8.5.15

Λόγος & ΑντίλογοςΙστορικό Αρχείο


Εφημολογεῖτο, πρό ἰκανοῦ χρόνου, ὅτι ὁ Δῆμος Καστοριᾶς ἤ ἕνας φορέας, στόν ὁποῖο θά ἀνετίθετο ἀπό τόν Δῆμο τό ἔργο, θά προέβαινε στήν δημιουργία «Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Πόλεως Καστοριᾶς». Δυστυχῶς, ἀπ’ ὅ,τι εἶμαι εἰς θέσιν νά γνωρίζω, δέν ὑλοποιήθηκε ἕνα τέτοιο ἔργο μέχρι σήμερα.

Η δημιουργία ἱστορικοῦ ἀρχείου θά εἶναι πολλαπλῶς χρήσιμη γιά τήν πόλη μας γιαυτό καί εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑλοποιηθεῖ, γιατί σ’ αὐτό θά συγκεντρωθοῦν καί θά διατηρηθοῦν στοιχεία ἱστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων κ. λ.π. τῆς ζωής τῆς πόλεώς μας τόσο παρελθόντων ἐτῶν ὅσο καί διατήρηση σύγχρονων τοιούτων. Στοιχεία πού θά ἀπεικονίζουν τήν ζωή τῶν κατοίκων καί τῆς κοινωνίας τῆς Καστοριᾶς στήν ἱστορική της διαδρομή.

Στό ἱστορικό ἀρχεῖο τῆς πόλης μας, ἐνδεικτικά ἀναφέρω ὅτι, μπορούν νά συγκεντρωθοῦν διάφορα ἔγγραφα ὅπως προικοσύμφωνα, διαθῆκες, ἐμπορικές συμφωνίες, ἐπιστολές κ.λ.π. καταστατικά καί δραστηριότητες ἀθλητικῶν καί ἄλλων συλλόγων ὅπως φιλανθρωπικῶν ( π.χ. τῆς Φιλοπτώχου), πολιτιστικῶν κ.λ.π. καί οίεσδήποτε ἄλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Ἐπίσης μποροῦν νά μαγνητοφωνηθούν καί διατηρηθούν συνεντεύξεις παλαιῶν Καστοριανῶν πού μπορούν νά ἐνθυμούνται γεγονότα, καί συμβάντα παλαιότερων ἐποχῶν.

Τό θέμα τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου μπορεῖ νά τεθεῖ πρός συζήτηση στό Δημοτικό Συμβούλιο καί ἐάν έγκριθεῖ ἡ ἵδρυσή του μπορεῖ νά ἀνατεθεῖ ἤ σέ μιά ὑπηρεσία τοῦ Δήμου ἤ σέ ἕναν ἀνεξάρτητο φορέα. Νά συσταθεῖ μιά τριμελής ἐπιτροπή γιά τήν συλλογή τοῦ ὑλικοῦ πρός ἀρχειοθέτηση –μπορεῖ κάλλιστα νά ἀποτελεῖται ἀπό συμπατριῶτες μας οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά θέλουν νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους πρός τήν πόλη ἐθελοντικά καί ἀμισθί βεβαίως– καί ὁ Δῆμος νά διαθέσει μία ἤ δύο αἴθουσες, μία γιά γραφεῖο καί μία γιά τήν τοποθέτηση τῶν ἀρχειοθηκῶν.

Επειδή μπορεῖ νά τεθεῖ τό θέμα τοῦ οἰκονομικοῦ κόστους, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί τῶν περικοπῶν τῶν δημοτικῶν ἐσόδων, ὁ Δῆμος θά ἐπιβαρυνθεῖ μόνον μέ τόν ἐξοπλισμό τῶν ἀρχειοθηκῶν ἑνός γραφείου καί ἑνός ἡλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ, ἀναγκαίου γιά τήν καταγραφή τῶν πρός ἀρχειοθέτηση στοιχείων, καί νά διαθέσει ἕναν ἤ μία ὑπάλληλο, μετακλητό ἀπό ἄλλη ὑπηρεσία ἤ νά προσλάβει ἕναν ἤ μία ὑπάλληλο πού νά γνωρίζει νά χειρίζεται πολύ καλά ἡλεκτρονικό ὑπολογιστή, μέ σύμβαση ἔργου καί τόν κατώτερο μισθό.

Η πρῶτη ἐνέργεια, στήν περίπτωση πού ἱδρυθεῖ τό ἱστορικό ἀρχεῖο, θά πρέπει νά εἶναι ἡ αἴτηση ἤ μάλλον ἡ ἀπαίτηση, ἀπό τόν Δῆμο, ἡ ἐπιστροφή στήν Καστοριά τῶν πολύτιμων «Καστοριανῶν Κωδίκων» πού ὑπάρχουν στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών ἀπό τό 1916, οἱ ὁποῖοι ἐστάλησαν ἐκεί τό 1916 κατά τήν διάρκεια τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου πρός φύλαξη λόγω τοῦ πολέμου καί ἐνδεχόμενης καθόδου μέχρι τῆς Καστοριᾶς γερμανικῶν καί βουλγαρικῶν στρατευμάτων καί κλοπῆς αὐτῶν ἀπό τούς Βουλγάρους. Ὡς μαγιά τῆς συλλογής τῶν διαφόρων στοιχείων, ἀναφέρω ὅτι πολλά στοιχεία ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ πατέρα μου τά ἐδωσα πρός φύλαξη στό Μουσεῖο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος μέχρι νά γίνει τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς πόλης μας καί παραδωθούν σ’ αὐτό.

Όλα τά ἀνωτέρω ἀποτελούν μιά πρόταση δική μου, χωρίς νά εἶμαι εἰδικός ἐπί τοῦ θέματος, ὡς ἔναυσμα προβληματισμοῦ καί συζητήσεων συμπατριωτῶν μας πλέ ον εἰδημόνων ἐμοῦ οἱ ὁποῖοι μπορούν νά ὑποβάλουν καλύτερες προτάσεις.
Μέ ἐκτίμηση

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 4 Δεκεμβρίου 2014, αρ. φύλλου 767
Φωτό: Το αρχοντικό Τζώτζα, που ανακαινίστηκε προ πολλών ετών για να στεγάσει υποτίθεται το Ιστορικό Αρχείο της πόλης της Καστοριάς.

Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ