20.7.12

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν


Κύριε Διευθυντά

Παρακολουθῶ πάντοτε μέ μεγάλο ένδιαφέρον, στήν ἔγκριτο έφημερίδα σας, τά τεκταινόμενα στήν πόλη μας, πολλά τῶν ὁποίων, ὁμολογῶ, ὅτι μέ λυποῦν άφάνταστα. Εἶναι αύτά τά ὁποία δείχνουν μιᾶ άντικοινωνική συμπεριφορά ὁρισμένων συμπατριωτῶν μας, ὅπως ἡ άντίδραση πολλῶν, γιά ίδιοτελεῖς λόγους, στήν ἵδρυση τῆς άρχιτεκτονικῆς σχολῆς καί τήν λειτουργία της στό οἴκημα τῆς Κουμπελίδικης, ἡ κλοπή τῶν τοιχογραφιῶν τῆς οίκίας Σομαλιᾶ, καί παλαιότερα τῶν φορητῶν είκόνων τῶν έκκλησιῶν τῆς περοχῆς, ἡ παράνομη καί άπαράδεκτη έκσκαφῆ, καί μάλιστα μέ δημοτικό μηχάνημα, στόν άρχαιολογικό χῶρο τοῦ προϊστορικοῦ οίκισμοῦ στό Δισπηλιό, ἡ άπόρριψη άντικειμένων καί σκουπιδιῶν στή Λίμνη, ἡ άπό σκοποῦ καί προμελετημένη έξόντωση τῶν άδέσποτων σκύλων καί κάθε χρόνο τό κλάδευμα τῶν δένδρων ἤ καί ἡ κοπή ὁλόκληρων δένδρων, ὅπως καί πολλῶν ἄλλων ένεργειῶν, πού μοῦ διαφεύγουν.

Γιατί ὅμως συμπεριφέρονται ἔτσι πολλοί έκ τῶν συμπατριωτῶν μας;
Μιᾶ έξήγηση μπορεί νά άποδωθεῖ στό άκόλουθο σκεπτικό:

Ἡ Καστοριά, πρό τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τό 1940, άριθμοῦσε περίπου 10.000 κατοίκους έκ τῶν ὁποίων οἱ 900 μέ 1.000 ἤταν Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι ἤταν πλήρως ένσωματωμένοι στήν τοπική κοινωνία, καί δυστυχῶς χάθηκαν σχεδόν ὅλοι στό ὁλοκαύτωμα. Ἔτσι ὁ πληθυσμός τῆς πόλης έλαττώθηκε αίσθητά. Τήν περίοδο ὅμως, άπό τά τελευταῖα χρόνια τῆς ξένης κατοχῆς μέχρι καί τοῦ τέλους τοῦ κατ' εφημισμόν αποκαλούμενου "έμφυλίου πολέμου" παρατηρήθηκε μιᾶ άπότομη καί μή φυσιολογική αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως.

Παντοῦ καί πάντοτε, παγκοσμίως καί διαχρονικῶς, οἱ πόλεις καί ίδίως οἱ μητροπόλεις τῶν περιοχῶν τους, προσελκύουν καί αύξάνουν τόν πληθυσμό τους μέ άνθρώπους τῶν πέριξ περιοχῶν τους οἱ ὁποῖοι, ἔλκονται πρός αύτές γιά οίκονομικούς ἤ ἄλλους λόγους. Ἡ είσροή ὅμως αύτή χωρικῶν πρός τήν πόλη γίνεται κυρίως βραδέως καί προοδευτικά μέ αποτέλεσμα οἱ εισρέοντες σ' αυτές νά άπορροφῶνται καί νά ένσωματώνονται στήν κοινωνία τῆς πόλεως καί νά άποτελοῦν μέρος της χωρίς νά διαταράσσεται ὁ κοινωνικός ίστός.

Δυστυχῶς στή Καστοριά δέν συνέβη κάτι τέτοιο. Κατά τήν διάρκεια τοῦ λεγόμενου "έμφυλίου πολέμου", ὁ πληθυσμός τῆς Καστοριᾶς αύξήθηκε μέ άλματώδεις ρυθμούς, μή φυσιολογικά, γιά τούς γνωστούς λόγους καί κυρίως γιά τήν άποφυγή τῆς βίαιης στρατολόγησης τῶν χωρικῶν στό κομμουνιστικό στρατόπεδο, καί τήν άποφυγή τοῦ παιδομαζώματος.

Έτσι ὁ πληθυσμός τῆς Καστοριᾶς άπό 9 περίπου χιλιᾶδες, πού ἤταν προηγουμένως, ἔφθασε νά εἶναι περί τίς 20 χιλιᾶδες στίς άρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 50. Στήν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ, άργότερα, συνετέλεσε καί ἡ ἄνθηση τῆς βιοτεχνίας τῆς γούνας. Ὁ πλοῦτος πού προσέφερε ἡ βιοτεχνία τῆς γούνας προσείλκυσε πολλούς νά έγκαταλήψουν τίς άγροτικές τους άσχολίες, νά προσέλθουν καί έγκατασταθούν στήν Καστοριά καί νά έργαστούν ὡς έργάτες τῆς γούνας.

Αύτή ἡ άπότομη καί άφύσικη αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ εἶχε ὡς συνέπεια τήν άλλοίωση τοῦ κοινωνικοῦ ίστοῦ τῆς κοινωνίας τῆς Καστοριᾶς. Οἱ νέοι κάτοικοι τῆς πόλεως δέν μπόρεσαν νά άφομοιωθούν φυσιολογικά στήν προϋπάρχουσα κοινωνία, άφ΄ ἑνός μέν γιατί ἤταν καί εἶναι κατά πολύ περισσότεροι τῶν παλαιῶν Καστοριανῶν, άφ΄ἑτέρου δέ γιατί δέν άποκόπηκαν τελείως άπό τίς ἑστίες τους. Άποτέλεσμα τῶν άνωτέρω εἶναι ὅτι πολλοί τῶν συμπατριωτῶν μας δέν άγαπούν, ὅσο πρέπει, τήν πόλη στήν ὁποία διαβιούν, μερικοί μάλιστα μπορεῖ καί νά τήν μισούν, γιαυτό καί παρατηρούνται τά άντικοινωνικά αύτά φαινόμενα στήν κοινωνία μας.

Βεβαίως στήν άντικοινωνική συμπεριφορά συνέβαλε, κατά πολύ, καί ἡ κατά τά τελευταῖα 30 χρόνια έμπέδωση τῆς νοοτροπίας ὅτι ὅλα έπιτρέπονται στό ὄνομα μιᾶς στρεβλῆς ίδέας περί Δημοκρατίας καί άτομικῶν δικαιωμάτων, ἡ άδιαφορία τῶν ΄Αρχῶν καί ὁ μή κολασμός τῶν παρανομούντων τόσο άπό τήν κοινωνία ὅσο καί άπό τίς διωκτικές άρχές. ὥστε να τούς καταστήσει άποσυνάγωγους.

Τά άνωτέρω άποτελούν σκέψεις μου γιά τήν άντικοινωνική συμπεριφορά ὁρισμένων συμπατριωτῶν μας καί εὔχομαι ὁλοψύχως νά σφάλλω.

Μέ ὅλως ίδιαίτερη έκτίμηση
΄Αναστάσης Κων. Πηχιών
apichion@yahoo.com


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 24 Μαΐου 2012, αρ. φύλλου 643

67 σχόλια:

 1. Κ.Π.20/7/12

  Έχει απόλυτο δίκαιο ο κ. Πηχιών. Έτσι ακριβώς είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος20/7/12

  Όταν η Καστοριά έχει δήμαρχο από τα Γρεβενά, μή περιμένετε κάτι άλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κωνσταντίνος20/7/12

  Συγχαρητήρια στον κ. Πηχιών. Ομολογομένως μας η τοποθέτησή του είναι εξηγεί την σημερινή παρακμή της Καστοριάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος20/7/12

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος20/7/12

  Emeis oi Kastorianoi pou vlepoume ti poria tis poleos mas, thlivomaste afantasta. Kyrie Bairactaris, deixte stin Dimotiki Arxi oti prepei na allaxei plevsi. Den einai dynaton, i allote iperifani poli mas na katantisei i teleftaita ton teleftaion, epeidi elavan ta inia anthropoi pou den agapoun tin Kastoria. Poly sosta ta leei o exairetos kyrios Pixion. Den agapoun tin Kastoria. Kai to deixnoun kathimerinos. Epitelous kati prepei na kanoume oi Kastorianoi, se olo tonn kosmo. Oxi mono stin Ellada, alla pantou stin Ifilio.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος20/7/12

  ΕΥΓΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
  ΕΥΓΕ! Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Π.Ζ.20/7/12

  Τα σέβη μου αξιότιμε Κύριε Πηχιών.
  Μετριάζετε την θλίψη για την αγαπημένη μας πόλη. Πώς είναι δυνατόν, η άλλοτε αρχόντισσα της Μακεδονίας, να καταλήξει έτσι.
  Ας ελπίσουμε ότι νέες δυνάμεις στην γενέτειρά μας θα δώσουν την κατεύθυνση που αξίζει ο ευλογημένος τόπος μας.
  Π.Ζ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος20/7/12

  Αμάν εσείς οι Καστοριανοί, πας μη Καστοριανός βάρβαρος!
  Λιγότερο σνομπισμός δεν βλάπτει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος20/7/12

  Ερώτηση στον φίλο που σχολίασε: "Όταν η Καστοριά έχει δήμαρχο από τα Γρεβενά, μή περιμένετε κάτι άλλο".

  Ποιο είναι το αρνητικό ότι ο κ. Χατζησυμεωνίδης είναι από τα Γρεβενά; θετικό είναι. Είναι γνωστό ότι οι Γρεβενιώτες είνα ανώτεροι των Καστοριανών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Βασίλειος20/7/12

  Έχω διαβάσει τα κείμενα του κ. Πηχιών, τα οποία δημοσιεύει κατά καιρούς η ΟΔΟΣ, και τα περισσότερα μού έκαναν εξαιρετική εντύπωση.
  Στο σημερινό όμως διαφωνώ ριζικά.

  Θεωρώ το θέμα της κακής συμπεριφοράς πολύ σοβαρό, αλλά δεν συμφωνώ με την αιτιολόγησή του από τον γράφοντα.
  Με κάτι τέτοια κείμενα πιστοποιείται ο λόγος "ουδείς αναμάρτητος".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Έλενα20/7/12

  Όταν διαβάζω ένα κείμενο - όσο κοινής αποδοχής και να είναι ο γράφων - δεν βιάζομαι να θριαμβολογήσω, αν είμαι από τους τιμώμενους, ούτε και να εξοργιστώ, αν είμαι από τους θιγόμενους.
  Αυτό καθαυτό το κείμενο εξετάζω και να με συγχωρείτε και οι μεν και οι δε, αλλά το συγκεκριμένο είναι ελλιπές ... Μάς έχει συνηθίσει σε καλύτερα ο κύριος Πηχιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. John P.20/7/12

  Μονόπλευρη θεώρηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Athina20/7/12

  Κάτι τέτοια γράφονται και παίρνουν τα μυαλά αέρα και δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε με τον γείτονα ύστερα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος20/7/12

  Η γνώμη μου είναι ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα χρειαζεται και πολύπλευρη εξέταση.
  Αν ανατρέξουμε στην Ιστορία, θα μάθουμε ότι στο Βυζάντιο η Καστοριά σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε τόπος εξορίας για "ανεπιθύμητους". Τότε όμως οι "ξένοι" ήταν καλοί ;
  Αν ρίξουμε μια ματιά στα μνημεία της πόλεως, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι άφησαν έργο.
  Αυτούς ας έχουμε πρότυπα (και παρηγοριά) όσοι κάναμε την Καστοριά τόπο της ζωής μας.
  Κι ας ευχόμαστε να μη χρεώνουν στους Απόδημους Καστοριανούς τα προβλήματα των πόλεων τους οι "ντόπιοι" Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας κ.λπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ανώνυμος20/7/12

  Να ζήσεις να το δεις κι αυτό, κυρ Αναστάση :
  Στο μέλλον τα βιβλία της Ιστορίας, στον κατάλογο των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, θα έχουν και το όνομα ανθρώπου καταγομένου από Χωριό της Καστοριάς !
  Τότε που θα έχουν καταλαγιάσει τα πάθη, θα εκτιμηθεί και η προσφορά των χωρικών.
  Μην πικραινόμαστε ανήμερα του Αγίου-Προστάτη της Συντεχνίας μας ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος20/7/12

  Σε γενικές γραμμές το φαινόμενο παρατηρείται στις περισσότερες αστικές περιοχές της χώρας μας, αρχής γενομένης της πρωτεύουσας. Κυριάρχησαν άλλα κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα η λανθασμένη εντύπωση που έχει σχηματιστεί για την ταυτότητα του Έλληνα. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς σημερινούς «Αθηναίους» οι οποίοι δεν αγαπούν την πόλη που ζουν, γιατί είναι προσκολλημένοι πνευματικά στην ύπαιθρο.
  Έτσι και στην Καστοριά, οι Καστοριανοί μία πολύ μικρή πλέον μειοψηφία (όσοι υπάρχουν στην πόλη, γιατί η πλειονότητα ζει εκτός Καστοριάς ή εκτός Ελλάδος), έχουν αδύνατη έως ανύπαρκτη εκπροσώπηση στην δημιουργία της σημερινής ταυτότητας του Καστοριανού. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, βλέπει την πόλη ως ένα ημερήσιο ενδιάμεσο σταθμό και τίποτε άλλο. Ο πραγματικός «τόπος» για πολλούς παραμένει οι γενέθλιες «ρίζες». Έτσι η Καστοριά, ακόμη και με το φυσικό της κάλλος, παραμένει απρόσιτη για κάποια κοινωνικά στρώματα, γιατί αδυνατούν να απελευθερωθούν.
  Η ύπαιθρος έχει ακλόνητα θεμέλια. Ενστικτώδη.
  Τα θεμέλια της πόλης είναι πνευματικά. Υπερβατικά. Και αυτό, εκτός από τους Καστοριανούς, λίγοι ελεύθεροι το κατανοούν και το ζουν. Και γι’ αυτό αγαπούν τον δεύτερο τόπο τους, την πόλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος20/7/12

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΕ ΠΗΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Μιμόζα η αισχυντηλή20/7/12

  "Η ύπαιθρος έχει ακλόνητα θεμέλια. Ενστικτώδη.
  Τα θεμέλια της πόλης είναι πνευματικά. Υπερβατικά. Και αυτό, εκτός από τους Καστοριανούς, λίγοι ελεύθεροι το κατανοούν και το ζουν. Και γι’ αυτό αγαπούν τον δεύτερο τόπο τους, την πόλη."

  Παρακαλώ, το όνομα και τη διεύθυνσή σας επειγόντως !
  Θέλω να σάς στείλω λουλούδια ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος20/7/12

  Ο Πετσάλνικος δεν έγινε Πρόεδρος της Βουλής επειδή ήταν από το Μαυροχώρι. Αλλά επειδή ήταν αφοσιωμένος Παπανδρεϊκός. Εδώ παρατρίχα θα γινόταν και Πρωθυπουργός. Και ακόμη το κράζουν στην τηλεόραση.

  (Αλλιώς πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δεν δούλεψε ποτέ στην ζωή του, να κατακτήσει όλα αυτά τα αξιώματα;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος21/7/12

  Είναι προς παράδειγμα, να γίνει κανείς πρόεδρος της βουλής στην μπανανία που ζούμε; Και μιλάμε για τον Πετσάλνικο. Έλεος! Έλεος! Έλεος!
  Και πάλι, Έλεος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Έλενα21/7/12

  Είδατε πώς με αφορμή ένα τέτοιο κείμενο μπορούν να εξάπτονται μερικοί-μερικοί; Ο ένας είναι σίγουρος για τη δουλειά ενός ανθρώπου βασιζόμενος στην τηλεόραση και ο άλλος ζητάει έλεος από τον κόσμο; Μόνο ο χρόνος θα το δείξει ποιος θα δικαιωθεί τελικά. Ας μη βιαζόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος21/7/12

  Ta sygxaritiria mou ston k. Pixion. Evge!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Sultana Zorpidu21/7/12

  Στα όρια του κοινωνικού σωβινισμού γραμμένο το άρθρο, προφανώς ο κ. Πηχιών δεν γνωρίζει πόσοι "μη Καστοριανοί" και μάλιστα της υπαίθρου προσπαθούν να αναβαθμίσουν καθημερινά το επίπεδο της τοπικής κοινωνίας και πόσο δουλεύουν για το καλό της πόλης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, αν και οι ίδιοι, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς του, δεν μπορεί να λέγονται Καστοριανοί.
  Να ανοίξουμε γι αυτούς μια ιδιαίτερη κατηγορία;

  Να τους λέμε πώς;

  Ξεχνάει επίσης να δει το μεγάλο κάδρο και παρατηρεί από την προοπτική του μυρμηγκιού.
  Τι θα πει "Καστοριανοί" το 2012;
  Τα τρισέγγονα των Μικρασιατών και Ποντίων, αφού δεν είναι Καστοριανοί, τι είναι;
  Τι ιδέες είναι αυτές περί καθαρότητας του πολιτισμένου αστού και βαρβαρότητας του χωρικού; Σε ποιον αιώνα ζούμε - ζείτε;

  Είναι τουλάχιστον στενομυαλιά και βρομάει ναφθαλίνη η θεώρηση περί της αυθεντικότητας του "Καστοριανού" και των καταβολών του, δείχνει μια σχεδόν παθολογική λαγνεία σε ένα παρελθόν που δεν μπορεί πια να παίξει ρόλο στην σύγχρονη Καστοριά και στα προβλήματά της.
  Με τη λογική αυτή, να μένανε αυτοί οι υποτιθέμενοι αυθεντικοί "Καστοριανοί" μεταξύ τους και να να μην έβαζαν "μη αστικό" αίμα στους κόλπους της πόλης;

  Κάπως αιμομικτικό θα κατέληγε, δεν βρίσκετε;

  Θα πρότεινα να ενημερωθείτε σχετικά με τις αρχές του cultural diversity για να δείτε πως η συγχώνευση διαφόρων πολιτισμικών στοιχείων σημαίνει πρόοδο και ευημερία, όταν αξιοποιηθεί σωστά.

  Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι η γεωγραφική καταγωγή αλλά η παιδεία του καθενός και το προσωπικό επίπεδο πνευματικής καλλιέργειας, οι προσωπικές επιλογές του, οι δραστηριότητές του.

  Τα υπόλοιπα είναι σωβινισμοί και μάλιστα στείροι, αφού δεν οδηγούν σε τίποτα θετικό, παρά μόνο σε ανούσιες και επιδερμικές αντιπαραθέσεις, που δεν μπορεί κανείς πραγματικά σοβαρός να τις πάρει στα σοβαρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Κατερίνα Μπουζιώτα21/7/12

  Εξαίρετη και από κάθε πλευρά εύστοχη η παρέμβαση του κ. Πηχιών. Αν και βρίσκεται μακριά από την Καστοριά, δείχνει να ξέρει τι συμβαίνει στην πόλη καλύτερα από τον καθένα.

  Πράγματι αυτές είναι οι εξηγήσεις για το ποια ήταν και πώς βρέθηκε να είναι σήμερα η Καστοριά.

  Και μην παρεξηγείτε τα αντίθετα και δεικτικά σχόλια. Ειδικά αυτών που κατάγονται από τα χωριά. Γιατί δεν ξέρουν για να την φανταστούν.

  Κανείς νέος κάτοικος αυτής της πόλης, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιους Καστοριανούς και ποια Καστοριά μιλάει ο κ. Πηχιών.

  ΣΗΜ.
  Και τι παράξενο στα αλήθεια να μην είναι σωβινιστές οι Πόντιοι, οι Βλάχοι, οι Μικρασιάτες κλπ, όταν μιλάνε για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, και να απαγορεύουν και να επιτίθενται στους Καστοριανούς όταν μιλάνε για την πατρίδα τους; Δηλαδή ο κ. Πηχιών είναι σωβινιστής επειδή η πατρίδα του είναι η Καστοριά; Ενώ αν ήταν κάποια άλλη πατρίδα, λησμονημένη ή αλησμόνητη, δεν θα ήταν σωβινιστής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ελπίδα Κ.22/7/12

  Πατρίδα είναι εκεί που ζεις και προσφέρεις, εσύ, όχι η προγιαγιά σου. Και αυτή η εξ αποστάσεως διάγνωση των Καστοριανών που όλα τα γνωρίζουν για την Καστοριά και για όλα έχουν απάντηση και λύση, αλλά ζουν κάποια εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, μας έχει κουράσει.
  Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο κ. Πηχιών αλλά ούτε και οι οπαδοί του, έχω να πω μονάχα πως όλα αυτά ακούγονται απίστευτα καναγκιορίστικα και μεσαιωνικά και αν τα διαβάσει κάποιος Ευρωπαίος ή Αμερικάνος θα νομίσει πως περιγράφεται το χωριό του Αστερίξ και του Οβελίξ. Είναι για γέλια αλλά και για κλάματα αυτά που γράφονται και δείχνουν πολύ μεγάλη κοινωνική καθυστέρηση και κόμπλεξ, αλλά πολύ όμως.
  Και για να σας πω και κάτι άλλο, η Καστοριά είναι χωριό, και σε μέγεθος και σε περιεχόμενο, αν τη δει κανείς με το μάτι του πραγματικά αστού.
  Αλλά υπάρχει αυτή η μανία.
  Το θέμα δεν είναι αν κάποιοι έχουν λησμονημένες πατρίδες, το θέμα είναι να μη θέλεις να δώσεις σε άλλους το δικαίωμα να κάνουν πατρίδα τους τη δική σου πατρίδα, επειδή τους θεωρείς ανάξιους λόγω καταγωγής. Και εκεί βρίσκεται ο σωβινισμός, αν κατάλαβα καλά το παραπάνω σχόλιο. Στην άρνηση των Καστοριανών να δεχτούν πως σήμερα είναι και πολλοί άλλοι Καστοριανοί και όχι μόνο εκείνοι που γεννήθηκαν κάτω απ΄τη Μητρόπολη. Και το σημαντικότερο, ο κ. Πηχιών θέλει να μας πει, πως αυτοί οι ανάξιοι είναι υπεύθυνοι για τα δεινά της σημερινής Καστοριάς και εσείς το υποστηρίζετε!!!
  Διαβάστε λίγο τι θα πει σωβινισμός και μετά ελάτε να το ξανακουβεντιάσουμε, αγαπητή κυρία Μπουζιώτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος22/7/12

  Πραγματικά δεν ξέρω αν ο επιστολογράφος [....]
  Από την μία [....], η [....] και ο [....] με ενοχλούν όπως ενοχλούν τον κάθε υγιή άνθρωπο. Από την άλλη όμως αντιλαμβάνομαι το πόσο [....] και [....] είναι όλοι αυτοί που σκέφτονται [....] με αυτόν τον τρόπο.
  Οπότε, μάλλον, καταλήγεις [....]
  Ίσως και να [....]

  Ένας χωριάτης

  * * *
  H ΟΔΟΣ αφήρεσε όσα σχόλια είναι μειωτικά και εξυβριστικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος22/7/12

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Η ΟΔΟΣ παρακαλεί να γίνονται σεβαστές οι απόψεις, να αποφεύγονται οι γενικεύσεις και οι προσβολές.

  Η εφημερίδα είναι αποφασισμένη να προστατεύει τους επιστολογράφους της από κάθε επίθεση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Μιμόζα η αισχυντηλή22/7/12

  Σιγά και σκιάχτηκα [.....]
  Συμφωνώ στον έπαινο για την γενικότερη αρθρογραφία του κ. Πηχιών, αλλά διαφωνώ στον συγκεκριμένο "αφορισμό".
  Άθελά σας (ή εσκεμμένα) αναφέρετε Μικρασιάτες και Ποντίους, οι οποίοι ως δεδιωγμένοι κάνουν Αφιερώματα στις Αλησμόνητες Πατρίδες και δεν πυροδοτούν με υπαινιγμούς περί ανωτερότητος συγκεκριμένης "ράτσας". Καμία σχέση !
  Όσο για την προτροπή σας για τα δηκτικά σχόλια των χωρικών, τους οποίους ισοπεδωτικά τούς θεωρείτε αγνοούντες, ευχαριστώ... αλλά δεν θα πάρω !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Η δημοσίευση των σχολίων γίνεται για να προαχθεί ο διάλογος επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Και όχι για να στοχοποιούνται πρόσωπα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος22/7/12

  Θα είναι καλό να ξαναδιαβάσουμε τι γράφει ο κ. Πηχιών:

  "Αύτή ἡ άπότομη καί άφύσικη αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ εἶχε ὡς συνέπεια τήν άλλοίωση τοῦ κοινωνικοῦ ίστοῦ τῆς κοινωνίας τῆς Καστοριᾶς. Οἱ νέοι κάτοικοι τῆς πόλεως δέν μπόρεσαν νά άφομοιωθούν φυσιολογικά στήν προϋπάρχουσα κοινωνία, άφ΄ ἑνός μέν γιατί ἤταν καί εἶναι κατά πολύ περισσότεροι τῶν παλαιῶν Καστοριανῶν, άφ΄ἑτέρου δέ γιατί δέν άποκόπηκαν τελείως άπό τίς ἑστίες τους. Άποτέλεσμα τῶν άνωτέρω εἶναι ὅτι πολλοί τῶν συμπατριωτῶν μας δέν άγαπούν, ὅσο πρέπει, τήν πόλη στήν ὁποία διαβιούν, μερικοί μάλιστα μπορεῖ καί νά τήν μισούν, γιαυτό καί παρατηρούνται τά άντικοινωνικά (*)αύτά φαινόμενα στήν κοινωνία μας".

  (*) Τα αντικοινωνικά φαινόμενα που αναφέρει είναι μεταξύ άλλων:
  Ιδιοτελείς σκοποί στην ίδρυση της αρχιτεκτονικής σχολής, πυρκαγιές αρχοντικών, μπαζώματα της λίμνης, λαθρανασκαφή στο Δισπηλιό με δημοτικό μηχάνημα, κλοπές εικόνων, απόρριψη σκουπιδιών στην λίμνη, εξόντωση αδέσποτων, κλάδεμα-κοπή δένδρων….

  …Κολαούζο δεν θέλει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ανώνυμος22/7/12

  Σας ευχαριστώ πολύ για την λογοκρισία που κάνατε στο σχόλιό μου. Αποδείξατε περίτρανα, για ακόμη μία φορά, πώς αντιλαμβάνεστε την αντικειμενικότητα και τον διάλογο.
  Δηλαδή όποια άποψη μειώνει τον συμπλέοντα με τις απόψεις σας διαγράφεται.
  Ο,τι μειώνει αυτούς που τόσο έντονα στοχοποιείτε (και δεν είναι η πρώτη φορά) το προβάλετε διακαώς και προσπαθείτε να το διατυμπανίσετε με κάθε πρόσφορο μέσο.

  Εύγε δημοσιογραφάρες μου

  Υ.Γ Επειδή σβήνοντας μέρος του σχολίου μου αφήνετε να εννοηθεί πως γράφονται βρισιές του πεζοδρομίου σας προκαλώ να δημοσιεύσετε αυτούσιο και απαράλλαχτο το σχόλιο για να κρίνουν οι αναγνώστες τόσο το σχόλιο όσο και εσάς που προβήκατε στην λογοκρισία του.

  Ο Χωριάτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Αν εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι ύβρις να περιγράφετε κάποιον –και μάλιστα ανώνυμα- με επιθετικούς προσδιορισμούς ως φασίστα, μισαλλόδοξο, ρατσιστή, τιποτένιο, «πτωχό τω πνεύματι», αξιολύπητο ή γελοίο, τότε είναι προφανές γιατί ΔΕΝ μπορείτε να αντιληφθείτε τις αρχές της ΟΔΟΥ.

  Προφανώς μπορείτε να γράψετε σε άλλα blogs όπου κατανοούν την αντίληψή σας περί δημοσιογραφίας, και να εκτονώσετε την ολοφάνερη βαθιά εκτίμηση και αγάπη σας για την Καστοριά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Κατερίνα Μπουζιώτα22/7/12

  Την αναφορά στους Ποντίους και Μικρασιάτες δεν την έκανα πρώτη εγώ, την έκανε άλλη σχολιάστρια. Αλλά περιέργως αυτό δεν το προσέξατε.

  Επιπλέον οι περισσότερες εκδηλώσεις που γίνονται δεν γίνονται σαν μνημόσυνο, αλλά για την διατήρηση της Ποντιακής συνείδησης ιδιαιτέρως, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν «τρισέγγονα» γεννημένα στην Καστοριά. Γιατί να μην το έχουν και οι παλιοί Καστοριανοί αυτό το δικαίωμα;

  Όσο για το ποιος πιστεύει ότι είναι «ανώτερος» ρωτήστε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, αν είναι οι Καστοριανοί που το πιστεύουν αυτό, ή κάποιοι άλλοι.

  Τελικά, με πολλά από τα σχόλια, επιβεβαιώνεται απολύτως ο κ. Πηχιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ελπίδα Κ.22/7/12

  Αγαπητή κ. Μπουζιώτα, ή δεν καταλάβατε την τοποθέτησή μου ή βγήκατε εκτός θέματος. Ή θέλετε να έχετε απλά πάντα δίκιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμος22/7/12

  Καλά, κάποιοι φαίνεται έχουν αλλεργία με την Καστοριά και τους Καστοριανούς, αυτό τους πειράζει, και όχι οι απόψεις του κ. Πηχιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ανώνυμος22/7/12

  @Μιμόζα η αισχυντηλή:

  «...οι οποίοι κάνουν αφιερώματα στις Αλησμόνητες Πατρίδες και δεν πυροδοτούν με υπαινιγμούς περί ανωτερότητος συγκεκριμένης "ράτσας". Καμία σχέση!»

  Παρακαλώ, το όνομα και τη διεύθυνσή σας επειγόντως !
  Θέλω να σάς στείλω σχετικά βίντεο και ανακοινώσεις…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Μιμόζα η αισχυντηλή22/7/12

  Ανώνυμε φίλε,
  δεν πρόκειται να σε στείλω το όνομα και τη διεύθυνσή μου, όχι γιατί ούτε εσύ γράφεις το όνομά σου ή γιατί τώρα πια δεν έχω καμία όρεξη για βίντεο, αλλά γιατί ειλικρινά στην παρούσα φάση θα προτιμούσα να στείλεις μια αγκαλιά λουλούδια. Σε άλλη φάση, τα λέμε ...
  Μ' αρέσει πάντως που η ΟΔΟΣ γίνεται forum.
  Με τον κ. Μπαϊρακτάρη να μάς επαναφέρει στην τάξη ως Προεστώς ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. X.Π.23/7/12

  Θερμότατα συγχαρητήρια στον κύριο Πηχιώνα για την τοποθέτησή του, η οποία είναι λογικό να μην γίνεται εγκαρδίως αποδεκτή από μερίδα συμπατριωτών μας. Για τους ευνόητους λόγους που αναφέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ε. Τ.24/7/12

  ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ, ΚΡΑΤΩ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΗΧΙΩΝ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ανώνυμος25/7/12

  Δυστυχώς πολλοί νέοι της Καστοριάς, σήμερα, σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται και ο κ. Πηχιών.Θα ευχηθώ κι εγώ να κάνω λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Ανώνυμος26/7/12

  Γιατί τόσο μίσος ρε παιδιά για τον Πηχιών??? Και γενικά για τους Καστοριανούς??? Έλεος!! Κάθε ένας υποστηρίζει την καταγωγή του και τον τόπο του!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. "Καστοριανός"27/7/12

  Άλλο να υποστηρίζεις την καταγωγή σου, όλοι κατά κάποιον τρόπο το κάνουν αυτό και δεν είναι αρνητικό, άλλο όμως να λες "η Καστοριά καταστράφηκε απ΄τους χωρικούς, που ενώ κατοικοεδρεύουν στην Καστοριά εδώ και χρόνια, δεν θα γίνουν ποτέ Καστοριανοί, γιατί τέλος πάντων δεν κατάλαβα γιατί ακριβώς και γιατί δεν μας το εξήγησε, και να λες επίσης πως αυτοί οι κατώτεροι είναι υπεύθυνοι για πολλά απ΄τα χάλια και τις ντροπές της πόλης. Δηλαδή, υπάρχουν οι καλοί "Καστοριανοί" και οι κακοί "Καστοριανοί", ένα άσπρο - μαύρο, που συγνώμη, είναι δυνατόν να μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο;
  Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε;
  Δεν θα ξεχάσω, πιτσιρικάκι ήμουνα, τη σκηνή σε καφενείο της Μητροπόλεως, παλιά, που με ρώτησαν, από πού είμαι και είπα από την Καστοριά. Και πώς σε λένε, ήταν η ερώτηση, γιατί το ότι εγώ ένιωθα Καστοριανός δεν τους έφτανε, θέλανε και αποδείξεις. Τάδε απαντάω. Ααααα μου λένε εκείνοι, εσύ δεν είσαι Καστοριανός, εννοώντας πως τέτοιο επίθετο δεν υπάρχει στην καστοριανή μυθική γενεαλογία.
  Και ρωτάω εγώ τώρα όλους εσάς; Τι καλό έχουν κάνει με πράξεις οι Καστοριανοκαστοριανοί τα τελευταία χρόνια για το καλό της πόλης τους; Δώστε λίστες και ονόματα.
  Τι κακό έχουν κάνει οι χωριάτες Καστοριανοί; Δώστε λίστες και ονόματα.
  Τι καλό έχουν κάνει οι χωριάτες Καστοριανοί; Δώστε λίστες και ονόματα.
  Τι κακό έχουν κάνει οι Καστοριανοκαστοριανοί; Δώστε λίστες και ονόματα.
  Να τα βάλουμε κάτω λοιπόν, να τα ζυγιάσουμε, να βγάλουμε έναν αριθμό και να πούμε: τόσοι έκαναν αυτά και άλλοι τόσοι ετούτα.
  Μέχρι να το κάνετε αυτό, όλα αυτά που λέει το άρθρο είναι αερολογίες και φαντασίες. Και εγώ μπορώ χωρίς στοιχεία να υποστηρίξω ακριβώς τα αντίθετα και θα βρω και πολλούς υποστηρικτές μάλιστα.
  Λοιπόν για να τελειώνουμε, 1. Ναι, οι Καστοριανοκαστοριανοί έχουν σύμπλεγμα ανωτερότητας, ας το κοιτάξουν.
  2. Έχουν καταφέρει με τη συμπεριφορά τους να κάνουν ακόμα και μικρά παιδιά να αμφισβητούν την Καστοριανότητά τους. Δεν αποφασίζουν αυτοί , πόσοι είστε εσείς τέλος πάντων; ποιος είναι και ποιος δεν είναι, γιατί πάνε αυτές οι εποχές. Αλλά τι λέω, δεν πάνε καθόλου, ζουν και βασιλεύουν.
  3. Αναρωτηθήκατε ποτέ, αν αυτή η άρνηση να αποδεχτείτε την κοινή ταυτότητα με τους πρόσφυγες και χωριάτες, έχει οδηγήσει ίσως κάποιους πραγματικά να μην μπορούν να ταυτιστούν με την πόλη και να την αγαπήσουν, όπως λέτε κ. Πηχιών και οι συνεργάτες του;
  Μήπως τελικά φταίτε εσείς για το κακό αυτό που περιγράφετε;
  4. Η πόλη και η περιοχή έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Αντί να προτείνετε λύσεις και να κάνετε πράγματα, κάθεστε και αερολογείτε για μια πόλη με κάποιους κατοίκους που δεν υπάρχουν πια, εσείς το λέτε. Ε τι να κάνουμε τώρα, αφανίστηκε ο γαλαζοαίματος Καστοριανός, τον έφαγαν οι χωριάτες και οι λοιποί. Να το δεχτούμε και να πάμε παρακάτω, μπας και δούμε φως στο τούνελ;

  Έχετε κάτι να προτείνετε;
  Κάνατε κάτι καλό και θέλετε να το μοιραστείτε;
  Δημιουργήσατε μια πρωτοβουλία σοβαρή και ζητάτε υποστήριξη;
  Όχι;

  Ε τότε μη μας τα πρίζετε με την ανωτερότητα της καστοριανής φυλής και την δική μας κατωτερότητα, που εμείς σας χαλάσαμε και σας καταστρέψαμε και για όλα τα δεινά της πόλης εμείς φταίμε, και για αδέσποτα και για τις λαθρανασκαφές και για το κόψιμο των δέντρων και για το στραβό το ριζικό σας.
  Διπλό έλεος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ανώνυμος27/7/12

  . Έτσι η Καστοριά, ακόμη και με το φυσικό της κάλλος, παραμένει απρόσιτη για κάποια κοινωνικά στρώματα, γιατί αδυνατούν να απελευθερωθούν.
  Η ύπαιθρος έχει ακλόνητα θεμέλια. Ενστικτώδη.
  Τα θεμέλια της πόλης είναι πνευματικά. Υπερβατικά. Και αυτό, εκτός από τους Καστοριανούς, λίγοι ελεύθεροι το κατανοούν και το ζουν. Και γι’ αυτό αγαπούν τον δεύτερο τόπο τους, την πόλη.

  Ας μας το εξηγήσει κάποιος αυτό παρακαλώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ανώνυμος27/7/12

  @ "Kastorianos"
  GIA THN XOLH POY BGAZEIS GIA TOYS KASTORIANOUS, THA PREPEI NA NTREPESAI.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Ανώνυμος27/7/12

  «Πιτσιρικάκι», μήπως κάτι άλλο συνέβη (oops!) στο καφενείο και το κρατάς ακόμη μέσα σου;
  Τι δουλειά έχει ένα πιτσιρίκι στο καφενείο;
  Και (whoa!) στην Ομόνοια!
  Μήπως:
  -ξεσκόνισες την άχνη από το λουκούμι;
  -έφαγες το μπισκοτολούκουμο;
  -κατάπιες το λουκούμι;
  -κούνησες το κομπολόι;
  -ήπιες το ουζάκι;
  -έριξες τα ζάρια;
  -έπαιξες ξερή;
  -έχασες στο μπουρλότο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Ανώνυμος27/7/12

  Συμφωνώ απόλυτα με τον "Καστοριανό". Ας μας πουν επιτέλους οι Καστοριανοκαστοριανοί τι έχουν κάνει για την πόλη τους, και τι έχουν κάνει οι χωριάτες Καστοριανοί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ανώνυμος27/7/12

  Την λαθρανασκαφή στο Δισπηλιό ΔΕΝ την έκανε Καστοριανός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Αναστάσης Πηχιών27/7/12

  Ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου, που είχαν την διάθεση να διαβάσουν την επιστολή μου στην ¨ΟΔΟ¨ και να σχολιάσουν τα γραφόμενά μου. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι τα κατά καιρούς γραπτά μου, που έχει την ευγενή καλοσύνη να δημοσιεύει στην ¨ΟΔΟ ¨ο κ. Μπαϊρακτάρης, διαβάζονται και σχολιάζονται.

  Στους επικριτές της υπόθεσης, που διατύπωσα, ως μια πιθανή αιτία για την αντικοινωνική συμπεριφορά ορισμένων συμπατριωτών μας θέλω να παρακαλέσω να ξαναδιαβάσουν την επιστολή μου γιατί νομίζω ότι παρεξήγησαν πολλά σημεία αυτής.

  Το φαινόμενο της δυσκολίας ή της μη ενσωματώσεως στην κοινωνία μέρους ή όλων των ανθρώπων, που συνέρρευσαν σ᾽ αυτήν σε μικρό χρονικό διάστημα και σε μεγάλο αριθμό, έχει μελετηθεί από ειδικούς επιστήμονες και πράγματι έχει παρατηρηθεί να υφίσταται τόσο σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Παράδειγμα η Αθήνα. Πολλοί απ᾽ αυτούς επιδεικνύουν και αντικοινωνική συμπεριφορά.

  Το ότι πολλοί συμπατριώτες μας συμπεριφέρονται εγωκεντρικά και αντικοινωνικά, κανείς από τους σχολιαστές της επιστολής δεν το αμφισβήτησε. Εξάλλου, η μη πλήρης ενσωμάτωση στην κοινωνία της Καστοριάς πολλών από τους διαβιούντες σ᾽ αυτήν, αποτελεί μια δικιά μου υπόθεση εργασίας για την αντικοινωνική συμπεριφορά ορισμένων –και μόνον– συμπατριωτών μας, αναφέρω και άλλες αιτίες και εύχομαι στο τέλος της επιστολής να σφάλω και όντως μπορεί να σφάλω. Γεγονός πάντως είναι ότι πολλοί βάζουν σε πρώτη μοίρα τον τόπο καταγωγής τους και σε δευτερεύουσα τον τόπο διαβιώσεως τους.

  Δεν θέλησα ούτε θέλω να θίξω τους χωρικούς, δεν τους υποτιμώ, ούτε ισχυρίζομαι ότι η κοινωνία της Καστοριάς ήταν και είναι ιδανική (όλοι μας εξάλλου από χωριά προερχόμαστε), όπως γράφει ένας από τους επικριτές μου. Απλώς άλλη η νοοτροπία των μεν και άλλη των δε. Ούτε γενικεύω, ούτε αναφέρομαι σε όλους αλλά σε ορισμένους, που συμπεριφέρονται αντικοινωνικά. Προς Θεού, ούτε σωβινιστής είμαι ούτε ρατσιστής, ούτε σνομπ, ούτε έχω κάτι το επιλήψιμο για τους χωρικούς, ούτε χαρακτήρισα τους μη Καστοριανούς βάρβαρους, απλώς διατύπωσα την γνώμη μου ότι έχει διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός, ο οποίος, και πάλι κατά την γνώμη μου, με την πάροδο του χρόνου θα αποκατασταθεί.

  Ότι γράφω, το υπογράφω και έχω το θάρρος να αναλαμβάνω την ευθύνη της γνώμης μου. Δεν υπεκφεύγω με την ανωνυμία, και αποφεύγω τους δυσμενείς χαρακτηρισμούς προσώπων. Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς του προσώπου μου από τον ανώνυμο χωριάτη, τις αντιπαρέρχομαι.

  Τέλος θέλω να τονίσω ότι ο διάλογος, έστω και ηλεκτρονικός και για μερικούς ανώνυμα -μια και δεν έχουν το θάρρος να εκφράσουν την γνώμη τους επώνυμα- είναι πάντοτε εποικοδομητικός.

  Αναστάσης Πηχιών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Αριστείδης Δ.27/7/12

  Την λαθρανασκαφή περιμέναμε ως δείγμα συμπεριφοράς... Ξεχνάτε τί είχε πει σε συνέντευξη του ο υπεύθυνος για τις ανασκαφές κ. Χ., όταν μίλησε για "τους Καστοριανούς με τους φραπέδες" ;
  Παρά ταύτα, ο ίδιος πρόσφερε ομολογουμένως και δεν ειρωνεύομαι. Απλώς, ένα παράδειγμα αναφέρω για το πώς μπορεί να μάς βλέπουν.
  Οι γενικεύσεις όμως βλάπτουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ανώνυμος27/7/12

  Επαναλαμβάνω την λαθρανασκαφή στο Δισπηλιό ΔΕΝ την έκανε Καστοριανός.
  Αυτό δεν είναι γενίκευση!
  Εσύ γενικεύεις!
  Για να μην θίξουμε τον Άριστο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Π.Ζ.27/7/12

  Κύριε Πηχιών,
  Τα σέβη μου και πάλι για την δεύτερη τοποθέτησή σας.
  Δυστυχώς όμως δεν πρόκειται να καταλάβουν.
  Το μίσος μερικών για την Καστοριά ξεχειλίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Ανώνυμος27/7/12

  Όντως, γεγονός είναι ότι πολλοί βάζουν σε πρώτη μοίρα τον τόπο καταγωγής τους και σε δευτερεύουσα τον τόπο διαβιώσεως τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Αριστείδης Δ.27/7/12

  Ανώνυμε, γιατί εξάπτεσαι και από όλο το σχόλιό μου πειράζεσαι περισσότερο από την τελευταία αλήθεια;
  Συγκρατήσου και μη μού κάνεις ψυχανάλυση συνδέοντάς με αυθαίρετα με τον Άριστο ( ή με τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα).
  Εμένα μπορεί να με φωνάζουν και Αρίστο, αλλά δεν το κάνω θέμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Ανώνυμος27/7/12

  @ Αριστε-ίδη:
  Δεν αυθαιρετώ.
  Σε συνδέω με τον Αλέξανδρο, όπως κατάλαβες πολύ καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Athina27/7/12

  ΗΣΥΧΑΣΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ !
  ΑΦΟΥ ΒΓΗΚΕ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΗΧΙΩΝ.
  ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ;
  ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ;
  ΕΔΩ ΚΟΝΤΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ !
  ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.
  ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ, ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΟΥ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Ανώνυμος27/7/12

  "Στους επικριτές της υπόθεσης, που διατύπωσα, ως μια πιθανή αιτία για την αντικοινωνική συμπεριφορά ορισμένων συμπατριωτών μας θέλω να παρακαλέσω να ξαναδιαβάσουν την επιστολή μου γιατί νομίζω ότι παρεξήγησαν πολλά σημεία αυτής", γράφει ο κ. Πηχιών στην δεύτερη τοποθέτησή του.
  Και συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει πολλοί σχολιαστές να ξαναδιαβάσουν προσεκτικά και χωρίς παρωπίδες το αρχικό κείμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Μεγακλης Σταυρος24/3/13

  οι Αρχαιοι ημων λεγανε τα ακολουθα αντικρουομενα... οπου γης Πατρις.... Πας μη Ελλην βαρβαρος, πιστευω οτι ολοι μας εχουμε γεννηθει και εκπαιδευτει προσπαθωντας να ακουμπησουμε μια στο ενα ρητο και μια στο αλλο, ολα τα υπολοιπα ειναι απλα στοχασμοι για να ικανοποιησουμε συγκεκριμενο συνολο ανθρωπων, ενιοτε απο υλικο συμφερον και αλλες φορες απο εσωτερικες ανασφαλειες, ο χωριατης παντα χωριατης θα ειναι και ο Εβραιος παντα Εβραιος, φυσικο να εξυμνουν ορισμενοι τους Εβραιους ως συμπολιτες και τους χωριατες ως εξαναγκασμενους απο την φτωχεια σε αναζητηση πορων, ξενους. και οι Εβραιοι ηρθαν για να εκμεταλευτουν και οι χωριατες το ιδιο οπως και ολοι οι υπολοιποι που κατοικουν στην Καστορια καποια χρονια πριν ηρθαν και παρεμειναν γιατι τους εδινε ο τοπος τα προς το ζην, απο την φυση του ο ανθρωπος εχει την διεκδηκιτηκοτητα σε οτι κανει πρωτος και βαζει ταμπελα με το ονομα του σε αυτο, ετσι και εδω βλεπουμε να επαναλαμβανεται η παναρχαια ταμπελα. εγω ηρθα πρωτος εσυ με βρηκες δεν εχεις τα ιδια δικαιωματα, χαχαχαχαχαχα μου θυμιζει παιδικο παιχνιδι η ακομα και για το ποσο μεγαλο μερος του θρανιου πρεπει να εχεις αφου εσυ ηρθες μετα και καθησες διπλα μου.... αντι να γινει μια ερευνα για την προσφορα των πολιτων στον τοπο που ζουνε γινεται ερευνα σε στειρες σκεψεις ρατσισμου. ανθρωποι που εγκληματουν υπαρχουν παντου και στα καλυτερα σαλονια, το να διαχωριζουμε τους εγκληματιες με ταμπελες καταγωγης με οικονομικο και κοινωνικο υποβαθρο μας κανει να ειμαστε το χοιριστο και πιο επικυνδινο ειδος σκεπτομενου ανθρωπου, φυτευει και καλιεργει σπορους ρατσισμου, ισως τον ρατσισμο που αντιμετωπιζει ο Ελληνας στο εξωτερικο απο οποια φαμιλια και αν προερχεται. γεννηθηκα στην Καστορια και δεν μου αρεσουν οι διαχωρισμοι στο κοινωνικο συνολο της πολης ΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Ανώνυμος24/3/13

  Όπως υπάρχουν οι Κρητικοί, οι Κοζανίτες, οι Πόντιοι, οι Κατσαούνηδες, οι Αργήτες, οι Μαυροβονοί, οι Νεστορίτες, οι Κορησώτες, οι Κλεισουριώτες, αγαπητέ Σταύρε, έτσι υπάρχουν και οι Καστοριανοί. Πού τον είδες τον ρατσισμό;
  Μη τα ισοπεδώνουμε όλα!
  Δηλαδή όλοι δικαιούνται να λένε ότι ανήκουν κάπου, μόνο στους Καστοριανούς απαγορεύεται;
  Και αν το επικαλούνται οι Καστοριανοί είναι ρατσιστές, ενώ αν το επικαλούνται οι Αργήτες, ή οι Νεστορίτες, αυτοί δεν είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Ανώνυμος24/3/13

  ... και υπέρ των παρεπιδημούντων !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Μεγακλης Σταυρος25/3/13

  δεν με καταλαβατε κυριε μου, ναι ολοι χρησιμοποιουν ταμπελες οπως το ενοειτε, δειχνουν τον τοπο που ζεις, την ταμπελα του διαχωρισμου ομως μεσα στην ιδια πολη εννοω ρατσιστικη, το να εισαι υπερηφανος για την πολη που γεννηθηκες και για την πολη που επελεξες να ζησεις δεν μπορει να το κατακρινει κανενας με κανενος ειδους χαρακτηρισμο, ολοι οι κατοικοι που ζουν και εργαζονται συνιστουν το κοινωνικο συνολο, η πολη θα ειναι εκει και θα παραμεινει, οι ανθρωποι της ερχονται και φευγουν, το να διαχωριζουμε αυτους τους ανθρωπους ειναι ρατσιστικο, απο εκει και περα ο καθενας με τα εργα του θα κριθει αν αγαπαει και προσφερει στον τοπο του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ανώνυμος25/3/13

  Μάλλον ξεχνούν οι παραληρήσαντες χωριάτες της Καστοριάς (μην σας ξενίζει ο όρος, και η Καστοριά χωριό είναι, εξ ου και η φυγή κάποιων από αυτό) πως το χωριό της Καστοριάς κάποιοι ντόπιοι το κατέστρεψαν. Ξεχνάτε μάλλον πως τα αρχοντικά (τα πιο πολλά τούρκικα βέβαια) οι ντόπιοι χωριάτες της Καστοριάς τα κατέστρεψαν για να χτύσουν τις πολυκατοικίες που κοσμούν πχ την νότια παραλία, στην προσπάθειά τους να εκπολιτιστούν και να αισθανθούν πολιτισμένοι.

  Ο χωριάτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Ανώνυμος25/3/13

  "Χωριάτη" είσαι άσχετος (εκτός ότι βγάζεις χολή για την Καστοριά). Στην Νότια Παραλία έμεναν οι Τούρκοι, όχι οι Έλληνες. Μετά ήρθατε εσείς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ανώνυμος25/3/13

  @Megakli Stavro:
  Den mporo na sas katalavo. Akomi ki an eiste Marxistis-Leninistis (me tin palia enia), den tha mporouse na exei kapia vasi i topothetisi sas.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Ανώνυμος25/3/13

  @61
  Για να καταλαβαινόμαστε....... μιλάει για την Καστοριά συμπολίτης μας ή ο Μ. Σ., φρουτοπαραγωγός από την Άρνισσα της Πέλλας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Μεγακλης Σταυρος25/3/13

  οταν πρεπει να αντιμετωπισεις εναν τοιχο με ανωνυμους που ψαχνουν να βρουν στοιχεια απλα με το ονομα σου ειναι σαν να αντιμετωπιζεις εναν τοιχο γεματο τουβλα...θα σας προετρεπα να ψαξετε στο δημοτολογιο της Καστοριας. δεν θα αναφερθω σε τιποτε αλλο το μονο που χαλαω ειναι ο χρονος μου με αδιαφορους ανωνυμους που προσπαθουν να δικαιωσουν λειψανα απαρχαιωμενων πεποιθησεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Ανώνυμος25/3/13

  Όχι και τούβλα, μερακλή μου !
  Εσύ τι είσαι; Η λάσπη ;
  Δε θα λύσουμε τώρα και το ζωνάρι μας για καυγά !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ