16.3.11

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Ολίγα τινά περί της τηλεοπτικής σειράς του 1821

 [Σημ. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο συντάκτης του χρησιμοποίησε την πολυτονική γραφή]

Ἀπό τῆς 25ης Ἰανουαρίου, ἠμέρας Τρίτης καί κάθε Τρίτη στίς 11 τό βράδυ, προβάλλεται ἀπό τόν τηλεοπτικό δίαυλο ¨SKY¨, ἡ τηλεοπτική σειρά, ὀκτώ ἐπεισοδίων, ¨1821¨. Οἱ συντελεστές τῆς σειρᾶς ἰσχυρίζονται ὅτι θά παρουσιάσουν τήν ἱστορία ἄνευ μυθοπλασίας, περιγράφοντας τά γεγονότα καί τίς ἐξελήξεις τοῦ ‘Αγῶνα, ὡς καί τίς προηγηθεῖσες αἰτίες καί τά ἐπακόλουθα αὐτῶν, μέ ἀκρίβεια καί ὅπως ἀκριβῶς συνετελέσθηκαν αὐτά. Πλήν ὅμως ἡ ἐπιλογή τῶν γεγονότων, ὅπως ἐν μέρει καί ἡ ἐπεξήγησις αὐτῶν εἶναι ἐπιλεκτική.Λέγουν π.χ. ὅτι ὅτι γιά νά ἐξεγερθοῦν οἰ Ἕλληνες περίμεναν νά ἔχουν ἕναν ἀντιπερασπισμό, τόν ὁποῖο βρήκαν στήν ἀνταρσία τοῦ ‘Αλή πασᾶ. Αὐτό ὅμως δέν τεκμηριοῦται ἀπό πουθενά. Ἐπίσης, ὁ ἐκ τῶν συντελεστῶν τῆς σειρᾶς ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου ‘Αθηνῶν κ. Θάνος Βερέμης, στό δεύτερο έπεισόδιο τῆς σειρᾶς, τήν 1η Φεβρουαρίου, τόνισε ὅτι ἡ ἀνταρσία τοῦ Αλή πασᾶ καί ὁ χρόνος καί οἱ στρατιωτικές δυνάμεις, πού άπαιτήθηκαν γιά τήν καταστολή της, βοήθησαν τούς ἐξεγερθέντες ὁπλαρχηγούς τῆς Πελοποννή- σου νά ἑδραιωθοῦν καί νά ἐνισχύσουν ταίς θέσεις τους.

Aὐτό εἶναι, ἐν μέρει, ἀληθές. Παρέλειψε ὅμως ὁ κ. Βερέμης νά ἀναφέρει καί νά τό τονίσει μάλιστα, ὅτι τήν ἴδια ἀκριβῶς περίοδο (ἀπό τῆς ἀρχῆς τῆς ἐπαναστάσεως) εἶχαν ξεσπάσει καί εὑρίσκοντο σέ ἐξέλιξη τρεῖς ἐπαναστάσεις στήν Μακεδονία, στήν Χαλκιδική, τόν Ὀλυμπο καί τό Βέρμιο. Αὐτές καθήλωσαν τά Ὀθωμανικά στρατεύματα στήν Μακεδονία καί μετά τήν καταστολή τῆς ἀνταρσίας τοῦ ‘Αλή. Ὅταν μάλιστα, μετά τήν καταστολή καί αὐτῶν, ἐξεγέρθηκε ὁ ἀρματωλός τῶν Γρεβενῶν Γιαννούλας Ζιάκας μέ 400 παληκάρια, ἐξεστράτευσε ἀναντίον του δύναμις ἐκ 5.000 ἀνδρῶν ὑπό τόν Μπεχλιβάν Μπαμπᾶ γιά νά τόν ἐξοντώσει. Μέ τήν μεσολάβηση ὅμως τοῦ Χουρσήτ πασᾶ, ὁ ὁποῖος εἶχε δεσμούς μέ τόν Ζιάκα σταμάτησε ἡ ἐπιχείρησις ἐξοντώσεως του, μέ τήν συμφωνία ὁ μέν Ζιάκας νά παραμείνει ἥσυχος ὁ δέ Χουρσήτ νά μήν στείλει στρατεύματα στήν Πελοπόννησο. Αὐτό μπορεῖ νά ἦταν καί ἡ αἰτία, πού ἔπεσε σέ δυσμένια ὁ Χουρσήτ καί ἀνέλαβε τό πασαλίκι τῆς Λάρισας ὁ Δράμαλης. Παρ᾽ὅλη ὅμως τήν συμφωνία Χουρσήτ–Ζιάκα, ὁ τελευταῖος παρασπόνδησε, πρός χάριν τοῦ ‘Αγῶνος, καί ἔστειλε στήν ἐπαναστατημένη Πελοπόννησο καί Στερεά, τόν ὑπαρχηγό του ‘Αποστόλη Κυρίμη μέ 250 ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι μάλιστα συμμετείχαν στήν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου, οἱ πλεὶστοι τῶν ὁποίων ἔπεσαν μαχόμενοι ἡρωϊκῶς κατά τήν πολιορκία καί τήν ἔξοδο

Mετά τόν φόνο τοῦ ‘Αλή πασᾶ, τήν 24η ‘Ιανουαρίου τοῦ 1822, Ὁθωμανικά στρατεύματα κατήλθαν στήν νότιο Ἑλλάδα μόλις τόν ‘Ιούλιο τοῦ 1822 ὑπό τόν Δράμαλη, νέου πασᾶ τῆς Λάρισας. ‘Εάν δέν ὑπήρχαν οἱ ἐξεγέρσεις τῶν Μακεδόνων, ἀμέσως μετά τήν καταστολή τῆς ἀνταρσίας τοῦ Τεπελενλή, τόν ‘Ιανουάριο τοῦ 1822, κάλλιστα θά μποροῦσε ὁ Χουρσήτ πασᾶς νά κατέλθει πρός Νότο μέ τίς 50.000 στρατό, πού διέθετε, καί μάλιστα νικηφόρο, γιά νά καταπνίξει καί τήν έξέγερση τῶν Ἑλλήνων. Ὁ φόβος ὅμως νέων ἐξεγέρσεων τῶν Μακεδόνων δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά κάνει κάτι τέτοιο.
Ὁ Δράμαλης τά στρατεύματα, πού συγκέντρωσε, 30.000 περίπου, δέν τά πῆρε ἀπό τίς δυνάμεις, πού στάθμευαν στήν Μακεδονία, ἀλλά ἀπό τήν Ἤπειρο, Θεσσαλία καί Στερεά. Κατῆλθε δέ στήν Πελοπόννησο μόλις τόν ‘Ιούλιο τοῦ 1822.

Ὁ Ι.Κ. Βασδραβέλλης στό βιβλίο του ¨Οἰ Μακεδόνες εἰς τούς ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας ‘Αγώνας¨- ἔκδοσις τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 1940 - ( ἐκ τοῦ ὁποίου σταχυολόγησα τά ἀνωτέρω) γράφει ὅτι «Πανταχόθεν προσβαλλομένη ἡ Μακεδονία, καί ἀλλαχοῦ μέν ἀμυνομένη, ἀλλαχοῦ δέ σφαδάζουσα ὑπό τό πῦρ καί τόν σίδηρον τοῦ κατακτητοῦ, εἶναι γεγονός ἱστορικῶς πλέον έξηκριβωμένον ὅτι ἔφθειρε καί ἀπησχόλησε τά Τουρκικά στρατεύματα ἐπί 15 συνεχεῖς μῆνας».


Σχετικό κείμενο:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έγραψαν (Α. Κοβάτσης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ