19.8.23

Λόγος & Αντίλογος

 
ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς

Προς δήμαρχο Καστοριάς κ. Ιωάννη Κορεντσίδη
Κοινοποίηση: α) Δ/νση Δασών Καστοριάς β) Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοστυστημάτων

Καστοριά, 9.3.2023

Θέμα: Επιστολή-ερώτημα σχετικά με την πρόβλεψη μέτρων, για τη διασφάλιση της προστασίας των πλατάνων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους 
 
Αγαπητέ κ. Κορεντσίδη, ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια τα πλατάνια της χώρας μας νοσούν από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, η οποία προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis fimbriata f.sp.platani. Η νόσηση αυτή, αποτελεί την πλέον καταστρεπτική ασθένεια του δέντρου διεθνώς, καθώς είναι μη ιάσιμη και προκαλεί πλήρη νέκρωση, ενώ ήδη η μετάδοση της βρίσκεται στην γειτονική περιφέρεια Ηπείρου.

Κυριότερος παράγοντας διασποράς του παθογόνου, θεωρείται ο άνθρωπος με την μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξυλείας, καθώς και με τη χρήση μολυσμένων απο τον μύκητα εργαλείων κοπής και σκαπτικών μηχανημάτων. Γι’ αυτό τον λόγο, έχει εκδοθεί σχετική Δασική Αστυνομική Διάταξη (Δ.Α.Δ.), η οποία υπαγορεύει την απολύμανση όλων των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κοντά ή πάνω σε δέντρα πλατάνου.

Στην πόλη της Καστοριάς, παρατηρούμε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες οδοποιίας και αερίου στην όδο Ορεστείων, δρόμο όπου κατα μήκος του υπάρχουν πολλά πλατάνια. Σε πρόσφατη συζήτηση, μας αναφέρθηκε πως για τις εργασίες αυτές δεν έχει προβλεφθεί κονδύλιο για την απολύμανση των μηχανημάτων, όπως και για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στον παραλίμνιο δρόμο, όπου επίσης υπάρχουν εκατοντάδες πλατάνια.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση, τίθεται το εξής ερώτημα: 
Τι μέτρα έχουν προβλεφτεί από το Δήμο Καστοριάς, τα οποία προτίθεται να εφαρμόσει, για τη διασφάλιση της προστασίας του πολύτιμου για την Καστοριά πλάτανου, από την ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους»; 

Για την ομάδα πολιτών Platanus, θεωρείται επιτακτική, η άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στις εργασίες αυτές, καθώς και η άμεση και σχολαστική απολύμανση των μηχανημάτων-εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούνε, είτε αναφέρεται στην τεχνική μελέτη, είτε όχι, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη σχετική Δ.Α.Δ. (συνημμένα υποβάλλεται).

Τέλος, κρίνεται αναγκαία η συνάντηση με τον Υπεύθυνο Πράσινου του Δήμου και η πρόσβαση στην τεχνική μελέτη της «γυρολιμνιάς», πριν από την όποια παρέμβαση, ώστε να υπάρξει η βέλτιστη ενημέρωση και συνεργασία, προκειμένου να αποφευχθεί μία πράξη εγκληματικής αμέλειας από το Δήμο. 

Αναμένονται οι ενέργειες σας.

Με εκτίμηση, 
Ομάδα πολιτών Platanus
platanuskastoria@gmail.com

* * *


ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριά 13.3.2027, ΑΠ33569

Δασική Αστυνομική Διάταξη

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 177 του N. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Π.Δ. 365/10-12-2002, ΦΕΚ Α' 307. «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/ 51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής».
3. Την Κ.Υ.Α. 119999/22-09-2004 (Β' 1454) «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocyctis fimbriata f. Sp. Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου».
4. Το γεγονός ότι για την αποφυγή εμφάνισης και εξάπλωσης της θανατηφόρας για τα πλατάνια μυκητολογικής ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους (Ceratocystis platani) στα όρια της Π.Ε. Καστοριάς θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα.

Αποφασίζουμε

Ρυθμίζουμε την υλοτομία-κλάδευση-εκρίζωση δέντρων πλατάνου, όπως επίσης τις απαιτούμενες ενέργειες σε περιοχές όπου έχει πιστοποιηθεί, μετά από εργαστηριακή εξέταση, η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocyctis fimbriata f. Sp. Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην περιφέρεια της Δ/νσης Δασών Καστοριάς ως εξής:

1. Η υλοτομία δέντρων πλατάνου που φύονται σε κληροτεμάχια - αγροτεμάχια θα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της δασικής υπηρεσίας και εφόσον πρόκειται για μεμονωμένα και αραιά δέντρα σε γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, έχουν διάμετρο άνω των 0,40 μ. και η ζημιά που προκαλούν στην καλλιέργεια είναι μεγαλύτερη από την ωφέλεια που προκύπτει από την δασοπονική εκμετάλλευση και δεν υπάρχουν λόγοι προστατευτικοί ή αισθητικοί που να υπαγορεύουν την διατήρηση των δέντρων αυτών. Επισημαίνεται ότι πριν από κάθε εργασία όλα τα εργαλεία υλοτομίας (τσεκούρια-πριόνια-λάμες και αλυσίδες αλυσοπρίονου κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει απαραιτήτως να απολυμαίνονται με εμβάπτιση για αρκετά λεπτά σε ένα διάλυμα 1% υποχλωριώδους νατρίου (20% χλωρίνης εμπορίου) ή 50-70% μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (πράσινο οινόπνευμα).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απολύμανση εργαλείων και μηχανημάτων υπάρχουν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προιόντων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fria.gr/ platanos/files/apolimansi.pdf

2. Σε όλες τις υπόλοιπες εκτάσεις περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Δασών Καστοριάς (χορτολιβαδικές, δάση ή δασικές εκτάσεις, δημόσια ή μη δάση) απαγορεύουμε την υλοτομία, την κλάδευση και την εκρίζωση χλωρών ατόμων πλατάνου που φύονται εντός τους.

3. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται υλοτομία, κλάδευση ή εκρίζωση ατόμων πλατάνου για ειδικούς λόγους, αυτή θα επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας και θα γίνεται υπό την εποπτεία της λαμβάνοντας τα προληπτικά μέτρα απολύμανσης που αναφέρονται ανωτέρω.

4. Η συλλογή και υλοτομία καυσόξυλων από ξηρά ιστάμενα ή κατακείμενα δέντρα πλατάνου στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, θα γίνεται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και συγκατάθεσης της Υπηρεσίας.

5. Σε περιοχές όπου έχει πιστοποιηθεί, μετά από εργαστηριακή εξέταση, η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocyctis fimbriata f. Sp. Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, επιβάλλονται όλα τα μέτρα που αφορούν στο περιεχόμενο της παρούσας με σκοπό τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού όπως:

α. επιτρέπεται η άμμεση κοπή, εκρίζωση, η καταστροφή με καύση ή άλλο κατάλληλο τρόπο προσβεβλημένων ατόμων πλατάνου και γειτονικών τους υγιών σε ακτίνα 15 μέτρων με ευθύνη των ιδιοκτητών τους ή των κατόχων τους υπό την επίβλεψη και εποπτεία της δασικής αρχής

β. συλλογή και καταστροφή με καύση των υπολειμμάτων υλοτομίας φυτών πλατάνου συμπεριλαμβανομένων και των πριονιδιών από την κοπή των προσβεβλημένων δένδρων

γ. άμεση καταστροφή με καύση ή με άλλο κατάλληλο τρόπο ολόκληρης της παρτίδας πολλαπλασιαστικού υλικού με ευθύνη των ιδιοκτητών τους ή των κατόχων τους υπό την επίβλεψη και εποπτεία της δασικής αρχής

δ. απαγορεύεται η υλοτομία και η κλάδευση φυτών πλατάνου στην περιοχή που έχει διαπιστωθεί η παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού (εστιακή ζώνη) και στην ζώνη ασφαλείας χωρίς την εποπτεία της δασικής αρχής

ε. απαγορεύεται η διακίνηση φυτών πλατάνου που προορίζονται για φύτευση και ξυλείας πλατάνου συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της κυλινδρική επιφάνεια, εκτός εκείνων που πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) και των σπόρων προς σπορά από την περιοχή (εστιακή ζώνη) και από την ζώνη ασφαλείας, σε άλλες περιοχές εκτός των ζωνών αυτών
στ. καθαρισμός και απολύμανση όλων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την υλοτομία των προσβεβλημένων ή ύποπτων φυτών πλατάνου και του χώρου υλοτομίας με κατάλληλες χημικές ουσίες

6. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 παρ. 3 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» και τις λοιπές εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των περί δασών Νόμων και Διαταγμάτων. Επίσης, θα επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 34α και 35 αντιστοίχως του N. 2147/1952 (Α' 154) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και των εχθρών των φυτών και περί οργανώσεων της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας», όπως το άρθρο 34α προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 2538/1997 (Α' 242) και το άρθρο 35 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του N. 2538/1997 (Α' 242) και την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2732/1999 (Α' 154), εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις εντός των οριοθετημένων ζωνών των προσβεβλημένων περιοχών της παρ. 5.

7. Η εφαρμογή της παρούσας, της οποίας η ισχύς αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της, ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στα αστυνομικά όργανα καθώς και σε κάθε φιλοπρόοδο και φιλόνομο πολίτη.

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Καστοριάς
κ.α.α.

Στυλιανή Κωστακοπούλου 
Δασολόγος


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 27 Απριλίου 2023, αρ. φύλλου 1172.

Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ