9.10.16

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού Κάτω Κρανιώνα

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού Κάτω Κρανιώνα, του Δήμου Καστοριάς

Αρ. Φύλλου 77 | 4 Μαΐου 2016
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/100711/8152/1339

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
β) Του Ν.2039/1992 (Α΄61) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».
γ) Του Ν. 3028/2002 (Α΄153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ιδίως του άρθρου 6 παρ. 4.
δ) Του Π.δ. 104/2014 (Α΄ 171) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς και το Π.δ. 191/2003 (Α΄ 146) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» κατά το μέρος που αυτό διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 70 του Π.δ. 104/2014.
ε) Του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...» σχετικά με τη σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Του Π.δ.73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρ. Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/Τ ΔΑΔΤΠ/Α1/ 272598/ 33659/30330/2340 5/ 6.10.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/706/6. 10.2015).
2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ /ΤΟΠΥΝΣ/14/ 3698/20.01.2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002» (Β΄ 70).
3. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 (ΦΕΚ 743/Β΄/ 29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
4. Την από 24−2−2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με το αριθ. 9/ 17−03−2016 Πρακτικό, (θέμα 4ο), αποφασίζουμε:
Τον χαρακτηρισμό ως ιστορικού τόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. δ και 16 του Ν. 3028/2002, του οικισμού Κάτω Κρανιώνα, του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμος Κορεστείων), σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και με όρια όπως αυτά ορίζονται στην με αριθ. 12532 5/3274/06.11.2006 (ΦΕΚ 127/ΑΑΠ/21.11. 2006) απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Στον οριοθετημένο αυτό χώρο διατηρούνται σχεδόν αναλλοίωτα, τα κτήρια τα οποία συνθέτουν έναν χαρακτηριστικό και ομοιογενή χώρο.
Σε αυτά εντοπίζονται τα πολύ ενδιαφέροντα από αρχιτεκτονική, μορφολογική και τεχνική άποψη χαρακτηριστικά, τα οποία σε συνδυασμό με την χωροθέτηση και λειτουργία τους συνθέτουν ένα πολύ ενδιαφέρον οικιστικό σύνολο, σημαντικό για την τεκμηρίωση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας της γεωργοκτηνοτροφικής αυτής κοινότητας της περιοχής στο τέλος του 19ου αιώνα−αρχές 20ου αιώνα.
Η παρούσα δεν αποτελεί αναγνώριση κυριότητας ή τίτλου ιδιοκτησίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2016
Ο Υπουργός
Αριστείδης Μπαλτάς


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 16 Ιουνίου 2016, αρ. φύλλου 840.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ