27.11.20

Δ/νση Δασών Καστοριάς: «Θα βρεθούν οι δράστες και θα υποστούν τα νόμιμα»

 


Παρέμβασης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την κοπή των δένδρων στον γύρο της λίμνης


Προς: 
-Δήμο Καστοριάς
-Δ/νση Δασών  Καστοριάς
-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
-Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας
-Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020 - Αριθ. Πρωτ.: 20/049 

Θέμα: «Κοπή βλάστησης στην όχθη της λίμνης Καστοριάς» 

Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι,

Επισκέπτης της λίμνης Καστοριάς μας κατήγγειλε ότι κατά την τρέχουσα εβδομάδα εκτελέστηκαν εκτεταμένες εργασίες κοπής βλάστησης στις όχθες της λίμνης Καστοριάς (δείτε φωτογραφίες και χάρτη στο παράρτημα για το ακριβές σημείο επέμβασης).

Υπενθυμίζεται ότι η λίμνη της Καστοριάς ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR1320003 και αποτελεί επίσης σημαντική περιοχή για τα πουλιά με κωδικό GR048. Θεωρείται υγρότοπος ιδιαίτερης αξίας για την αναπαραγόμενη ορνιθοπανίδα, και σημαντικό κρίκο του δικτύου υγροτόπων της Δυτικής Μακεδονίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε:

- Τον Δήμο Καστοριάς και την Διεύθυνση Δασών Καστοριάς να απαντήσουν εάν οι παραπάνω εργασίες ήταν αδειοδοτημένες ως όφειλαν, και κυρίως αν σχετίζεται με την προστασία και διαχείριση της περιοχής, η οποία αποτελεί όπως προαναφέρθηκε κομμάτι του δικτύου Natura 2000.

- Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε κάθε αρμόδιο όργανο να προβεί στην αναζήτηση των υπαιτίων προσώπων και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων. 
Ελπίζουμε στην καλή εκ μέρους σας συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 
Βασίλης Παπαδόπουλος
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις 
νομικός συνεργάτης Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 


* * *


Απάντηση της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς 
προς την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Καστοριά, 13 Μαΐου 2020

Θέμα: «Κοπή βλάστησης στην όχθη της λίμνης Καστοριάς»

Σχετ: Το με αριθ. Πρωτ. 20/049/12-3-2020 έγγραφό σας 
(Αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 32806/13-3-2020).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Όπως πολύ καλά γνωρίζετε κατά την τελευταία χρονική περίοδο, η χώρα μας, όπως και σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του κόσμου γενικότερα, διάγει μια περίοδο υγειονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα την λήψη από μέρους των κυβερνήσεων περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών, στην υπολειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων, στην θέσπιση της εκ περιτροπής εργασίας και το κλείσιμο της πρόσβασης προς το κοινό σε διάφορες υπηρεσίες, ανάμεσά τους και οι δασικές υπηρεσίες.

- Παρά ταύτα, η υπηρεσία μας έχει ήδη διενεργήσει αυτοψία τόσο στα πρανή της εσωτερικής παραλίμνιας οδού όσο και στην όχθη της λίμνης «Ορεστιάς» (Καστοριάς) και πιο συγκεκριμένα στις θέσεις προς του δρόμο προς τα Νοσοκομείο Καστοριάς, Μαυριώτισσσα, Ναυτικός Όμιλος κα.

Στις ανωτέρω θέσεις διαπιστώθηκε κοπή διαφόρων ειδών κυρίως θαμνώδους βλάστησης αλλά και μερικών δέντρων, όπως αυτές απεικονίζονται και στις φωτογραφίες που συνόδευαν το ανωτέρω σχετικό. Σύμφωνα δε με την μέχρι στιγμής έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω εργασίες έγιναν από συνεργεία του Δήμου Καστοριάς και χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση της υπηρεσίας μας

Ωστόσο σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία, η προσπάθεια ενδελεχούς διερεύνησης της υπόθεσης και εντοπισμού και απόδοσης τυχόν ευθυνών θα καθυστερήσει μιας και δεν είναι δυνατή η λήψη κάποιων καταθέσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να εντοπισθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι κατ’ εντολή των οποίων ενήργησαν τα ανωτέρω συνεργεία. Όταν λοιπόν εκλείψουν οι λόγοι επιτακτικής ανάγκης λήψης μέτρων εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας, θα βρεθούν οι δράστες και θα υποστούν τα νόμιμα.

- Όντως, η συγκεκριμένη περιοχή διέπεται από ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα:

. Αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης η οποία έχει κηρυχθεί ως δασωτέα με την από 14-10-1915 απόφαση του επί της εθνικής οικονομίας υπουργό Γ. Θεοτόκη (ΦΕΚ 381 τ.Α’/16-10-1915) με όρια από Βορρά, Ανατολή και Νότο την λίμνη της Καστοριάς.

β. Αποτελεί τόπο εξαίρετου φυσικού κάλους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α/Φ31/26306/2367/6-7-1974 (ΦΕΚ 640/τ.Β’/ 26-6-1974) απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, η λίμνη της Καστοριάς μετά ζώνης προστασίας 50 μέτρων από την όχθη της και προς κάθε πλευρά, αποτελεί τόπο εξαιρετικού φυσικού κάλους.

γ. Βρίσκεται εντός του μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής (ΚΑΖ) «Λίμνη-βουνό Καστοριάς» του Δήμου Καστοριάς, εκτάσεως εμβαδού 27.881 στρ. τα όρια του οποία καθορίσθηκαν με την αριθ. Πρωτ. 22/ΔΑΣ/ 2698/24-6-2003 Απόφαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

δ. Συγκαταλέγεται στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Natura 2000», με την ονομασία «Λίμνη Ορεστιάς (Καστοριάς)» και κωδικό GR1320003 και αποτελεί επίσης σημαντική περιοχή για τα πουλιά με κωδικό GR048.

ε. Τέλος διέπεται από τα οριζόμενα από το Π.Δ. 14/2012 (ΦΕΚ-226/ ΑΑΠ/19-06-2012) με θέμα: «Χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής».

Λόγω των ανωτέρω, άποψή μας είναι ότι οποιαδήποτε ενέργεια επέμβασης στο ανωτέρω οικοσύστημα χρήζει ειδικής μελέτης και κατόπιν αδειοδότησης από αρκετές υπηρεσίες (τμήμα ΠεΧω, κτηματική υπηρεσία, δασική υπηρεσία, φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δυτ. Μακεδονίας). 

Παραμένουμε πάντοτε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η αναπληρώτρια προϊστάμενη της δ/νσης Δασών

Αργυρούλα Ζησοπούλου
Δασολόγος

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21 Μαΐου 2020, αρ. φύλλου 1031

Σχετικά: 

7 σχόλια:

 1. Ανώνυμος27/11/20

  Η επανάστασις του 21' είναι ολοφάνερο ότι δεν τελείωσε. Συνεχίζεται...και αυτοί που θα την τελειώσουν πρέπει οπωσδήποτε να "γδάρουν ζωντανούς" και να "κρεμάσουν" τους εισαγελλείς για απαρέσκεια επιβολής του νόμου,έλλειψη και παράβαση καθήκοντος τουλάχιστον!!!!
  Θερμή παράκληση πρός την Οδό: μην κόψετε το σχόλιο μου παρότι σκληρό,γιατί είναι επώνυμο δια πάσα νομική συνέπεια...

  Έρρωσθε οι μη κόπτοντες

  Δημήτριος Αγιασοφίτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος27/11/20

  Αληθεύει πως υπήρξε διορισμός συζύγου γνωστού ορνιθολογου στη γνωστή καταχρεωμενη ΕΥΑΚ...;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος27/11/20

   Μέσα στο νερό της λίμνης,μέσα στο νερό,το μαντήλι σου 'χει πέσει.....

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος28/11/20

   Γι αυτό σταμάτησε τις ραδιοφωνικές παρεμβάσεις ο Ντουλτσιωτης Ορνιθολογος..

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος28/11/20

  Δεν ξέρω αν το προσέξατε,αλλά είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα είμαστε....


  Ο Σαρκοβόρος Σκώληξ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος3/8/21

  Δ/νση Δασών Καστοριάς: «Θα βρεθούν οι δράστες και θα υποστούν τα νόμιμα»
  Το ανέκδοτο του αιώνα!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος4/8/21

  Στην Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος δεν είναι πρόεδρος o αδελφός του σταματωτά, αυτός που έβαλε τις πινακίδες για τα μινκ στον δρόμο και πλήρωσε η ΔΕΥΑΚ; Δηλαδή στείλανε το μήνυμα στην οικογένεια των καταστροφέων για διαμαρτυρηθουν; Είναι σαν να διαμαρτύρεσαι στον Ντον Κορλεονε γιατί o ανεψιός του καθάρισε έναν μπάτσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ