12.10.16

Λόγος & ΑντίλογοςΑΙΤΗΣΗ 
Αρ. Πρωτ. Ι. Μητρόπολη Καστοριάς 424

Ἀναστασίου Κων. Πηχιών 

Προς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καστορίας

Πρό ὁλίγων μηνῶν ἔθεσα, διά τοῦ τύπου, δύο συγκεκριμένα, ἄδολα, ἁπλά καί σαφῆ ἐρωτήματα στήν Μητρόπολη Καστοριᾶς καί συγκεκριμένα στόν σεβασμιώτατον Μητροπολίτην, κατά πόσον γνωρίζει ἤ ὄχι τήν τύχην τῶν εἰκόνων, οἱ ὁποῖες ἐκλάπησαν ἀπό, πολύ πρό αὐτοῦ χρόνου, προηγηθέντος, Ἀρχιερέως τῆς πόλεώς μας, (εἶχε παλαιότερα εὶπῆ ὅτι γνωρίζει πού βρίσκονται), ὥστε νά φροντίσει ὁ Δῆμος τήν ἐπανάκτησίν τους, καθῶς καί ἐάν βρίσκεται στό σκευοφυλάκειο τῆς Μητροπόλεως ἡ ἱστορική ἀρχιερατική μίτρα, φιλοτεχνηθεῖσα τό 1798 στήν Κωνσταντινούπολη, δωρεά τῶν Καστοριανῶν πρός τήν Μητρόπολιν. Δυστυχῶς προσωπικά δέν ἔλαβα καμίαν ἀπάντηση.

Μετά τόν θόρυβον πού προκλήθηκε, μέ ἐπανειλημμένα δημοσιεύματα στόν τοπικό τύπο καί τήν διά τῆς συγκεντρώσεως ὑπογραφῶν συμπατριωτῶν μας καί μή, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦσαν μιά ἀπάντηση, ἀνώνυμος ἐκρόσωπος τύπου τῆς Μητροπόλεως, ἀπάντησε μέ ὑπεκφυγές, παραπλανητικῶς, χωρίς νά ἀναφερθεῖ ἐπί τῶν συγκεκριμένων ἐρωτήσεων μέ συνέντευξη πού παραχώρησε σέ τοπική δημοσιογράφο.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ὑποβάλω, ὡς Ἕλλην πολίτης σέ δημόσια ὑπηρεσία, καθʹὅσον ἡ Μητρόπολις ὡς ΝΠΔΔ (Κατασ/κός χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἄρθρον 1, παρ.4,) τυγχάνει δημόσια ὑπηρεσία, τήν παροῦσα αἴτηση, καί αἰτοῦμαι, ἐρωτῶν καί πάλιν προσωπικῶς πλέον τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην τί ἀκριβῶς γνωρίζει γιά τίς συγκεκριμένες εἰκόνες, μίαν ἀπάντηση, τόσο σἐ ἐμένα ὅσο καί στό ποίμνιό του ἁπλή καί σαφῆ.

Αἰτοῦμαι ἐπίσης μίαν ἀκριβῆ ἀπάντηση ὡς πρός τήν ἀρχιερατικήν μίτραν.

1.Ἐάν τήν βρῆκε στήν Μητρόπολη κατά τήν ἄφιξή του στήν Καστοριά ἤ ὄχι. Ἐάν τήν βρῆκε κατά τόν ἐρχομό του στήν πόλη μας τότε ὑπάρχει μεγάλη πιθανότης νά εἶναι ἡ περί οὗ ὁ λόγος μίτρα, ἐκτός ἐάν εἶχε ἀντικατασταθεῖ μέ ἄλλην μικροτέρας ἀξίας, ὁπότε κακῶς άναφέρεται ὡς μίτρα τοῦ Καραβαγγέλη.

2. Ἡ φερόμενη ὡς μίτρα τοῦ μακαριστοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, πῶς ἀποκτἠθηκε καί ἀπό ποῦ, γιατί ὁ ἀείμνηστος Γερμανός Καραβαγγέλης μετά τήν Ἀρχιερατεῖα του στήν Καστοριά ὑπηρέτησε στό Πατριαρχεῖο ὡς συνοδικός, ἐν συνεχεία στήν Ἁμάσεια, μετά τοποτηρητής τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου καί τέλος Ἐξαρχος στήν Βιέννη.

Αἰτοῦμαι ἐπίσης τήν ταχείαν, σαφῆ καί ἔγγραφο ἀπάντηση ὡς ὁ Νόμος ὁρίζει.

Ὁ Αἰτῶν  
Ἀναστάσιος Κων/νου Πηχιών


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ την Μ. Πέμπτη 28.4.2016, αρ. φύλλου 833
Φωτογραφία: Michal Macku Εσταυρωμένος


* * * 


Ὑπόμνημα

Κατοίκων τῆς πόλεως Καστορίας
Προς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μακαριώτατε
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Πατέρες

Οἱ ὑπογράφοντες τό ὑπόμνημα τοῦτο, μέλη τοῦ ποιμνίου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς πόλεως Καστορίας, φέρουμε Εις γνώσιν Τῆς Ιεράς Συνόδου Τῆς Ἱεραρχίας Τῆς Ἐκκλησίας Τῆς Ελλάδος τό ἀκόλουθο περιστατικό τό ὁποῖο ἐσκανδάλισε τό ποίμνιο Τῆς Επισκοπῆς μας, ἐπροκάλεσε την διατύπωση δυσμενῶν σχολίων καί πιθανῶς νά ἀποτελέσει, μελλοντικῶς, ἔναυσμα διχασμοῦ.


Πρό ἀρκετῶν ἐτῶν (κατά τήν διάρκειαν τῆς δικτατορίας) ὁ τότε Μητροπολίτης Καστορίας συγκέντρωσε  παλαιές καί ἱστορικές εἰκόνες, εἰς τήν Μητρόπολιν, ἀπό τούς ναούς καί τίς μονές τῆς περιοχής δικαιοδοσίας του, τίς ὁποῖες ἐθεώρησε καλόν νά πάρει μαζί του κατά τήν μετάθεσίν του ἀπό τόν θρόνον τῆς ἐπισκοπής Καστορίας είς τήν νέαν του θέσιν στήν περιοχή τῶν Ἀθηνῶν. Ἔκτοτε ἀγνοεῖται ἡ τύχη των, παρ'ὅλες τίς κατά καιρούς ἐνέργειες πολλῶν πολιτῶν τῆς Καστοριᾶς νά πληροφορηθοῦν τί ἔγιναν.


Ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Σεραφείμ σέ παλαιοτέρα αἴτηση κατοίκων τῆς Καστοριᾶς νά πληροφορηθούν τήν τύχη τῶν εἰκόνων, οτι γνωρίζει ἀπήντησε πού είναι και ότι βρίσκονται σέ καλά χέρια.


Προσφάτως καί συγκεκριμένως πρό ὀλίγων μηνῶν, σέ ἄρθρο δημοσιευθέν σέ τοπική ἐφημερίδα, προκειμένου νά ἱδρυθεῖ ἱστορικό ἀρχεῖο τῆς πόλεως καί νά συγκεντρωθούν σ'αὐτό ὅλα τά ἱστορικά ἀντικείμενα (χειρόγραφα, κώδικες, κειμήλια κ.λ.π), ἐζητήθει ἀπό τόν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας νά μᾶς γνωρίσει ποῦ βρίσκονται οἱ ἀφαιρεθεῖσες εἰκόνες ἀπό τήν πόλη μας - καθ'ὅσον εἶχεν εἰπῆ παλαιότερα ὅτι γνωρίζει πού εἶναι -ὥστε νά φροντίσουμε νά τίς ἐπανακτήσουμε καί τίς ἐπαναπατρίσουμε. Ταυτοχρόνως τοῦ ἐζητήθει νά μᾶς γνωρίσει ἐάν βρίσκεται στό σκευοφυλάκιο τῆς Μητροπόλεως μία πολύτιμος, ἱστορική, ἀρχιερατική μίτρα, φιλοτεχνηθεῖσα τό 1828 εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, δωρεά τῶν κατοίκων τῆς Καστοριᾶς εἰς τήν Μητρόπολιν τους .


Ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀπαξίωσε νά ἀπαντήσει στό ἁπλό καί σαφές αἴτημά μας, παρ' ὄλο πού ἐπανειλημμένως ἐπανήλθαμε διά τοῦ τύπου αἰτούμενοι μίαν ἀπάντηση. Τελικῶς ἠναγκάσθημεν νά ἐπανέλθουμε στό αἴτημά μας διά τῆς συγκεντρώσεως ὑπογραφών• συγκεντρώθησαν περί τίς διακόσιες ὑπογραφές ὄχι μόνον κατοίκων τῆς Καστοριᾶς ἀλλά καί συμπατριωτῶν μας ἀπ'ὄλην τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, Η.Π.Α. καί Καναδά. Κατόπιν τούτου ἐδέησε νά ἀπαντήσει ἡ Ἱερά Μητρόπολις διά συνεντεύξεως τήν ὁποίαν παραχώρησε σέ τοπική ἐφημερίδα... ἀνώνυμος ἄγνωστος, ὡς ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος δέν ἀπήντησε στά τεθέντα ἐρωτήματα ἀλλά προσπάθησε μέ ὑπεκφυγές καί παραπλανητικές δικαιολογίες νά καλύψει τό ὄλον θέμα πού ἀνέκυψε.


Ἅγιοι πατέρες, προέκυψε ἕνα θέμα, ἐκ τοῦ μή ὄντος, τό ὁποῖο μποροῦσε κάλλιστα νά ἀποφευχθεῖ μέ μίαν ἁπλήν ἀπάντηση, μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθεῖ μία δυσαρέσκεια τοῦ χριστεωνύμου πληρώματος τῆς τοπικής Ἐκκλησίας ὡς πρός τήν ἀντιμετώπησίν του ἀπό τήν Μητρόπολιν καί ἕνας σκανδαλισμός τοῦ ποιμνίου. Στήν ἐποχή μας στήν ὁποίαν πολλοί προσπαθοῦν νά βροῦν ἐρείσματα καί τρωτά γιά νά κατηγορήσουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί νά βάλουν ἐναντίον της, φρονοῦμε ὅτι ἐνέργειες ὡς αὐτή τοῦ Μητροπολίτου μας δέν ἐνδείκυνται.


Εὐχόμενοι ὅπως ἡ περίοδος τῆς Σαρακοστής, τήν ὁποίαν διανύουμε, ἀποβεῖ αἰτία αὐτογνωσίας καί μετανοίας, ὥστε νά ἑορτάσουμε μέ καθαράν καρδίαν τήν ἐλπιδοφόρο Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, αἰτοῦμεθα τήν εὐλογίαν Σας.

Ὑπογραφαί


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ την Μ. Πέμπτη 28.4.2016, αρ. φύλλου 833
Φωτογραφία: Michal Macku ΕσταυρωμένοςΕπιλογή σχετικών αναρτήσεων:

6 σχόλια:

 1. Ανώνυμος11/10/16

  ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ένας από τους υπογράψαντες12/10/16

  Αξιότιμε κ. Μπαϊρακτάρη, μήπως η φωτογραφία είναι ανάρμοστη; Παράκληση να αντικατασταθεί, δεν την εγκρίνουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επώνυμος12/10/16

  Όσο κι αν προσκρούει στην Αισθητική σας, συμφωνώ κι εγώ με τον δεύτερο σχολιαστή, με το επιχείρημα ότι παραείναι μεταμοντέρνα για ένα θέμα πολιτιστικής Παράδοσης.
  Για άλλη μια φορά ας αφουγκραστεί η ΟΔΟΣ την αίσθηση πολλών αναγνωστών και ας την αντικαταστήσει με μια εικόνα οπωσδήποτε πιο σχετική με τα κειμήλια της Καστοριάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος12/10/16

  Δε συμφωνώ ότι η φωτογραφία είναι ανάρμοστη. Άλλα πράγματα είναι ανάρμοστα. Κι αυτό, μπορούμε να το ανακαλύψουμε, στην Αίτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χριστίνα13/10/16

  Κάτι θυμόμουν, αλλά μόλις το επιβεβαίωσα: Η ίδια φωτογραφία δημοσιεύθηκε, με το ίδιο κείμενο, στο έντυπο φύλλο της "Οδός". Μεγάλη Πέμπτη μάλιστα!!
  Φαίνεται οι αναγνώστες της εφημερίδας, λειτουργούν διαφορετικά, από τους χρήστες του διαδικτύου (κληρικών και λαϊκών), που βρίσκονται ένα κλικ, δίπλα από την πιο «κίνκυ» φωτογραφία.
  Διυλίζουμε τον κώνωπα: Η ανάρμοστη φωτογραφία, είναι αυτή που περιγράφει το κείμενο. Τελεία και παύλα.

  ΥΤ Παράκληση στην κυρία […..] να μην επανέλθει με νέα συνέντευξη. Χορτάσαμε την συνταγή μαγειρικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Νέοι άνθρωποι νέα ήθη13/10/16

  Κάποιοι "τρολάρουν", εδώ μέσα....... Αποπροσανατολίζουν!!! Το θέμα είναι, η εκκλησιαστική ΕΞΟΥΣΙΑ!!!! Και η προσβολή που δέχεται, ένας από τους λίγους ΔΩΡΗΤΕΣ της πόλης, και τους λίγους ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, [......].

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ