21.10.14

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Ἐκτροφεία γουνοφόρων ζώων κ.λ.π.


ΟΔΟΣ 12.6.2014 | 744

Στό 735ο φύλλο τῆς ¨ΟΔΟΥ¨ καί στήν σελίδα 9, δημοσιεύθηκε ἕνα κείμενο μέ τίτλο "Κίνηση γιά τήν κατάργηση τοῦ μπορίου γούνας. Πρωτοβουλία πολιτῶν - Ἡ Καστοριά λέει ὅχι στήν γοῦνα", τό ὁποῖο παραπέμπει τόν ἀναγνώστη νά ἐπισκεφθεῖ τήν ίστοσελίδα furabolition. blogspot.gr καί δίνει καί τήν ἡλεκτρονική διεύθυνση, ἀνώνυμα βεβαίως, ὅπως εἵθισται νά ἀποστέλουν, καί νά δημοσιεύονται, πολλοἰ συμπατριὼτες μας τίς ἀπόψεις τους στόν τύπο.

Δέν φανταζόμουν ποτέ ὅτι στά 85 μου χρόνια θά μοῦ ἐπεφύλασσε ἡ κακή τύχη νά ίδοῦν τά μάτια μου καί αύτό: Καστοριανοί ( ἅν πράγματι εἷναι Καστοριανοί), νά συστήσουν «πρωτοβουλἰα» καί νά ἀπεργάζονται τήν κατάργηση τῆς ἐπεξεργασίας τῆς γοῦνας στήν Καστοριά. Ἔχουν μάλιστα καί τό θράσος νά λένε ὅτι «Ἡ Καστοριά λέει ὄχι στήν γοῦνα» δίνοντας τήν ἐντύπωση στούς ἀναγνῶστες τῆς ίστοσελίδας τους ὅτι ἐκπροσωπούν δήθεν ὅλους τούς Καστοριανούς, καί ὄχι μόνον τούς ἑαυτούς τους, πού μάλιστα δέν μᾶς λένε ποιοί εἶναι.

Ἐπισκέφθηκα τήν ίστοσελίδα τους καί ἐκτός ἀπό τίς κοινοτυπίες πού ἀναφέρουν περί προστασίας τῶν ζώων καί ὅλων τῶν ἄλλων γνωστῶν σέ ὅλους μας αίτιάσεων αύτῶν πού, κατά καιρούς, καταφέρονται στήν χρήση, ἀπό τίς γυναῖκες γουναρικῶν φυσικῆς προελεύσεως ἀπό δέρματα ζώων, οἱ διάφοροι ( αύτοκαλούμενοι ) οίκολόγοι, πράσινοι κ.λ.π., ἔχουν καί μία ἐπιστολή, απευθυνόμενη στούς διαφόρους διοικητικούς παράγοντες, ἀπό τόν ὑπουργό Γεωργίας μέχρι τούς αύτοδιοικητικούς άξιωματούχους τῆς περιοχής μας, μέ τήν ὁποίαν καλούν τούς πολίτες νά τήν ὑπογράψουν καί μέ τήν ὁποίαν ζητούν ἀπό τούς ἁρμοδίους νά άπαγορεύσουν τήν λειτουργία ἐκτροφείων γουνοφόρων ζώων καί τήν ἐπεξεργασία τοῦ δέρματός τους σέ γουναρικά.

Ὅλοι αὐτοί οἱ παρουσιαζόμενοι ὡς ὄψιμοι οἰκολόγοι, πράσινοι, προστάτες τοῦ περιβάλοντος κ.τ.λ. λέγεται ὅτι ἐμφορούνταν παλαιότερα ἀπό άριστερές ίδέες καί ἤταν θιασῶτες τοῦ σοβιετικού καθεστῶτος καί τρόπου διακυβερνήσεως τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καί τῶν δορυφόρων της, καί μετά τήν, ἐκ τῶν ἔνδον, κατάρρευση τοῦ σοβιετικοῦ προτύπου διακυβέρνησης μετεστράφησαν, έν μιᾶ νυκτί, σέ οίκολόγους κ.λ.π., καί τιμητές τῶν πάντων. Ἡ προσωπική μου γνώμη εἶναι ὅτι ὅλοι αύτοί θέλουν νά βρίσκονται στό προσκήνιο, νά αὐτοπροβάλονται καί μιά καί δέν ίσχύουν πλέον οἱ ίδεοληψίες τους περί ¨σοσιαλιστικῶν παραδείσων¨ στράφηκαν στήν κακῶς ἐννοουμένη, σύμφωνα μέ τίς δοξασίες τους, οίκολογία.

Οἱ κύριοι αύτοί μέ τήν ¨πρωτοβουλία¨ τους, καί τίς ένέργειές τους ἐπιδιώκουν ἡ Πολιτεία νά νομοθετήσει τήν ἀπαγόρευση τῆς ἐκτροφῆς γουνοφόρων ζώων καί ὡς πρῶτο μέτρο προτείνουν τήν διακοπή κάθε ἐπενδυτικοῦ σχεδίου πού ἀφορᾶ τήν ἵδρυση νέου ἐκτροφείου ἤ ἐπέκταση ϋφισταμένου καί σέ τακτό χρονικό διάστημα τήν ἀπαγόρευση ἐκτροφῆς ζώων γιά τήν γούνα τους καί σταδιακά τήν ἀλλαγή τοῦ παραγωγικοῦ προτύπου στή Δυτική Μακεδονία. Μέ ἁπλά λόγια θέλουν ἡ Καστοριά καί ἡ Σιάτιστα νά παύσουν νά ἀσχολούνται μέ τήν γουναρική καί νά στραφούν σέ ἄλλες μορφές, ἐναλλακτικές, ὅπως λένε, ἀνάπτυξης καί οίκονομικῆς δραστηριότητας. Ἄρες, μάρες, κουκουνάρες.

Τό τί ἐπιπτώσεις θά εἶχε μιά ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση ἐκτροφῆς γουνοφόρων ζώων καί ἡ κατ’ ἐπέκταση συρίκνωση ἤ καί ἡ, διά νόμου, ἀπαγόρευση τῆς ἐπεξεργασίας καί τοῦ ἐμπορίου τῆς γούνας, πού εὐαγγελίζονται οἱ ἐν λόγω κύριοι, στήν οἰκονομία τῆς περιοχής μας καί γενικότερα στήν ἐθνική οἰκονομία, δέν μᾶς τό λένε οἱ αὐτόκλητοι «προστάτες» τῶν γουνοφόρων ζώων. Αὐτό ἀφήνω νά τό κρίνει καθ’ ἕνας ἀπό τούς ἀναγνώστες τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ καί καί γενικότερα ὅλοι οἱ συμπατριῶτες μας Καστοριανοί. Γιαυτό καί δέν θά ἀναφερθῶ στίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις. Θά ἀναφέρω μόνον μερικά ἱστορικά στοιχεῖα.

Ἡ οἰκονομία τῶν δύο ἱστορικῶν πόλεων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς Καστοριᾶς καί τῆς Σιάτιστας, στηρίζεται, ἀπό τά χρόνια ἀκόμη τοῦ Βυζαντίου μέχρι σήμερα στήν ἐπεξεργασία καί τό ἐμπόριο τῆς γούνας. Γι’ αὐτό καί ἡ τέχνη τῆς γουνοποίειας στίς δυό αὐτές πόλεις εἶναι ἀπαράμιλλη. Ἡ ἐπεξεργασία τῶν δερμάτων τῶν ζώων εἶναι μιά ἀπό τίς ἀρχαιότερς τέχνες, πού ἐπενόησε ὁ ἄνθρωπος · ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει, ὅτι οἱ πρωτόπλαστοι μετά τό πρωπατορικό ἁμάρτημα καί τή κάλυψη τῆς γυμνότητός τους μέ φύλλα συκής, ἔκαμαν δερμάτινα φορέματα. Λέγει χαρακτηριστικά «Καί ἐποίησε ὁ Θεός τῷ Ἀδάμ καί τῇ γυναικί αὐτοῦ χιτώνας δερματίνους καί ἐνέδυσε αὐτούς» (1).

Ἐπίσης ἀπό τά πρώτα προϊόντα πού ἀντάλλαζαν μεταξύ τους οἱ πρωτόγονοι ἄνθρωποι -ἄρα καί τό πρῶτο ἐμπόριο - ἤταν δέρματα, ἀπαραίτητα γιά τήν προστασία τους ἀπό τό ψύχος και γενικώτερα ἀπό τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθήκες. Μέ τήν ἐξέλιξη καί πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τήν πρωτόγονό του κατάσταση σέ πολιτισμένο ὄν, δέν ἔπαυσε ἡ χρησιμοποίηση τὼν γουναρικῶν στήν ἔνδυση καί ἀμφίεση τῶν ἀνθρώπων, παρ’ ὅλο πού χρησιμοποιούνται πλέον σήμερα πολλά ἄλλα ὑλικά γιά τήν κατασκευή ἐνδυμάτων.

Ἡ χρησιμοποίηση προϊόντων γούνας σήμερα, εἴτε ὡς ὁλόκληρο ἔνδυμα εἴτε ὡς μέρος ἑνός ένδύματος γιά νά τοῦ ἀποδώσει καλύτερη ἐμφάνιση, ἀποτελεῖ εἶδος πολυτελείας καί χρησιμοποιεῖται πρός ἰκανοποίηση, κατά κύριον λόγο, τῆς ματαιοδοξίας τῶν ἀνθρώπων καί, τῆς έπιθυμίας διακρίσεως τους (πράγμα ἔμφυτο στόν ἄνθρωπο)· γιά τούς κατοίκους τῶν βορείων περιοχῶν τοῦ πλανήτη μας δέν συμβαίνει αὐτό ἀλλά ἡ χρησιμοποίηση γούνινων ἐνδυμάτων εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν προστασία τους ἀπό τό ψύχος τῶν περιοχῶν αὐτῶν.

Ἡ ὑπέρμετρη αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στόν πλανήτη μας καί ἡ μείωση τῶν ἀγριμικῶν, ὅπως ἀποκαλοῦσαν οἱ παλαιοί Καστοριανοί γουναρᾶδες τά ἄγρια ζῶα, τά δέρματα τῶν ὁποίων ἐπεξεργάζονταν καί χρησιμοποιοῦσαν γιά τήν κατασκευή γουναρικῶν, καθῶς καί ἡ αὐξημένη ζήτηση γουναρικῶν ἀνάγκασε τούς ἀσχολούμενους μέ τήν παραγωγή καί τό ἐμπόριο τῆς γούνας νά στραφοῦν σέ ἐναλακτικούς τρόπους γιά νά καλύψουν τήν ζήτηση γουναρικῶν.
Οἱ Καστοριανοί γουναρᾶδες γνώριζαν ἀπό παλαιά τήν συρραφή τῶν ἀποκομμάτω,ν τήν ὁποία καί ἀνέπτυξαν σέ ὑψηλή τέχνη. Οἱ Καστοριανοί γουνεργᾶτες στήν Γερμανία παρατήρησαν ὅτι οἱ Γερμανοί ἀπέρριπταν τά ἀποκόμματα τῶν δερμάτων, πού ἐπεξεργάζονταν. Ζήτησαν καί ἔπαιρναν αὐτά, δωρεάν στήν ἀρχή καί σέ πολύ μικρή τιμή στή συνέχεια καί ἄρχισαν νά τά συρράπτουν καί νά σχηματίζουν γοῦνες. Μετέφεραν ποσότητες ἀπό αὐτά στήν Καστοριά, ὅταν ἐπέστρεφαν στήν πατρίδα, ἤ τά ἔστελναν γιά ἐπεξεργασία. Ἔτσι ἀναπτύχθηκε ἡ βιοτεχνία τῶν κομματιαστῶν στήν Καστοριά

Ὅπως καί σέ ἄλλα εἴδη ὅπως π.χ. διατροφῆς, πού ὑπάρχει αὐξημένη ζήτηση καί ἔλλειψη προϊόντων ἔτσι καί στήν αὐξημένη ζήτηση προϊόντων γούνας, ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ἐπιτεύχθηκε μέ τήν καλλιέργεια τοῦ εἴδους. Ἔτσι ὅπως ἔχουμε σήμερα όρνιθοτροφεῖα, ἰχθυοκαλλιέργεια, θερμοκήπεια γιά τήν καλλιέργεια λαχανικῶν κ.ο.κ. ἔτσι ἔχουμε καί ἐκτροφεία γουνφόρων ζώων.

Τά ἐπιχειρήματα, πού προβάλουν γιά νά στηρίξουν τίς θέσεις τους κατά τῆς ἐκτροφῆς γουνοφόρων ζώων καί τῆς γουνεμπορίας γενικῶς, χρησιμοποιόντας μάλιστα μιά ξύλινη γλῶσσα - ἴδιον ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν γιά θέματα τά ὁποία δέν τά γνωρίζουν καλά καί δέν διαθέτουν τά ἀνάλογα καί σαφῆ ἐπιχειρήματα καί πρός ἀναπλήρωση αὐτῶν προβάλουν καί χρησιμοποιοῦν γενικότητες καί διάφορα ¨τσιτάτα¨- εἶναι ἔωλα στήν κριτική - καί τόν κοινό νοῦ - καί δέν ἀξίζει τόν κόπο νά ἀσχοληθεῖ κανείς νά τά ἀντικρούσει.

Πρέπει νά τό γνωρίζουμε καλά ἐμεῖς οι Καστοριανοί καί νά εἶναι αὐτό τό πρωταρχικό μας μέλημα, ὅτι Καστοριά σημαίνει λίμνη καί γοῦνα. Αὐτά τά δυό εἶναι αὐτά πού ἔκαναν τήν πόλη μας αὐτό πού ἤταν καί πρέπει νά εἶναι. Γιαυτό καί μιά ἀπό τίς ἀπόψεις γιά τήν ὀνομασία της, Καστοριά, εἶναι ὅτι προῆλθε ἀπό τήν ὕπαρξη καστόρων στήν λίμνη της καί, τήν ἐπεξεργασία τῶν δερμάτων τους ἄρα τήν σαφῆ σύνδεση τῆς λίμνης μέ τήν γουνοποιεία.

Καλό εἶναι νά γνωρίσουμε αὐτούς πού εἶχαν τήν φαεινή ἰδέα νά συστήσουν ¨πρωτοβουλία¨ γιά τήν κατάργηση τῆς ἐπεξεργασίας καί τοῦ ἐμπορίου τῆς γοῦνας στήν Καστοριά γιά νά δοῦμε τό ποιόν τους καί τούς ἀπώτερους σκοπούς τους οἱ ὀποῖοι, βεβαίως, δέν μπορεῖ νά εἶναι γιά τό καλό τῆς πόλης μας καί τῶν κατοίκων της.


(1) 1.Γεν: 3.2-22

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 12 Ιουνίου 2014, αρ. φύλλου 744

Επιλογή σχετικών αναρτήσεων: 

3 σχόλια:

 1. Επώνυμος21/10/14

  Πρέπει νά τό γνωρίζουμε καλά ἐμεῖς οι Καστοριανοί καί νά εἶναι αὐτό τό πρωταρχικό μας μέλημα, ὅτι Καστοριά σημαίνει λίμνη καί γοῦνα. Αὐτά τά δυό εἶναι αὐτά πού ἔκαναν τήν πόλη μας αὐτό πού ἤταν καί πρέπει νά εἶναι.

  γράφει ο κ. Πηχιών και συμφωνούν πολλοί, κυρίως παλιοί Καστοριανοί. Η εξέλιξη φυσικά δεν είναι κακή, αρκεί να μην παραμελεί -για να μην πω "προσβάλλει"- ό,τι διαχρονικά αποδείχθηκε αξιόλογο και ωφέλιμο. Ενώ σήμερα βλέπουμε και έμπρακτη αδιαφορία για τη λίμνη και πολεμική κατά της γούνας. Ύστερα, να μην παραπονιόμαστε που δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο με τα σύγχρονα δεδομένα και ρίχνουμε όλο το φταίξιμο στην κρίση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάντα απολαμβάνω τα κείμενα του κ. Πηχιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Athena22/10/14

  Ο κύριος Αναστάσης Κ. Πηχιών μάς έχει προσφέρει απαράμιλλα κείμενα. Το ζητούμενο είναι να εισακουστεί κιόλας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ