21.2.17

ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς

Πρόσκληση για την τελική φάση των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Στην έκδοση της πρόσκλησης για την υποβολή των τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Στη β’ φάση καλούνται να υποβάλλουν τα τελικά τους σχέδια, οι αστικές αρχές των οποίων τα προσχέδια επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της φάσης α' - επιλογής προσχεδίων ΕΣΣΒΑΑ και συγκεκριμένα: ο δήμος Γρεβενών, το εταιρικό σχήμα ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς – δήμος Καστοριάς, ο δήμος Κοζάνης, ο δήμος Εορδαίας και ο δήμος Φλώρινας.
Τα τελικά ΕΣΣΒΑΑ που θα υποβληθούν θα αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον. Η χρηματοδότηση των δράσεων καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 2014-20, ενώ μπορεί να προβλεφθεί συμμετοχή από τα Τομεακά ΕΠ, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (Horizon 2020, Life+, εθνικά προγράμματα, κλπ.), κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με μόχλευση άλλων πόρων (π.χ. ιδιωτικών). Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για τη χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 41.300.000 € και καλύπτεται από εθνικούς πόρους (20%) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (80%), και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι 15 Ιουλίου 2017.
Οι ενδεικτικές δράσεις των αξόνων που έθεσε ο δήμος Καστοριάς είναι: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων. Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 9 Φεβρουαρίου 2017, αρ. φύλλου 872

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ