19.3.16

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Απορίες


ΟΔΟΣ 22.10.2015 | 808

Έκτός ἀπό τό δημοσιονομικό, ἕνα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα άντιμετωπίζει και καλείταιι νά έπιλύσει ἡ πολιτεία μας, αὐτό τῆς ἀθρόας καί  ἀνεξέλεγκτης εἰσροής στήν χώρα μας,  πού ἔχει λάβει διαστάσεις λαίλαπος, παράνομων προσφύγων ή λαθρομεταναστῶν (μπορείτε νά τούς ἀποκαλεῖτε ὅπως θέλετε), οἱ ὁποῖοι προέρχονται κυρίως ἀπό τήν Συρία και τό Ἀφγανιστάν, καί εἶναι μουσουλμάνοι τό θρήσκευμα.

Έχουν κατακλύσει τά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στήν τοπική κοινωνία. Ἡ κρατική μηχανή ἀπεδείχθηκε ἀνεπαρκής νά ἀντιμετωπίσει τήν κατάσταση, εἴτε λὀγω κακοῦ σχεδιασμοῦ (ἄν ὑπῆρχε τέτοιος), εἴτε τῆς συνήθους ἀδυναμίας της. Τό Λιμενικό Σῶμα καθῶς καί οἱ τοπικές ἀστυνομικές δυνάμεις καταβάλουν ὐπεράνθρωπες  προσπάθειες, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων τους, νά ὁμαλοποιήσουν κάπως τήν κατάσταση, πλήν ὅμως ὅλες οἱ προσπάθειές τους ἀποβαίνουν ἀνεπαρκεῖς λόγω τῆς καθʾ ἡμέραν ὅλο καί μεγαλύτερης εἰσροής μεταναστῶν.

Η προσφορότερη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, κατά τήν γνώμη μου, θά ἤταν ἐάν ἡ Κυβέρνηση άνέθετε μέρος ἤ τό σύνολο τῶν ἀπαιτούμενων, γιά τήν γρηγορότερη καί καλύτερη ἐξομάλυνση τῶν δυσκολιῶν, στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ὁ καλύτερα ὀργανωμένος κρατικός ὀργανισμός, δέν ἔχουν διαβρωθεῖ ἀπό τό σαθρό πολιτικό μας σύστημα, λειτουργοῦν πάντοτε  σύμφωνα μέ τούς νόμους και τίς διατάξεις πού διέπουν τήν σύσταση καί ὀργάνωσή τους, διαθέτουν ἔμπειρο καί καλῶς ἐκπαιδευμένο προσωπικό, ἔχουν ἔτοιμα σχέδια γιά τήν ἀντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων καί τέλος διαθέτουν καί τήν ὑποδομή καί τά μέσα γιά τήν άντιμετώπισή τους. Οἱ ἄνδρες π.χ. τῶν μονάδων του Στρατοῦ ξηράς, πού ἐδρεύουν στά νησιά θά μπορούσαν κάλλιστα νά συνδράμουν τούς λιμενικούς καί τούς ἄνδρες τῆς ΕΛΑΣ στήν καταγραφή τῶν μεταναστῶν, καθώς καί στήν τήρηση τῆς δημοσίας τάξεως.

Όλοι οἱ μετανάστες προερχόμενοι ἀπό καθεστώτα ὁλοκληρωτικά εἶναι ἐθισμένοι νά σέβονται τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί νά ὑπακούουν στίς ἐντολές τους. Στά νησιά ἐπίσης μποροῦσε κάλλιστα νά ἀποστείλει ἠ Στρατιωτική ἡγεσία ὑγειονομικό προσωπικό καί ὑλικό γιά τήν βοήθεια τῶν τοπικῶν αὐτοδιοικητικῶν ὑπηρεσιῶν στήν ἀντιμετώπηση τῶν συνεχῶς ἀνακυπτόντων προβλήμάτων. Ἐπίσης ὁ Στρατός μπορεῖ νά διαθέσει τά διάφορα ἐγκαταλελειμένα στρατόπεδα, ἀνά τήν χώρα, γιά τήν προσωρινή ἐγκατάσταση τῶν μεταναστῶν, ὥσπου νά ἀποχωρήσουν, μέ τόν ἕνα ἤ ἄλλο τρόπο  ἀπό τήν χώρα μας καί γιά τήν διασπορά τους ἐκτός Ἀθηνῶν.

Τό Πολεμικό Ναυτικό θά μποροῦσε κάλλιστα νά συνδράμει τό Λιμενικό Σῶμα στίς περιπολίες στό Αἰγαῖο μέ τήν ἔξοδο καί πλόες δύο-τριῶν ἐλαφρῶν πολεμικῶν σκαφῶν (ἀκταιωρῶν ἤ ἄλλων) στά χωρικά μας ὕδατα καί πέριξ τῶν νήσων τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ὥστε νά εἶναι ἐμφανές πρός ὅλους ὅτι τά εθνικά μας σύνορα δέν αποτελοῦν ξέφρακτο ἀμπέλι καί ὅτι φυλάσσονται ἀπό τίς Ἐνοπλες Δυνάμεις μας, πράγμα πού πρέπει νά ἐφαρμοσθεῖ καί γιά τά χερσαῖα σύνορά τά ὁποία πρέπει καί αὐτά νά φυλάσσονται ἁπό τόν Στρατό Ξηράς. Τό Πολεμικό Ναυτικό θά μποροῦσε ἐπίσης νά διαθέσει ἕνα ἤ δύο μεταγωγικά πλοία γιά τήν μεταφορά τῶν λαθρομεταναστῶν ἀπό τά νησιά στήν ἐνδοχώρα.

Καί τίθεται τό ἐρώτημα καί γεννάται ἡ ἀπορία, γιατί οἱ ἀνωτέρω ἐνέργειες, ὀφθαλμοφανεῖς καί αύτονόητες, πού θά μποροῦσαν, καί μπορούν ἀκόμη καί σήμερα, νά βοηθήσουν στήν ἀντιμετώπιση τοῦ ὄντος δυσκολώτατου μεταναστευτικοῦ προβλήματος δέν ἐφαρμόσθηκαν καί συνεχίζουν νά μήν ἐφαρμόζονται; Ὑπάρχουν ἀρκετοί λόγοι ἐκ τῶν ὁποίων ἀναφέρω μερικούς:

α) Ἡ πολιτική ἐξουσία τῆς χώρας μας δέν ἐπιθυμεῖ τήν ἐμπλοκή τοῦ στρατεύματος σέ κοινωφελῆ ἔργα, γιατί ἡ κατά τεκμήριον ταχύτερη, οἰκονομικώτερη  καί καλύτερη διεκπαιρέωση αὐτῶν θά καταδείξει τήν γυμνότητα  καί ἀνεπάρκεια τῶν ἀντίστοιχων πολιτικῶν ὑπηρεσιῶν,

β) φοβούνται ὅτι ἐάν ἀναθέσουν ἁρμοδιότητες στόν Στρατό, πλέον τῶν στενῶν τους στρατιωτικῶν καθηκόντων θά χαρακτηρισθούν ἀπό τούς πολιτικούς τους ἀντιπάλους ἐθνικιστές, φασίστες κλπ,

γ) σπουδαιότερο, κατά τήν γνώμη μου, ὅτι φοβούνται μήπως ὁ Στρατός καταλύσει τήν Δημοκρατία.

Δέν μπορούν νά ξεχάσουν τήν πραξικοπηματική κατάλυση τῆς Δημοκρατίας ἀπό ὁρισμένους ἐπίορκους ἀξιωματικούς τό 1967, καθώς καί τό ἐπιβεβαιωμένο ἤδη ἱστορικῶς γεγονός, ὅτι ὑπόλογοι γιά τήν τότε ἐκτροπή τοὺ πολιτεύματος ἤταν οἱ πολιτικοί τῆς περιόδου ἐκείνης μέ τίς διαφορές τους, τίς ἀντιπαλότητές τους, τίς διαμάχες τους στήν Βουλή καί τήν κατʾούσίαν ἀκυβερνησία, μέ ἀποτέλεσμα νά κυκλοφορεῖ στήν κοινωνία καί νά διατυπώνεται καί στόν τότε τύπο τό σλόγκαν «δέν θά βρεθεῖ  ἕνας λοχίας νά μᾶς σώσει;».

Ενδομύχως γνωρίζουν ὅτι κύριοι ὑπαίτιοι τῆς περιόδου παρακμής, πού διέρχεται ἠ κοινωνία μας εἶναι αὐτοί οἱ ἴδιοι, φοβούμενοι δέ τήν γενική κατακραυγή καί τήν ἀπαξίωσή τους, καλύπτονται πίσω ἀπό τό ἰδεολόγημα τῆς προστασίας τῆς Δημοκρατίας, ὅτι δῆθεν μπορεῖ να καταλυθεῖ ἐκ νέου ἀπό τόν Στρατό. Παραγνωρίζουν τό γεγονός ὅτι ἀφʾἑνός μέν  τό Δημοκρατικό μας πολίτευμα εἶναι στερεῶς ἑδραιομένο, ἀφʾἑτέρου δέ ὅτι μέ τήν  πολιτική τους καί τίς πράξεις τους, αὐτοί οἱ ἴδιοι ἐκτρέπουν τούς ψηφοφόρους πρός τά πολιτικά ἄκρα (δεξιά καί ἀριστερά) τά ὁποία πρεσβεύουν στήν κατάλυση τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τήν ἐγκαθίδρυση ὁλοκληρωτικοῦ καθεστώτος στήν χώρα μας. Ἄρα ἡ μή χρησιμοποίησις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στήν ἀντιμετώπιση τοῦ μεταναστευτικοῦ προβλἠματος εἶναι ἀπλούστατα θέμα ἰδεοληψιῶν οἱ ὁποῖες ἐπηρεάζουν τήν πολιτική βούληση. Οἱ ἀπορίες δικές μου, οἱ κρίσεις καί ἐπικρίσεις ἐπαφίενται στούς ἀναγνῶστες.Υ.Γ. Ἀφού τελείωσα τό ἄρθρο αὐτό καί προσπαθοῦσα νά τό στείλω ἡλεκτρονικά στήν ἐφημερίδα, ἄκουσα στίς βραδυνές εἰδήσεις ἀνακοίνωση τῆς ὑπηρεσιακῆς Κυβερνήσεως ὅτι προτίθεται νά χρησιμοποιήσει τά Στρατιωτικά στρατόπεδα γιά τήν προσωρινή ἐγκατάσταση ἐκεί μεταναστῶν. Ἕνα καλό δεῖγμα ὀρθής ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος καί ἐπιβεβαίωση τῆς γνώμης μου ὅτι ἡ μή χρησιμοποίησή τους ἤταν καθαρά μιά ἐπιλογή τῆς προτέρας Κυβερνήσεως λόγω κομματικῆς ἰδεοληψίας.
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών

3.9.201

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 22 Οκτωβρίου 2015, αρ. φύλου 808

Σχετικά:1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος19/3/16

    Αχ κυρ-Αναστάση μου. Νομίζει ο μητροπολίτης ότι σε προσβάλλει, αλλά ο ίδιος [.......]
    Έτσι κατάντησε η Καστοριά μας, να έχουμε [.......]
    Μαύρα χρόνια ζούμε!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ