25.11.14

Το νέο προεδρείο και οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Άργους Ορεστικού

Πρόεδρος Δ.Σ.: Αλέξανδρος Καράτζιος.
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Δόλλας.
Γραμματέας Δ.Σ. Βιργινία Δίγκα.

Αντιδήμαρχοι για το διάστημα από 1-9-2014 έως 28-2-2017:

-Πέτρος Χατζής υπεύθυνος για α) Οργάνωση, εποπτεία, συντονισμό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αυτής της αρμοδιότητας εκτός των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. β) Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής. γ) Εποπτεία και διαχείριση των αδειών όλου του προσωπικού του Δήμου εκτός των υπαλλήλων του τμήματος Συντήρησης και Αμαξοστασίου, για τους οποίους υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. δ) Τέλεση πολιτικών γάμων. ε) Κατά τόπου Αντιδήμαρχος Ίωνα Δραγούμη.

-Αφροδίτη Μπελονάκη υπεύθυνη για α) Θέματα παιδείας, αθλητισμού, Δια Βίου Μάθησης, λειτουργίας σχολείων, μαζικού αθλητισμού, εθελοντισμού, ισότητας των δύο φύλων, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. β) Θέματα κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας, αλληλεγγύης, καθώς και Πρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής Αλληλεγγύης του Δήμου. γ) Θέματα εύρυθμης λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. δ) Θέματα Δημοσίων σχέσεων, Τύπου, Μ.Μ.Ε. ε) Τέλεση πολιτικών γάμων. στ) Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και των διαδικασιών διαβούλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ζ) Επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος. η) Θέματα προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. θ) Θέματα απασχόλησης και ανεργίας. ι) Θέματα διαφάνειας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. ια) Θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων.ιβ) Θέματα αδελφοποιήσεων και συμμετοχής του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.

-Κωνσταντίνος Κανδύλης υπεύθυνος για α) Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. β) Θέματα γραφείου πολιτικής προστασίας. γ) Θέματα αδειοδοτήσεων, ανακλήσεων, καταργήσεων, σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. δ) Θέματα αδειοδοτήσεων υπαίθριου, στάσιμου, πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών, περιπτέρων. ε) Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου. στ) Θέματα ΤΑΠ. ζ) Τέλεση πολιτικών γάμων. η) Εμποροπανήγυρη. θ) Θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και στάθμευσης, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. ι) Θέματα διανομής κοινόχρηστων χώρων στα κα- ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Ευάγγελος Βασιλειάδης υπεύθυνος για α) Θέματα καθημερινότητας, καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης δημοτικών και αγροτικών οδών, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού. β) Θέματα συντήρησης δημοτικών καταστημάτων και εξοπλισμού-μηχανημάτων. γ) Θέματα συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, χώρων πρασίνου, αλσυλίων, πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. δ) Συντήρηση, επίβλεψη και λειτουργία παιδικών χαρών του Δήμου. ε) Θέματα ενημέρωσης, προστασίας, περισυλλογής, φύλαξης αδέσποτων ζώων. στ) Θέματα που αφορούν προγράμματα παροχής κοινωφελούς εργασίας. ζ) Θέματα καθαριότητας ευπρεπισμού και διαχείρισης κοιμητηρίων. η) Τέλεση πολιτικών γάμων. θ) Θέματα που αφορούν τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για την εύρυθμη επίλυση των προβλημάτων τους.

-Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι:

1) Αθανάσιος Ανδρόνικος: Υπεύθυνος αγροτικής, ζωικής παραγωγής, ανάπτυξης και οικονομίας αλλά και της εμποροπανήγυρης.
2) Τιμολέων Ζέζος: Υπεύθυνος διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημοτικών και δημοσίων δασών. Υπεύθυνος για τη διαχείριση πρασίνου, υδατικού δυναμικού.
3) Φώτης Τατσίδης: Υπεύθυνος εκτέλεσης προϋπολογισμού, έργων προγραμματισμού και μελετών, κατάρτισης ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου.
4) Νίκος Χατζηκυριακίδης: Υπεύθυνος κατάρτισης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης ΔΗΚΕΔΑΟ.
5) Ανδρέας Βιτούλας: Υπεύθυνος εποπτίας λειτουργίας κοινωνικών δομών, μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6) Μήνα Καλτσιάδη: Υπεύθυνη θεμάτων πολιτισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου σε συνεργασία με τη ΔΗΚΕΔΑΟ και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης.
7) Στέργιος Φιλιάδης: Υπεύθυνος για θέματα Γουνοποιίας.
8) Αθανασία Βακοπούλου: Υπεύθυνη θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, τρίτης ηλικίας, ΚΕΦΟ, νέας γενιάς.
9) Βιργινία Δίγκα: Υπεύθυνη θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, λειτουργίας αγροτικών ιατρείων, προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι κυρίως Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη.
10) Δημήτρης Ιωαννίδης: Υπεύθυνος θεμάτων αθλητισμού, εκδηλώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
11) Βασίλης Κωστόπουλος: Υπεύθυνος δημόσιας ασφάλειας και τάξης αλλά και της εμποροπανήγυρης.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, αρ. φύλλου 755

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ