14.10.18

Λόγος & Αντίλογος
«Φορολοταρία»Tήν 29η τοῦ μηνός Μαΐου ἡ ΑΑΔΕ (Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων) διενήργησε νέα φορολοταρία.

Φορολοταρία: ὅρος καί λέξη ἀδόκιμος, ἡ ὁποία εἶναι ἐτυμολογικῶς σύνθετος ἀπό τίς λέξεις φόρος καί λοταρία. Ἐκ πρώτης ὄψεως θά περίμενε κανείς ὅτι θά ἔπρεπε νά ἀφορᾶ τἠν ἀπαλαγή ἤ μείωση κάποιου φόρου στούς τυχερούς τῆς κληρωτίδας μιά καί, ὡς ἰσχυρίζονται, διενεργεῖται γιά κοινωνικοῦς λόγους.

Ἐπειδή ὅμως εἶναι ἴδιον συλλήβδην ὅλης τῆς Ἀριστερᾶς καί τῶν δεξιῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, ὅπως προφητικῶς ἐπεσήμανε ὁ George Orwell, νά ἀλλοιώνουν τήν ἔννοιαν τῶν λέξεων, ἡ φορολοταρία εἶναι μία λοταρία μέ λαχνούς, οἱ ὁποῖοι προκύπτουν ἀναλογικῶς ἀπό τόν ἀριθμό τῶν ἀποδείξεων ἀγορᾶς καταναλωτικῶν ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν, πού διενεργήθηκαν μέ πλαστικό χρῆμα (κάρτες) ἤ ἄλλα ἡλεκτρονικά μέσα καί θά κληρωθοῦν χίλιοι λαχνοί τῶν χιλίων Εὐρώ ἕκαστος, οἱ ὁποῖοι καί θά ἀποδωθοῦν στούς κερδίζοντες.

Εἶναι ἡ γιά δεύτερη φορά ἐκπλήρωση μιᾶς τῶν πολλῶν λαϊκίστικων, δῆθεν φιλολαϊκῶν, ἐξαγγελιῶν τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ὅμως, ὅπως θά προσπαθήσω νά ἀποδείξω στήν συνέχεια, ἀποσκοπεῖ σέ ἄλλους σκοπούς καί οὐχί φιλολαϊκούς.

Μία αὐτοκαλούμενη ἀριστερή Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ὡς ἀριστερή πρέπει νά ἀγωνίζεται καί νά ἐνεργεῖ πάντοτε μέ σκοπό τήν ἑδραίωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους δικαίου, τῶν ἴσων εὐκαιριῶν τῶν πολιτῶν, τῆς ἀξιοπρέπειάς των, ἡ ὁποία ὑφίσταται μόνον καί ἐφόσον οἱ πολίτες δύνανται νά ἀναπτύξουν ἐλεύθερα τίς δυνατότητές τους καί νά κερδίζουν τά πρός τό ζεῖν τῶν ἰδίων καί τῆς οἰκογένειάς των, δέν ἐπιτρέπεται, ὄχι μόνον νά ἀνέχεται τόν τζόγο, πολύ δέ περισσότερο νά διοργανώνει ἡ ἴδια λοταρίες μέ σκοπό τόν τζόγο· δέν συνάδει πρός τά πιστεύω καί τήν ἰδεολογία τῶν ἀριστερῶν κάτι τέτοιο.

Τό χρηματικό ποσό τό ὁποῖο θά διανεμηθεῖ στούς χίλιους τυχερούς ἀνέρχεται στό ποσό τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου, ἀποτελεῖ μέρος τοῦ πλεονάσματος, τό ὁποῖο προέκυψε ἀπό τήν ὑπερφορολόγηση καί τίς ὑπέρογκες εἰσφορές τῶν πολιτῶν καί τῶν ἐπιχειρήσεων, αὐτῶν πού παράγουν πλοῦτο, καθῶς καί τῶν μισθωτῶν καί συνταξιοὐχων τῶν ὁποίων περιέκοψε τίς ἀποδοχές τους πλέον τοῦ ἡμίσεως.

Ἀφοῦ στραγγάλισε οἰκονομικά ἡ Κυβέρνηση τήν μεσαῖα ἀστική τάξη καί φτωχοποίησε τό μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ, ἔρχεται μέ τίς διάφορες ἐξαγγελίες παροχῶν, κοινωνικό μέρισμα, δέκατο τρίτο μισθό, φορολοταρία κ.λ.π. νά πείσει τόν κόσμο, ὅτι μέ τά μέτρα αὐτά ἀσκεῖ μιά φιλολαϊκή πολιτική, ἀναδιανέμοντας τόν πλοῦτο.

Ἡ ΑΑΔΕ, ἀνεξάρτητος ἀρχή, ἐποπτευόμενη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, σκοπὀ ἔχουν ἡ μέν πρώτη τήν εἴσπραξη τῶν ἐσόδων τοῦ Κράτους, τό δέ τήν χρηστή διαχείρηση τῶν οίκονομικῶν αὐτοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τους καί ἡ ἀποστολή τους καί ὄχι ἡ διάθεση ψιχίων σέ ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας (καί ὄχι μόνον), μέ τό πρόσχημα ὅτι ἐπιτελοῦν κοινωνική πολιτική. Ἀπώτερος σκοπός δέν εἶναι ἡ ἀνακούφιση αὐτῶν, ἀλλά ἡ ἐξάρτησή τους ἀπό τό κυβερνών κὀμμα, καί ὡς μελλοντικῶν ψηφοφόρων του.

Ὁ ἰσχυρισμός ὅτι μέ τό μέτρο αὐτό ἐπιβραβεύεται ἡ χρήση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, γιατί μέ τήν χρήση αὐτοῦ μειώνεται ἡ φοροδιαφυγή, δέν εὐσταθεῖ γιατί ἀφʹ ἑνός ἡ ὑποτιθέμενη μείωση τῆς φοροδιαφυγῆς μέ τό μέτρο αὐτό εἶναι ἀσήμαντη ἐν σχέσει μέ τήν φοροδιαφυγή ἡ ὁποία συντελεῖται στήν ἐμπορία καυσίμων, τσιγάρων καί λοιπῶν, λόγω τῆς ἀδυναμίας ἤ ἐλλειψης βουλήσεως, τῆς κρατικῆς μηχανής νά τήν ἀποτρέψει συλλαμβάνοντας τούς φοροφυγᾶδες· ἀφʹ ἑτέρου ἡ χρήση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, καί ἄνευ τῶν μέτρων αὐτῶν, ἐξαπλοῦται ταχέως λόγω τοῦ ὅτι διευκολύνει τίς συναλλαγές.

Ἐπί πλέον ἠ φορολοταρία εἶναι μιά ἄδικη ἐνἐργεια γιατί μοιράζει δημόσιο χρῆμα τό ὁποῖο προῆλθε ἀπό τήν ἀπομύζηση τῶν εἰσοδημάτων ὅλων τῶν πολιτῶν καί διατίθεται σέ μία μόνον μερίδα αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἔχει τήν εὐχέρεια τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, ἐνῶ τὀ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ δέν χρησιμοποιεῖ ἀκόμη πλαστικό χρῆμα καί ἔτσι στερεῖται τοὺ εὐεργετήματος αὐτοῦ.

Ἐν κατακλείδι, ἡ διά πρώτην φορά ἀριστερή Κυβέρνηση τῆς χώρας μας, ἀφοῦ κυνήγησε τήν ἀπὀκτηση νόμιμου κέρδους μέ τήν ὑπερφορολόγηση τῶν παραγωγικῶν ἐπιχειρήσεων καί προσώπων, διαφημίζει καί διενεργεῖ λοταρίες, προτρέποντας τούς πολίτες νά στραφοῦν πρός τόν τζόγο γιά τήν ἀπόκτηση κέρδους, ἀντί νά προσπαθήσει νά δημιουργήσει θέσεις ἐργασίας.
Αὐτό δέν εἶναι δίκαιο, ἔγινε ὅμως πράξη.

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 7 Ιουνίου 2018, αρ. φύλλου 939

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ