20.11.16

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα τμήματα μηχανολόγων μηχανικών και βιομηχανικού σχεδιασμού & ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ),με τίτλο: "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & διαχείριση ενέργειας στα κτήρια" με δύο κατευθύνσεις: "Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας " και "Διαχείριση ενέργειας στα κτήρια".
Στο ΔΠΜΣγίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής των τμημάτων μηχανικών και θετικών επιστημών καθώς και ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το ΔΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & διαχείριση ενέργειας στα κτήρια» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από τα τμήματα μηχανολόγων μηχανικών και βιομηχανικού σχεδιασμού και ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκατέσσερις μήνες και κατανέμεται σε τρεις περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας. Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ- ΜSc ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε σαράντα φοιτητές. Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.100 € συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 600€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 500€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.Πληροφορίες τηλ. 2461068225.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 9 Ιουνίου 2016, αρ. φύλλου 839

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ