25.1.17

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα καί πάντοτε


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

[ΔΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ]

Ι.

Ἀπὸ τὰ Γνωστικὰ Κεφάλαια, Λόγος Δ΄, 78.

«Ἂν ἀρκοῦσε ὁ ζῆλος γιὰ νὰ μπεῖ ἡ ἀνθρωπότητα στὸ σωστὸ δρόμο, γιατὶ ὁ Θεὸς καὶ Λόγος ντύθηκε τὸ σῶμα, χρησιμοποιώντας τὴν εὐγένεια καὶ τὴν ταπεινότητα γιὰ νὰ φέρει τὸν κόσμο πίσω στὸν Πατέρα του; Καὶ γιατὶ ἅπλωσε τὰ χέρια του στὸ σταυρὸ χάριν τῶν ἁμαρτωλῶν, παραδίδοντας τὸ ἅγιο σῶμα του στὸν πόνο γιὰ χάρη τοῦ κόσμου; Ἐγὼ λέγω ὅτι ὁ Θεὸς τὰ ἔκανε ὅλα αὐτὰ ὄχι γιὰ κανένα ἄλλο λόγο παρὰ γιὰ νὰ κάνει γνωστὴ στὸν κόσμο τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει, καθὼς σκοπὸς του ἦταν ὅτι ἐμεῖς, γνωρίζοντάς την, θὰ αἰχμαλωτιζόμασταν ἀπὸ τὴν ἀγάπη του, ὅταν φανερωνόταν, μέσω τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ του, ἡ μεγάλη δύναμη τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἡ ἀγάπη. Ἡ Ἐνσάρκωση καὶ ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος στὸν σταυρὸ συνέβησαν ὄχι γιὰ νὰ μᾶς λυτρώσει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, ἢ γιὰ κάποιον ἄλλο λόγο, ἀλλὰ μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ γνωρίσει ὁ κόσμος τὴν ἀγάπη ποὺ ὁ Θεὸς ἔχει γιὰ τὴ δημιουργία Του».

Δὲν εἶναι ὁ ζῆλος, ἡ προτροπή, ἡ παραίνεση. Ἡ ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ποὺ ἀποφασίζει. Ἡ ἐλεύθερη βούληση ποὺ γαλουχήθηκε στὴν ἀπόγνωση κι ἀποζητᾶ τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βγεῖ ἀπὸ τὴν ἀγέλη, καὶ ἀποφασίσει νὰ στραφεῖ ἀμετάκλητα στὸν Χριστό. Δὲν ὑπάρχει δρόμος ὁμαδικός, καὶ πολὺ περισσότερο ἀγελαῖος, ποὺ νὰ ὁδηγεῖ στὸν Χριστό. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Χριστὸ δὲν εἶναι οὔτε ἄτομο οὔτε μέλος μιᾶς σύναξης. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα σῶμα ἐλευθέρων ἀνθρώπων ποὺ ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει μεταμορφωθεῖ σὲ ἀνθρωπότητα. Τὸ περίσσευμα τῆς ἐλεημοσύνης ποὺ συνέχει τὴν καρδιὰ εἶναι ἡ ἔνδειξη αὐτῆς τῆς μεταμόρφωσης. Ἡ ἁπλὴ σύναξη ἀτόμων ἐπὶ τὸ αὐτό, ἢ κάποιος ἐπίγειος θεσμὸς δὲν ἐξασφαλίζει τὴ σωτηρία. Δὲν εἶναι ὁ φόβος τῆς κόλασης ἢ ἡ τιμωρία ποὺ ὁδηγοῦν στὸν Θεό. Ὅταν ἐννοήσουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ γιὰ τὸν κόσμο, ἡ ἀγάπη θὰ γεννήσει τὴν αγάπη, καὶ θὰ μᾶς τραβήξει στὸν Θεό. 

ΙΙ.

Ἀπὸ τὸν Πάπυρο τοῦ Brock. Λόγος Ι, 36.

«Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀξιώθηκε νὰ γευτεῖ τὴν θεία ἀγάπη λησμονεῖ τὰ πάντα λόγῳ τῆς γλυκύτητάς της, γιατὶ ὅταν τὴν γευτεῖ ὅλα τὰ ὁρατὰ πράγματα τοῦ φαίνονται εὐτελῆ: ἡ ψυχὴ ἑνὸς τέτοιου ἀνθρώπου πλησιάζει χαρούμενα, χωρὶς διακρίσεις, τὴν φωτεινὴ ἀγάπη τῆς ἀνθρωπότητας. Ποτὲ δὲν καταβάλλεται ἀπὸ τὴν ἀδυναμία τῶν ἀνθρώπων, οὔτε ταράζεται. Εἶναι ὅπως ἦταν καὶ οἱ μακάριοι ἀπόστολοι, ποὺ μέσα σὲ ὅλα τὰ κακὰ ποὺ ὑφίσταντο ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἦταν, παρόλα αὐτά, ἐντελῶς ἀνίκανοι νὰ τοὺς μισήσουν ἢ νὰ ἀηδιάσουν καὶ νὰ πάψουν νὰ τοὺς δείχνουν τὴν ἀγάπη τους. Αὐτὸ τὸ ἔδειξαν μὲ πραγματικὰ ἔργα, γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα δέχτηκαν ἀκόμη καὶ τὸν θάνατο, προκειμένου οἱ διώκτες τους νὰ σωθοῦν. Ἦταν δὲ ἐκεῖνοι ποὺ μόλις λίγο πρὶν παρακαλοῦσαν τὸν Χριστὸ νὰ ρίξει φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στοὺς Σαμαρεῖτες, ἐπειδὴ δὲν τοὺς εἶχαν δεχθεῖ στὸ χωριό τους! Ἀλλὰ μόλις ἔλαβαν τὸ χάρισμα καὶ γεύτηκαν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἔγιναν τέλειοι στὴν ἀγάπη ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἁμαρτωλούς: ὑπομένοντας ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κακά, προκειμένου νὰ τοὺς σώσουν, δὲν μποροῦσαν νὰ τοὺς μισήσουν. Ὅπως βλέπεις, ἡ τέλεια ἀγάπη πρὸς τοὺς συνανθρώπους δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἀποτέλεσμα τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν». 

Ἡ φωτεινὴ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι κάτι σὰν ἀρραβώνας τοῦ πνεύματος. Στὴν ἄφατη σιωπὴ ἑνὸς ἐγκλεισμοῦ ποὺ δὲν εἶναι ἐγκλεισμὸς ἀλλὰ ἀπεραντοσύνη, ὅταν ἡ καρδιὰ ἀνοίγεται πρὸς τὸ ἄγνωστο, ὅταν ἀφήνεσαι στὸ ἄγνωστο, σ’ ἐκεῖνο ποὺ σοῦ εἶναι ξένο καὶ δὲν σοῦ ἀνήκει, σ’ αὐτὸν τὸν ἐρωτικὸ συνεπαρμὸ ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, μὲ ἐμπιστοσύνη ἀπέραντη χωρὶς νὰ ζητᾶς γιὰ τὸν ἑαυτό σου παρὰ μόνο τὴν ἀόρατη παρουσία ποὺ σὲ συνεπαίρνει, μιὰ φλόγα διαπερνᾶ τὰ ἔγκατα τοῦ σκότους. Ἕνα φῶς ποὺ σὲ ἀκολουθεῖ, καὶ θὰ σὲ ἀκολουθήσει καὶ μετὰ θάνατον φωτίζοντας τὸν δρόμο σου. 


Ἀλέξανδρος Κοσματόπουλος, Τώρα καὶ πάντοτε. Σημειώσεις στὶς γραφὲς τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, εκδ. Πατάκη, 2007. 


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 28 Ιουλίου 2016, αρ. φύλλου 846. "Η ποίησις σώζοι την Συρία"SYRIA_ADONIS_POETRY_KASTORIA_ODOS
ΟΔΟΣ 28.7.2016 | 846


Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ