3.8.16

Λόγος & Αντίλογος


HAGIOS-GEORGIOS-APO-THN-KASTORIA


Περί πολιτιστικής κληρονομιάςΚύριε Διευθυντά,

Μετά τήν α) δημοσίευση τῆς ἀποκλειστικής συνεντεύξεως πού παραχώρησε ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε σέ ἄλλη εφημερίδα τῆς πόλεώς μας, β) τῆς ἐπιστολής πού ἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στόν καθηγητή κ. Δαουτόπουλο καί γ) τήν ἐπιστολή πού ἔλαβα ἐγώ ἀπό τόν κ. Σταμπουλίδη, ὁ ὁποῖος μοῦ ἔγραψε ὡς τρόπο τινά ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου, θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σχολιάσω τά γραφόμενα τῶν ἀνωτέρω.

Ἡ φερόμενη ὡς ἀποκλειστική συνέντευξη τοῦ ἐκροσώπου τύπου τῆς Μητροπόλεως, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μιά ἐκτενής ἀνακοίνωση τοῦ γραφείου τύπου πού μποροῦσε κάλλιστα νά εἶναι ἕνα πιό μικρό σέ ἔκταση δελτίο τύπου τό ὁποῖο θά διένειμε, ἡ Μητρόπολις, σʹ ὅλα τά ἔντυπα καί ἡλεκτρονικά μέσα ἐνημέρωσης. Τά λεχθέντα στήν συνέντευξη ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνουν μέ περισσότερα λόγια αὐτά τῶν δύο ἐπιστολῶν καί δέν χρήζουν ἰδιαίτερου σχολιασμοῦ.

Προτοῦ σχολιάσω τίς ἐπιστολές καί τά γραφόμενα σ’ αὐτές θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφέρω ὁρισμένα πράγματα γιά νά μποῦν ὅλα στήν θέση τους.

Σέ ἄρθρο μου πού δημοσιεύθηκε στήν ΟΔΟ στίς 4 Δεκεμβρίου 2014, αρ. φύλλου 767,  συνιστοῦσα νά ἱδρυθεῖ στήν πόλη μας Ἱστορικό Ἀρχεῖο στό ὁποῖο νά συγκεντρωθούν ὅλα τά σχετικά μέ τήν Καστοριά, ἱστορικά καί λοιπά τεκμήρια, τῆς ζωής τῆς πόλεως καί τῶν κατοίκων της ἀνά τούς αἰῶνες. Συνιστοῦσα ὡς ἀρχή τῆς συλλογής τῶν διαφόρων στοιχείων τήν ἐπαναφορά στήν πόλη μας τῶν πολύτιμων κωδίκων τῆς Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἐστάλησαν τό 1916 στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη Ἀθηνών πρός φύλαξη, καί μόνον.

Ἐπίσης ἔγραψα ὅτι καλό θά ἤταν ἐάν μᾶς πληροφοροῦσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ποῦ βρίσκονται οἱ εἰκόνες πού ἐκλάπησαν ἀπό ἕνα συγκεκριμένο πρόσωπο, μιά καί εἶχε εἰπεῖ, παλαιότερα, ὅτι γνωρίζει πού βρίσκονται καί ὅτι εἶναι σέ καλά χέρια, ὥστε νά φροντίσει ὁ Δῆμος γιά τήν ἐπανάκτησή τους. Μέ αὐτήν τήν εὐκαιρία ἔθεσα καί τό ἐρώτημα ἐάν βρίσκεται στήν Μητρόπολη ἡ πολύτιμη Ἀρχιερατική Μίτρα, δωρεά τῶν Καστοριανῶν πρός τήν Μητρόπολη, πού φιλοτεχνήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1728.

Δύο ἁπλά καί σαφῆ ἐρωτήματα. Δυστυχῶς ἡ Μητρόπολη ἀπαξίωσε νά ἀπαντήσει στά ἁπλά αὐτά καί σαφῆ ἐρωτήματα, νά ἀνακύψει τό ὅλον θέμα, νά πάρει διαστάσεις καί τώρα νά προσπαθεῖ ἡ Μητρόπολη νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα, μέ ὑπεκφυγές καί μέ διάφορα ἄλλα λόγια.

Στίς ἑπιστολές, τόσο τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τόν κ. Δαουτόπουλο, ὅσο καί τοῦ κ. Σταμπουλίδη πρός ἐμένα, προβάλεται τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου καί οἱ προσπάθειες καί ἐνέργειές του γιά τήν συλλογή κειμηλίων, χειρογράφων, εἰκόνων κ.λ.π., καθῶς καί ἡ ἵδρυση εἰδικοῦ μουσείου, πράγμα πού δέν εἶναι τοῦ παρόντος νά συζητηθεῖ ἐάν συνάδει πρός τό κυρίως ἔργο μιᾶς ἐπισκοπής. Ἡ Ἀρχιερατική Μίτρα, αὐτή πού βρίσκεται στό γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτου εἶναι πολύ εὔκολο νά διαπιστωθεῖ ἐάν ὅντως εἶναι αὐτή τοῦ 1728, ἐάν ζυγισθεῖ, γιατί ἐζύγιζε ὅπως ἐλέγετο δύο καί πλέον ὀκάδες, εἶχε δέ ἐγχάρακτο ἐπιγραφή ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀείμνηστος Παντελής Τσαμίσης. Ἐάν ὅντως εἶναι αὐτή, τότε κακῶς ἀναφέρεται καί προβάλλεται ὡς Μίτρα τοῦ ἀειμνήστου Γερμανοῦ Καραβαγγέλη.


Εφημερίδα-Καστοριάς-Οδός
Χειρόγραφα από την Καστοριά,
στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος στην Αθήνα (“Η Καθημερινή”)


Ἡ Καστοριά εἶχε τήν τύχη νά ἔχει λίαν ἀξιόλογους Ἀρχιερεῖς, ὅπως τόν ἀκατάβλητο μαχητή, μακεδονομάχο Γερμανό Καραβαγγέλη, τόν λόγιο Φιλάρετο Βαφείδη, τήν καλοκάγαθο καί Ἅγιο, ὅχι ὡς τίτλο μόνον, Νικηφόρο Σιδέρη, καί ἄλλους.

Εἶχε ὅμως καί τήν ἀτυχία νά ἔχει καί ἀνάξιους Ἀρχιερεῖς, ὅπως ἕνας ἀπό τούς προκατόχους τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη τόν ὁποῖον γιά τήν ἐλλειπή ἐθνική του στάση ἡ κοινότης τῆς Καστοριᾶς, διά τοῦ προξενείου τοῦ Μοναστηρίου, ἀπαίτησε ἀπό τό Πατριαρχεῖο τήν ἀπομάκρυνσή του ἐκ τοῦ θρόνου τῆς Καστοριᾶς, τοῦ Δωρόθεου, τοῦ ὁποίου εἶναι γνωστός ὁ βίος καί οἱ πράξεις του, ὅπως καί τοῦ Μητροπολίτη τῆς Καστοριᾶς τῶν ἐτῶν πρό και τῶν ἀμέσως μετά, γιά τήν παντελή ἀπουσία του κατά τίς δύσκολες ὥρες πού διῆλθε ἡ Καστοριά τίς προηγούμενες καί τήν ἡμέρα τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό. Ἔλαμψε κυριολεκτικά διά τής ἀπουσίας του ἀπό τά ἱστορικά τεκταινόμενα.

Ὁνύν Μητροπολίτης μας, τόσο ὡς Ἀρχιμανδρίτης στήν Ἀθήνα, ὅσο καί κατά τήν Ἀρχιερατεία του στήν Καστοριά, ἐπέδειξε καί συνεχίζει μέ ζέση νά ἐπιτελεῖ ἕνα σημαντικώτατο ποιμαντορικό ἔργο γιά τό ὁποῖο εἶνα ἀξιέπαινος καί πρέπει ἐμεῖς νά εἴμαστε εὐγνώμονες, πού τόν ἔχουμε στήν πόλη μας.

Δέν πρέπει ὅμως νά διαφεύγει τό γεγονός, ὅτι τό ἔργο τοῦ ἐπισκόπου εἶναι, ὅπως τό λέγει καί ἡ λέξη, νά ἐπισκο-πεῖ, νά φροντίζει γιά τό ὅλο καλό τοῦ ποιμνίου του, καί νά φροντίζει γιά τήν χριστιανική οἰκοδομή τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας του, ὡς διάκονος καί οὔχί ὡς δεσπότης, διότι ἡ Ὀρθοδοξία, πού γιορτάζουμε μεθαύριο, ἐάν δέν συνοδεύεται καί ἀπό Ὀρθοπραξία εἶνα λέξη κενή.

Εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία,

Μέ ἐκτίμηση
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών


Φωτογραφία: Εξαιρετική ξυλόγλυπτη αμφιπρόσωπη (σπάνια) ξυλόγλυπτη και ζωγραφισμένη εικόνα του 13ου αιώνα (107 x 72 cm) από τον ναό της Αγίας Παρασκευής της συνοικίας Οικονόμου της Καστοριάς, με τον άγιο Γεώργιο στην κύρια όψη και τις αγίες Μαρίνα και Ειρήνη (;) στην πίσω. Συνδυάζει στοιχεία βυζαντινής και δυτικής τέχνης. Σήμερα κόσμημα του Βυζαντινού-Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 17 Μαρτίου 2016, αρ. φύλλου 827.

Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος2/8/16

    Αυτή η εικόνα, πώς, και γιατί, βρίσκεται στην Αθήνα, και όχι στην Καστοριά;
    Γιατί δεν τη διεκδικούμε;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ