10.11.07

Ζητήματα συνταγματικότητας και συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο του ν. 3548/2007

Ζητήματα συνταγματικότητας και συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

«Είναι συμβατές με το Σύνταγμα και την κοινοτική έννομη τάξη οι συγκεκριμένες τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, βάσει του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες προκειμένου να θεωρηθούν «ικανές» να αναλάβουν τη διεκπεραίωση του έργου της δημοσίευσης των κρατικών καταχωρήσεων;».

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: Γιώργου Σωτηρέλη Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρου, Βασίλη Τουντόπουλου Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, δικηγόρου, Παναγιώτη Δημητρόπουλου ΔΜΣ Δημοσίου Δικαίου, δικηγόρου

.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ