29.12.14

Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων Καστοριάς

Ευάγγελος Στεργιόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου.
-Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσεως.
-Την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και της πορείας των δαπανών.
-Την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων, πληρωμής βεβαιωτικών καταλόγων, συμβάσεων, συμφωνητικών, αποφάσεων απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ για προμήθειες, έργα, μελέτες και δαπάνες του Δήμου Καστοριάς.
-Την αξιολόγηση απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών.
-Την παρακολούθηση των οικονομικών όλων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.
-Αποφάσεις για απ΄ευθείας αναθέσεις σε συντονισμό και συνυπογραφή με τον δήμαρχο.
-Την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας.
-Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.

Μιχαήλ Μπινιάκος
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και ιδιαίτερα στον τομέα των ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
-Τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (ετοιμασία , δημιουργία φακέλων έργων κ.λ.π).
-Την προετοιμασία για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος.
-Την έρευνα για τον εντοπισμό ευρωπαϊκών εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης.
-Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δήμου και την μετατροπή του σε ψηφιακό.
-Την προώθηση της διαφάνειας με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων των οργάνων του δήμου στο διαδίκτυο.
-Την ευθύνη ιστοσελίδας του δήμου και των κειμένων που αναρτώνται σ΄ αυτό από τις υπηρεσίες.
-Αποφάσεις για απ΄ ευθείας αναθέσεις σε συντονισμό και συνυπογραφή με τον δήμαρχο.
-Την λειτουργία των ΚΕΠ.
-Την ανάπτυξη πολιτικών απασχόλησης και ενσωμάτωσης ανέργων.
-Την τοπική αρμοδιότητα για τη δημοτικές ενότητες Καστρακίου και Κλεισούρας.

Δημήτριος Κωτούλας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων, Πολεοδομίας, Κυκλοφοριακού (με αντιμισθία).

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Το κυκλοφοριακό και τις συγκοινωνίες.
-Τον φημοτικό φωτισμό όλων των κοινοχρήστων χώρων.
-Την αξιοποίηση και εκσυγχρονισμό χώρων στάθμευσης.
-Την δημιουργία χώρων στάθμευσης.
-Τον έλεγχο έκδοσης οικοδομικών αδειών.
-Την μελέτη διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
-Την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών του δήμου.
-Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων και την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών εφαρμογής κ.λ.π.
-Την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του δήμου, όλων των δημοτικών κτηρίων, των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.
-Την επιλογή κατάλληλου χώρου κοιμητηρίου και την προώθηση κατασκευής του στη δημοτική ενότητα Καστοριάς.
-Τον καθορισμό των χώρων για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων.
-Την μέριμνα και την λήψη μέτρων για την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας της σήμανσης και σηματοδότησης καθώς και την εύκολη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
-Την μέριμνα για την περισυλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων σε συνεργασία με την Τροχαία.
-Αποφάσεις για απ΄ ευθείας αναθέσεις σε συντονισμό και συνυπογραφή με τον δήμαρχο.
-Την τοπική αρμοδιότητα για την δημοτική ενότητα Αγίας Τριάδας.

Λεωνίδας Παπαδημητρίου
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Προγραμματικής ανάδειξης παλιάς πόλης, Εξυγίανση της λίμνης.

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Την προστασία και ανάδειξη των μουσείων, μνημείων των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών.
-Την προστασία-προβολή όλων των ιστορικών σημείων του δήμου.
-Την οργάνωση της δημοτικής βιβλιοθήκης.
-Την προγραμματική εκπόνηση μελετών ενοποίησης, ανάδειξης, συντήρησης της παλαιάς πόλης και των ιστορικών μνημείων αυτής.
-Την ενεργοποίηση του καστοριανού ανθρώπινου επιστημονικού και  πολιτισμικού κεφαλαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
-Την διοργάνωση εκδηλώσεων εικαστικών τεχνών.
-Την καθιέρωση εκδηλώσεων ποίησης πανελλαδικού χαρακτήρα σε συνεργασία με τον σύλλογο Χριστόπουλου.
-Την ανάδειξη δυνατοτήτων συνεργασίας με τα ΤΕΙ, με τα πανεπιστήμια, με  διεθνείς οργανισμούς σε θέματα εκπαίδευσης πολιτισμού.
-Την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης εξυγίανσης της λίμνης.
-Την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης (α/βάθμιας και β/βάθμιας) και της μεταφοράς μαθητών.
-Την διαχείριση, βελτίωση και διαφύλαξη των σχολικών μονάδων.
-Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό-ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
-Αποφάσεις για απ΄ ευθείας αναθέσεις σε συντονισμό και συνυπογραφή με τον δήμαρχο.

Δημήτριος Πετρόπουλος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού, Επιχειρηματικότητας, Παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων (με αντιμισθία).

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού.
-Την διοργάνωση όλων των παραδοσιακών εκδηλώσεων σε άμεση συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους.
-Την διοργάνωση συναυλιών.
-Την εκπόνηση, υλοποίηση σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη.
-Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
-Την σφυρηλάτηση της σχέσης τουρισμού με την γουνοποιία.
-Την κατασκευή, αδειοδότηση, συντήρηση, διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.
-Την συνεργασία με το σύλλογο Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς (ΣΧΟΚ) για την ορθή λειτουργία του χιονοδρομικού Βιτσίου.
-Τη σύσταση και λειτουργία δημοτικού συμβουλίου νεολαίας.
-Την εποπτεία των επιτροπών και οργάνων επιθεώρησης ελέγχου και σφράγισης, ανάκλησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρακολούθησης της σύννομης λειτουργίας τους.
-Την εποπτεία και τον έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
-Αποφάσεις για απ΄ ευθείας αναθέσεις σε συντονισμό και συνυπογραφή με τον δήμαρχο.
-Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και τον αντιδήμαρ-χο Αγροτικών θεμάτων, Πολιτικής προστασίας και εντεταλμένο σύμβουλο δημόσιας Υγείας και Κυνοκομείου την επίλυση τους προβλήματος των αδέσποτων ζώων.
-Την τοπική αρμοδιότητα για την δημοτική ενότητα Αγίων Αναργύρων.

Νικόλαος Φωτιάδης
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας (με αντιμισθία).

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Την τήρηση του κανονισμού καθαριότητος από τους πολίτες.
-Την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων του δήμου.
-Την αποκομιδή – διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα.
-Την επεξεργασία – ανακύκλωση των απορριμμάτων.
-Την διαχείριση του αμαξοστασίου, την συντήρηση, επισκευή του εξοπλισμού καθαριότητας.
-Την καθαριότητα και την αποψίλωση των Κοιμητηρίων όλων των δημοτικών ενοτήτων.
-Την συντήρηση-αναβάθμιση των δημοτικών πάρκων, των περιαστικών αλσυλίων και δασών.
-Τον καθαρισμό του δημοτικού οδικού δικτύου.
-Την φροντίδα περισυλλογής των αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Αγροτικών θεμάτων, Πολιτικής προστασίας και τον εντεταλμένο σύμβουλο δημόσιας Υγείας και Κυνοκομείου.
-Την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων στο δήμο.
-Την άμεση συνεργασία με το σύλλογο Περιβάλλοντος Καστοριάς για την προστασία του εσωτερικού γύρου της λίμνης και του βουνού (πλατάνια-χλωρίδα).
-Την φροντίδα σωστής λειτουργίας των παιδικών χαρών και της καθαριότητας.
-Αποφάσεις για απ΄ ευθείας αναθέσεις σε συντονισμό και συνυπογραφή με τον δήμαρχο.
-Την τοπική αρμοδιότητα για την δημοτική ενότητα Μεσοποταμίας.

Αθανάσιος Τέρψης
Αντιδήμαρχος Αγροτικών θεμάτων, Πολιτικής προστασίας (με αντιμισθία).

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Την συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας.
-Την συντήρηση και τη λειτουργία των υδατόπυργων για αγροτική χρήση.
-Την διαφήμιση αγροτικών προϊόντων με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
-Την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στις αγορές.
-Την σύσταση και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών πάρκων του δήμου.
-Ενημερωτικές πρωτοβουλίες με αγροτικό περιεχόμενο.
-Την διαχείριση των δημοτικών δασών.
-Την διαδικασία ξύλευσης.
-Την διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων άρδευσης.
-Την διαχείριση βοσκοτόπων
-Λαϊκές αγορές (Λειτουργία-συντήρηση-ανασυγκρότηση).
-Τους αποχιονισμούς κατά τους χειμερινούς μήνες.
-Την πολιτική προστασία και τις φυσικές καταστροφές σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
-Συλλογικών δράσεων εθελοντισμού τοπικών κοινοτήτων-διαμερισμάτων.
-Την λειτουργία γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης – εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας που έχουν σχέση με τη γεωργία – κτηνοτροφία-αλιεία.
-Την λήψη μέτρων προστασίας υδάτινων πόρων – χωματερών – διαχείριση της αμμοληψίας.
-Αποφάσεις για απ΄ ευθείας αναθέσεις σε συντονισμό και συνυπογραφή με τον δήμαρχο.
-Την τοπική αρμοδιότητα για τις δημοτικές ενότητες Κορεστείων, Βιτσίου και  Μακεδνών.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, αρ. φύλλου 757


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ