20.12.16

Λόγος & Αντίλογος


train_to_Kastori_newspaper_ODOS_Kastoria_Pixion
ΟΔΟΣ 30.6.2016 | 842

Σιδηροδρομική σύνδεση Καστοριάς ΙΙ και μία πρόταση


Σέ ἰστότοπους (blogspot) ἐφημερίδων τῆς πόλεώς μας δημοσιεύθηκε ἡ εἴδηση, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τόν ἰστότοπο ypodomes.com (1.6.2016), στήν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι ἡ Κυβέρνηση σχεδιάζει μεγαλόπνοο ἔργο, τήν «Σιδηροδρομική Ἐγνατία». Θά εἶναι ἡ σιδηροδρομική γραμμή Ἀλεξανδρουπόλεως - Ἡγουμενίτσας. Μέ τό ἔργο αὐτό θά συνδεθεῖ μέ διπλή σιδηροδρομική γραμμή καί ἠλεκτροκίνηση τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, τό ὁποῖο καί θά ἀναβαθμισθεῖ, μέ τό λιμάνι τῆς Ἡγουμενίτσας. Τό κόστος τοῦ ἔργου ὑπολογίζεται νά ἀνέλθη στά 10 δις εὐρώ καί θά χρηματοδοτηθεῖ μέ εὐρωπαϊκά, παγκόσμια καί τραπεζικά κονδύλια. Τό μῆκος τῆς γραμμής θά εἶναι 565 χλμ.

Τό ἔργο χωρίζεται σέ τέσσερα τμήματα: α) Ἀλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη, β) Θεσσαλονίκη-Κοζάνη, γ) Κοζάνη-Κρυσταλλοπηγή μέ κατασκευή καί τοῦ ὑποτμήματος Φλώρινα-Κρυσταλλοπηγή καί δ) Κοζάνη-Ἡγουμενίτσα (κατασκευή νέας γραμμής). Αὐτό τό ὁποῖο ἐνδιαφέρει ἡμάς τούς Δυτικομακεδόνες καί ἰδιαίτερα τούς κατοίκους τῆς Καστοριᾶς καί τῆς περιοχής της εἶναι ἡ χάραξη τῆς νέας γραμμής στήν περιοχή τῆς Δυτικής Μακεδονίας.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε στό σημεῖο αὐτό νά κάνω μιά ἀναφορά σ’ ἕνα ἄρθρο μου, πού ἔγραψα καί δημοσιεύθηκε στήν «ΟΔΟ», στό φύλλο 713 τῆς 31ης Ὀκτωβρίου τοῦ 2013. Τό ἄρθρο αὐτό τό ἔγραψα τότε γιατί δημοσιεύθηκε τήν περίοδο ἐκείνη ἄρθρο στό Helios Plus στό ὁποῖο ἀνεφέρετο ὅτι ὁ ΟΣΕ ἐπρότεινε στό Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν, γιά τήν 5η προγραμματική περίοδο του, τήν ἐπέκταση τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου πρός τήν Ἀλβανία. Εἰσηγεῖτο νέα ἔργα στήν «ἄγονη» γραμμή τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ἀλλά καί τήν ἐπέκτασή της πρός τήν μεθόριο τῆς γείτονος χώρας. Ὑπʹ ὄψιν ὅτι καί ἡ Ἀλβανία ἐπιθυμεῖ καί ἐπιδιώκει τήν σιδηροδρομική της σύνδεση μέ τή Ἑλλάδα καθῶς καί ἡ Ευρωπαϊκή Ἕνωση.

Τό σχέδιο τοῦ ΟΣΕ περιελάμβανε τήν ἀναβάθμιση μέ ἠλεκτροκίνηση καί σηματοδότηση τῆς γραμμής Πλατύ-Ἕδεσσα-Φλώρινα, Μεσονήσι-Καύκασος καί Ἀμύνταιο-Κοζάνη, σχεδόν ταυτόσημο μέ τό προτεινόμενο τωρινό σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα ὅμως ἡ Περιφέρεια Ἡπείρου ἐκπονοῦσε δικό της σχεδιασμό καί εἶχε ἀρχίσει καί διαβουλεύσεις μέ τίς Ἀλβανικές ἀρχές ὥστε ἡ σιδηροδρομική σύνδεση Ἑλλάδος-Ἀλβανίας νά ὑλοποιηθεῖ μέσω Ἠπείρου πρός τό Ἀργυρόκαστρο.

Στό ἄρθρο μου ἐκεῖνο τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2013 στην ΟΔΟ ἔγραφα:
Ἀπ᾽ὄτι εἶμαι είς θέσιν νά γνωρίζω, παγία ἐπιδίωξη καί αἴτημα πρός τήν κεντρική Διοίκηση τῆς χώρας, τῆς κοινωνίας τῆς Καστοριᾶς καί τῶν ἑκάστοτε Δημοτικῶν Ἀρχῶν αύτῆς, ἤταν καί εἶναι ἡ σιδηροδρομική ἔνωση τῆς πόλεώς μας μέ τό σιδηροδρομικό δίκτυο τῆς χώρας μέσω Καλαμπάκας. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς προθέσεως τοῦ ΟΣΕ νά συνδεθεῖ σιδηροδρομικά ἡ χώρα μας μέ τήν Ἀλβανία, καί λόγω τοῦ ὅτι ἡ σύνδεση αὐτή προτείνεται νά γίνει μέ ἐπέκταση τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμής Θεσσαλονίκης-Φλωρίνης νομίζω ὅτι δέν θά ἤταν ἄσκοπο νά ἐπανέλθουν οἱ τοπικοί φορεῖς, καί μάλιστα φορτικά, πρός τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο καί τήν διοίκηση τοῦ ΟΣΕ, ὥστε ἡ ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς σιδηροδρομικῆς ἑνώσεως Ἑλλάδος-Ἀλβανίας γίνει μέ ἐπέκταση τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμής ἀπό τήν Καλαμπάκα μέσω Καστοριᾶς».

Προσέθετα δέ ὅτι «Ἡ σύνδεση αὐτή προσφέρει τό πλεονέ κτημα τῆς ταχύτερης πρόσβασης πρός τήν Ἀλβανία γιατί ἀποφεύγεται ἡ τεράστια εἰς μῆκος διαδρομή μέσω Φλωρίνης. Ἔτσι ἡ διακίνηση τῶν ἀγαθῶν ἀπό τό λιμάνι τοῦ Πειραιά θά εἶναι εὐχαιρέστερη καί φθηνότερη. Ἐάν ὑπάρξει πρόθεση καί γιά σύνδεση τοῦ λιμανιοῦ τῆς Θεσσαλονίκης τότε, μελλοντικῶς, μπορεῖ κάλλιστα νά συνδεθεῖ σιδηροδρομικά ἡ Κοζάνη μέ τήν Καστοριά καί μάλιστα μέ τό ἅλλο αἴτημα τῆς πόλεώς μας μέ τήν ταυτόχρονη διάνοιξη τῆς σήραγγας τῆς Κλεισούρας, μέσω τῆς ὁποίας θά διέρχεται ἡ σιδηροδρομική γραμμή».

Τό νύν μεγαλόπνοο ἔργο τῆς «Σιδηροδρομικής Ἐγνατίας» δέν προβλέπει (τουλάχιστον πρός τό παρόν) σιδηροδρομική σύνδεση μέ τήν Ἀλβανία, προσβλέπει τήν ἀναβάθμιση τοῦ λιμένος τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως (γιά τόν ὁποῖο λιμένα ἐνδιαφέρονται πολύ, ἀπʹὅτι λέγεται, νά τόν ἐνοικιάσουν ἤ ἐξαγοράσουν οἱ Ρώσοι) καί ὡς ἐκ τούτου ἡ σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκας-Καστοριᾶς δέν μπορεῖ πρός τό παρόν νά προταθεῖ καί νά ὑλοποιηθεῖ.

Αὐτό βεβαίως δέν πρέπει νά ἀποτρέψει τήν Περιφερειακή Ἑνότητα Καστοριᾶς καί τήν Δημοτική ἀρχή τῆς πόλεώς μας νά συντάξουν, μέ τίς τεχνικές καί οίκονομικές ὑπηρεσίες, πού διαθέτουν, καί ὄχι, πρός Θεοῦ, μέ ἀνάθεση σέ ἰδιωτική ἑταιρία μελετῶν (γιά εὐνοήτους λόγους), μιά πλήρως τεκμηριωμένη οἰκονομοτεχνική μελέτη (μποροῦν πρός τόν σκοπὀ αὐτό νά ἀνατρέξουν καί στίς πλείονες τῆς μιᾶς προϋπάρχουσες σχετικές μελέτες πού πρέπει νά ὑπάρχουν στόν Δῆμο), τήν ὁποία νά ἔχουν ἔτοιμη πρός ὑποβολή εἰς τό μέλλον γιατί ἀργά ἤ γρήγορα ὁ ΟΣΕ θά ἰδιωτικοποιηθεῖ καί νομίζω ὅτι ὁ φορεύς πού θά τόν ἐξαγοράσει θά προβεῖ στήν σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκας-Καστοριᾶς καί πέραν αὐτής γιά τήν εὐχερέστερη καί οἰκονομικότερη μεταφορά ἐμπορευμάτων ἀπό τόν λιμένα τοῦ Πειραιώς πρός Βορράν. Τό νά βρεῖ μιά καλῶς τεκμηριωμένη μελέτη ἔτοιμη, νομίζω ὅτι θά τήν λάβει πολύ σοβαρά ὑπʹ ὄψιν του.

Διάβασα πρόσφατα ὅτι μελετᾶται καί συζητείται ἐκ νέου, καί ὑπάρχουν εὐοίωνες ἐλπίδες καί προοπτικές γιά τήν διάνοιξη τῆς σήραγγος Κλεισούρας. Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ὑλοποίηση τῆς «Σιδηροδρομικής Ἐγνατίας» μπορεῖ νά χρησιμοπιηθεῖ ὡς ἕνα ἐπί πλέον ἐπιχείρημα τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ἐάν χειριστοῦν καταλλήλως τό θέμα, μέ μία καλῶς τεκμηριωμένη οἰκονομοτεχνική μελέτη μέ τήν ὁποία νά ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐκτέλεση τοῦ τρίτου τμήματος τοῦ ἔργου εἶναι προσφορότερη νά γίνει μέσω Καστοριᾶς, μέ τήν σιδηροδρομική σύνδεση Ἀμυνταίου-Καστοριᾶς μέ τήν διάνοιξη τῆς σήραγγος Κλεισούρας καί ἀπό τήν Καστοριά πρός τήν Κρυσταλλοπηγή.

Ἡ ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ δέν θά εἶναι εὔκολη. Θά ἀπαιτηθεῖ μόχθος καί διαρκής ἀγώνας. Τό κυριότερο εἶναι νά ἐνστερνισθοῦν ὅλοι, Ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἔργου καί νά ἐργασθοῦν ὅλοι μαζί, χωρίς προσωπικές ἀντιπαραθέσεις καί ἱδιοτροπίες, ἐπειδή δέ ὁ ἀγώνας προβλέπεται νά εἶναι μακροχρόνιος οἱ αἰρετοί Ἄρχοντες θά πρέπει νά ἀποβάλουν τήν κακῶς ἐννοούμενη νοοτροπία ὅτι τήν δική τους ἐργασία καί ἐνέργειες μπορεῖ νά τίς καρπωθοῦν διάδοχοί τους στό ἀξίωμα καί μάλιστα καί πολιτικοί τους ἀντίπαλοι, πράγμα πού ἀποβαίνει πάντοτε ζημιογόνο γιά τήν κοινωνία.

Τό ἔργο ἀφορᾶ τήν Καστοριά καί ὅλους τούς κατοίκους της καί ὄχι μόνον τούς ὁπαδούς τοῦ ἑνός ἤ ἄλλου πολιτικοῦ κόμματος.

Τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν μιά σύσταση νά εἴμαστε πάντοτε Προμηθεῖς καί ὄχι Ἐπιμηθεῖς, πράγμα πού δυστυχῶς συμβαίνει συχνά στήν πόλη μας καί χάνουμε εὐκαιρίες προόδου τῆς κοινωνίας μας.

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών


Υ.Γ. Μιά καί ἀναφερόμαστε σέ σιδηροδρόμους καί τραίνα, θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ὑποβάλλω μιά πρόταση πρός τόν ἐπί τοῦ τουρισμοῦ ἁρμόδιο Ἀντιδήμαρχο: 
Πρός διευκόλυνση τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς πόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι εἴτε λόγω ἠλικίας, εἴτε λόγω ἄλλης αἰτίας, ἀδυνατοῦν νά περιέλθουν τήν παλαιάν πόλιν, καθῶς καί νά ἀπολαύσουν τήν θεσπέσια διαδρομή τοῦ ἐσωτερικοῦ παραλιμνίου δρόμου, ἀπαραμίλλου φυσικού κάλλους σʹ ὅλες τίς ἐποχές τοῦ χρόνου, νά προμηθευθεῖ ὁ Δῆμος ἕνα (ἤ καί δύο) τραινάκι σάν καί αὐτά πού διαθέτει στήν Ἀθήνα ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἤ κάποιος ἄλλος φορέας, τά ὁποία περιέρχονται τήν παλαιά πόλη τῶν Ἀθηνών -Πλάκα, Ψυρή κλπ- καί προσφέρουν τήν δυνατότητα τόσο στούς τουρίστες ὅσο καί σέ γονεῖς μέ μικρά παιδιά νά περιδιαβοῦν τά διάφορα σοκάκια τῆς παλαιάς Ἀθήνας. Ἡ διαδρομή ἐκτελεῖται σέ τακτά χρονικά διαστήματα μέ τήν καταβολή ἑνός χρηματικοῦ ἀντιτίμου. 
Στήν πόλη μας μπορεῖ νά προγραμματισθοῦν μία ἤ δύο διαδρομές, σέ ὁρισμένες ὥρες, ἀνάλογα μέ τόν χρόνο πού θά ἀπαιτηθεῖ γιά τήν διαδρομή, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἔχει ἀφετηρία τό κτήριο τῆς Περιφερειακής Ἑνότητος στήν νότια παραλία καί νά καταλήγει στήν βόρειο παραλία στό ὕψος τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου, μέ μία ἐνδιάμεση στάση, δέκα – δεκαπέντε λεπτῶν στήν Μαυριώτισσα. Τό ἀντίτιμο τῆς διαδρομής μπορεῖ νά καθορισθεῖ ἀνάλογα μέ τό κόστος. Τό εὕρος τῶν ὀχημάτων ἐνδείκνυται γιά τήν χρήση τοῦ μέσου αὐτοῦ τό ὁποῖο λόγω ἀκριβῶς τῆς κατασκευής του μπορεῖ κάλλιστα νά χρησιμοποιηθεῖ καί γιά περιήγηση στό ἐσωτερικό τῆς παλαιάς πόλεως.
Στήν περίπτωση πού ἡ Δημοτική Ἀρχή, ἀδυνατεῖ γιά διαφόρους λόγους νά ὑλοποιήσει τό ἔργο αὐτό, μπορεῖ κάλλιστα ἕνα ταξιδιωτικό γραφεῖο τῆς πόλεως νά ἐκμαιεύσει τήν σχετική ἄδεια καί ἐκμεταλλευτεῖ τήν ἰδέα αὐτή.
Α.Κ.Π.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 30 Ιουνίου 2016, αρ. φύλλου 842


Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ