20.9.16

Η λίμνη της Καστοριάς ΙΑπό τις μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων στα υπόγεια και στα επιφανειακά νερά της λεκάνης προκύπτει ότι για κάποιες από αυτές υπάρχει σχετική ταύτιση (χαμηλές τιμές αγωγιμότητας, ιόντων χλωρίου) και για κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις τόσο στο εύρος κύμανσης όσο και στη χρονική μεταβολή (νιτρικά, αμμωνιακά, θειϊκά).

Στη λίμνη καταλήγουν μέσω επιφανειακής απορροής και ποσότητες ρύπων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων από την λεκάνη τροφοδοσίας της (γεωργική και αστική χρήση), όπως αποτυπώνεται από τις συγκεντρώσεις φωσφορικών και αζωτούχων ενώσεων.

Η ρύπανση των υδάτων, τα φυτοφάρμακα και οι αποστραγγίσεις αποτελούν απειλές για τον οικότοπο. Παρατηρείται ευτροφισµός (ενδεχοµένως και υπερευτροφισµός), λόγω υπερβολικής χρήσηςλιπασµάτων στην περιοχή, της υφιστάµενης εισροής αστικών λυµάτων από τους παραλίµνιους οικισµούς, αλλά και της παρουσίας υπολειπόµενης ποσότητας θρεπτικών συστατικών (φωσφόρος, άζωτο).

Η παρουσία στα υπόγεια νερά των προσχωματικών υδροφοριών υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών μαρτυρά την έντονη γεωργική δραστηριότητα που ασκείται στην περιοχή και την ανάπτυξη ευνοϊκών συνθηκών για τη διήθηση των ρύπων μέσω της ακόρεστης ζώνης.

Τούτο είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης τροφοδοσίας που δέχονται οι προσχωματικοί υδροφορείς, ή και της εφαρμογής κακών καλλιεργητικών πρακτικών (μη ορθή λιπαντική αγωγή).

Η παρουσία γεωργικών φαρμάκων αναφέρεται εκτεταμένη κυρίως στα υπόγεια νερά και στα στραγγιστικά δίκτυα και δευτερευόντως στη λίμνη.

Τα αποτελέσματα αυτά δε σημαίνουν απαραίτητα την άμεση σχέση υδραυλικής επικοινωνίας προσχωματικής υδροφορίας στραγγιστικών δικτύων και λίμνης, η οποία δεν τεκμηριώνεται από την πιεζομετρία της περιοχής.

Η εμφανιζόμενη εικόνα σχετίζεται με το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή υπόκειται σε ίδιες συνθήκες εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων και διαχείρισης της γης και του νερού.

Έτσι, στη λίμνη παρουσιάζονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και καφεϊνης καθώς αυτή είναι αποδέκτης των επιφανειακών απορροών της γύρω γεωργικής περιοχής, αλλά και αστικών αποβλήτων αντίστοιχα.

Στα υπόγεια νερά, όντως πιστοποιείται ότι υπάρχει υψηλή διήθηση από την επιφάνεια του εδάφους προς την κορεσμένη ζώνη, αλλά και από το φτωχό υδρογραφικό δίκτυο προς την κορεσμένη ζώνη.

Για τον λόγο ακριβώς αυτό στα υπόγεια νερά παρουσιάζεται υψηλή συγκέντρωση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, τα οποία σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν εμμονή σε συνθήκες υπόγειας υδροφορίας, δεδομένης και της περιορισμένης τροφοδοσίας των υπόγειων νερών της περιοχής (προσχωματική υδροφορία) και επομένως των δυνατοτήτων διάλυσης του ρύπου σε μεγάλο όγκο.

Όσον αφορά στην ύπαρξη καφεΐνης, προφανώς και στην περιοχή γίνεται στην πράξη εκτεταμένη διάθεση υγρών αστικών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους.


Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς (απόσπασμα) | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καστοριάς


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 21 Απριλίου 2016, αρ. φύλλου 832


Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ