11.12.16

Λόγος & Αντίλογος
Στήν ἔγκριτη ἐφημερίδα τῆς πόλεώς μας ¨Καστοριανή Ἑστία¨ ἀναδημοσιεύθηκε, τόν προηγούμενο μήνα ἡ ἔρευνα τοῦ ἀειμνήστου Ἀποστόλου Σαχίνη, ἡ ὁποία ἔγινε καί δημοσιεύθηκε στόν τοπικό τύπο τό 1976 μέ τίτλο ¨ Ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῆς Καστοριᾶς καί ὁ χαμένος θησαυρός του¨. Στό τότε δημοσίευμα πρίν σαράντα χρόνια, περιγράφονται λεπτομερῶς τά ἀντικείμενα τά ὁποία κοσμοῦσαν τόν Μητροπολιτικό Ναό, ὅλα δωρεές τῶν συμπολιτῶν μας, καί ὅλα ἀνεκτιμήτου ἀξίας –πραγματικής καί κειμηλιακής – (ὅπως ἀναφέρει ὁ Σαχίνης) τά ἀποία δέν ὑπήρχαν τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖον διεξήχθηκε ἡ ἔρευνά του.
Ὅλα αὐτά τά ἀντικείμενα ἀποτελοῦσαν κτῆμα καί περιουσία τῆς τοπικής Ἐκκλησίας τῆς πόλεώς μας, ἡ καθʹ οἱονδήποτε δέ τρόπο ἁφαίρεσή τους ἀποτελεῖ κλοπή.

Ἐπειδή τελευταίως προἐκυψε στήν πόλη μας θέμα ὑπάρξεως ἥ μή ὁρισμένων ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων, ἐκ τῶν ὅσων διέφυγον τῆς λεηλασίας, ἐγράφησαν ἀρκετά στην ΟΔΟ και στόν τοπικό τύπο, καί ἐξ ὁρισμένων μπορεῖ νά διετυπώθησαν καί κακόβουλες σκέψεις καί γιά μεταγενέστερες, τοῦ Δωροθέου, κλοπές, φρονῶ ὅτι καλόν θά ἤταν ἐάν ἐγένετο σήμερα μιά καταγραφή τῶν ὅσων ὑπάρχουν στό σκευοφυλάκιο τῆς Μητροπόλεως.

Ἐάν μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἐκφράσω τήν ταπεινή μου γνώμη, θά πρότεινα νά συσταθεῖ, μέ πρωτοβουλία τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, μιά ἐξαμελής ἐπιτροπή μέ πρόεδρο τόν ἴδιο, ἀντιπρόεδρο τόν ἐπί τῶν πολιτιστικῶν ἀντιδήμαρχο - ὡς ἐκπρόσωπο τοῦ Δήμου - καί μέλη ἕναν δικαστικό λειτουργό, τήν διευθύντρια τοῦ Βυζαντινοῦ μουσείου τῆς πόλεως, καί δύο εὐυπολήπτους συμπολίτες μας, κατά προτίμηση ἐκτός τοῦ στενοῦ περιβάλλοντος τῆς Μητροπόλεως (πρός ἀποοφυγήν σχολίων), ἡ ὁποία ἐπιτροπή ἐνισχυμένη μέ δύο πρόσωπα, πού θά διαθέσουν, ἀπό ἕνα ἡ Μητρόπολις καί ὁ Δῆμος, θά προβεῖ στήν λεπτομερῆ καταγραφή ὄχι μόνον ὅσων κειμηλίων, καί ἄλλων, εὐρίσκονται στόν χῶρο τοῦ μητροπολιτικοῦ μεγάρου, ἀλλά καί ὅσων ἄλλων λατρευτικῶν ἀντικειμένων εὐρίσκονται κατεσπαρμένα στούς ναούς, τίς μονές, ἀκόμη καί σέ οἰκίες εὐσεβῶν συμπατριωτῶν μας, οἱ ὁποῖοι θά ἤθελαν νά γνωστοποιήσουν στό κοινό τήν κατοχή τους.

Μέ τήν καταγραφή καί καταλογοποίηση ὁλων τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων κειμηλίων καί ἀνικειμένων, θά γίνει ἀφʹἑνός γνωστή ἡ ὕπαρξή τους στό εὐρύτερο κοινό τῆς πόλεώς μας, ἀφʹἑτέρου δέ θά προστατευθοῦν μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπό μία πιθανή μελλοντική κλοπή τους. Θά δοθεῖ ἐπίσης ἡ δυνατότητα καί ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσει ὁ λαός ὅτι ἡ ἀναφερόμενη ὡς ἐκκλησιαστική περιουσία εἶναι στήν οὐσία περιουσία αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ χριστεπωνύμου λαοῦ γιατί σύμφωνα μέ τήν καινοδιαθηκική ἔννοια τῆς λέξεως, ¨Ἐκκλησία¨ εἶναι τό σύνολο τῶν είς  Χριστόν πιστευόντων προσώπων τό ὁποῖον ἀποτελεῖ σῶμα Χριστοῦ μέ κεφαλήν τόν ἴδιο τόν Χριστόν καί εἶναι, σύμφωνα μέ τό Σύμβολο τῆς Πίστεως ¨Μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική¨. Μεταφορικῶς χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη καί γιά τόν ναό ἤ γιά μιά λατρευτική λειτουργία. Ὅλες οἱ ἄλλες χρήσεις φέρουν πάντοτε ἕναν ἐπιθετικό προσδιορισμό π.χ. Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τῆς Σερβίας κ.λ.π.

Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας, φέροντες τό ἀνώτερο ἱερατικό ἀξίωμα καί σύμφωνα μέ τά δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐχοντες καί διοικητικήν ἐξουσίαν, εἶναι ὑπεύθυνοι ὄχι μόνον γιά τήν πνευματικήν πρόοδον τοῦ ποιμνίου των ἀλλά καί γιά τήν καλήν διαχείρησιν (καί μόνον) τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τῆς ἐπισκοπής τους.

Παλαιότερα, πρό τοῦ 1940 ἀπό ὅσο γνωρίζω, στίς κατά τόπους ἐνορίες τῶν τοπικῶν ἐπισκοπῶν, οἱ ἐπίτροποι τῶν ναῶν ἐκλέγονταν ἀπό τούς ἐνορίτες καί εἶχαν λόγον στήν διαχείρησιν ὄχι μόνον στά τῆς ἐνορίας τους ἀλλά καί γενικῶς τῆς ὅλης ἐπισκοπής. Σήμερα διορίζονται ἀπό τόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο, κατόπιν συστάσεως τῶν ἐφημερίων καί ὡς διορισμένοι ὑπόκεινται στήν βούληση τοῦ ἐπισκόπου.

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 16.6.2016, αρ. φύλλου 840.


Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ