31.7.20

Άλλες δύο πράξεις με τελικό δικαιούχο τον δήμο Άργους ΟρεστικούΥλοποίηση σχεδίων ασφάλειας νερού και εκπόνησης μελετών ποιοτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον γενικότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Άλλες δύο πράξεις με τελικό δικαιούχο τον δήμο Άργους Ορεστικού εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πρώτη πράξη με τίτλο «Εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης για την προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», συνολικού προϋπολογισμού 255.000 €, αφορά την εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης για τον καθορισμό και την οριοθέτηση ζωνών και μέτρων προστασίας των σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης ελέγχου τεχνικής επάρκειας, στις κεφαλές του συστήματος υδροδότησης του δήμου Άργους Ορεστικού.

Σκοπός των συγκεκριμένων μελετών είναι η εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κείμενη νομοθεσία.

Η δεύτερη πράξη με τίτλο «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού», συνολικού προϋπολογισμού 203.000 €, αφορά την εκπόνηση ειδικού σχεδίου ποιοτικής διαχείρισης των υδάτων από την πηγή του νερού έως τη βρύση του καταναλωτή, με την υιοθέτηση της αρχής των “πολλαπλών φραγμάτων” (multiplebarriers) και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Τα στάδια υλοποίησης της πράξης περιλαμβάνουν την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την εφαρμογή οδηγού σχεδίου ασφάλειας νερού, εργαστηριακές αναλύσεις και τέλος την αξιολόγηση του σχεδίου και την πιθανή αναθεώρησή του.

Το σχέδιο ασφάλειας νερού θα είναι μια δυναμική διαδικασία και θα αποτελέσει μια ολιστική αντιμετώπιση του συστήματος διαχείρισης του πόσιμου ύδατος (παραγωγή, μεταφορά, επεξεργασία και διανομή στον καταναλωτή).

Και οι δύο πράξεις εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής και τα σχέδια ασφάλειας νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ