6.8.15

Λόγος & Αντίλογος


ΟΔΟΣ 5.3.2015 | 778

Κύριε Διευθυντά

Μέ πολύ προσοχή παρακολουθῶ στήν ἔγκριτη ἐφημερίδα σας τά τεκταινόμενα στήν πόλη μας, ἄν καί μέ καθυστέρηση μιᾶς ἐβδομάδας, μιά καί ἡ ΟΔΟΣ ἔρχεται στήν Ἀθήνα μιά ἐβδομάδα ἀργότερα ἀπό τήν ἡμέρα κυκλοφορίας της.

Ἐκτός ἀπό τίς δρασηριότητες τῶν διαφόρων συλλόγων, πολιτιστικῶν, ἀθλητικῶν κ.λ.π. δέν παραλείπω νά παρακολουθήσω καί τά διαμειβόμενα στό Δημοτικό Συμβούλιο, τά θέματα πού συζητοῦνται σ’ αὐτό καί τίς ἀποφάσεις καί ἐνέργειες τοῦ Δήμου γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφόρων προβλημάτων πού ἀφορούν τήν πόλη μας.

Ἐντύπωση μέ προκάλεσε ὅτι, ἄν καί παρῆλθε ἕνα ἐξάμηνο ἀπό τήν ἀνάληψη τῆς ἀρχῆς ἀπό τήν νέα διοίκηση τοῦ Δήμου, καί παρά τίς προεκλογικές ἐξαγγελίες, δέν συζητήθηκαν κἄν καί δέν λήφθηκαν ἀποφάσεις γιά χρόνια καί πολύ σοβαρά ζητήματα-προβλήματα πού ταλανίζουν τήν πόλη μας.

Ἀναφέρομαι συγκεκριμένα στό κατ΄ ἔτος πρόβλημα τῆς Λίμνης· κάθε χρόνο, τό καλοκαίρι, παρουσιάζεται τό φαινόμενο νά πρασινίζει, καί νά ἔχει μιά δυσοσμία ὀφείλόμενη στόν εὐτροπισμό καί τήν ἀνάπτυξη φυτοπλακτὀν. Ἔχουν γίνει πάμπολες μελέτες, συνέδρια κ.λπ. γιά τά αἴτια τοῦ φαινομένου καί ἔχουν προταθεῖ καί διάφορες λύσεις.

Ὅπως ἔχω γράψει σέ σχετικό ἄρθρο μου, πού δημοσιεύθηκε στήν ΟΔΟ, μέ τά σύγχρονα τεχνολογικά μέσα δέν μπορεῖ νά μήν ὑπάρχει τρόπος νά καθαρισθεῖ ἡ Λίμνη καί ἀπαλειφθεῖ τό φαινόμενο. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό πρέπει ἡ Δημοτική Ἀρχή νά φροντίσει ἐγκαίρως νά λάβει τήν ἀπόφαση καί νά ἐνεργήσει μέ ζέση καί ἀποφασιστικότητα στήν ἐξυγίανση, μέ τόν προσφορότερο τρόπο, τῆς Λίμνης καί νά μήν περιμένει, ὅπως γίνεται κάθε χρόνο νά περάσει ὁ καιρός καί νά παρέλθει τό πρόβλημα.

Ἄλλο ἕνα θέμα πού δέν εἴδα νά ἀπασχολεῖ τό Δημοτικό Συμβούλιο εἶναι ἡ ὑλοποίηση τῶν ὑποχρεώσεων πού ἀνέλαβε ὁ Δῆμος ἔναντι τῆς Europa Nostra ἡ ὁποία ἐπέλεξε τήν πόλη μας, μεταξύ τῶν 7 ἀπειλούμενων μνημείων τῆς Εὐρώπης καί προτίθεται νά τά διασώσει. Ὁ χρόνος τρέχει καί θά φθάσουμε στήν λήξη του χωρίς νά ἔχουμε κάνει τίποτα καί θά τρέχουμε τήν ταλευταῖα στιγμή καί δέν θά φθάνουμε.

Ἀκόμη καί τό ἀκίνητο τοῦ Στρατοπέδου Μαθιουδάκη, ἀνεξαρτήτως τήν ἔκβαση πού θά ἔχει, μποροῦσε κάλλιστα, κατά τήν γνώμη μου, νά μήν εἶχε ἀποτελέσει ἐμπόδιο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ἀστυνομικοῦ μεγάρου.

Ὁ τότε Δήμαρχος, ἄβουλος καί γιά νά τά ἔχει καλά μέ ὅλους, δέν εἶχε τό σθένος νά διαθέσει, ὅπως πρότειναν μερικοί ἐχέφρονες, τό παραπλήσιο οἰκόπεδο νά κτισθεῖ ἐκεί τό ἀστυνομικό μέγαρο, πιθανῶς ἐπηρεασμένος καί ἀπό τίς ἄφρονες ἀπόψεις καί ἐνέργειες καί ἄλλων πολιτικῶν προσώπων καί ἀξιωματούχων, μέ ἀποτέλεσμα, μετά τήν πάροδο τόσο μεγάλου χρονικοῦ διαστήματος μέ τίς ἀντιδικίες καί τίς, ὡς έκ τούτου καθυστερήσεις, νά μήν ὑλοποιηθεῖ ἡ ἀνέγερση τοῦ μεγάρου καί μέ τόν φόβο νά ματαιωθεῖ ἡ άνέγερσή του λόγω οίκονομικῶν συγκυριῶν.

Στό κύριο ἄρθρο τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 778/5-3-2015 φύλλου τῆς ἔγκριτης ἐφημερίδας σας ἀναφέρεστε στήν ἐπετειακή συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τά διαμοιφθέντα σ΄ αὐτήν. Ἡ ἐντύπωση, πού ἀποκόμισα εἶναι ἀπογοητευτική: διαφωνίες, ἀντεγκλίσεις, διαβουλές καί ἀλληλοκατηγορίες κ.λ.π., παντελῆ ἔλλειψη ἐπιθυμίας καί προσπάθειας συνεργασίας καί συνεναίσεως μεταξύ τῆς πλειοψηφίας καί τῶν μειοψηφικῶν ὁμάδων, ἀκόμη καί γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, οὐσιώδη γιά τήν εὔρυθμο λειτουργία τῆς πόλης.

Ἡ σκόπιμη ἤ ἐκ προθέσεως (ὑπερβολή πλήν ὅμως χρήσιμη) ἀδυναμία ἐκλογής, ἀπό τό Δ.Σ. “Συμπαραστάτη τοῦ Δημότη”, ἐκτός αὐτῶν πού άναφέρονται στό κύριο ἄρθρο τῆς ΟΔΟΥ δηλώνει δύο τινά:

-ἤ ὅτι ἡ κοινωνία τῆς Καστοριᾶς δέν διαθέτει οὔτε ἕναν, τῶν συμπολιτῶν μας, ἄξιο νά ἀναλάβει τό οὐσιώδες καί ἄκρως τιμητικό αύτό ἀξίωμα, γιαυτό καί δέν βρήκαν κανέναν νά τοῦ τό ἀναθέσουν,

-ἤ ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ δημοτικοί σύμβουλοι δέν ἐπιθυμούν τήν ὕπαρξη μιᾶς ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς ἡ ὁποία νά μπορεῖ νά ἐλέγχει, ἔστω καί ἄνευ κυρώσεων, τίς πράξεις τους καί νά ἐκθέτει τά κακῶς κείμενα, θέτοντας ἑαυτούς ὑπεράνω οἰασδήποτε κριτικῆς.
Καί τά δύο εἶναι προσβλητικά γιά τήν κοινωνία τῆς Καστοριᾶς ἀπό τούς ἐκλεγμένους ἀπ’ αὐτήν ἄρχοντές της.

Δυστυχῶς, τόσο οἱ ἐκλεγόμενοι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ στό Κοινόβούλιο, ὡς ἐθνικοί ἀντιπρόσωποι, ὅσο καί οἱ ἐκλεγόμενοι ἀντιπρόσωποι στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, ἐνῶ ἐπιζητοῦν τήν ψῆφο τοῦ λαοῦ, γιά τήν ἐκλογή τους, ὑποσχώμενοι ὅτι θά πολιτευθοῦν καί θά ἐνεργοῦν ὡς λειτουργοί τοῦ κοινωνικοῦ συμφέροντος καί γιά τό καλό τοῦ τόπου, ἀναδεικνύοντας τό ἀξίωμα τους, πού τούς ἐμπιστεύθηκε ἡ κοινωνία, πραγματικό λειτούργημα, εὐτελίζουν, μετά τήν ἐκλογή τους, τό ἀξίωμα πού τούς ἐμπιστεύθηκε ὁ λαός ἀπό λειτούργημα σέ ἐπάγγελμα καί μάλιστα ἀπό τά πλέον προσοδοφόρα καί πολλές φορές καί κληρονομούμενο.

Ἀναστάσης Κων. ΠηχιώνΔημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 19 Μαρτίου 2015, αρ. φύλλου 780

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ