5.8.08

ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΛΕΤΣΙΔΗ: Διερεύνηση βέλτιστων μεθόδων εξυγίανσης (Έργο της Εθελοντικής Επιστημονικής Ομάδας)

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία του κ. Λάζαρου Κλετσίδη, προέδρου της Επιτροπής Λίμνης του Δήμου Καστοριάς, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκές ρηχές λίμνες της Μεσογείου» στο Ενυδρείο στις 8 Ιουνίου.

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής κοινότητας, και όλους εσάς που παρακολουθείται με ενδιαφέρον τη σημερινή ημερίδα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Λίμνης του Δήμου Καστοριάς και ως πολιτικός συντονιστής της Εθελοντικής Επιστημονικής Ομάδας, υπάρχει και επιστημονικός συντονιστής ο κ. Διαμαντόπουλος, σας απευθύνω το δικό μας χαιρετισμό με την ευχή να είναι η τελευταία ημερίδα ενημέρωσης αυτής της μορφής, ώστε η επόμενη να’ ναι διημερίδα πάνω σε πράξεις εφαρμογής έργων για τη λίμνη μας και τον περιβάλλοντα αυτήν χώρο.
Η Εθελοντική Επιστημονική Ομάδα ξεκίνησε από τον προβληματισμό επιστημόνων που κατοικούν εργάζονται ή κατάγονται από την Καστοριά για το πώς μπορούν να βοηθήσουν στην βιώσιμη αλλά και υγιή ύπαρξη – διατήρηση του υδάτινου οικοσυστήματος της λίμνης μας και επειδή οποιεσδήποτε δράσεις εξυγίανσης γίνονταν στο παρελθόν αποσπασματικά χωρίς κανένα ενιαίο σχεδιασμό και φυσικά κανένα αποτέλεσμα.
Αυτό το μήνυμα πήρε η Επιτροπή Λίμνης και μετά από απόφασή της ως Πρόεδρος απηύθυνα μια ανοιχτή πρόσκληση μέσω των τοπικών Μ.Μ.Ε. από τα τέλη καλοκαιριού του 2007 καλώντας την επιστημονική κοινότητα εντελώς εθελοντικά σε μια συνάντηση. Υπήρξε όμως και η προσωπική επιλογή – πρόσκληση για συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα στελεχών του δημόσιου τομέα. στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 26 επιστήμονες τόσο από περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τους δήμους της λεκάνης απορροής – την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων, περιβαλλοντολόγοι, βιολόγοι, γεωπόνοι, ιχθυολόγοι, δασολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί κλπ.
Εδώ πρέπει να τονίσω ότι για πρώτη φορά δημιουργήθηκε τέτοια συνεργασία μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων, θεσμικών και μη σε εθελοντικό επίπεδο για το θέμα της λίμνης και όχι μόνον. Η ομάδα αυτή επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στην διημερίδα της,
Πάγια αρχή της ομάδας ήταν και είναι η ορθολογική διαχείριση της εξυγίανσης της λίμνης, όπως άλλωστε και αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος και απαιτεί τα παρακάτω βήματα τα οποία είναι αλληλένδετα:
1. Δεδομένα προβλήματος
2. Αντιμετώπιση προβλήματος
3. Έλεγχος αποτελεσμάτων.
Η ύπαρξη αξιόπιστου αρχείου δεδομένων είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για την διάγνωση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης. Έτσι, το πρώτο βήμα ήταν η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών – εργασιών που είχαν εκπονηθεί και πληρωθεί, καθώς και των δεδομένων που καταγράφτηκαν από διάφορους φορείς στο παρελθόν. Επίσης κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση των δεδομένων, με την μέτρηση και καταγραφή των κρίσιμων παραμέτρων και δραστηριοτήτων που αφορούν την λίμνη αλλά και την λεκάνη απορροής αυτής. Έτσι δρομολογήθηκε η δημιουργία σχεδιασμού και εγκατάστασης δικτύου συνεχούς ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης της λίμνης, όπως επιστημονικά σας ανέπτυξε η κ. Ματζαφλέρη, ένα από τα μέλη της ομάδας μας.
Στη συνέχεια εντοπίσθηκαν οι πηγές και τα αίτια των περιβαλλοντικών προβλημάτων της λίμνη. Αναζητήθηκαν και επισημάνθηκαν όλες οι μέθοδοι αποκατάστασης λιμνών. Έχοντας σαν γνώμονα τον κανονισμό DWA-Μ606 «Βασικές αρχές και λήψη μέτρων στη θεραπεία λιμνών» του γερμανικού συνδέσμου διαχείρισης υδάτων, λυμάτων και απορριμμάτων, εξετάσθηκαν και αναλύθηκαν οι συνολικά 45 μέθοδοι εσωλίμνιας και εξωλίμνιας θεραπείας. Με την χρήση ενδεδειγμένης από τον κανονισμό διαδικασίας επιλογής – απόρριψης μέτρων θεραπείας, αποκλείσθηκε ένας σημαντικός αριθμός μεθόδων ως ακατάλληλες για την περίπτωση της λίμνης μας. Η περαιτέρω επιλογή και η ιεράρχηση των βέλτιστων μεθόδων γίνεται βάσει επιστημονικών περιβαλλοντικών και οικονομοτεχνικών κριτηρίων.
Έπειτα από 15 συνεδρίες της ολομέλειας της εθελοντικής επιστημονικής ομάδας προσδιορίσαμε τις θεματικές ενότητες που θα εξετάζαμε σε ομάδες εργασιών καθώς το πρόβλημα της λίμνης το οποίο συνδέεται άμεσα με τη λεκάνη απορροής, δεν είναι μονοδιάστατο αλλά πολυδιάστατο, διαχρονικό και απαιτεί διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις.
Συνοψίζοντας, οι θεματικές ενότητες που εξετάστηκαν και ολοκληρώνονται προτάσεις είναι οι εξής:
1. Προστασία της λίμνης από τα φερτά ρεμάτων - Αναδασώσεις - Πυροπροστασία
2. Εμπλουτισμός της λίμνης με νερά - Κορομηλιά, Άγιος Αντώνιος
3. Περιορισμό χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και προώθηση βιολογικών καλλιεργειών
4. Διαχείριση αστικών λυμάτων και ομβρίων
5. παρακολούθηση οικολογικής κατάστασης - Σταθμοί μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων
6. Καθορισμός ορίων λίμνης (Όχθη και παρόχθια ζώνη)
7. Επισκευή - τροποποίηση θυροφραγμάτων
8. Διαχείριση καλαμώνων
9. Διαχείριση ιζήματος
10. Διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος και της ιχθυοπανίδας του, θέμα που θα αναπτύξει ο ιχθυολόγος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και μέλος της ομάδας κ. Φίλος.
Όπως διαπιστώνετε κυρίες και κύριοι, οι δέκα ενότητες καλύπτουν επιστημονικά κατά τη δική μας άποψη όλα τα προβλήματα που αφορούν την λίμνη εντός και εκτός.
Ως πρώτο έμπρακτο αποτέλεσμα της προσπάθειάς της εθελοντικής μας ομάδας, σας γνωστοποιούμε ότι ήδη έχει κατατεθεί πρόταση έργου με τίτλο «Διαχείριση – προστασία – βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος της λίμνης της Καστοριάς» που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:
1. Μελέτη διαχείρισης των υδάτων της κλειστής υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Καστοριάς
2. Ανάπτυξη τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων της κλειστής υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Καστοριάς
3. Βυθομέτρηση και οριοθέτηση της λίμνης Καστοριάς
Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Καστοριάς και ο προϋπολογισμός του είναι 955.130,00 Ευρώ, έργο το οποίο ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δ.Σ.
Η Ε.Ε.Ο. εξετάζει επίσης την προώθηση ενός πακέτου αναγκαίων μελετών εφαρμογής και εκτέλεσης έργων τα οποία είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν άμεσα και να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ από τους τοπικούς φορείς.
Επιπρόσθετα ιδιαίτερη βαρύτητα κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί στην άμεση σύσταση του φορέα διαχείρισης της λίμνης ο οποίος θα έχει ως στόχο την προστασία την διατήρηση αλλά και την ανάδειξη του υγροβιότοπου της λίμνης Καστοριάς.
Θέλω να τονίσω ότι το έργο της Ε.Ε.Ο. (Εθελοντική Επιστημονική Ομάδα) δεν θα τελειώσει με την επίσημη παρουσίαση της συνολικής πρότασής της, αλλά και η λειτουργία της θα είναι διαρκής, διευρύνοντας τους στόχους της και τα αντικείμενα μελέτης.
Περισσότερες αναλύσεις επί των συγκεκριμένων ενεργειών θα αναφερθούν στην επίσημη παρουσίαση της πρότασής μας, καθώς ο χρόνος εδώ δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Τότε θα κληθούν οι πολιτικοί μας, οι θεσμικοί φορείς, οι πολίτες και τα Μ.Μ.Ε. στην παρουσίαση αυτή ου θα λάβει χώρα το φθινόπωρο, και θα περιέχει διαπιστώσεις – λύσεις – προτάσεις – χρηματοδοτήσεις, δηλαδή θα είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με δράσεις άμεσες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, ιεραρχημένες εντός και εκτός λίμνης ή ταυτόχρονα σε μερικές περιπτώσεις.
Τέλος, με δεδομένο (βάση στοιχείων του Ο.Η.Ε) ότι η εθελοντική προσφορά εκτιμάται οικονομικά ότι βρίσκεται στο 8 – 15 % του Α.Ε.Π. μιας χώρας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας και το μέγεθος της οικονομικής συνεισφοράς αυτής της μοναδικής εθελοντικής επιστημονικής ομάδας πέρα από το μεγαλείο αυτής καθ’ αυτής της ανιδιοτελούς προσφοράς.
Από βάθος καρδιάς τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους σ’ αυτό τον μοναδικό συλλογικό ανιδιοτελή αγώνα, ευχόμενος να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση.

[δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 3.7.2008]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ