11.8.15

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Το Τζιχάντ και εμείς


ΟΔΟΣ 26.3.2015 | 781

Ο ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως ἐδήλωσε πρό ἡμερῶν ὅτι  «οἱ τζιχαντιστές θά κατακλήσουν τήν Εὐρώπη σέ περίπτωση κατάρρευσης τῆς Ἑλλάδος». Πρό ἡμερῶν ἐπίσης δώθηκε ἐντολή ἀπό τό γραφεῖο τῆς ἀναπληρώτριας ὑπουργοῦ, ἁρμοδίας μεταξύ τῶν ἄλλων καί γιά τούς μετανάστες, νά ὑλοποιηθεῖ ὁ νόμος ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε μέν τό 2011 πλήν ὅμως παρέμεινε ἀδρανής, γιά λόγους εὐνοήτους, καί νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ λαθρομετανάστες οἱ κρατούμενοι ἤδη στά είδικά κέντρα κρατήσεως καθῶς καί οἱ νεοεισερχόμενοι νά μήν προωθοῦνται σʾἀὐτά ἀλλά νά τούς ἐπιτρέπεται ἡ διαμονή στήν χώρα μας μέ τήν ὑπόσχεσή τους - ὑπογράφοντες ὑπεύθυνη δήλωση - ὅτι ἐντός ἑνός μηνός θά ἀναχωρήσουν ἀπό τήν χώρα μας.

Τόσο ἡ δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ, ὅσο καί ἡ ἐνέργεια τῆς Ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ ἤταν μέ τόν ἐπιεικέστερο χαρακτηρισμό, ἀσύνετοι, γιά νά μήν χαρακτηριστούν ὡς ἐπικίνδυνοι γιά τό ἐθνικό συμφέρον ἡ πρώτη, καί την κοινωνική συνοχή καί εἰρήνη ἡ δευτέρα. Ἐάν ἡ δήλωση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ἀποσκοποῦσε νά χρησιμεύσει ὡς διαπραγματευτικό ὅπλο στίς διαπραγματεύσεις μέ τούς ἑταίρους μας καί ἐπιχείρημα, τονίζοντας τήν γεωπολιτική θέση τῆς χώρας μας, καί ὅτι ἡ χώρα μας μέ τίς ὑπάρχουσες συνθῆκες ἀποτελεῖ φραγμό στήν διείσδηση τζιχαντιστῶν στήν Εὐρώπη, ἔρχεται σέ ἀπόλυτη ἀντίθεση μέ τήν ένέργεια τῆς κ. Ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ.

Οἱ κρατούμενοι στά κέντρα κρατήσεως ἤ ἐπί τό εὐηχότερο κέντρα φιλοξενίας τῶν λαθρομεταναστῶν εἶναι ἕνα άναγκαῖο κακό γιατί ἀφʾἑνός μέν ἐλέγχεται ἡ πραγματική προέλευσή τους καί τό ποιόν τους, ἀφʾ ἑτέρου δέ τούς παρέχεται, μέχρι τῆς κατά κάποιο τρόπο λύσης τοῦ προβλήματός τους, χορήγηση στέγης καί τροφῆς καί δέν ἀφήνονται νά κυκλοφορούν στήν κοινωνία ἕρμαιοι τῆς τύχης τους, χωρίς ἐργασία, στέγη, τροφή, κοινῶς, πού τήν κεφαλήν κλεῖναι, ἀποτελοῦντες κίνδυνο γιά τήν κοινωνία ὡς ἐν δυνάμει μελλοντικοί ἐγκληματίες. Ἤδη ἄρχισαν νά ἐμφανίζονται τά φαινόμενα αὐτά μέ αὐτούς ποὐ ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι ἀπό τά κέντρα κρατήσεως.

Επί πλέον πρέπει νά ληφθεῖ ὑπόψιν ὅτι οἱ ἐξαθλιωμένοι λαθρομετανάστες, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶναι μουσουλμάνοι τό θρήσκευμα καί χαμηλοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου, εἶναι φανατικοί καί μπορούν νά ἀποτελέσουν πρόσφορο ἔδαφος καί ἀπύθμενο δεξαμενή γιά προσυλητισμό στίς τάξεις τῶν τζιχαντιστῶν. Ὅλα αὐτά ἔπρεπε νά ληφθούν ὑπόψιν προτοῦ δωθεῖ ἡ ἐντολή γιά τήν κατάργηση τῶν κέντρων φιλοξενίας (κρατήσεως ) τῶν λαθρομεταναστῶν.

Η ὑποτιθέμενη ἔνταξη στήν κοινωνία τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν εἶναι, ἄν ὄχι ἀδύνατος, πολύ δύσκολο νά ἐπιτευχθεῖ λόγω τῆς διαφορᾶς θρησκείας, κουλτούρας καί νοοτροπίας. Γιά τόν λόγο αὐτό πρέπει, κατά τήν γνώμη μου, νά ἀποφευχθεῖ ἡ άνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν, καθῶς καί ἡ χορήγηση τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας ἀνεξέλεκτα, χωρίς νά λαμβάνονται ὑπόψιν οἱ ἐπιπτώσεις οἱ ὁποῖες θά ἐπέλθουν στήν κοινωνία μέ τήν ἀλλοίωση τῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ.

(Η ¨ΟΔΟΣ ¨στό ὑπʾ ἀριθ. 582 τῆς 10ης Μαρτίου τοῦ 2011 φύλλο της, ἐδημοσίευσε ἄρθρο μου μέ τόν τίτλο «Ἰθαγένεια καί Ὑπηκοότης» στό ὁποῖο ἀναλύω ἐκτενῶς τά περί Ἰθαγενείας. Εὐχῆς ἔργο θά ἤταν, ἐάν ὐπάρχει ἡ δυνατότητα, νά ἀναδημοσιευθεῖ τό ἄρθρο αὐτό, στό blog της (*) γιά τήν ἐνημέρωση καί σχόλια τῶν ἀναγνωστῶν της, μιά καί ἐπανῆλθε στό προσκήνιο τό θέμα νομιμοποιήσεως τῶν μεταναστῶν).

Οἱ ἐνέργειες τῶν ἀνωτέρω δύο Ὑπουργῶν δέν εἶναι, δυστυχῶς, οἱ μόνες οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν ὅτι στήν Κυβέρνηση ἀπουσιάζει, σέ πολλά ζητήματα, ὁ συντονισμός τῶν ἐνεργειῶν τῶν Ὑπουργείων καί τῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων μεταξύ τους, ὑπάρχει μιά πολυφωνία καί ὅτι σέ πολλά ζητήματα κάθε Ὑπουργός ἐνεργεῖ αὐτοβούλως καί σύμφωνα μέ τά πιστεύω του καί τίς ἰδεοληψίες του.

Δέσμιοι, ἐν πολλοῖς, καί προκατηλειμένοι ἀπό ἰδεολογίες τοῦ παρελθόντος, οἱ ὁποῖες ἔπαυσαν ἀπό πολλοῦ χρόνου νά ἀποτελοῦν, γιά πολλούς, τήν μόνη ἀλήθεια, οἱ ὁποῖες δοκιμάσθηκαν στήν πράξη καί παταγωδῶς ἀπέτυχαν, μεθυσμένοι ἀπό τήν ἠδονή τῆς ἐκλογικῆς νίκης καί τήν ἰσχύ τῆς ἐξουσίας, νομίζουν, καί προσπαθούν, νά ἐφαρμόσουν στήν πράξη τίς ἰδεοληψίες τους, οἱ ὁποῖες εἶναι τίς περισσότερες φορές ἀνεφάρμοστες καί ἐκτός πραγματικότητας.

Γιά νά ἐπανέλθουμε στό θέμα μας, τὀ τζιχάντ εἶναι μιά ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Προφήτη καί σημαίνει στά Ἀραβικά (στήν ἀρχική του σημασία) «ἀγώνας κατά τῶν ἀπίστων» καί μετά «ἱερός πόλεμος»

Εἶναι θεμιτό κάθε θρησκεία νά προσπαθεῖ, μέ κάθε μέσο, νά προσηλυτήσει ὅσο τό δυνατόν περισσότερους στά δόγματα καί τά πιστεύω της. Τό Ἰσλάμ στήν νεανική του ὁρμή ἐπεβλήθηκε σέ πολλούς πληθυσμούς καί διά τῶν ὅπλων πλήν ὅμως, ὅταν ἐπεκράτησε μεταβλήθηκε σέ πιό ἤπια μορφή καί ἀπέβαλε τόν διά τῆς βίας προσηλυτισμό. Οἱ σύγχρονοι τζιχαντιστές, οι ὁποῖοι θέλουν νά ἱδρύσουν τό ἰσλαμικό κράτος, τό χαλιφάτο, μέ ὅ,τι σημαίνει ὁ ὅρος, χρησιμοποιούν μεθόδους ἀκραῖας βίας καί σκληρότητας μέ σφαγές ἀθώων ἀλλόθρησκων, ἰδιαίτερα χριστιανῶν, μέ καταστροφές πολιτιστικῶν μνημείων τῆς περιοχῆς καί ἄλλες ἐξαλλοσύνες πού δέν συνάδουν στό σύγχρονο καί ἐκπολιτισμένο Ἰσλάμ.

Γι’ αὐτό ὁ μόνος τρόπος ἀντιμετωπήσεως τοῦ ἀκραίου αὐτοῦ ἰσλαμικοῦ φαινομένου πρέπει νά εἶναι ἡ ἀντίδραση τῶν ἰδίων τῶν μουσουλμάνων, μέ τήν ἠθική, οίκονομική, καί κοινωνική ἀπομόνωση τῶν τζιχαντιστῶν καί ἰδιαίτερα μέ τήν ὀρθή ἐρμηνεία τῶν διαφόρων χωρίων τοῦ Κορανίου, πού ἐπιδέχονται πολλές καί ποικίλες ἐρμηνεῖες.

Εὐχή ὅλων μας πρέπει νά εἶναι ἡ ἐπιτυχία τῶν ὀρθοφρονούντων μουσουλμάνων νά ἐξαλήψουν τό φαινόμενο αύτό τό ὁποῖο δυσφημεῖ τό Ἰσλάμ καί φέρει τήν ἀνθρωπότητα καί τόν πολιτισμό 1000 καί πλέον χρόνια πίσω.


(*) ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Ιθαγένεια και υπηκοότης

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 26 Μαρτίου 2015, αρ. φύλλου 781


Σχετικά:
ΟΔΟΣ: Αραβική Άνοιξη
ΟΔΟΣ: Colonel
ΟΔΟΣ: υπερσυντηρητικά πρότυπα | 11/9
ΟΔΟΣ: Φανατισμός
ΟΔΟΣ: Φανατισμός 2
ΟΔΟΣ: Iyi çocuklar iyi dans | Τα καλά παιδιά καλά χορεύουν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ