12.9.23

Στο Μητρώο Έντυπου Τύπου η ΟΔΟΣ

 
ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς

Με την υπ’ αριθμ. ΑΠ Ε/1008/11-09-2023 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας), η ΟΔΟΣ πιστοποιήθηκε πλήρως στο Μητρώο Έντυπου Τύπου ως εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα. 

Ταυτόχρονα της απονεμήθηκε ως μοναδικός αριθμός Μ.Ε.Τ. ο 230513 και αναγνωρίσθηκε το σήμα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5005/2022, τα οποία θα αναγράφονται σε κάθε αντίτυπο του φύλλου κυκλοφορίας της. 

Η εφημερίδα ΟΔΟΣ ανακοινώνει την πιο πάνω εξέλιξη τονίζοντας ότι η πιστοποίησή της στο Μ.Ε.Τ. γίνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. που εκδόθηκαν στην συνέχεια για την εφαρμογή και υλοποίηση του νόμου. 

Η νέα νομοθεσία, επιβάλλει προϋποθέσεις και διαδικασίες αναγνώρισης στις εβδομαδιαίες εφημερίδες της περιφέρειας, καθώς με βάση την αιτιολογική της έκθεση αποσκοπεί στην ελευθεροτυπία και την ανεξαρτησία του τύπου προς ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου μέσω της δημιουργίας σύγχρονων και λειτουργικών Μητρώων, της διασύνδεσής του με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της καταχώρισης και προβολής στις επιχειρήσεις αυτές διαφήμισης από τον Δημόσιο Τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στις περ. α’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και της ένταξής τους σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης. 

Οι πιο πάνω διαδικασίες θεσπίζονται για την πάταξη φαινομένων διαφθοράς, διαπλοκής και πελατειακών σχέσεων μεταξύ εντύπων μέσων και των φορέων του Δημοσίου γενικότερα, που υποχρεώνεται να κατανέμει την προς δημοσίευση ύλη με κριτήριο την ίση μεταχείριση. 

Άλλωστε εκτός από την επιτακτική υποχρέωση της ίσης κατανομής, με το άρθρο 22 του νόμου παραμένει σε ισχύ η “Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου”.

Η "ΟΔΟΣ" ανακοινώνει την σημαντική εξέλιξη σε γνώση των αναγνωστών της αλλά και των δημόσιων - δημοτικών και άλλων Αρχών, υπόχρεων να τηρούν το κριτήριο της ίσης κατανομής, ως καθήκον τους στην υπηρεσία της Δημοκρατίας.


* * *


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.: 10163, Αθήνα
Πληρ.: Β. Καραμπέτσου Τηλ.: 210 90 98 357 Email: met@media.gov.gr

Αθήνα, 11-09-2023  -  Α.Π.: Ε/1008

ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση εγγραφής της εβδομαδιαίας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο «ΟΔΟΣ» της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» στο ηλεκτρονικό Μητρώο Εντύπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψιν:
I. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 4, 5, 8, της παρ. 1 του άρθρου 22, του άρθρου 23 και του άρθρου 28 του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236).
2. Του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.
3. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).
4. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/116/2023 «Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Έντυπο Τύπου (Μ.Ε.Τ.), βάσει του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» (Β΄1145).
5. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/118/2023 «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146), όπως ισχύει.
6. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/295/2023 «Καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του σήματος του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) και του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.), βάσει της παρ. 3 του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» (Β’ 2681).
II. Τα στοιχεία του φακέλου της υπ’ αριθμ. 230513/08-09-2023 αίτησης της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για την εγγραφή της εβδομαδιαίας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο «ΟΔΟΣ» στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), όπως συμπληρωματικά υποβλήθηκαν στις 08-09-2023.
III. Το γεγονός ότι η εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα με τίτλο «ΟΔΟΣ» πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/116/2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την πιστοποίηση εγγραφής της εβδομαδιαίας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο «ΟΔΟΣ» της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» στο ηλεκτρονικό Μητρώο Εντύπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για ένα έτος.

1. Την απονομή του μοναδικού αριθμού Μ.Ε.Τ. 230513 και του σήματος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5005/2022, τα οποία αναγράφονται σε κάθε αντίτυπο του φύλλου κυκλοφορίας της εβδομαδιαίας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο «ΟΔΟΣ».

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε., μέσω της εφαρμογής Μ.Ε.Τ., οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 5005/2022.

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 καθ’ όλη τη διάρκεια καταχώρισής της στο Μ.Ε.Τ.
Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων έντυπου τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΛΑΤΣΟΥ

27 σχόλια:

 1. Ανώνυμος12/9/23

  Εύγε άκρως τιμητικό…..!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κίμων Μηταλίδης [fb]12/9/23

  Πολλά συγχαρητήρια!!!!! Μπράβο και εις ανώτερα τώρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Chrysoula Patronou-Papaterpou [fb]12/9/23

  Θερμά συγχαρητήρια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Meropi Sotiropoulou [fb]12/9/23

  Τιμητικό για την εφημερίδα. Συγχαρητήρια.!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μιμίκα Πέρρα [fb]12/9/23

  Συγχαρητήρια Οδός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Dimitrios V. Tsipos [fb]12/9/23

  Συγχαρητήρια και με την Βούλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Andreas Milios [fb]13/9/23

  Θερμά συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ειρήνη Λεπίδα [fb]13/9/23

  Συγχαρητήρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Θωμάς Γιαννηκώτσιου [fb]13/9/23

  Συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Xanthippi Ballis [fb]13/9/23

  Συγχαρητήρια! Συνεχίστε την καλή δουλειά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. George Panos [fb]13/9/23

  Συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Zaxaroula Sliara [fb]13/9/23

  Συγχαρητήρια στην εφημερίδα ελπίζοντας να συνεχίσει την ανεξάρτητη και ελεύθερη δημοσιογραφία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Petros Georgiou [fb]13/9/23

  Άλλοι πιστοποιούν το επάγγελμά τους και άλλοι το παίζουν δημοσιογράφοι. Εύγε στην ΟΔΟ, μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι σαν εσάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Togaridou Konstantina [fb]13/9/23

  Συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος13/9/23

  Εμείς που διαβάζουμε καθημερινά την ΟΔΟΣ και συμμετέχουμε, έστω και ανώνυμα, στο φόρουμ χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την πιστοποίηση. Τώρα, πόσα από τα επώνυμα συγχαρητήρια είναι ειλικρινή, ιδίως σε προεκλογική περίοδο, ας κρίνει ο καθένας για τον εαυτό του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/9/23

   Προεκλογική περίοδος γαρ....

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος13/9/23

   Συμφωνώ με τα ανωτέρω και προσυπογράφω.

   Διαγραφή
 17. Ελένη Γεωργίου [fb]13/9/23

  Πολύ χαίρομαι.
  Το αξίζει.
  Συγχαρητήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος13/9/23

  Άλλωστε εκτός από την επιτακτική υποχρέωση της ίσης κατανομής, με το άρθρο 22 του νόμου παραμένει σε ισχύ η “Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου”.

  Άιντε σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζει το τοπίο ... να μπει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του ... να φανεί η αληθινή αρχοντιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/9/23

   Είναι καιρός να ζητάμε από ντεμέκ δημοσιογράφους και ντεμέκ ραδιοφωνικούς παραγωγούς κάποιες στοιχειώδεις σπουδές στο αντικείμενο, όπως ζητάμε από άλλους επαγγελματίες.

   Διαγραφή
 19. Ανώνυμος13/9/23

  Ρε παιδιά, πολλά επώνυμα σχόλια αυτή τη φορά. Τι συμβαίνει; Δεν σας βλέπουμε τόσο συχνά στο φόρουμ.

  Την ΟΔΟΣ θέλω να ευχαριστήσω που μου δίνει τη δυνατότητα τόσα χρόνια να εκφράζω στο φόρουμ τις απόψεις μου και της εύχομαι ό,τι καλύτερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/9/23

   Είναι από το fb τα επώνυμα σχόλια και δεν είναι η πρώτη φορά.
   Στο ιστολόγιο υπάρχουμε και άλλοι/άλλες ανωνύμως. Στην κοινωνία επώνυμοι, δυστυχώς για κάποιους.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος14/9/23

   Σας ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δυστυχώς δεν καταλάβατε το νόημα του σχολίου μου. Δεν υπάρχει άρθρο της ΟΔΟΣ που να έχουν δημοσιευθεί τόσα σχόλια επωνύμως. Που ήταν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι τώρα;

   Η υποκρισία στο μεγαλείο της.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος14/9/23

   ίσως να μας κατηγορούσαν ανώνυμα και τώρα επαινούν την ΟΔΟΣ επώνυμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται, στις επόμενες εκλογές μπορεί να την χρειαστούμε. Αχ ελληνάρα, το μεγαλείο σου.

   Διαγραφή
 20. Ανώνυμος14/9/23

  Να με συγχωρεί η εκλεκτή ομήγυρις, αλλά με τούτα και με κείνα, θυμήθηκα ένα αγαπημένο τραγούδι.
  Το αφιερώνω λοιπόν , για να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ιδίως από το ρεφραίν.
  Απευθύνομαι σε όσους τόσα χρόνια συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα προς τους ανθρώπους της εφημερίδας "ΟΔΟΣ" (Αρχισυντάκτη, αρθρογράφους, αναγνώστες και συνεργαζόμενα πρόσωπα).
  Σε ήπιο τόνο, χωρίς υπερβολές.
  Και σαν "καληνύχτα" για τους φίλους και φίλες.
  Το τραγούδι που αφιερώνω είναι "Η εποχή της αγάπης", μουσική Μάνου Χατζιδάκη, στίχοι Λίνας Νικολακοπούλου, όπως το ερμήνευσε η Δήμητρα Γαλάνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τιμή για την ως τώρα πορεία-ευθύνη για τη συνέχεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ