17.8.15

ΟΔΟΣ: Αποκατάσταση της αλήθειας
ΣΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της αλήθειας προχώρησε η «Επιτροπή Επιλογής Δικηγόρου με Έμμισθη Εντολή στον Δήμο Καστοριάς» με βάση την επιστολή της που καταχωρείται στην συνέχεια. Η επιστολή υπογράφεται και από τα πέντε μέλη της από τα οποία τα τέσσερα είναι δικηγόροι - τρία εκ των οποίων μέλη ορισθέντα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς- και το πέμπτο είναι ο κ. Ανέστης Αγγελής, δήμαρχος Καστοριάς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ εξάγεται το συμπέρασμα ότι την πρωτοβουλία για την λήψη της διαβόητης ομόφωνης απόφασης για ορθή επανάληψη της προκήρυξης της πρόσληψης δικηγόρου, την είχαν όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή η πρόεδρος που εκπροσωπεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι τρεις δικηγόροι που όρισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς! Και σε καμιά περίπτωση ο δήμαρχος, τον οποίο αντίθετα κατήγγειλε το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς την περασμένη εβδομάδα με το περίφημο "διάβημά" του που κοινοποίησε στην Εισαγγελία και σε άλλους αποδέκτες - από τους οποίους τυχαία ξέφυγε από τους "υπηρέτες" της Θέμιδας το Διεθνές Δικαστήριο της… Νυρεμβέργης για τα εγκλήματα πολέμου.

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ερωτήματα για τους λόγους εξ αιτίας των οποίων ο Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς, στον τελευταίο χρόνο έχει τουλάχιστον για δεύτερη φορά εκδηλωθεί με ασυνήθιστο τρόπο και μάλιστα για σοβαρά θέματα σε ανάρμοστο ύφος χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης, στο όνομα όμως όλων των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, δεν έχουν ακόμη απαντηθεί. Όπως δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα για το ποιος τελικά χειραγωγεί τα θερμόαιμα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς και εκδηλώνεται με αυτήν την ιδιαίτερη και ακραία συμπεριφορά, εκθέτοντας το σύνολο των δικηγόρων της Καστοριάς.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΩΡΑ που έκλεινε η ύλη της εφημερίδα (χθες αργά το απόγευμα) και οδηγούνταν στο τυπογραφείο το σημερινό φύλλο, αν και είχαν περάσει 6 ημέρες από την επιστολή της «Επιτροπής Επιλογής Δικηγόρου με Έμμισθη Εντολή στον Δήμο Καστοριάς» που ζητούσε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς εκτός των άλλων να αναρτήσει την επιστολή στο διαδικτυακό του τόπο (αφού από εκεί ξεκίνησε να κατακεραυνώνει και να στοχοποιεί τον δήμαρχο Καστοριάς απαιτώντας την κεφαλή του επί πίνακι), η επιστολή δεν αναρτήθηκε!

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ,  άγνωστο θα απομένει το ερώτημα, για το πού το πάει ακριβώς ο Δικηγορικός Σύλλογος - όπως έμεινε και το ποιος φοβάται την Virginia Woolf.
Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 2 Απριλίου 2015, αρ. φύλλου 782


* * *


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 
ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριά 27.3.2015

Προς το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς

Επιστολή

Περιήλθε σε γνώση των μελών της Επιτροπής Επιλογής Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Καστοριάς (άρθρ. 43 του Ν. 419 4/13) το με αριθμ. πρωτ. 4708/23.3.15 «διάβημα» του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, με αναφορές για τη διαδικασία επιλογής δικηγόρου, οι όποιες στρέφονται μεν κατά του Δημάρχου Καστοριάς και νομίμως ορισθέντος μέλους της Επιτροπής, εμμέσως πλην σαφώς όμως θίγουν και όλα τα λοιπά, επίσης νομίμως ορισθέντα, μέλη της, μεταξύ των οποίων -όπως εξάλλου γνωρίζετε- περιλαμβάνονται και μέλη του Συλλόγου σας ορισθέντα με δική σας απόφαση.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

-Στο πλαίσιο ελέγχου της τήρησης (ή μη) της προδικασίας της διαδικασίας επιλογής δικηγόρου από την Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 13.3.2015 διαπιστώθηκε, παρεμπιπτόντως, ότι στο κείμενο της αρχικής προκήρυξης εμφιλοχώρησαν σφάλματα στα αναφερόμενα κριτήρια επιλογής. Στις διατάξεις του άρθρ. 43 παρ.2. η' του Ν. 4194/13 απαριθμούνται περιοριστικώς ως νόμιμα κριτήρια επιλογής: «...η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του...» και ορίζεται ρητά ότι «στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα». Διαπιστώθηκε ειδικότερα, ότι στο κείμενο της αρχικής προκήρυξης αναφέρονταν κριτήρια με αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας  που δεν περιλαμβάνονται στα νόμιμα κριτήρια επιλογής («εντοπιότητα»), το οποίο διορθώθηκε στο (νόμιμο) κριτήριο της «οικογενειακής κατάστασης» με την «ορθή επανάληψη» καθώς και «πιστοποιημένη χρήση χειρισμού ΗΥ». Επίσης ότι τρία διαφορετικά κριτήρια τα οποία απαριθμούνται στο νόμο ξεχωριστά και διακριτά αναφέρονταν σε αυτό ως ένα ενιαίο κριτήριο.

Με βάση τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4194/13, καταλείπεται στα αρμοδίως επιλαμβανόμενα όργανα των Δήμων η διακριτική ευχέρεια επιλογής μόνον του τρόπου καθορισμού του συντελεστή βαρύτητας κάθε προβλεπόμενου στο νόμο κριτηρίου επιλογής και σε καμία περίπτωση η ευχέρεια επιλογής των κατ' ιδίαν κριτηρίων επιλογής, τα οποία απαριθμούνται κατά τρόπο περιοριστικό στις διατάξεις του νόμου.

Η διόρθωση, επομένως, της αρχικής προκήρυξης ήταν νομίμως επιβεβλημένη, προς συμμόρφωση του περιεχομένου της με τους ορισμούς του νόμου. Και η «ορθή επανάληψη» αποτελούσε θεμιτή και πρόσφορη επιλογή για αποκατάσταση της νομιμότητας, δεδομένου ότι αυτή συνιστούσε απλή προσαρμογή στους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου. Άλλωστε, η άσκηση της ουσιαστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής, δηλαδή η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου θα ήταν πρακτικά αδύνατη, δοθέντος ότι, κατά την επιμέτρηση των μορίων/συντελεστών βαρύτητας των υποψηφίων, θα διαπιστωνόταν αφενός η παράλειψη  παράλειψη της μοριοδότησης κριτηρίων προβλεπόμενων ως υποχρεωτικών στο νόμο και αφετέρου η αυθαίρετη, με βάση την αρχική προκήρυξη, μοριοδότηση κριτηρίων μη προβλεπόμενων στο νόμο. Κατά λογική ακολουθία, η διόρθωση της αρχικής προκήρυξης ως προς τα οριζόμενα στο νόμο κριτήρια επιλογής, επέβαλε και την αναδιάταξη των επιμέρους συντελεστών βαρύτητας για κάλυψη ενός εκάστου κριτηρίου.

Ενόψει αυτών, ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στον αρμόδιο από το νόμο Δήμαρχο να διορθώσει τα διαπιστωθέντα σφάλματα με τη μορφή της «ορθής επανάληψης» (β), προς αποκατάσταση και διαφύλαξη της νομιμότητας και διασφάλιση της σύννομης, αντικειμενικής και ισότιμης κρίσης όλων των ενδιαφερόμενων υποψηφίων. Δεν κιν θηκε, επομένως, αυτοβούλως και εκ του πονηρού ο Δήμαρχος και μέλος της Επιτροπής, όπως αναφέρετε στο διάβημα σας.

Στοιχείο, το οποία πολύ εύκολα θα μπορούσατε να έχετε διαπιστώσει, αν επικοινωνούσατε τουλάχιστον με τα ορισθέντα από εσάς τακτικά μέλη της Επιτροπής, πριν τη δημοσιοποίηση του «δι βήματος».

-Ο έλεγχος του εμπροθέσμου και του εν γένει παραδεκτού (ή μη) των αιτήσεων των υποψηφίων στον οποία, άλλωστε, ουδόλως υπεισήλθε επί του παρόντος η Επιτροπή ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής ως συλλογικού οργάνου και δεν αποτελεί έργ έργο και υπόθεση ενός μόνον μέλους της ή τρίτων.

Η αναφορά, λοιπόν, για μεροληπτικές ενέργειες μέλους της Επιτροπής, βάσει απροσδιόριστων φημών και υπονοιών, πέραν του ότι είναι το λιγότερο άστοχη, προκαταλαμβάνει αρνητικά και κάθε υφιστάμενη και επόμενη συλλογική απόφαση της Επιτροπής, θίγοντας έτσι τόσο αυτήν, ως συλλογικό όργανο, όσο και προσωπικά όλα τα μέλη της ως προς την αμερόληπτη κρίση τους.

- Η «ορθή επανάληψη» δεν συνιστά και ευνοϊκή μεταχείριση κάποιου ή κάποιων υποψηφίων (μελών του Συλλόγου σας), δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής του δικηγόρου και δεν θίγει, ούτε καταργεί ή αφαιρεί κάποιο γεννημένα δικαίωμα. Τέτοιο, πάντως, δεν συνιστούν οι όποιες τυχόν προσωπικές προσδοκίες ή εικασίες, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, δεν κλονίζουν την κοινή βούληση όλων των μελών της Επιτροπής για τη σύννομη και αμερόληπτη κρίση όλων των υποψηφίων για την επίμαχη θέση.

Κατόπιν αυτών και με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο γενικά δικαίωμά μας, παρακαλούμε, για την ανάκληση του «διαβήματός» σας και την ανάρτηση της παρούσας επιστολής στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας.

Η Πρόεδρος
Αναστασία Γ. Παληού

Η Γραμματέας
Μαρία Τζήμα

Τα μέλη: 
Ανέστης Αγγελής, Κώστας Σεραφείμ, 
Γιώργος Καραμέρος, Αντώνης Αντωνιάδης


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 2 Απριλίου 2015, αρ. φύλλου 782


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ