2.6.13

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Κύριε Διευθυντά

Σέ Καστοριανό ἰστότοπο τοῦ Διαδικτύου εἶδα ὅτι ὁ Δήμαρχος Καστοριᾶς ἀποφάσισε, στά πλαίσια τῆς νομοθεσίας, ὅτι μπορούν νά ὁρίζονται καί ἄμισθοι Ἀντιδήμαρχοι, νά μήν πληρώνονται κάποιοι ἀπό τούς Ἀντιδημάρχους σέ συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέ τό πιθανολογούμενο σκεπτικό, ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό θά περικόψει τίς δημοτικές δαπάνες. Ἔτσι ἀπό τούς ἑπτά Ἀντιδημάρχους ὅρισε ὁ μέν ἕνας -ὑπάλληλος δημοσίας ἐπιχειρήσεως- νά εἶναι ἄμισθος γιά μιά περίοδο 20 μηνῶν, οἱ δέ ἕξι -πιθανῶς ἐλεὐθεροι ἐπαγγελματίες ἤ ἄνεργοι- γιά περίοδο τριῶν μηνῶν, διαφορετική γιά τόν καθένα.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐξοικονομεῖ γιά τόν Δῆμο τό ποσό τῶν 64.980,00 ευρὠ, ἤτοι 1.710,00 ευρώ, πού εἶναι ἀπό 1/1/2013 ὁ μισθός τοῦ Ἀντιδημάρχου ἐπί συνόλου 38 μηνῶν. Είρήσθω ἐν παρόδω ὅτι ὁ μισθός τοῦ Δημάρχου πού εἶναι ἀπό 1/1/2013, 3.420,00 ευρώ καθῶς καί τῶν Ἀντιδημάρχων περικόπηκε κατά 50% ἀπό τό 2013. Μέχρι 31/12/2012 ἤταν διπλάσιος.

Ὅταν εἶδα τήν ἀνωτέρω πράξη τοῦ κ. Δημάρχου στό διαδίκτυο ἀμέσως μοῦ γεννήθηκαν οἱ κατωτέρω σκέψεις: γιατί νά ὑπάρχουν τόσοι Ἀντιδήμαρχοι καί γιατί νά εἶναι ἔμισθοι καί μάλιστα καλά ἀμοιβόμενοι; Ὡς Ἀντιδήμαρχοι ὁρίζονται Δημοτικοί Σύμβουλοι έκ τῆς πλειοψηφίας τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὅλοι δέ οἱ Δημοτικοί Σύμβουλοι εἶναι αἱρετοί καί ἐκλέγονται ἀπό τἠν τοπική κοινωνία, οἱ μέν τῆς πλειοψηφίας νά βοηθούν τόν Δήμαρχο στό ἔργο του, οἱ δέ τῆς μειοψηφίας νά ἐλέγχουν τίς πράξεις του. Οἱ ἁρμοδιότητες πού ἀνατίθενται στούς Ἀντιδημάρχους, ἀπό τόν Δήμαρχο, ἐκτελοῦνται ἀπό τούς ἀρμόδιους τμηματάρχες καί ὑπαλλήλους τοῦ Δήμου καί αὐτοί ἔχουν ἁπλῶς τήν ἐποπτεία τήν ὁποίαν κάλλιστα μποροῦν νά ἔχουν ὡς ἁπλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι καί μάλιστα χωρίς τόν τίτλο τοῦ Ἀντιδημάρχου καί χωρίς μισθό ἐπί τούτου.

Ἕνας ἤ τό πολύ δύο Ἀντιδήμαρχοι εἶναι ἀρκετοί γιά νά ἀναπληροῦν τόν Δήμαρχο ὅταν γιά ὑπηρεσιακούς λόγους ἀπουσιάζει ἤ γιά ἄλλους λόγους ἀπέχει τῶν καθηκόντων του. Ἐπίσης, νομίζω, ὅτι ὁ Δήμαρχος ἔχει τήν δυνατότητα, ἐπιτρεπτή ἀπό τόν Νόμο, νά προσλαμβάνει ἕναν ἤ περισσότερους συμβούλους, ἔμισθους καί αὐτούς.

Ἡ πληθῶρα τῶν Ἀντιδημάρχων καί ἡ ὑψιλή ἀντιμισθία τοῦ ἀξιώματος μπορεῖ νά ἐμβάλει, σέ ἕναν κακόπιστο, τήν σκέψη ὅτι τό ἀφειδῶς χορηγούμενο ἀξίωμα τοῦ Ἀντιδημάρχου, ἀπό τόν Δήμαρχο, δέν ἀξυπηρετεῖ λειτουργικούς σκοπούς τῆς Δημοτικῆς Ἀρχής, ἀλλά ἀλλοτρίους σκοπούς ὡς ἰκανοποίηση φιλοδοξιῶν, ἐξαργύρωση ὑποχρεώσεων ἤ ἀκόμη γιά τήν πλουσιοπάροχη ἀντιμισθία τοῦ ἀξιώματος.

Τό νά ἐκλεχθεῖ ἕνας ὡς Δημοτικός Σύμβουλο ἀπό τούς συμπατριῶτες του πρέπει νά ἀποτελεῖ ὑψίστη τιμή γιά τόν ἐκλεγόμενο γιατί ἀποδεικνύει τήν ἐκτίμηση πού ἀπολαμβάνει ἀπό τούς συμπατριῶτες του, καί ὅτι ἡ κοινωνία ἀναμένει ἀπ᾽αὐτόν νά προσφέρει τά μέγιστα γιά τό καλό τῆς κοινωνίας.
Ἡ προσφορά του στήν κοινωνία καί τούς συμπολίτες του, πού τόν ἐξέλεξαν, πρέπει νά εἶναι, ὡς ἐκ τούτου ἀφιλοκερδής καί ἄμισθος. Τό ἀντίθετο, μπορεῖ νἀ ὑπονοηθεῖ πάλιν ἀπό ἕναν κακόβουλο, ὅτι ἡ ἐπιδίωξης νά ἀσχοληθεῖ κανείς μέ τά κοινά καί ἡ προσπάθεια του νά καταλάβει μιά θέση στόν Δῆμο δέν ἀποβλέπει στήν προσφορά πρός τήν κοινωνία ἀλλά τήν κατάληψη μιᾶς προσοδοφόρου θέσεως καί μάλιστα καλῶς ἀμοιβόμενης.

Θέλω νά πιστεύω καί ἐλπίζω ὅτι κάτι τέτοιο δέν μπορεῖ νά συμβαίνει στούς καθ᾽ὅλα ἄξιους Ἀντιδημάρχους μας.

Με ἐκτίμηση
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών


* * *

Αντιδήμαρχοι Καστοριάς από 1.1.2013 έως 31.8.2014

Χρήστος Παρχαρίδης
Τρύφωνας Πολυγιάννης
Αλέξανδρος Τσαϊρίδης
Ιάκωβος Θεοδοσόπουλος
Ειρήνη Γεωργοσοπούλου Μισκία
Τόσκος Πέτρος
Παύλος Κενανίδης

* * *

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 28 Φεβρουαρίου 2013, αρ. φύλλου 681Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ