14.5.12

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Κύριε Διευθυντά

Τό 1942-43 ἥμουν μαθητής τοῦ όκταταξίου τότε γυμνασίου τῆς Καστοριᾶς. Οἱ καιροί ἤταν δύσκολοι, ὑπῆρχε καί τότε άνεργία, φτώχεια καί ἔλλειψη τροφίμων. Ὁ τότε Νομάρχης Καστοριᾶς, εἶχε ἤδη γίνει Νομαρχία ἡ ὡς τότε ΄Επαρχία Καστοριᾶς, γιά νά άμβλύνει τίς ὄντως δύσκολες συνθῆκες διαβίωσης τοῦ πληθυσμοῦ, προσπαθοῦσε μέ κάθε τρόπο νά βοηθήσει τούς ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας.

΄Εκτός άπό τό λαϊκό συσσίτιο, τό ὁποῖο λειτουργοῦσε άπό τήν άρχή τῆς κατοχής στήν Καστοριά, προσέφερε καί ἄλλες παροχές. Μιά άπό αύτές ἤταν καί ἡ χρηματική βοήθεια, άλλά μέ ἕναν τρόπο πού νά μήν θίγει τήν άξιοπρέπεια καί ὑπερηφάνεια τῶν συμπολιτῶν μας πού χρειάζονταν βοήθεια. Τούς προσέφερε τήν δυνατότητα νά ἐργαστούν σέ κοινοφελῆ δημοτικά ἔργα, πολλές φορές καί τελείως ἄχρηστα, άλλά δικαιολογοῦντα, μέ τόν τρόπο αύτό, τήν χρηματική βοήθεια ὡς άνταμοιβή τῆε έργασίας τους. Ἑμᾶς τούς μικρούς μαθητές μᾶς ἔδιναν ἕνα μικρό ποσό μέ τήν ὑποχρέωση νά καθαρίζουμε τά χόρτα άπό τά ρεῖθρα τῶν δρόμων.

΄Αργότερα φοίτησα στό ΄Αμερικανικό Κολλέγιο τῆς Θεσσαλονικῆς ¨Άνατόλια¨ μέ ὑποτροφία. Γιά νά μήν ἔχουμε τό σύμπλεγμα κατωτερότητας, οἱ ὑπότροφοι, ἔναντι τῶν ἄλλων συμμαθητῶν μας, ἡ διεύθυνση τοῦ Κολλεγίου μᾶς άνέθετε ὁρισμένες έργασίες γιά νά φαίνεται ὅτι καλύπτουμε ἔτσι τά ἔξοδα τῆς προσφερόμενης, μέ ὑποτροφία, έκπαίδευσης. Αύτές ἤταν, στήν άρχή, νά καλύψουμε τά άντιαεροπορικά καί άνταρματικά όρύγματα, πού βρίσκονταν στούς ὑπαίθριους χώρους καί μετέπειτα νά έπιμελούμαστε τά γήπεδα μπάσκετ καί βόλεϋ καί νά καθαρίζουμε τούς κήπους.

Γράφω τά άνωτέρω γιατί στήν βοήθεια, πού προσφέρουν, καθ᾽οίονδήποτε τρόπο, τόσο ἡ Ἱερά Μητρόπολις ὅσον καί οἱ Πολιτικές Άρχές στούς άναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας, μπορεῖ νά μήν καλύπτουν ὅλους ὅσους ἔχουν ἀνάγκη βοήθειας, γιατί πολλοί άπ᾽αύτούς δέν προσέρχονται στίς οίκεῖες ὑπηρεσίες νά λάβουν τήν παρεχόμενη βοήθεια, καί προτιμούν νά ὑποφέρουν παρά νά χάσουν τήν άξιοπρέπειά τους καί τήν ὑπερηφάνεια τους.

Πολλοί άπ᾽αύτούς εἶναι γνωστοί στήν τοπική κοινωνία. Αύτούς, οἱ άνωτέρω ΄Αρχές -θρησκευτική καί πολιτικές- μπορούν κάλλιστα νά τούς βοηθήσουν μέ τόν άνωτέρω περιγραφόμενο τρόπο, προσφέροντάς τους μιά άπασχόληση κοινοφελῆ, μέ ἕνα άντιμίσθιο άνάλογο τῆς παρεχομένης βοήθειας, χωρίς νά θίγεται μέ τόν τρόπο αύτό ἡ άξιοπρέπεια καί ἡ ὑπερηφάνεια τους. Μπορούν νά τούς άναθέσουν διάφορα ἔργα ἤ διάφορες ἁρμοδιότητες, χωρίς βεβαίως νά τούς διορίσουν σέ δημόσιες θέσεις πού δέν μπορούν νά καταλάβουν διότι τό άπαγορεύει ὁ Νόμος, οἱ δέ άμοιβές τους θά καλύπτονται άπό τό ταμεῖο βοηθείας, χωρίς νά φαίνεται.

΄Ενδεικτικά μπορεῖ κάλλιστα σ᾽ ὁρισμένους άπ᾽ αύτούς, πού εἶναι συνταξιοῦχοι καί ἔχουν μιά άξιόλογη μόρφωση, νά τούς άνατεθεῖ ὁ ρόλος τοὺ ξεναγοῦ στά άξιοθέατα τῆς Πόλης. Σ᾽ ἄλλους ἡ φύλαξη τοῦ Βουνού, σ᾽ ἄλλους ἡ παρακολούθηση τῶν κύκνων καί τῶν ἄλλων ὑδρόβιων πουλιῶν τῆς λίμνης καί τό τάϊσμά τους. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει μερικούς γιά τήν φύλαξη καί ξενάγηση τῶν διαφόρων έπισκεπτῶν τῆς πόλεως μας στούς ἱστορικούς ναούς. Νά ἔχουν τά κλειδιά καί νά τούς άνοίγουν.

Ὑπάρχουν ἄπειροι τρόποι, πού μπορεῖ νά φαντασθεῖ κανείς γιά νά βοηθήσει τούς συνανθρώπους του, άρκεῖ νά ὑπάρχει ἡ βούληση καί ἡ χριστιανική άγάπη.

Μέ έκτίμηση

΄Αναστάσης Κων. Πηχιών
apichion@yahoo.comΔημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 15 Μαρτίου 2012, αρ. φύλλου 633

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ