27.6.14

«Παραχώρηση έκτασης για την δημιουργία κολυμβητηρίου Καστοριάς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Καστοριά, Φεβρουάριος 1999
Αρ. Πρωτ. 850

Θέμα: «Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης αγρ/τος Μανιάκων για την δημιουργία κολυμβητηρίου Καστοριάς στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση».

Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας έχοντας υπόψη:
1. Το από 9-7-1988 αίτημα της Νομαρχιακής Αυτ/σης Καστοριάς και συγκεκριμένα της δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την παραχώρηση (10) δέκα στρεμμάτων από το αριθμ. 102α κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Μανιάκων για την ανέγερση του «κολυμβητηρίου Καστοριάς» .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/1979 , σύμφωνα με τις οποίες «Δι’ αποφάσεως του οικείου νομάρχου επιτρέπεται η δωρεάν κατά κυριότητα ή επ’ ωρισμένω χρόνω κατά χρήσιν, νομήν και κατοχήν παραχώρησιν εκτάσεως μέχρι δέκα πέντε (15) στρεμμάτων εκ κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εκτάσεων εξ εποικισθεισών κατά την αγροτικήν νομοθεσίαν περιοχών προς το δημόσιον ευαγή ιδρύματα ή εκπληρούντα κοινοφελείς σκοπούς άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού προς εκπλήρωσιν κοινοφελούς σκοπού, καθορι – σμένου εις την περί παραχωρήσεως οικείαν απόφασιν, ή προς τον Ελληνικόν Οργανισμόν Τουρισμού . Εις την περί παραχωρήσεως απόφασιν δύνανται να τίθεντα ι όροι η μη εκτέλεσις των οποίων θα συνεπάγεται την ανάκλησιν αυτής…».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2218/94 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 10 παρ. 8 του Ν. 2503/97 σχετικά με την Νομαρχιακή Αυτ/ση και τις αρμοδιότητες των νομαρχών και του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας.
4. Τις αποφάσεις των συναρμοδίων ερωτηθεισών Υπηρεσιών για την πιο πάνω παραχώρηση, δηλαδή των:
α. αριθ. 22/ΔΑΣ/2399/19-8-1998 έγγραφα της δ/νσης δασών Καστοριάς
β. αριθ. 761/20-8-1998 έγγραφο του τμήματος τοπογραφικής
γ. αριθ. ΔΥΠ/4482/2-9-1998 έγγραφο της δ/νσης υγείας πρόνοιας
δ. αριθ. Φ. 9.5/9712/18-8-98 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
ε. αριθ. 3971/7-9-98 έγγραφο ΙΖ’ εφορείας προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων
στ. αριθ. 2539/26-8-1998 11ης εφορείας αυζαντινών Αρχαιοτήτων
ζ. αριθ. ΚΘ/2391/11-8-9ώ έγγραφο της σ/νσης Π και Π εφαρμογών.
η. Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο εμφανίζεται περιγεγραμμένη η έκταση που θα χρησιμοποιηθεί για τον ανωτέρω σκοπό .
Τα κτηματολογικά στοιχείο της Ο.Δ. έτους 1933 αγρ/τος Μανιάκων το αριθμ. 102α τεμάχιο συνολικής έκτασης 104.943 τ.μ.
Αποφασίζουμε
Παραχωρούμε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς - δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- κατά πλήρη νομή και κυριότητα έκταση (10) δέκα στρεμμάτων και άνευ καταβολής τιμήματος, από το αριθμ. 102α κοινόχρηστο τεμάχιο αγρ/τος Μανιάκων, για την ανέγερση του «Κολυμβητηρίου Καστοριάς».
Η παραχώρηση γίνεται με τον όρο: α) της ανάκλησης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο δίνεται η έκταση και β) της μη εκποίησης της έκτασης.
Ο διαχωρισμός της παραχωρούμενης έκτασης θα πραγματοποιηθεί από το τμήμα τοπογραφικής.

Με εντολή του 
γενικού γραμματέα της Περιφέρειας
Χρήστος Νάτος

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 20 Μαρτίου 2014, αρ. φύλλου 732


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ