23.5.12

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν

Κύριε Διευθυντά

Από τίς στῆλες τῆς ¨ΟΔΟΥ ¨παρακολουθῶ, μέ μεγάλο πάντοτε ένδιαφέρον, τά πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη μας.

Πολλές φορές άναφέρεσθε στήν πενία πολιτιστικῶν έκδηλώσεων καί μάλιστα τό άποδίδετε αύτό στήν ἔλλειψη πνευματικοῦ κέντρου στήν πόλη μας. Ἡ ἔλλειψη αύτή, πνευματικοῦ κέντρου, εἶναι ὄντως ἕνας άνασχετικός παράγων γιά πολλές -ἄν ὄχι γιά ὅλες- έκδηλώσεις πού προϋποθέτουν τήν ὕπαρξη καταλλήλου χώρου γιά νά πραγματοποιηθοῦν.

Πλήν ὅμως, άπ᾽ ὅτι βλέπω στίς στῆλες τῆς έφημερίδας σας, ὑπάρχει στήν πόλη μας μιά πολύ άξιόλογη πολιτιστική κίνηση μέ θεατρικές παραστάσεις, άπό θιάσους, άποτελούμενους άπό έρασιτέχνας Καστοριανούς ήθοποιούς, πού θά ζήλευαν τήν ὑποκριτική τους καί οἱ πλέον καταξιωμένοι έπαγγελματίες ήθοποιοί· παρουσίαση άξιόλογων βιβλίων άπό διακεκριμμένους άνθρώπους τῶν γραμμάτων, χωρίς βέβαια νά παραλήψω τήν παρουσία Καστοριανῶν καταξιωμένων συγγραφέων, πανελληνίου έμβέλειας καί άναγνωρίσεως· τίς ζωγραφικές καί ἄλλες έκθέσεις καί ἄλλα πολλά, πού μοῦ διαφεύγουν, ὅπως π.χ. τό σπουδαστήριο τοπικῆς Ἱστορίας, πού διοργανώνει τό Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Άγῶνος.


Άκόμη καί ἡ έφημερίδα σας μέ τήν άρθρογραφία της, τήν έπιλογή τῶν άρθρογράφων, καί τῶν θεμάτων, καθώς καί μέ τήν κριτική της πρός τά διάφορα πεπραγμένα τῶν τοπικῶν Άρχῶν, συμβάλλει στήν πολιτιστική ζωή τοῦ τόπου γιατί ἡ ένεργός συμμετοχή στά κοινά καί ὁ σχολιασμός τῶν κακῶς κειμένων εἶναι καί αύτό ἕνα δεῖγμα πολιτισμοῦ.

Ἄρα ἡ ἔλλειψη πνευματικοῦ κέντρου δέν στερεῖ τήν πόλη μας νά παρουσιάζει μιά ἱκανοποιητική πολιτιστική ζωή γιατί ἡ ίδιωτική πρωτοβουλία βρίσκει πάντοτε τρόπους νά άντιπαρέρχεται τίς διάφορες άντιξοότητες. Ὄπου παρεμβάλονται δημόσιες ΄Αρχές, ὑπεισέρχονται καί πολλά προσκόμματα λόγω τῆς ίδιάζουσας νοοτροπίας τῶν δημοσίων Ὑπηρεσιῶν.


Διατελῶ μέ ίδιαίτερη έκτίμηση,

΄Αναστάσης Κων. Πηχιών
apichion@yahoo.com


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 8 Μαρτίου 2012, αρ. φύλλου 632

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ