18.9.11

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Κύριε Διευθυντά

Στό ὑπ᾽άριθμ.598/30-6-20011 φύλλο τῆς έγκρίτου έφημερίδος σας δημοσιεύσατε, στόν «Λόγο καί ΄Αντίλογο», έπιστολή, πρός τόν κ. Πρωθυπουργό καί τούς ἁρμόδιους Ὑπουργούς, συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖοι άντιτίθενται στήν δημιουργία Μουσείου Γούνας, στήν πόλη μας, στό ὑπό άναπαλαίωση άρχοντικοῦ Μπασάρα.
Ἡ μόνη άπάντησις στίς αίτιάσεις τους εἶναι «ούαί ὑμίν γραμματεῖς καί φαρισαῖοι ὑποκριταῖ».

΄Εκτός άπό ταίς ίδεοληψίες τους ὡς «οίκολόγων» τά έπιχειρήματά τους δέν εύσταθοῦν. Κατ᾽άρχάς ἕνα Μουσεῖο δέν εἶναι άπαραίτητο νά εἶναι συνυφασμένο μέ τόν πολιτισμό γιατί τότε δέν θά ἔπρεπε νά λειτουργοῦν Πολεμικά Μουσεῖα, οὔτε νά έκθέτωνται στά ἄλλα μουσεῖα πολεμικά ὅπλα ἤ ἄλλα άντικείμενα πού δέν προάγουν τόν πολιτισμό. ΄Επίσης δέν θά ἔπρεπε νά εἴχαν ἱδρυθεῖ μουσεῖα τοῦ ὁλοκαυτώματος, πού εἶναι μουσεῖα φρικαλεοτήτων. Ποιός ὅμως μπορεῖ νά ίσχυρισθεῖ ὅτι ἡ γοῦνα δέν εἶναι φορεύς πολιτισμοῦ; Ίδίως γιά τήν πόλη μας, τήν Καστοριά, ἡ έπεξεργασία τῆς γούνας εἶναι αύτή πού τῆς προσέδωσε τήν ίδιαιτερότητά της, τήν οίκονομική της εύμάρεια, τόν πολιτισμό της καί τήν όνομασία, πού τῆς ἅρμοζε παλαιότερα «΄Αρχόντισσα».
Στό Μουσεῖο θά έκτίθενται, φαντάζομαι, ὁ τρόπος έπεξεργασίας τῆς γούνας κατά τίς διάφορες έποχές, τά ὑλικά καί τά μέσα, πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ γουνοποιοῖ, καί ὅ,τι ἄλλο άποδεικνύει τήν έξέλιξη τῆς γουνοποιίας.
Οἱ κ.κ. «οίκολόγοι» καί συντάκται τῆς έπιστολῆς άγνοοῦν, φαίνεται, ὅτι ἡ έκτροφή γουνοφόρων ζώων σέ φάρμες εἶναι προϊόν τῶν τελευταῖων έτῶν, καί μάλιστα στήν Καστοριᾶ, καί ὅτι εἶναι ἄσχετη μέ τήν έπεξεργασία τῆς γούνας παλαιότερων έποχῶν. Ἡ τέχνη τῆς έπεξεργασίας τῶν δερμάτων εἶναι τόσο παλαιᾶ ὅσο καί ἡ κάλυψη τοῦ σώματος τῶν άνθρώπων μέ ροῦχα. Τά πρῶτα ροῦχα τῶν άνθρώπων ἦταν άπό δέρματα καί γοῦνες.

Φαίνεται ὅτι οἱ άνωτέρω δέν ἔχουν γνώση τῶν συνθηκῶν, πού έκτρέφονται τά κοτόπουλα, πού εύχαρίστως καταναλώνουν ἤ δέν ἔχουν έπισκεφθεῖ ποτέ χοιροστάσια ἤ βουστάσια καί τίς συνθήκες διαβιώσεως σ᾽αύτά καί τόν τρόπο θανατώσεως τους. Σύμφωνα μέ τίς ίδεοληψίες τους θά ἔπρεπε νά μήν ὑπάρχουν βουστάσια, χοιροστάσια καί ίχθυοκαλιέργιες. Οἱ διατροφικές ανάγκες τῆς άνθρωπότητος έξυπηρετοῦνται σήμερα μέ τήν βιομηχανοποίηση τῆς παραγωγῆς τροφίμων καί ὄχι στό τί μποροῦμε νά πάρουμε άπό αύτά πού παράγει μόνη της ἡ φύση.

Ἡ ὑπερβολή άποβαίνει ένίοτε εἰς βάρος τοῦ έπιδιωκομένου σκοποῦ. Τό οίκολογικό κίνημα εἶναι χρήσιμο γιά νά άποφεύγονται καταστροφικές ένέργειες κατά τῆς φύσεως. Μιά λελογισμένη ὅμως χρήση τῆς φύσεως καί τῶν πόρων της εἶναι, πολλές φορές, έπιβεβλημένη γιά τήν έπιβίωση τῶν άνθρώπων. Ἡ προτεινόμενη ὅμως άπό τούς «οίκολόγους»  άπαγόρευση τοποθετήσεως άνεμογεννητριῶν γιά παραγωγή ἡλεκτρικοῦ ρεύματος μέ τό αίτιολογικό ὅτι θά προσκρούουν σ᾽αύτές τά πουλιά εἶναι ὄχι ὑπερβολή άλλά βλακεία.
Γιαυτό χαραακτήρησα φαρισαϊσμό τήν ένέργεια αύτή τῶν «οίκολόγων» συμπατριωτῶν μας.


Μέ ίδιαίτερη έκτίμηση

΄Αναστάσης Κ. Πηχιών

apichion@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ