13.5.15

Λόγος & Αντίλογος

Βυρων-ικόν, Πολυδωρ-ικόν και πολυτον-ικόν

Κύριε Διευθυντά,

Το κατ' εμέ, ω Βύρων, ουδαμώς προσεδόκων χθες τοιαύτην "ΠΑΡΩΝ" ψήφον. Πώς "φύγεν σού έρκος οδόντων" τοιούτον ... ρήμα; Συνετάχθης εις την εγωϊστικήν γραμμήν του Ανεξαρτήτου Πάνου (Διακεκαυμένου), όστις συγχέει τας θέσεις και αρχάς της "δεξιότητος" με την Τσιπραϊκήν ψευδοσοσιαλιστικήν χίμαιραν, προσωπικής έχθρας προς Σαμαράν ένεκεν. Ποί έπτη* η ση πελωρία άμα τε και ευρεία παιδεία και γνώσις ή τε συναίσθησις πατριωτικής ευθύνης; Τον έτερον Πάνον και ημέτερον, μη διαθέτοντα διόλου την σην κατάρτισιν, όστις "για την πατρίδα" σοί προσήγγισεν, αλλά λόγω προσωπικών παθημάτων και ιδίων αμπλακημάτων** συγχέει και ούτος τον άχρι χθες αγνόν και ακραιφνή πατριωτισμόν, τον συγχωρώ.
Καλώς ποιών διαλογίζεσαι "κυάμων απέχεσθαι"***. Θα είσαι χρήσιμος εις τα επιστημονικά και τα κοινωνικά. Ας αφοσιωθής εις την γραφήν δοκιμίων και άρθρων κοινωνικοφιλοσοφικών (θέλεις ωφελήσει περισσότερον εις τον τομέα της τέχνης και των γραμμάτων) αλλά να υπογράφης με ψευδώνυμον, ίνα μη γνωρίζομεν ότι υποκρύπτεται ο κ. Βύρων Πολύδωρας, ο πολιτικός, όστις εγωϊσμού ένεκεν προς Σαμαράν, είδεν ατυχώς δια της εαυτού ψήφου μυωπικώς την πολιτικήν σταθερότητα της χώρας και ελησμόνησεν εις τους κόλπους τινός παρατάξεως πολιτικώς ηνδρώθη και ανεδείχθει με το αξίωμα του υπουργού και του Προέδρου της Βουλής (έστω μιας ημέρας)...

Αναγνώστης σας

Σημειώσεις:
(Προτιμήθηκε η μορφή γλώσσας που προσιδιάζει στο προσωπικό ύφος του κ. Πολύδωρα, καθ' ό αρίστου χειριστού της καθαρευούσης και γενικώς του νεοελληνικού λόγου. )
* ποί έπτη; = πού πέταξε;
** αμπλακημάτων = αμαρτημάτων, ατυχιών

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 15 Ιανουαρίου 2015, αρ. φύλλου 771.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ