18.12.11

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝ. ΠΗΧΙΩΝ
Ταξ/χος Ὕγ. ε.α. - Ὀφθ/τρὸς
Ἀστυδάμαντος 28
11634 ΑΘΗΝΑΙ


Κύριε Διευθυντά,

Στό 610 φύλλο τῆς 6/10/2011 τῆς ἔγκριτης έφημερίδας σας, στήν 4η σελίδα καί στήν στήλη “ΕΙΠΑΝ” δημοσιεύετε τήν ρήση τοῦ βουλευτοῦ Καστοριᾶς καί προέδρου τῆς Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου «Κανείς δέν πλούτισε ἀπό τή βουλευτική άποζημίωση πού δέν ξεπερνᾶ τά 6.500 εύρώ τό μήνα, 75.000 – 80.000 εύρώ σέ έτήσια βάση».
Πράγματι μέ 6.500 εύρώ τό μήνα δέν μπορεῖ νά πλουτίσει κανείς, καί μάλιστα ἄν εἶναι βουλευτής, άλλά διερωτῶμαι μέ ποῖον τρόπο, μέ τί ἔσοδα καί μέ ποιάς προσόδους πολλοί βουλευτές καί μάλιστα διατελέσαντες καί Ὑπουργοί, μετά τήν ένασχόλησή τους μέ τήν πολιτική, τίς βουλευτικές τους θητεῖες καί τά ὑπουργικά τους άξιώματα, νά εύρίσκονται κατέχοντες περιουσιακά στοιχεῖα οὐχί εύκαταφρόνητα, τά ὁποία δέν μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν γιατί ποτέ δέν έξάσκησαν ἕνα έπάγγελμα καί οὔτε ἦσαν γόνοι πλουσίων οίκογενειῶν.
Οἱ άνωτέρω άπορίες μποροῦν κάλλιστα νά μᾶς έμβάλουν σέ σκέψεις ὅτι οἱ περιουσίες τίς ὁποῖες άπέκτησαν οἱ βουλευτές κατά τήν ένασχόλησή τους μέ τήν πολιτική άπεκτήθησαν μέ μή νόμιμα μέσα.
Γιατί δέν θεσπίζει ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Βουλής νά καταγράφονται τά περιουσιακά στοιχεῖα τῶν είσερχομένων στήν πολιτική κατά τήν εἴσοδό τους καί κατά τήν ἔξοδο τους άπ᾽αύτήν ἤ καί ένδιαμέσως, γιά νά γνωρίζουμε καί έμεῖς οἱ ψηφοφόροι έάν καί κατά πόσον δέν πλούτισαν κατά τήν ένασχόλησή τους μέ τά κοινά.
Εύχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία.

Μέ έκτίμηση
΄Αναστάσης Κων. Πηχιών
apichion@yahoo.com

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 27 Οκτωβρίου 2011, αρ. φύλλου 613

2 σχόλια:

  1. Κόρακας, κοράκου μάτι βγάζει ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ανώνυμος18/12/11

    Οι περισσότεροι βουλευτές, μηδέ εξαιρουμένου του κ. Πετσάλνικου, δηλώνουν... πτωχοί!
    Όχι τω πνεύματι προφανώς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ