11.3.09

Προστατευόμενες περιοχές κηρύσσονται η λίμνη της Καστοριάς και οι Πρέσπες

Θεσμοθέτηση
της «Προστατευόμενης περιοχής
της λίμνης Καστοριάς»

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με το οποία το λιμναίο και χερσαίο περιβάλλον της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της, χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της Φύσης, που θα φέρει την ονομασία «Προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Καστοριάς».

Για το θέμα αυτό ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος θεσμοθετούμε μία ακόμη σημαντική προστατευόμενη περιοχή στην οποία περιλαμβάνονται τα χερσαία, τα υδάτινα τμήματα της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της, που βρίσκονται εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών.Η «Προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Καστοριάς» καλύπτει στο σύνολό της μία έκταση 246 χιλιάδων στρεμμάτων, στην οποία, με το Π.Δ., προβλέπονται περιορισμοί σε δραστηριότητες και χρήσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα σύμπλεγμα υγροτόπων διεθνούς σημασίας και ενδιαφέροντος, από τους πλουσιότερους της Ευρώπης, στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.Στην άμεση και ευρύτερη περιοχή απαντάται ένα μωσαϊκό βιοτόπων με βλάστηση, όπως, μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Magnopotamium, Hydrocharition), παραλίμνια δάση, υγρολίβαδα, καλαμώνες, έλη γλυκού νερού, κ.α.Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι η περιοχή είναι παγκόσμιας ορνιθολογικής σημασίας, γιατί αποτελεί σημαντικό χώρο διαχείμασης για αρκετά πτηνά, όπως κύκνους, αγριόπαπιες, αργυροπελεκάνους, διάφορα είδη ερωδιών, κ.α. και βρίσκεται στο Κεντρικό Μεσογειακό μεταναστευτικό διάδρομο της παγκόσμιας ορνιθοπανίδας.Με τη θεσμοθέτηση της προστατευόμενης περιοχής επιδιώκουμε την αποτελεσματικότερη προστασία, διατήρηση και διαχείριση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητάς της.Στα πλαίσια αυτά, με το σημερινό Π.Δ, οριοθετούμε την προστατευόμενη περιοχή και την χωρίζουμε σε (3) τρεις βασικές περιοχές προστασίας και επιμέρους ζώνες, στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.Σημειώνω ότι για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής έχει προηγηθεί ευρεία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και η σημερινή απόφαση έχει στηριχθεί στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΜΠ) που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης, συστήνεται ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής με έδρα την Καστοριά, ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ».

Χαρακτηριστικά
προστατευόμενης περιοχής

-Η περιοχή έχει συνολική έκταση 246.000 στρέμματα και είναι χωρισμένη σε (3) τρεις βασικές Περιοχές (Α, Β, Γ):

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ

-Ως περιοχή Α ορίζεται η περιοχή «Πυρήνας προστασίας της Φύσης» και περιλαμβάνει τον πυρήνα των ευαίσθητων περιοχών του υγροτόπου, που βρίσκεται στις εκβολές των ρεμάτων Φουντουκλή, Βυσσινιάς, Τοιχίου και την υπολεκάνη Φωτεινή
-Ως περιοχή Β ορίζεται η «Περιοχή προστασίας της Φύσης» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους ζώνες:
Ζώνη ΒΙ – Περιοχή προστασίας υγροτοπικών οικοσυστημάτων, που περιλαμβάνει την παράκτια περιοχή σχεδόν περιμετρικά από το όριο του Δ. Καστοριάς προς τη λίμνη
Ζώνη ΒΙΙ – Περιοχή προστασίας οικοσυστήματος λίμνης, που περιλαμβάνει όλη την υδάτινη μάζα της λίμνης
Ζώνη ΒΙΙΙ – Περιοχή προστασίας χερσαίων οικοσυστημάτων, που περιλαμβάνει την περιοχή του λόφου Κορύτσα της Καστοριάς
-Ως περιοχή Γ ορίζεται η «Περιφερειακή ζώνη προστασίας» και περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιοχές έως το όριο της λεκάνης απορροής της λίμνης και χωρίζεται στις ακόλουθες επιμέρους ζώνες:
Υποζώνη ΠΖΙα & Υποζώνη ΠΖΙβ – περιοχή άμεσης γειτνίασης του υγροτόπου
Υποζώνη ΠΖΙΙ

Επιτρεπόμενες
δραστηριότητες και χρήσεις

Στο σύνολο της περιοχής Αεπιτρέπονται:
-Οι επισκέψεις από τη χέρσο με χρήση συγκεκριμένων υφιστάμενων μονοπατιών-Η ανάρτηση ειδικών σημάνσεων στο όριο της περιοχής -Η καταγραφή και διατήρηση των θώκων βλάστησης στις περιοχές που υπάρχει
-Η οριοθέτηση των περιοχών αυτών, από την πλευρά της λίμνης, ότι προσεγγίζουν σε προστατευόμενη περιοχή

Στο σύνολο της περιοχής Β επιτρέπονται:

-Η επίσκεψη και περιήγηση, μετά από σχετική άδεια του Φορέα Διαχείρισης, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της λίμνης-Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος της περιοχής-Οι διαχειριστικές εργασίες του βιοτόπου (κοπή καλαμιών, συλλογή απορριμμάτων κ.λπ.) -Η δημιουργία υποδομής, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, με ελαφρές εγκαταστάσεις από φυσικά υλικά-Οι διαχειριστικές δράσεις που περιλαμβάνουν τα απαραίτητα έργα – ενέργειες – λειτουργίες – που προβλέπονται από το πενταετές σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής-Όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α.

Εντός των επιμέρους ζωνών της περιοχής Β καθορίζονται επί πλέον, κατά ζώνη, πρόσθετες χρήσεις.

Στο σύνολο της περιφερειακής Ζώνης Προστασίας (ΠΖ)επιτρέπονται:

-Η κατασκευή έργων υποδομής κοινής ωφελείας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων - δραστηριοτήτων-Η διαμόρφωση χώρων αναψυχής ανάπαυσης και αθλοπαιδιών υπό προϋποθέσεις-Η διάνοιξη γεωτρήσεων καθώς και η κατασκευή αντιπλημμυρικών ή άλλων έργων διευθέτησης στα ρέματα της περιοχής, (υδατοδεξαμενών, φραγμάτων, κ.λπ.), υπό προϋποθέσεις-Οι ήπιες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των νομίμως υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στα όρια των παραλίμνιων δήμων και μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση -Η συντήρηση, επισκευή των υφιστάμενων μικρών κτισμάτων μόνον για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων -Όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιοχές Α και Β.
Εντός των επιμέρους ζωνών της περιφερειακής Ζώνης Προστασίας (Γ) καθορίζονται επί πλέον, κατά ζώνη, πρόσθετες χρήσεις.

ΠΡΕΣΠΕΣ
Εθνικό πάρκο χαρακτηρίζεται πλέον η χερσαία και λιμναία περιοχή της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπογράφτηκε από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιά και καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες που θα γίνονται στο «Εθνικό πάρκο Πρεσπών», όπως ονομάζεται πλέον.«Με την απόφαση οριοθετούμε την προστατευόμενη περιοχή και την χωρίζουμε σε τρεις κύριες ζώνες προστασίας και επιμέρους ζώνες στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες», δήλωσε ο κ Σουφλιάς.
Το «Εθνικό Πάρκο Πρεσπών» καλύπτει μία έκταση 327 χιλιάδων στρεμμάτων και αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας και έναν από τους πλουσιότερους της Ευρώπης, στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.
Στην περιοχή αναπτύσσονται θέσεις αναπαραγωγής και διατροφής σπάνιων πουλιών, όπως είναι οι πελεκάνοι, οι λαγγόνες, οι ερωδιοί και σημαντικοί βιότοποι διατροφής βίδρας, αγριόκοτας, χηνοπρίστη και αλλά σπάνια είδη πουλιών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι πληθυσμοί και τα ενδιαιτήματα μεγάλων και σπάνιων θηλαστικών, όπως είναι η αρκούδα και ο λύκος.
Επίσης, στην περιοχή βρίσκονται τόποι ξεκούρασης των αργυροπελεκάνων και των ροδοπελεκάνων, ενώ ξεχωρίζουν τα είδη σπάνιων οικοτόπων, αλλά και ενδημικών ψαριών, όπως είναι η μπράνα και η πέστροφα.«Με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου επιδιώκουμε την αποτελεσματικότερη προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, καθώς και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής πρόσθεσε ο υπουργός.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 12.2.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ