6.8.17

Ευεργετικές ρυθμίσεις, για την εξόφληση οφειλών προς τον Δήμο Καστοριάς και Άργους Ορεστικού

Οι δήμοι Καστοριάς και Άργους Ορεστικού ενημερώνουν τους δημότες τους -και όσους έχουν πάσης φύσεως οφειλές προς τους ίδιους και τα νομικά πρόσωπα, ότι μπορούν να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τις οικονομικές εκκρεμότητες ως εξής:

Ο οφειλέτης υποβάλλει στην οικονομική υπηρεσία των δήμων, αίτηση για υπαγωγή του στην ρύθμιση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.

α) Αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό.

β) αν εξοφληθούν σε δύο έως είκοσι τέσσερις δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό,

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε έως σαράντα οκτώ δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό,

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό,

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατό δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 ευρώ.

Πληροφορίες στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς τηλ 2467351145 και 2467351146.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ