7.3.16

Η στήλη των Βαττυναίων
Ψήφισμα των Βαττυναίων

30 Αρτεμεισίου 192 /3 μ.Χ


Ἐκκλησίας ἀγομένης ὑπὸ τοῦ Βαττυναίων πο-
λει̣τάρχου Ἀλεξάνδρου τοῦ Λεωνίδα καὶ πολλῶν
ἀποδυ̣ρ̣ω̣μένων πολειτῶν ὑπὸ τῶν ἐπαρ-
χικῶν ἐ̣ξ̣ε̣λ̣α̣ύ̣ν̣εσθαι τῆς τῶν δημοσίων τόπων
χρήσεως, οὐκ ἀ̣ρκουμένων αὐτῶν οἷς
ἀπετειμήσαντο, πολλὰ καὶ ἐκεῖ ψευσάμε-
νοι, ἀλλὰ καὶ περιβαλλ̣ομένων ἄλλας̣ἑαυτοῖς κα-
τοχὰς ἐν χωρίοις ὑπὲρ ὧν οἱ δια̣κατέχοντες αὐτὰ
πρότερον ἔδοσαν χεῖρας ἀφ̣ιστάμενοι αὐτῶν καὶ
παραχωροῦντες αὐτὰ τῇ πολειτείᾳ, νῦν δὲ οἱ δυνα-
τώτεροι τῶν ἐπαρχικῶν ἐκβιάζονται τοὺς πένη-
τας καὶ αὐτά τε ἐκεῖνα ἃ οὐκ ἐξὸν αὐτοῖς βούλον- 
ται κατ̣έχειν, καὶ πρ̣οσεμπονοῦσιν τὴν ἄλλη̣ν
γῆν χ̣αρακισμοῦ τε καὶ νομῆς ἀποκλείουσιν καὶ ἀφαι-
ροῦνται τοὺς πολείτας καὶ διόδ̣ων· ἔδοξεν τῷ τε
πολειτάρχῃ καὶ τοῖς πολείταις ὁμογνωμονοῦσιν·
μόνα κατὰ τὴν Γεντιανοῦ διάταξιν τοὺς ἐπαρχι-
κοὺς ἃ ἐτειμήσαντο καλῇ πίστει κατέχειν, εἰ{ι}ς
δὲ τὰ λοιπὰ μηδενὶ ἐξεῖναι ἐπαρχικῷ ἢ ἐνπο-
ν̣εῖν ἢ ἀγοράζειν ἢ κατέχειν δημοσίαν γῆν μη̣-
δὲ δόγμα τινὶ διδόναι πολειτείας ἢ χρήσεως
τῶν δημοσίων, μόνοις δὲ ἀνεῖσθαι τὴν γῆν τοῖς
ἀποτετειμημένοις Ὀρεστοῖς· ἐπιμελεῖσ-
θαι δὲ τούτων τὸν κατὰ ἔτος γεινόμενον πολει-
τάρχην, ὥστε ἐπιέναι μετὰ τῶν πολειτῶν καὶ ἐκβάλ-
λειν καὶ κωλύειν τοὺ ˹ς˺ εἰς τὴν μὴ ἀπoτετειμημένην
γῆν βιαζομένους, ἐὰν δέ τις ἀμελήσῃ τοὺτου πολιτάρχης
καὶ δόγμα τινὶ δῷ καὶ καταπροδῷ τὰ δημόσια, τοῦτον ἀ- vac.
ποδοῦναι εἰς φίσκον δηνάρια πεντακισχείλι-
α καὶ ἄλλα τῇ πολειτείᾳ δηνάρι̣α̣πεντακισχείλια· προσ-
ανενεχθῆναι δὲ τοῦτο τὸ δ̣όγμα ἔδοξεν τῷ διέποντι vac.
τὴν ἐπαρχείαν ἡγεμόνι Ἰουνίῳ Ρουφείνῳ διὰ τῶν πρεσβευ-
τῶν τοῦ ἔ̣θνο̣υ̣ς Ἰουλίου Κ̣ ρ̣ίσπου καὶ Φιλάγρου καὶ̣ Κ̣ λ̣είτου τῶν
Πτολεμαίου, ἐ<ὰ>ν δ’ ἐκεῖνος αὐτὸ κυρώσῃ και στηλογραφηθεῖ̣-
ν̣αι αὐτ̣[ὸ] ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς εἰς τὸ διηνεκὲς μένειν κείμε-
νον, ἐπ<ε>ί τινα τῶν π̣α̣λ̣α̣ιῶν ἠφάνισται γραμάτων· ὁμο̣ίως
δὲ καὶ εἴ τις ἁλώσεται πωλῶν ἐπαρχικῷ τινα τῶν δη-
μοσίων καὶ τοῦτον ὑποκεῖσθαι τῷ προγεγραμένῳ προσ{τ}-
τείμῳ, τά τε ἤδη πεπραμένα ἄκ̣υρα εἶναι καὶ μὴ κρατεῖσ-
θαι τοῖς ἠγορακ̣όσιν. vac. Ἐγένε̣το ἔτους τεσσαρακοστοῦ
καὶ τριακοσιαστοῦ, μηνὸς Ἀ[ρ]τεμισίου τριακάδι vacat
Ἀ̣λ̣ έξανδρος Λεωνίδου ὁ πολιτάρχης̣[ἐπε]σφραγι̣σάμην . Τρόφιμ̣ο̣ς̣


Θ̣ ε̣ότειμος Νει̣κο̣λ<ά>ου
[ · ]ανος Φιλίπου ὁ καὶ Οὐαλέριος
Παρμενίων Κ̣ λείτου
Νεικόλ̣[αος] Φίλωνος
Εὐφάμ̣ιος Νεικάνορος
Ὀρέστης Ἀριστολάου
Ἀ̣μύντας Νεικολάου
Εὐτυχιανὸς Φ̣ ι̣λ̣άνδρου
Ἀντίγονος Κασάνδρου
Παρμενίων Νεικομάχου
Νεικόλαος Μενελάου
Μενέλαος Λ̣υκώπου
Φίλων Ἀ̣ρ̣ι̣στοδήμο[υ]
[Ἀ]ντίγονος Εὐχείδου
Παράμονος Στρατονείκης
[Πρ]ε̣ῖ̣σκος Φιλίππου


Νεικάνωρ Θησ[έ]ως
ΗΓΕΡ [ · ] ΕΙΑ̣Σ (;)
Πλευ<ρ>ᾶδ̣ος [ · · ]αωος
Ἀλέξα̣ν̣δ̣ρ̣ο̣ς̣ Ἀλ̣εξ̣άνδρ̣ου
Μ̣ ε̣γ̣άρτ̣ας υμονου
Μάγας Στράτωνος
Στράτων Ἐπικάδου
50Νείκαν̣δ̣ρ̣ο̣ς̣ Ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ίσκου
Δέγμος Φιλίππου
Φίλιππο<ς> Μενελάου
Γέλων Παραμόνου
Μενέλας Τήρου
Παρμενίων Γέλωνος
Ἀνδρίσκος Νεικολάου
Ἀριστόδημος Φίλωνος
Π̣ ο̣λύχαρμος Πολυχάρμου


Νεοκλῆς Νεικολάου
Μενέφιλ̣ο̣ς ΑΛΕΞΙ̣Ω̣Ρ̣Ο̣Υ̣ (;)
Πτολεμ[αῖος . . ]
Ζω̣ΐ̣λ̣ο̣ς̣ Φίλωνος
[ - - - ]
Ἀντίγονος Γέλωνος
Φιλῶτας Φιλίπου
[ . περ. 2 . ]ν̣ιας Ζωΐλου
Νεικόλας Φιλώτου
σ̣ v ι̣λας Ῥ̣α̣δ̣ίου
Ἀραβε̃̃̃ος Νεικάνδρου
Θεότειμος Φιλίππου
Ὀρέστης Ζωΐλου
Γάιος Ἀλεξάνδρου
Ἀλέξανδρος Παρ̣μ̣ε̣νίωνος
Ἐπιχάρης Κοίνου
Ὑάκινθος Ἐπιχάρους.


Φίλιππος Φιλώτου
Γέλων Ο [ - - - ]
Λυσίμαχος [ - - - ]
Ἀρίστιππος [ - - - ]
Ἀντίγονος Κλίτου
Κλεῖτος Ἀντιγόνου
Πτολεμέου
Δημήτρης Δημη -
τρίου.


"Ἐπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς). Τόμος Α΄: Κατάλογος ἐπιγραφῶν" Υπουργείο Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 1985 Γιάννης Τουράτσογλου. Ἀθανάσιος Δ. Ριζάκης. 


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 22 Οκτωβρίου 2016, αρ. φύλλου 808

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ