30.12.12

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Βυζαντινή; Ἀρχόντισσα;
Διαφαίνεται καθαρά ὁ πόνος μιᾶς πραγματικῆς καστοριανής άρχόντισσας γιά τήν κατάντια τῆς γενέτειράς της στό ἄρθρο τῆς κας Ἀθηνάς Γιοβανοπούλου «Καστοριά μιά ξεπεσμένη άρχόντισσα», πού δημοσιεύθηκε στό φύλλο 652 τῆς 26ης Ιουλίου 2012 τῆς ΟΔΟΥ. Πράγματι ἡ Καστοριά ἦταν Ἀρχόντισσα καί μάλιστα Βυζαντινή, αύτό δέ όφείλετο στούς κατοίκους της. Ἦταν ἄρχοντες οἱ Καστοριανοί, ὄχι μόνον οἱ οίκονομικῶς εύκατάστατοι άλλα καί οἱ ἁπλοί έργᾶτες τῆς γούνας.
Τήν άρχοντιά τήν προσδίνουν σέ μιά πόλη οἱ κάτοικοι της, ἡ κοινωνική τους συμπεριφορά, ἡ πολιτιστική τους καλλιέργεια καί ἡ άγάπη πρός τήν πόλη τους.

Οἱ Καστοριανοί, λόγω τῆς έπεξεργασίας τῆς γούνας, τῶν παροικιῶν, πού δημιούργησαν στίς μεγάλες πόλεις τῆς Εύρώπης καί τῶν Η.Π.Α. καί άπό τά χρόνια άκόμη τῆς Τουρκοκρατίας τόν συγχροτισμό τους μέ τούς λαούς τῆς Εύρώπης καί τόν Εύρωπαϊκό πολιτισμό, ανέπτυξαν μιά πολύ προηγμένη άντίληψη κοινωνικῆς ζωῆς καί διεκρίνοντο ὅλων τῶν ἄλλων πόλεων, ὄχι μόνον τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας (μέ ἐξαίρεση τήν Σιάτιστα) ἀλλά ὅλης τῆς Μακεδονίας, μπορεῖ κανείς, μάλιστα, νά είπεῖ καί ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Τά άρχοντικά, πού ἔκτισαν, ὁ πλοῦτος τῆς οἰκοσκευῆς των καί ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους ἦταν περισσότερο Εύρωπαϊκός παρά Βαλκάνιος. Ἡ Καστοριά ἦταν ἀπό τίς πρῶτες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, πού ἀπέκτεισαν δημοτικό δίκτυο ὕδρευσης, δωρεά τοῦ συλλόγου Καστοριανῶν τῶν Παρισίων μέ τήν συνδρομή καί τῶν Καστοριανῶν τῆς Νέας Ὑόρκης. Αὐτά καί ἄλλα τόσα ἀποτελοῦν τεκμήρια τῆς πάλαι ποτέ ἀρχοντιᾶς τῆς Καστοριᾶς.

Τό νά ἀποκαλεῖ κανείς σήμερα, καί μάλιστα ἀπό τούς ἰθύνοντας τῆς πόλεως καί ἐπανειλημμένως, τήν Καστοριά «Βυζαντινή Ἀρχόντισσα» μοιάζει μέ εἰρωνεία καί μπορεῖ νά ἐκληφθεῖ ὡς ἀνέκδοτο. Ὅπως παλαιότερα λέγαμε «Ἀλβανός τουρίστας» τώρα θά λέμε «Βυζαντινή Ἀρχόντισσα» έννοώντας τήν σύγχρονη Καστοριά.


Τήν άρχοντιά δέν τήν άποκτά κανείς αύτοπροβαλόμενος ὡς ἄρχοντας άλλά τοῦ άπονέμει τόν χαρακτηρισμό ἡ κοινωνία. Ὑπήρχαν Καστοριανοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μιά ἀρχοντιά, τήν ὁποία ἀνεγνώριζε ὅλη ἡ καστοριανή κοινωνία γιαυτό καί τούς ὑπολήπτονταν καί τούς τιμοῦσε. Ἦταν γνωστή ἡ ἀρχοντιά τοῦ Ἀλβανοῦ Μπασάρα, τοῦ Μπατρίνου, τῶν ἀδελφῶν Δούκη, τοῦ Παντελή Τσαμίση καί τῶν παιδιῶν του, τοῦ Σαράντη Τσεμάνη, τῶν Βαλαλάδων, τοῦ Γιόκα, τοῦ Γκιάτα καί τόσων ἄλλων, πού γιά νά τούς ἀναφέρω ὅλους θά πρέπει νά καλύψω ὅλη τήν ὕλη τῆς ἐφημερίδας. ‘Αλλά ἡ ἀρχοντιά δέν ἔλειπε καί ἀπό τούς ἁπλούς κατοίκους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἀρχοντιά τοῦ μπάρμπα-Θεοχάρη Μπαλή. Ὁ μπάρμπα-Θεοχάρης ἦταν ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος, βαρκάρης τό ἐπάγγελμα, τῆς παλαιάς σχολῆς –φοροῦσε ἀκόμη ἀντεριά- σεμνός, τίμιος, ἀξιοπρεπής ἄμεμπτος στό ἤθος, ἀμόρφωτος μέ τήν σημερινή ἔννοια τῆς ἀποκτήσεως γνώσεων πλήν ὅμως θυμόσοφος. Ὅταν ὁ μπαρμπα-Θεοχάρης παιρνοῦσε ἔξω ἤ ἔμπαινε στό καφενεῖο Αἴγλη -στό Τσαρσί- ὄπου σύχναζε καί ἡ πνευματική ἐλίτ τῆς Καστοριᾶς, ἡ πνευματική αὐτή ἐλίτ καλοῦσε στό τραπέζι της τόν μπαρμπα-Θεοχάρη νά συμετάσχει στίς συζητήσεις τους, ἄκουε τίς ἀπόψεις του μέ μεγάλη προσοχή καί τοῦ ἐπεδείκνυε ἕνα σεβασμό, ὅπως καί ὅλοι μας οἱ Καστοριανοί γιατί ὁ μπαρμπα-Θεοχάρης ἦταν ἕνας πραγματικός ἄρχοντας χωρίς φανφάρες καί ἐπιδείξεις, πράγμα πού τό ἀναγνώριζε ὅλη ἡ πόλη καί γιά τό ὁποῖο τόν τιμοῦσε καί σέβονταν. Αὐτό σημαίνει ἀρχοντιά, νά τήν ἀναγνωρίζουν πάνω σου οἱ συμπολίτες σου καί νά σέ σέβονται γι’ αυτό.

Ὅσον ἀφορᾶ τό «βυζαντινή», ἐδώ γελάμε. Τί τό βυζαντινό ἔχει νά ἐπιδείξει σήμερα ἡ Καστοριά; ἐλάχιστα ὑπολείματα τοῦ τείχους, μέρος τοῦ ὁποίου, πρό μερικῶν ἐτῶν θέλησε συμπολίτης μας νά τό καταστρέψει γιά νά κάνει γκαράζ γιά τό αὐτοκίνητό του, καί οἱ Βυζαντινές καί μεταβυζαντινές ἐκκλησίες, πού καί αὐτές διατηροῦνται ἀκόμη γιατί τίς φροντίζουν οἱ εὐλαβεῖς περίοικοί τους. Δέν βλέπω νά ὑπάρχει μιά εἰδική μέριμνα γιαυτές οὔτε ἀπό τήν τοπική ἐπισκοπή, οὔτε ἀπό τήν τοπική αὐτοδιοίκηση. Τά περισσότερα ἀρχοντικά, κτίσματα τῆς τουρκοκρατίας καί ὄχι τοῦ Βυζαντίου, τά ἀφήσανε νά καταρεύσουν, ἄλλα τά πυρπόλησαν, ἄλλα τά κατάκλεψαν καί γενικά δέν ἐνδιαφέρεται κανείς ἁρμόδιος γιά νά διατηρηθοῦν τά ἐναπομείναντα. Ἀντικατέστησαν τά πραγματικά ἀρχιτεκτονικά ἀριστουργήματα μέ κακέκτυπες πολυκατοικίες, οἱ ὁποῖες οὔτε λειτουργικά δέν ἐξυπηρετοῦν πλέον τούς ἐνοίκους τους.

Ἀντί η προσοχή καί ἡ φροντίδα τῆς δημοτικῆς ἀρχής νά εἶναι στραμένη στήν διατήρηση ἄν ὄχι στήν ἀνάδειξη τῆς παλαιᾶς πόλης, ἐπιδεικνύεται μιά ἀνεξήγητη προτίμηση στούς νέους συνοικισμούς, πού ἀναπτύχθηκαν στά πέριξ. (Πιθανῶς γιά νά ἰκανοποιήσει τήν ματαιοδοξία τῶν νεόπλουτων Καστοριανῶν).

Οἱ ἐπισκέπτες τῆς Καστοριᾶς θέλουν νά εἰδοῦν τήν παλαιά πόλη νά περπατήσουν στά καλτερίμια, νά ἐπισκευθοῦν μιά ἤ δυό παλαιές ἐκκλησίες, τά μουσεία, καί νά εἰδοῦν κάτι τό αὐθεντικό Καστοριανό. Τίς καφετέριες καί τήν ἐκωφαντική μουσική, τῆς νότιας παραλίας, τήν βρίσκουν σέ κάθε πόλη καί χωριό τῆς Ἑλλάδος. Ἡ πρόταση τῆς κ. Γιοβανοπούλου γιά τήν ὕπαρξη σχετικά ἐνημερομένων ξεναγῶν καί σχεδίου περιήγησης τῆς πόλης εἶναι μιά πάρα πολύ καλή ἰδέα πού πρέπει νά μελετηθεῖ μέ προσοχή ἀπό τήν δημοτική ἀρχή. Ἡ δῆθεν τουριστική προβολή τῆς Καστοριᾶς, γιά τήν προσπάθεια προσέλκυσης τουριστῶν, μέ ταξίδια σέ πόλεις τοῦ ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ δέν προσφέρουν τίποτα, κατά τήν γνώμη μου, παρά μόνον τά τουριστικά ταξίδια τῶν μελῶν τῆς ἀποστολῆς στίς πόλεις αὐτές.

Οἱ καλύτεροι πράκτορες τῆς τουριστικῆς προβολῆς τῆς Καστοριᾶς εἶναι οἱ ἰκανοποιημένοι ἐπισκέπτες αὐτῆς. Ὅταν αὐτοί γυρίσουν στήν πατρίδα τους θά ἐξιστορίσουν τίς ἐντυπώσεις τους ἀπό τήν Καστοριά στούς οίκίους, συγγενεῖς καί φίλους, καί ἄν ἔμειναν εὐχαριστιμένοι ἀπό τήν διαμονή τους στήν Καστοριά θά τούς προτρέψουν νά τήν ἐπισκευθοῦν καί αὐτοί. Γιαυτό πρέπει νά καταρτισθεῖ ἕνα σχέδιο τουριστικῆς περιήγησης τῆς πόλης καί γενικότερα τῆς περιοχής ὥστε οἱ ἐπισκέπτες ἀφ᾽ἑνός μέν νά μένουν εὐχαριστιμένοι, ἀφ᾽ἑτέρου δέ νά παραμένουν στήν Καστοριά περισσότερες ἡμέρες τῆς μιᾶς. Ὥς πρῶτο βῆμα μπορεῖ νά τυπωθεῖ ἕνας χάρτης μέ τά ἐνδιαφέροντα, ἐπισκέψιμα, μνημεῖα καί λοιπά τῆς πόλης μέ μιά μικρή περίληψη στά ἕνα φύλλο, καί στό ἄλλο φύλλο κάτι ἀντίστοιχο τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος νά διανέμεται δωρεάν σέ κάθε ἐπισκέπτη τῆς πόλης.

Ἔχει πολλά νά ἐπιδείξει ἡ Καστοριά τόσο μέσα στήν πόλη ὅσο καί στήν περιοχή της. Ἐνδεικτικά, τό ἀπολιθωμένο δάσος στό Νόστιμο, ὁ λιμναῖος οίκισμός στό Δισπηλιό, ἡ σπηλιά τοῦ Δράκου καί ἄλλα πολλά. Οἱ ἐπισκέπτες θέλουν νά εἰδοῦν κάτι τό αὐθεντικό καί ὄχι ἀπομιμήσεις. Πόσο πολύ θά προσέλκυε ἐπισκέπτες ἡ πόλη μας στά καρναβάλια, ἄν διατηροῦνταν ἡ αὐθεντικότητά τους, καί δέν μετονομάζονταν, κακῶς, ραγκουτσάρια, νομίζοντας ὅτι μέ τήν λατινική ὀνομασία καί μέ τά χάλκινα ὄργανα μουσική, θά ἔπαιρναν άξία, μή γνωρίζοντας, οἱ ἀδαεῖς, ὅτι τά καρναβάλια καί μάλιστα τά αὐθόρμητα τοῦ Καστοριανοῦ λαοῦ καί τά πράγματι αὐθεντικά ἔλκουν τήν καταγωγή τους ἀπό τά Διονυσιακά ὄργια καί ὄχι ἀπό τούς Λατίνους.

Ἡ λειτουργία τοῦ ἐνυδρείου εἶναι ἕνας ἄλλος ἐπισκέψιμος χῶρος. Θά πρέπει, ἄν μοῦ ἐπιτρέπεται νά προτείνω κάτι, νά ἀξιοποιηθεῖ καί ἐμπλουτιστεῖ τό ἐνδυματολογικό μουσεῖο, ὅπως ἐπίσης νά δημιουργηθεῖ καί ἕνα μουσεῖο τῆς πανίδας καί χλωρίδας τῆς περιοχῆς. Αὐτό ὅμως πού πρέπει νά φυλάγουν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ οἱ συμπατριῶτες μας εἶναι ἡ Λίμνη. Πρέπει, ὅπως γράφει ἡ κ. Γιοβανοπούλου νά πάψουν πλέον τά μπλά-μπλά καί οἱ εὐρωβόρες μελέτες, πού γίνονται μόνο καί μόνο γιά νά ἐκμαιευθοῦν χρήματα ἀπό τά διάφορα κοινοτικά κονδύλια, καί νά γίνουν ἐπί τέλους ἔργα. Εἶναι ντροπή νά πρασινίζει, ἐπί τόσα χρόνια, κάθε καλοκαίρι ἡ Λίμνη καί νά μήν ἔχει βρεθεῖ μέχρι τώρα τρόπος ἀποτροπῆς τοῦ φαινομένου αὐτοῦ. Σέ ὅσους δέ ρυπαίνουν τήν Λίμνη πρέπει νά ἐπιβάλονται αὐστηρότατες ποινές. Αὐτά για τήν τουριστική ἀξιοποίηση τῆς Καστοριᾶς, πού ἀποτελεῖ τόν ἕναν ἀπό τούς δύο πυλῶνες ἀνάπτυξης τῆς περιοχῆς.

Ὁ ἄλλος πυλώνας, ἡ γοῦνα, ἀπ᾽ὅτι πληροφοροῦμαι ἀντιμετωπίζει προβλήματα, μέ τήν συγκέντρωση τῆς παραγωγῆς σέ λίγα χέρια (ἔπαψε νά ἀποτελεῖ βιοτεχνία ὅλου τοῦ πληθυσμοῦ) τήν διάσπαση καί ἀντιπαράθεση τῶν δύο συνδικαλιστικῶν ὀργάνων τῶν γουνοποιῶν καί τήν προσπάθεια ὁρισμένων συμπατριωτῶν μας (;) νά μεταφέρουν τό κέντρο τῆς γούνας, ἀπό τήν Καστοριά καί Σιάτιστα, στήν Ἀθήνα μέ τήν δημιουργία ἔκθεσης γούνας ἐκεί, ὑποβιβάζοντας ἔτσι τόσο τήν Καστοριά ὅσο καί τήν Σιάτιστα. Ἐπί τοῦ θέματος δέν μπορῶ νά ἐκφέρω τεκμηριομένη ἄποψη παρά μόνον νά ἐκφράσω τήν εὐχή «ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του». Ἐάν πάντως ἐπικρατήσει ὁ ἐγωκεντρισμός, τό ἀτομικό συμφέρον, ἡ διχόνοια, ἡ ἀντιζηλία καί δέν ὑπάρξει πνεῦμα συνεργασίας, κατανόησης καί ἀλληλεγκύης, τότε, φοβάμαι πολύ, ὅτι σέ μερικά χρόνια οἱ ἐπισκέπτες τῆς Καστοριᾶς, μάζί μέ τά ἐκ Κίνας εἰσαγόμενα φασόλια, τά δῆθεν Καστοριᾶς, θά ἀγοράζουν καί γούνινες παντόφλες made in China.


Σχετικό κείμενο:

37 σχόλια:

 1. Ανώνυμος30/12/12

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η κα Γιοβανοπούλου είναι μία Καστοριανή Αρχόντισσα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος30/12/12

  Εύγε κε Πηχιών για τις τοποθετήσεις σας. Εύγε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος30/12/12

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος30/12/12

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος30/12/12

  H Kastoria katantise opos katantise, ex aitias ton xenon. Stin Kastoria kanoun komounato oi xenoi simera.Poio perimene oti tha kanei koumanto Greveniotis? Kai malista [.....] Greveniotis?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος30/12/12

  ο Πολιτισμός ενός λαού φαίνεται ΞΕΚΑΘΑΡΑ
  σε καιρούς Κρίσης...

  μαϊμούδες των Τούρκων [.....]
  είτε βλέπεις την Νιγκιαρ Καλφα απο τον Σουλεϊμάν είτε [.....] με τις φορεσιές
  τους είναι ενα κ το αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος30/12/12

  @ Ανώνυμο [.....] 4
  Ειδικά τώρα που θα δούμε τον Νιγκιάρ Κάλφα, ντυμένο με αντεριά, θα είναι πραγματικά [.....] ανέκδοτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η ΟΔΟΣ παρακαλεί τους σχολιαστές να αποφεύγουν τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. "Εἶναι ντροπή να π ρ α σ ι ν ί ζ ε ι, επί τόσα χρόνια, κάθε καλοκαίρι ἡ Λίμνη..." γράφει ο κ. Πηχεών. Κάποτε όμως η Ορεστίς λίμνη (και) μ α ύ ρ ι ζ ε:

  (…) Και άλλο τι περίεργον συμβαίνει τακτικώς κατ’ έτος και μήνα Αύγουστον εν Καστορία, το γνωστόν υπό το όνομα: «αρρώστησε το νερό». Η λίμνη της πατρίδος μου σχετικώς προς την ανώμαλον θέσιν της πόλεως διαιρείται εις δύο, εις Δολτζινήν (μεσημβρινήν δηλ. νοτιοδυτική) και Αποζερενήν (Αρκτικήν δηλ. βορειοανατολική). Αρχομένου του μηνός Αυγούστου μέχρι της 15 αυτού, ήτοι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αι εξ επαγγέλματος λευκάστριαι διακόπτουσι τας εργασίας των όπως αι Δρυμάδες, λέγουσαι δε ότι αι δρύμαι της λίμνης κόπτουσι τα πανιά των. Το αληθές είναι, ότι αρρωστά το νερόν της λίμνης κατά πρώτον ως επί το πλείστον εις το αρκτικόν μέρος αυτής επί 8 (οκτώ) ολοκλήρους ημέρας και ακολούθως μέχρι της 15ης Αυγούστου εις το μεσημβρινόν. Συμβαίνει δε η ασθένεια του ύδατος, ως αποκαλεί το φαινόμενον τούτο η κοινή των πολιτών φράσις, κατά τον εφεξής τρόπον: Αίφνης η θερμοκρασία του ύδατος ψυχρούται επί τοσούτον, ώστε και η χρήσις των λουτρών της λίμνης υπό πολλών διακόπτεται, το ύδωρ μελανούται και οι ιχθείς μέχρι δύο λίτρων περίπου βάρους νήχονται (κολυμπούν, επιπλέουν) επί της επιφανείας του ύδατος ως μέθυσοι και συλλαμβάνονται υπό των κατοίκων δια της χειρός. Όλως το αυτό φαινόμενο παρουσιάζεται μετά 8 ημέρας εις το αντίθετον μέρος της λίμνης, το μεσημβρινόν, και διαρκεί μέχρι της 15ης Αυγούστου. Ουδεμία μέχρι τούδε, ως πληροφορούμαι, εγένετο απόπειρα περί ανακαλύψεως της καθ΄αυτό αιτίας του φαινομένου, εικάζω όμως ότι αύτη προέρχεται εκ πηγών σιδηρούχων ευρισκομένων εν τω πυθμένι της λίμνης. Ό,τι δε αποκαθιστά σκοτεινόν το φαινόμενον είναι η περιοδική αυτού κατά μήνα Αύγουστον εμφάνισις. Πιθανόν με τον χρόνον να γίνη η ανακάλυψις του εν λόγω φαινομένου υπό επισήμων ανδρών.

  Παναγιώτης Παπαναούμ, Το Αδαμάντινον Δακτυλίδιον (1856)

  Κείμενα σαν κι αυτό του κ. Πηχεών ή πριν από καιρό της κ. Γιοβανοπούλου θα πρεπε να τριβελίζουν το μυαλό των κατοίκων και των "καθ' ύλην αρμοδίων" πολλές πολλές δεκαετίες πίσω. Τώρα φοβάμαι πως είναι πλέον πολύ αργά...
  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος30/12/12

  ...αναφέρομαι στο κείμενο του κ. Α. Π η χ ι ώ ν φυσικά και όχι ...Πηχ ε ών που (δυό φόρες μάλιστα) έγραψα!

  Νώντας Τσίγκας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος30/12/12

  Αλήθειες λέτε κ. Πηχιών, τέτοιες, που δεν θέλουν να τις ακούνε οι... "Αρχοντές" μας.
  ("Άρχοντές μας";;;;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μια Καστοριανή Πόντια31/12/12

  Κάποιοι δεν χάνουν ευκαιρία να βγάλουν τη χολή τους για την ποντιακή ρίζα. Βρήκαμε κάποιους επώνυμους Πόντιους για να βγάλουμε το άχτι μας και το ρατσισμό μας για όλους τους Πόντιους μικρούς και μεγάλους;

  Σχολιάστε τα πρόσωπα και τα έργα τους αλλά αφήστε την ποντιακή ταυτότητα ήσυχη, δεν σας φταίει σε τίποτα ο ποντιακός πολιτισμός και η ιστορία για το χάλι της Καστοριάς σήμερα. Και ούτε κανένας Πόντιος είναι περήφανος για τα βλαστάρια στο δήμο, το αντίθετο μάλιστα. Προσέχετε τα λόγια σας και μην προσβάλετε ένα ολόκληρο κομμάτι του τόπου επειδή τα 'χετε με κάποιους.

  Μια Καστοριανή Πόντια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Προφανώς δεν είναι στους πολλούς γνωστό, στην Καστοριά υπάρχει από το 2010 η δυνατότητα για ιδιαίτερες περιηγήσεις με θέμα την ιστορία, τα μνημεία, την αρχιτεκτονική και την βυζαντινή τέχνη.
  Επίσης έχουν οργανωθεί ειδικά σεμινάρια για τη βυζαντινή τέχνη στην Καστοριά καθώς επίσης και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς σχετικά με τα μνημεία και την τοπική ιστορία.
  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
  www.culture8.gr

  culture 8 Πολιτισμικές και Φυσιολατρικές Διαδρομές στην Καστοριά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η Καστοριά έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί. Δυστυχώς δεν έχει ικανούς ανθρώπους γι' αυτό. Τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή. Χρειάζεται μία κίνηση νέων ανθρώπων, με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος31/12/12

  Η τύχη χτυπάει την γελαστή την πόρτα.

  (κινέζικη παροιμία)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος1/1/13

  "Δεν γίνεται να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά"

  (ελληνική παροιμία)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος1/1/13

  ΑΓΑΠΗΤΗ ΟΔΟΣ
  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!
  ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος1/1/13

  Καλή χρονιά σε όλους τους σχολιαστές! Καλή Χρονιά Παναγιώτη, και υπομονή να έχεις με εμάς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. KOSTAS P.1/1/13

  XRONIA POLLA SE OLES KAI OLOYS!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος1/1/13

  Πάει ο παλιός ο Χρόνος,
  Ας γιορτάσουμε παιδιά
  Ήρθε ο Νέος με τα δώρα
  με τραγούδια με χαρά!
  Καλή Χρονιά
  Χαρούμενη Χρυσή Πρωτοχρονιά
  Αμήν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος1/1/13

  Η αρχόντισσα μας άφησε χρόνους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος1/1/13

  Ανώνυμε 17
  μη τρως πολλές ομελέτες.
  Ανεβάζουν τη χοληστερίνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Π.Ζ.1/1/13

  Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος1/1/13

  Ανώνυμε 22 (που απαντάτε στον 17 που είπε μια παροιμία) Παθολόγος είσθε;
  Κι ύστερα αναρωτήθηκες ποιός το α υ γ ό και ποιός η ο μ ε λ έ τ α και ποιός η κ ό τ α που τόκανε (δηλαδή "πιάσ' τ' αυγό και κούρευτο" -αν σούλεγε- θάταν καλύτερα;)

  ο αυγοπώλης της γειτονιάς σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος2/1/13

  ΘΑΥΜΑ! ΘΑΥΜΑ!
  Η κυρία με το κοντομάνικο!
  http://1.bp.blogspot.com/-vBWMu9Kf0Ug/UOK9KmjT4BI/AAAAAAAAdcs/NS6-eN17ark/s1600/IMGP0472.jpg
  Ας μας εξηγήσει κάποιος τι θέλει να πει η φωτογραφία με την εξ Λαμίας ορμώμενη αντιδήμαρχο;
  Ότι έγινε θαύμα; Σε τί;
  Ότι είναι η Παναγία Σουμελά, στην φωτογραφία;
  Αμφιμβάλλω.
  Ότι την ζωγράφισε (την εικόνα) ο Μανώλης;
  Πάλι αμφιβάλλω!
  Με τόσα λίγα χρήματα που παίρνει αποζημίωση, δύσκολο μου φαίνεται.
  Τι στο καλό θέλει να μας πει η κυρία με το κοντομάνικο και την αγιογραφία????
  Μήπως είναι η Αλεξιάς?
  ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
  ΕΛΕΟΣ
  ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΣΑΣ.
  ΕΛΕΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος2/1/13

  Αμήν λέγω ημίν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. 16-232/1/13

  # 25

  Εσύ τώρα γιατί ανακατώνεσαι; Μήπως είσαι ο κόκκορας; Σιγουρέψου πρώτα για το κοτέτσι σου κι άσε τον ίδιο τον 17 να το χειριστεί.

  Μια κότα αλανιάρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ιωάννης2/1/13

  Χρόνια Πολλά σε όλους-ες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος2/1/13

  Όχι βιαστικέ 28 εγώ τυχαίνει να είμαι το ...σπασμένο αυγό (δηλαδή ο 17)και δεν θέλω κανείς να ασχολείται με τα επίπεδα της χοληστερίνης μου.
  Η παροιμία που έγραψα έχει την αμφισημία της. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΜΕΣ ΟΧΙ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ.
  Ο νοών νοείτω!

  Ο αυγοπώλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος2/1/13

  Καλά... Μας τα είπαν κι άλλοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ιωαννα2/1/13

  Ειρηνικό και Αγαπησιάρικο, το 2013...
  χρόναι Πολλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος2/1/13

  @27
  Θαύμα! θαύμα!
  Διπλό θαύμα!!
  Δεν είδες αγαπητή μου ότι είναι δύο οι κυρίες που φορούν ΤΟ ΙΔΙΟ μαύρο κοντομάνικο φουστάνι?
  http://www.kastoria.gr/images/stories/photo_gallery/foto_protoxronia/IMGP0450.JPG
  Και οι δύο συμπαθέστατες!!!
  Τι σου είναι τα οράματα τα πολιτικά!
  Αλλά, καλά αυτές οι δύο, τουλάχιστον είναι βουλευτής και αντιδήμαρχος.
  Ο άλλος, ο ΙΔΙΩΤΗΣ, ο κ. Πετσάλνικος, τι δουλειά έχει στην Περιφέρεια?
  ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να βρίσκεται σε τέτοια εκδήλωση, ενώ είναι ένας ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ!
  Εδώ μπαίνει το ΕΛΕΟΣ κύριε Πετσάλνικε, ΕΛΕΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ανώνυμος2/1/13

  Βρεεε καλώς την Ιωάννα!
  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ...
  (Χρωστάς όμως ακόμα μια απάντηση στη διπλανή ανάρτηση!)

  Μαντρακούκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. 16, 23 και το λουρί της μάνας2/1/13

  Συμπαθέστατε αυγοπώλα, ασχοληθείτε παρακαλώ περισσότερο με τις κλώσσες σας, διότι αδυνατώ να συνεχίσω τον διάλογο, εφόσον παρορμητικά με χαρακτηρίζετε βιαστικό, ενώ πρόσεξα τις εκφράσεις σας, οι οποίες δεν οδηγούσαν σε λογικό συμπέρασμα ότι εσείς είστε και το αυγό και ο αυγοπώλης. Επιπροσθέτως, διακρίνω μία τάση να δικαιολογείτε σε όλα τον εαυτόν σας, προσάπτοντας σφάλματα σε άλλους με διφορούμενους υπαινιγμούς. Επιτρέψτε μου να αποχωρήσω από την αποψινή συντροφιά σας. Ειδικά το θέμα με το φουστάνι της κυρίας είναι ασύλληπτο για τη νοημοσύνη μου.
  Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμος3/1/13

  συμπαθέστατε 16 & 23 και...
  Δεν έχω γράψει εγώ για κανένα φουστάνι καμιάς κυρίας. Για κότες αυγά και ομελέτες μίλησα μόνον (έστω και υπαινικτικά αν και επαγγελματίας).
  Και μεσυγχωρείτε γιατί ένα αυγό δεν μπορεί να πουλάει τον εαυτό του-να είναι δηλαδή κι ο αυγοπώλης;

  αυγοπώλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Athena4/1/13

  Χάρηκα ειλικρινά που είδα στα Πρόσωπα και τον κ. Πηχιών. Όχι ότι αυτό είναι πια και το Α και το Ω, αλλά όπως και να το δει κανείς, ο ίδιος έχει κάνει σπουδαία πράγματα για την Καστοριά.
  (και πολλή υπομονή για εμάς τους σχολιαστές και τα καμώματα μας...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ