φλωρίνης νομίζω ὅτι δέν θά ἤταν ἄσκοπο νά ἐπανέλθουν οἱ τοπικοί φορεῖς, καί μάλιστα φορτικά, πρός τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο καί τήν διοίκηση τοῦ ΟΣΕ, ὥστε ἡ ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς σιδηροδρομικῆς ἐνώσεως Ἑλλάδος - Ἀλβανίας γίνει μέ ἐπέκταση τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμής ἀπό τήν Καλαμπάκα μέσω Καστοριᾶς.

Η σύνδεση αὐτή προσφέρει τό πλεονέκτημα τῆς ταχύτερης πρόσβασης πρός τήν Ἀλβανία γιατί ἀποφεύγεται ἡ τεράστια εἰς μῆκος διαδρομή μέσω Φλωρίνης. Ἔτσι ἡ διακίνηση τῶν ἀγαθῶν ἀπό τό λιμάνι τοῦ Πειραιά θά εἶναι εὐχαιρέστερη καί φθηνότερη. Ἐάν ὑπάρξει πρόθεση καί γιά σύνδεση τοῦ λιμανιοῦ τῆς Θεσσαλονίκης τότε, μελλοντικῶς, μπορεῖ κάλλιστα νά συνδεθεῖ σιδηροδρομικά ἡ Καζάνη μέ τήν Καστοριά καί μάλιστα μέ τό ἅλλο αἴτημα τῆς πόλεως μας μέ τήν ταυτόχρονη διάνοιξη τῆς σήραγγας τῆς Κλεισούρας, μέσω τῆς ὁποίας θά διέρχεται ἡ σιδηροδρομική γραμμή.

Εάν μοῦ ἐπιτρέπεται, θά πρότεινα στήν Δημοτική Άρχή τῆς πόλεως μας, καθώς καί στήν περιφερειακή ἑνότητα Καστοριᾶς, νά συντάξουν, μέ τίς τεχνικές καί οίκονομικές ὑπηρεσίες, πού διαθέτουν, καί ὄχι, πρός Θεοῦ, μέ ἀνάθεση σέ ἰδιωτική ἑταιρία μελετῶν (γιά εὐνοήτους λόγους), μιά πλήρως τεκμηριωμένη οἰκονομοτεχνική μελέτη (μποροῦν πρός τόν σκοπὀ αὐτό νά ἀνατρέξουν καί στίς πλείονες τῆς μιᾶς προϋπάρχουσες σχετικές μελέτες πού πρέπει νά ὑπάρχουν στόν Δῆμο), τήν ὁποία καί θά ὑποβάλει ὁ Δῆμος πρός τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο, μέ τήν ἐνεργό συμπαράσταση καί τῶν ἐκλεγμένων ἀντιπροσώπων τῆς περιοχῆς μας στό Κοινοβούλιο, καί νά διεκδικήσει τήν τροποποίηση τοῦ σχεδίου τοῦ ΟΣΕ ὥστε ἡ σιδηρ. σύνδεση Ἑλλαδος-Ἀλβανίας ὑλοποιηθεῖ - ὅταν αὐτό γίνει στό μέλλον – μέσω Καστοριᾶς.

Στήν μελέτη αὐτή θά ἀναφέρονται μέ λεπτομέριες καί μέ πλήρη τεκμηρίωση τά πλεονεκτήματα τῆς σιδηροδρομικῆς σύνδεσης Ἑλλάδος-Ἀλβανίας μέσω Καστοριᾶς τόσο λόγω μικροτέρας διαδρομής, πολιτικῆς σκοπιμότητας, ἐδάφους καί λοιπῶν αἰτίων πού οἱ είδικοί ἐπιστήμονες γνωρίζουν πολύ καλύτερα ἀπό ἑμένα, ὅσο καί ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς, πού θά συντάξουν οἱ οἰκονομικές ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου σέ συνεργασία μέ τίς τεχνικές ὑπηρεσίες.

Ο Δῆμος Καστοριᾶς πρέπει νά σκεφθεῖ σοβαρά τό θέμα καί νά δράσει ἄμεσα καί μέ συμμετοχή στίς ἐνέργειές του καί μέ τούς ἄλλους φορεῖς, γιατί ἤδη μελετᾶται καί σχεδιάζεται ἡ σιδηροδρομική σύνδεση Ἰωαννίνων-Ἀργυροκάστρου. Ἔχουν γίνει ἤδη σχετικές συζητήσεις μεταξύ τῆς περιφέρειας Ήπείρου καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας. Τά σχετικά μπορεῖ νά τά βρεῖ κανείς διατρέχοντας στό διαδίκτυο.

Σέ πολλά ζητήματα ἔχει καπελωθεῖ ἡ Καστοριά ἀπό τά Ἰωάννινα, ἄς μήν καπελωθεῖ καί γιά τό ζήτημα αὐτό. Οἱ Ἀρχές τῆς πόλεως μας καθῶς καί ὅλοι οἱ φορεῖς πρέπει ἀπό τώρα, ἄν ἀγαποῦν καί ἐνδιαφέρονται πραγματικά γιά τήν πατρίδα μας, νά φροντίσουν καί νά προβοῦν σ᾽ὅλες τἰς ἀπαιτούμενες ἐνέργειες ὥστε νά κερδίσουμε τήν σιδηροδρομική σύνδεση καί μή τήν χάσουμε ὅπως τόσα ἄλλα, πού κέρδισαν οἱ γειτονικές μας πόλεις.

Η Ἱστορία ἀναφέρει ὅτι ἡ φυσική καί διαρκής ἐπικοινωνία τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, διά τῆς Ἄνω Μακεδονίας, πρός τό ἐσωτερικό τῆς Ἀλβανίας, τό Δυρράχιο καί ἀπ᾽ έκεί πρός τήν Ἰταλία, γίνονταν πάντοτε μέσω τῆς Καστοριᾶς. Ἄς εύχηθοῦμε ὅτι αύτό θά συνεχισθεῖ νά γίνεται μέ τήν ὑλοποίηση τῆς σιδηροδρομικής σύνδεσης τῶν δύο χωρῶν. Γένοιτο.
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών
19 Ὀκτ. 2013


Υ.Γ. Οἱ Ἀλβανοί ἐνδιαφέρονται σοβαρά γιά τήν σιδηροδρομική σύνδεση τῆς χώρας τους μέ τό Εὐρωπαϊκό δίκτυο, τό ἴδιο καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὁπότε μπορεί κάλλιστα νά ὑλοποιηθεῖ τό σχέδιο καί νά βρεθοῦν καί δωθοῦν τά σχετικά κονδύλια.* * * 


Αναδημοσίευση από το Helios Plus 

Την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου προς την Αλβανία προτείνει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) στο υπουργείο Υποδομών για την 5η προγραμματική περίοδο. Εισηγείται νέα έργα στην «άγονη» σιδηροδρομική γραμμή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και την επέκτασή της προς τη μεθόριο της γειτονικής χώρας, τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 616 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή οι κύριες γραμμές του δικτύου στην Ελλάδα παραμένουν ως είχαν τον 19ο αιώνα και δεν εκσυγχρονίζονται, με αποτέλεσμα η χώρα να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεωπολιτικό της πλεονέκτημα και να διακινήσει το διεθνές εμπόριο μέσα από τον σιδηρόδρομό της.

Οπως αναφέρεται σε απάντηση του υπουργείου Υποδομών σε ερώτηση του βουλευτή Πέλλας της ΝΔ κ. Ιορδάνη Τζαμτζή, ο ΟΣΕ έχει προτείνει για χρηματοδότηση στο επόμενο κοινοτικό πακέτο στήριξης την αναβάθμιση με ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση της γραμμής Πλατύ - Εδεσσα - Φλώρινα, Μεσονήσι - Καύκασος και Αμύνταιο - Κοζάνη με εκτιμώμενο κόστος 219 εκατ. ευρώ.
«Το έργο αφορά την ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Πλατύ - Φλώρινα, μήκους 156 χλμ., της γραμμής Μεσονήσι - Νέος Καύκασος - Σύνορα, μήκους 13 χλμ., και της γραμμής Αμύνταιο - Κοζάνη, μήκους 59 χλμ. και την περιορισμένης έκτασης βελτίωση της γραμμής» αναφέρει το υπουργείο. «Επίσης περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και προσαρμογή στις αρχές διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών σταθμών και εγκαταστάσεων» συνεχίζει.

Το δεύτερο σκέλος της πρότασης είναι πιο φιλόδοξο και προβλέπει την από το μηδέν κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινα - Κρυσταλλοπηγή - Kapshtice με ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση, με εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό 397 εκατ. ευρώ. «Το έργο αφορά την κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 50 χλμ. περίπου, με ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση που θα ενώνει τη Φλώρινα με την Αλβανία στην περιοχή Kapshtice μέσω Κρυσταλλοπηγής» σημειώνει το υπουργείο. Ολα αυτά βέβαια εφόσον ενταχθούν στην 5η προγραμματική περίοδο (2014-2020) και εγκριθεί η χρηματοδότησή τους. Μόνον που με αυτό το σχέδιο ο ΟΣΕ προτείνει το Δημόσιο να «ρίξει» 616 εκατ. ευρώ στην πλέον «άγονη» πλευρά του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Η Kapshtice είναι το χωριό που βρίσκεται στην άλλη πλευρά των συνόρων, μετά την Κρυσταλλοπηγή, και δεν έχει πρόσβαση (!) στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οσο για τον κοντινότερο σταθμό, βρίσκεται έξω από το Πόγραδετς, όπου τα δρομολόγια έχουν διακοπεί εδώ και χρόνια. Οπου κυκλοφορεί τρένο, δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από 35-40 χλμ. ανά ώρα, διότι το αλβανικό δίκτυο, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1947, βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, χειρότερη και από το πεπαλαιωμένο ελληνικό.

Η Αλβανία, από την πλευρά της, έχει μελετήσει τη δημιουργία ενός άξονα υψηλών ταχυτήτων Τιράνων - Ελμπασάν ο οποίος θα συνδεθεί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και θα περνάει από το Πόγραδετς, όμως το γειτονικό κράτος είναι μάλλον δύσκολο να βρει τους πόρους για αυτό το πρότζεκτ, ειδικά αυτή την περίοδο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το υπουργείο, και η ΕΡΓΟΣΕ έχει προγραμματίσει έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, «στο πλαίσιο Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών περιόδου 2007-2013» η εταιρεία μελετά την αναβάθμιση «του σιδηροδρομικού δικτύου Θεσσαλονίκη - Στρυμόνα - Προμαχώνα με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας της γραμμής και την εναρμόνισή της με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, καθώς και τη σύνδεση του 6ου εμπορευματικού προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης» επισημαίνει το υπουργείο.
Επίσης, θα προχωρήσει «ως έργο προτεραιότητας την εγκατάσταση συστήματος Ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκη - Στρυμόνα - Προμαχώνα με εντοπισμένες επεμβάσεις στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή», ενώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 έχει αναλάβει «την κατασκευή της β' φάσης της παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη και την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης και ETCS».

Στελέχη από τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας σημειώνουν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα εκεί όπου υπάρχει εμπορευματική κίνηση. Ετσι, σημειώνουν, χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί η πρόσβαση προς Ειδομένη και Προμαχώνα, αλλά και να αναβαθμιστεί ο άξονας από Θεσσαλονίκη ως τον Εβρο. Και αυτό διότι έτσι θα μειωθεί το κόστος κίνησης και θα αυξηθεί η χωρητικότητα του δικτύου, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για να περνούν τα τουρκικά φορτία από την Ελλάδα - σήμερα οι βιομη-χανίες της Τουρκίας στέλνουν φορτία στην Ευρώπη από το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, που είναι σε κακή κατάσταση. Οπως εξηγούν, η Ελλάδα βρίσκεται σε προνομιακό σημείο του χάρτη και αυτό αποδεικνύεται από την κυοφορούμενη συμφωνία διαμεταφοράς μεταξύ Cosco και Huawei, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει, ακολουθώντας τα χνάρια της HP.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 31 Οκτωβρίου 2013, αρ. φύλλου 713.


Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ