16.9.19

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Ενός κακού μύρια έπονται


Εφημερίδα της Καστοριάς: ΟΔΟΣ
20.6.2019 | 991

Τό κακό ἔχει ἤδη συντελεσθεῖ καί εἶναι ἡ κατάπτυστη καί ἐπονείδιστη συμφωνία, ἡ ὁποία ὑπογράφηκε στίς Πρέσπες μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ὁμόρου πρός βορράν ἡμῶν κράτους, τό ὁποῖο ἔφερε τό προσωρινό ὄνομα πΓΔΜ καί διευθετήθηκε τό πρόβλημα τῆς ὁριστικῆς ὀνομασίας αὐτοῦ μέ τήν ἀποδοχή τῶν δύο μερῶν νά ὀνομάζεται τό κράτος αὐτό «Βόρειος Μακεδονία» erga omnes.

Τά μύρια κακά εἶναι αὐτά τά ὁποία ἐμφανίζονται καθημερινά λόγω τῶν συνεχῶν παρασπονδιῶν ἐκ μέρους τοῦ κράτους αὐτοῦ, ἀπότοκα τῆς εἰδεχθοῦς συμφωνίας στήν ὁποία παραχωρήθηκε, ὡς μή ὅφειλε, ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά ἡ «Μακεδονική ἱθαγένεια» καί νά φέρει τήν ὀνομασία «Μακεδονική γλῶσσα» ἡ σλαβωνική γλῶσσα τήν ὁποία ὁμιλοῦν σήμερα στό κράτος αὐτό οἱ Σλάβοι, καί ἡ ὁποία εἶναι μιά φτιαχτή γλῶσσα πού ἀποτελεῑται ἀπό μιά σύνθεση τῶν γλωσσῶν βουλγαρικῆς καί σερβικῆς μέ ὀρισμένα στοιχεῖα καί τῆς κροατικῆς. Αὐτή τήν γλῶσσα τήν ὀνομάσαμε, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες «μακεδονική» καί τήν δωρίσαμε στούς Σλάβους, ἐνώ δέν ὑφίστατο ποτέ, στήν μακραίωνα ἱστορία, «Μακεδονική γλῶσσα» καθʹ ὅσον οἱ Μακεδόνες, ὡς ἕνα ἀπό τά Ἑλληνικά φύλλα ὁμιλοῦσαν πάντοτε τήν Ἑλληνική γλῶσσα καί μάλιστα τήν δωρική διάλεκτο.

Οἱ παρασπονδίες τῶν γειτόνων μας ἄρχισαν εὐθύς ἀμέσως ἡ ἑλληνική Βουλή ἐπικύρωσε τήν συμφωνία αὐτή καί τό πρὼτο ὀλίσθημα ἦταν καί συνεχίζει νά ποιεῖται, ἡ κατʹ ἐπανάληψη ἀναφορά στό κράτος τους ὡς Μακεδονία, ἀντί τοῦ συμφωνηθέντος ὀνόματος Βόρειος Μακεδονία. Συνεχῶς ἀναφέρονται καί ἐπαίρονται ὅτι εἶναι «Μακεδόνες»καί ὅτι ἡ γλῶσσα τους εἶναι ἡ «Μακεδονική», τό ὅτι δέ ἀναγνωρίζουν, ταν ζορίζονται, ὅτι ἀποτελεῖ μίαν τῶν σλαβωνικῶν γλωσσῶν τῶν Βαλκανίων καί αὐτό ὑποκρύπτει δόλον καί μελλοντικῶς μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ στίς ἐγγενεῖς ἀλυτρωτικές βλέψεις τῶν Σλάβων, ὅπως τό διετύπωσα στά δημοσιευθέντα στήν ΟΔΟ ἄρθρα μου μέ τίτλο «Ἀπώτερες ἐπιπτώσεις ἑνός συντελεσθέντος ἐγκλήματος».

Ὅταν ἡ Ἑλληνική πλευρά ἀντιδρά, δυστυχῶς ὄχι μέ ἔντονο ὕφος διότι δέν θέλει νά παραδεχθεῖ τό κοινῶς ἤδη ἐπιβεβαιωμένο ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή εἶναι ἑτεροβαρής πρός ὄφελος τῶν γειτόνων μας καί ἐπιβλαβής γιά τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος, τότε οἱ ἀρχές τῆς Β.Μ. δικαιολογοῦνται ὅτι αὐτό συμβαίνει ἐκ παραδρομής, ἤ ἀπό ἀμέλεια ὁρισμένων καί ὅτι δέν ἐκφράζει τήν ἐπίσημη θέση τῆς κυβερνήσεώς τους. 

Ἐπισήμως ἀποφεύγει -πρός τό παρόν- νά προβάλει θέματα ἀλυτρωτισμοῦ ἤ ἄλλα τά ὁποία ἀντίκεινται στά συμφωνηθέντα, πλήν ὅμως ἀνέχονται, ἄν δέν τά προκαλοῦν διά τῶν πρακτόρων τους οἱ ἴδιοι, ἐνέργειες ἤ διάφορες δημοσιεύσεις ἀτόμων σέ ξένα ἔντυπα μέσα, ἤ ἐνέργειες ὁρισμένων ὀργανώσεων οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν φιλοσκοπιανά αἰσθήματα καί ἐργάζονται ὡς πράκτορες, ἐντός τῆς χώρας μας, τῶν σκοπῶν καί ἀλυτρωτικῶν βλέψεων τῆς γείτονος χώρας.

Ἤδη ἔχουμε παραδείγματα τό δημοσίευμα στόν τύπο τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου περί ὑπάρξεως στήν χώρα μας σλαβικῆς μειονότητας, καί τίς αἰτήσεις τοῦ συλλόγου «Οὐράνιο τόξο» πρός μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη νά τελοῦνται καί στήν «Μακεδονική» ἡ Θ. Λειτουργία καί ἄλλες ἱεροτελεστίες, καί στό Πανεπιστήμιο Μακεδονία στήν Θεσσαλονίκη νά εἰσαχθεῖ στό τμῆμα σλαβικῶν γλωσσῶν καί ἡ ἐσχάτως ἀνακαλυφθείσα ὡς «μακεδονική» ἡ φτιαχτή σλαβωνική γλῶσσα τῶν Νοτίων Βαλκανίων τήν ὁποίαν ὁμιλοῦν οἱ Σλάβοι τῆς χώρας αὐτής. Εἰρήσθω ἐν παρόδω ὅτι ἡ γλῶσσα αὐτή τήν ὁποίαν προβάλλουν ὡς μητρική τους διαφέρει τῆς γλώσσας τήν ὁποίαν μιλοῦσαν οἱ σλαβόφωνοι ἑλληνόφρονες καί βουλγαρίζοντες κάτοικοι τῆς Μακεδονίας, τήν ὁποίαν ἀποκαλούσαμε σλαβομακεδονική ἤ ντόπια.

Σοβαρά προβλήματα, τά ὁποία εἶναι βέβαιο ὅτι θά προκύψουν καί γιά τά ὁποία δέν προέβλεψαν ἤ ἀπέφυγαν σκοπίμως νά συμπεριλάβουν στήν διαβόητη συφωνία, αὐτά πού ἀφοροῦν τίς ἐμπορικές σχέσεις μεταξύ τῶν δύο λαῶν καί τήν ὀνομασία τῶν προϊόντων πού παράγονται στήν δική μας τήν ἀληθινή Μακεδονία τά ὁποία φέρουν ὡς bran name τό ὄνομα «Μακεδονικό» ἤ «Μακεδονικός», ἄρχισαν ἤδη νά προκύπτουν γιά τά κρασιά τῆς περιοχῆς μας. Οἱ Σκοπιανοί ὀνομάζουν ἤδη τά δικά τους κρασιά ὡς «Μακεδονικά» ἀποφεύγοντας σκοπίμως νά προηγείται τοῦ «Μακεδονικός» ἡ λέξη «βόρειος» ἤ «βόρεια». Γιά τά ἤδη συμβάντα παρατράγουδα σέ σχέση μέ τά κρασιά τόσο στήν μακρινή Κίνα ὅσο καί στήν Γερμανία στήν διεθνῆ ἔκθεση τοῦ Βερολίνου καί τήν ἀντίστοιχη τοῦ Ντίσελντορφ τά περιγράφει ἐκτενῶς καί τεκμηριωμένα ἡ ΟΔΟΣ στό 977 τῆς 14ης/3/2019 φύλλο της.

Φρόντισαν ὅμως οἱ ἡμέτεροι φωστῆρες νά συμπεριλάβουν στήν συμφωνία ἄρθρο, τό ὁποῖο προβλέπει σύσταση διακρατικῆς ἐπιτροπής ἡ ὁποία θά προβεῖ σέ διόρθωση τῶν σχολικῶν βιβλίων ἀφαιρώντας ἀπό αὐτά ἱστορικά γεγονότα τά ὁποία θά θεωρηθοῦν ὅτι προκαλοῦν τόν ἀλυτρωτισμό καί ἐπεκτατικές βλέψεις ἔνθεν κακείθεν. Ὡσάν ἐμεῖς νά εἴχαμε ἤ ἔχουμε ἐπεκτατκές βλέψεις πρός Βορράν. Καί ὅμως, ἕνα ἀπό τά ἐπιχειρήματα αὐτῶν πού θεωροῦν ἐπωφελῆ γιά τήν Ἑλλάδα τήν συμφωνία αὐτήν, εἶναι καί τό ὅτι θά ἀφαιρέσουν (;) οἱ Σκοπιανοί τά διάφορα φαραωνικά ἀγάλματα καί μνημεία τά ὁποία ἀνήγειραν καί βάπτισαν μακεδονικά καθώς καί θά παύσουν νά σφετερίζονται τήν ἱστορία τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων. 

Ἀπόδειξης περί τούτου ἡ ἀπάντηση τῆς βουλευτοῦ τῆς περιοχής μας σέ ἐρώτηση συμπολίτου δημοσιογράφου, μετά τήν λήξη τῆς παρελάσεως τῆς 25ης Μαρτίου, περί τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τήν ὁποίαν ὑπερψήφισε, ἀπάντησε ὅτι τώρα ἄρχισαν νά φαίνονται τά ὀφέλη αὐτῆς καί ἔφερε ὡς παράδειγμα τήν ἀπόφαση πού ἔλαβε ἡ ἀνωτέρω κοινή ἐπιτροπή, τήν ὁποίαν ἀποδέχθηκαν οἱ Σκοπιανοί νά παύσουν νά σφετερίζονται τήν ἱστορία τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων καί νά ἀποδεχθοῦν ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ τμῆμα τής Ἑλληνικής ἱστορίας. Μεγάλη ὄντως νίκη τῶν Ἑλλήνων καί μεγάλη ἡ μεγαλοθυμία καί γαλαντομία τῶν γειτόνων μας νά μάς ἀποδὠσουν αὐτό πού σφετερίστηκαν καί ἔκλεψαν.

Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου θά γίνουμε μάρτυρες καί πολλῶν ἄλλων παρασπονδιῶν ἐκ μέρους τῶν Σκοπίων καί δυστυχῶς μέ τήν ὑφισταμένη κατάσταση καί τήν ἐκπεφρασμένη ἀντίληψη τῆς παρούσης κυβερνητικῆς πλειοψηφίας ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή ἀποτελεῖ ὕψιστο διπλωματικό ἐπίτευγμα τῆς παρούσης κυβερνήσεως, ἡ εὐλόγως ἀπαιτουμένη ἀντίδραση ἐκ μέρους τῆς ἡμετέρας κυβερνήσεως καί καταδίκη τῶν παρασπονδιῶν τής γείτονος ἀπό τούς διαφόρους διεθνεῖς ὀργανισμούς κατόπιν αἰτήσεώς μας, φοβοῦμαι ὅτι θά εἶναι χαλαρή ἥ ἀνύπαρκτη.

Τό ὅτι ἡ κυβέρνηση θριαμβολογεῖ καί διατυμπανίζει τό ἱστορικό γι’ αὐτήν γεγονός τῆς συμφωνίας αὐτῆς, ἐπαίρεται ὅτι διευθέτησε ἕνα χρόνιο πρόβλημα τῆς περιοχῆς μας, πράγμα πού μόνον αὐτή καί οἱ ὁπαδοί της πιστεύουν, ἀνεξαρτήτως ἐάν ἡ διευθέτηση αὐτή ἀποδεικνύεται, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὅτι εἶναι ἐπιβλαβής γιά τά συμφέροντα τῆς χώρας καί ἀποδοκιμάζεται ἀπό τήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ καί ἀπʹ ὅλα τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, συνεχίζει νά θεωρεῖ ὅτι ἐπιτέλεσε ἕνα μνημειώδες ἔργο, ὅταν μάλιστα εἰσπράτει τά συγχαρητήρια καί τίς ἐπευφημίες τῶν δυνάμεων ἐκείνων οἱ ὁποῖες πίεζαν φορτικά καί τίς δύο πλευρές νά συμφωνήσουν.

Ἡ οἴηση καί ἡ μεγαλομανία τῶν ἀρμόδιων χειριστῶν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας καθῶς καί τά συγχαρητήρια τῶν ξένων κυβερνήσεων μετά τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, θεωρεῖται ὡς μία καλή συγκυρία ἀπό αὐτούς νά ἐπιλυθοῦν καί ἄλλα χρονίζονται προβλήματα μέ τούς γείτονές μας. Ἤδη ὑπάρχουν ἀποχρώσες ἐνδείξεις ὅτι κάτι μαγειρεύεται γιά τήν διευθέτηση τῶν διαφορῶν μέ τήν Τουρκία καί μάλιστα σύμφωνα μέ τό σχέδιο τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

Τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τήν διαπραγματεύθηκαν δύο πρόσωπα, ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας καί ὁ ὑπουργός τότε τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Κοτζιάς, χωρίς νά ἐνημερώσουν τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, τήν Βουλή καί τούς ἀρχηγούς τῶν ἄλλων πολιτικῶν κομμάτων, ὅπως συνηθίζεται νά συμβαίνει γιά ἐθνικά θέματα ὑψίστης σημασίας. Ἐάν εἶχε ἐνημερωθεῖ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας γιά τήν διεξαγωγή τέτοιας σημασίας διαπραγματεύσεων εἶναι ἄγνωστo. Ὁ Ἑλληνικός λαός πληροφορήθηκε τό γεγονός ἀφοῦ ἤδη εὐρίσκοντο στό τέλος τους οἱ διαπραγματεύσεις, χωρίς ὅμως νά γνωστοποιηθοῦν τά συμφωνηθέντα, ἀκόμη καί ὅταν ὑπογράφηκε ἡ συμφωνία ἀπό τούς δύο ὑπουργούς τῶν Ἐξωτερικῶν καί μετέπειτα ὑποβλήθηκε πρός κύρωση στήν Βουλή. Ἀκόμη καί οἱ βουλευτές πού τήν ψήφισαν, ψήφισαν μιά συμφωνία χωρίς νά γνωρίζουν ἐπακριβῶς τό πλῆρες περιεχόμενό της. Ψήφισαν, κατά τό κοινῶς λεγόμενο, γουρούνι στό σακί.

Ἐάν λοιπόν ἀληθεύουν οἰ ἀποχρῶσες ἐνδείξεις περί μιᾶς ἐνδεχόμενης συμφωνίας μέ τήν Τουρκία καί μάλιστα τοῦ τύπου τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν τότε ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν θά ἀποτελεῖ ἕνα ἁπλό πταίσμα σέ σύγκριση μέ αὐτήν ἡ ὁποία θά εἶναι μία καταστροφική ἰσάξια ἤ χειρότερη τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφής τοῦ 1922-23. 

Ἤδη βουλευτής τῆς Δωδεκανήσου τοῦ κυβερνῶντος κόμματος δήλωσε ὅτι μία συμφωνία μέ τήν Τουρκία τοῦ τύπου αὐτῆς τῶν Πρεσπῶν θά ἦταν εὐπρόσδεκτη. Στήν ἐφημερίδα “Τό Βήμα” τήν 24η Μαρτίου δημοσιεύθηκε ἄρθρο στό ὁποῖο ἀναγράφεται ἐπί λέξη: «μέ βάση τίς δηλώσεις τοῦ κ. Κοτζιά ὅτι δέν πρέπει νά εἴμαστε “μοναχοφάηδες” ἀλλά καί τοῦ κ. Κατρούγκαλου ὅτι: “ἡ Τουρκία ἔχει καί αὐτή δικαιώματα στήν ἐκμετάλλευση τοῦ πλούτου στήν Νοτιοανατολική Μεσόγειο”, γίνεται σαφές ὅτι προετοιμάζεται μιά πιό συνολική μετατόπιση τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικής πολιτικής πού παραπέμπει σέ μιά λογική συνεκμετάλλευσης στό Αἰγαῖο». Στό ἴδιο ἄρθρο τοῦ Βήματος ἀναγράφεται: «ἴσως δέ νά μήν εἶναι τυχαῖες καί οἱ ἀναφορές Τσιρώνη στό Καστελόριζο πού... δέν ἀνήκει στό Αἰγαῖο ἀλλά στήν Ἀνατολική Μεσόγειο». (Ὁ κ. Τσιρώνης εἶναι βουλευτής τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καί ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικής Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων).

Τήν ἴδια ἡμέρα, Κυριακή 24 Μαρτίου, δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα “Καθημερινή” ἄρθρο τοῦ Ἀν. Καθηγητοῦ Διεθνούς Δικαίου τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου κ. Ἄγγελου Συρίγου στό ὁποῖο ἀναφέρεται στό Καστελόριζο καί στό ὁποῖο μεταξύ ἄλλων γράφει ἐπί λέξη: «Τόν τελευταῖο καιρό πληθαίνουν οἱ ἐνδείξεις ὅτι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἀποδέχεται τόν διαχωρισμό τοῦ Καστελόριζου ἀπό τά ὑπόλοιπα νησιά τοῦ Αἰγαίου. Δέν εἶναι μόνον ἡ ὄψιμη ἀνακάλυψη γιά τά ὅρια τοῦ Αίγαίου καί τήν ἐξαίρεση τοῦ Καστελόριζου ἀπό αὐτό. Εἴχαμε ἐπιπλέον τρεῖς διαδοχικές δηλώσεις ἀπό τόν ὑπουργό Ἐξωτερικών: «Πώς μπορεῖ κάποιος νά ἀποκλείσει ἀπό αὐτή τήν περιοχή τἠν Τουρκία ἡ ὁποία ἔχει τόσα χιλιόμετρα ἀκτή στήν Μεσόγειο; Κανείς δέν ἰσχυρίζεται τό ἀντίθετο ἀπό αὐτό», 20 Μαρτίου 2019, «ἐμεῖς θεωροῦμε ὅτι σέ ὅλα τά θέματα πού τήν ἀφοροῦν, ἡ Τουρκία ἔχει δικαιώματα», 21 Μαρτίου 2019, «Δέν θέλουμε νά ἀποκτήσουμε μονοπωλιακή ἰδιοκτησία ἐκεί πού θεωροῦμε ὅτι ἔχουμε συμφέροντα», 22 Μαρτίου 2019. Ὅλα αὐτά δείχνουν νά θέλουν νά προετοιμάσουν τήν ἑλληνική κοινή γνώμη γιά τήν ὑποτιθέμενη μειωμένη ἐπήρεια τοῦ συμπλέγματος τοῦ Καστελορίζου σέ μία ὁριοθέτηση. Κατ’ ἀκολουθίαν, προκειμένου νά καταλήξουμε νά μήν ἔχουν τά νησιά ὑφαλοκρηπίδα, μᾶς συμφέρει ἡ συνεκμετάλλευση ὅλης τῆς περιοχής μέ τήν Τουρκία χωρίς προηγούμενη ὁριοθέτηση».

Ὅλες αὐτές οἱ δηλώσεις πρώην καί νύν ἀξιωματούχων τῆς Κυβέρνησης πρέπει νά μᾶς ἐμβάλουν σέ σκέψεις καί ἀνησυχίες γιά τό μέλλον μας, γιατί οἱ βόρειοι γείτονές μας καί ἰδιαίτερα οἱ Σκοπιανοί, δέν ἀποτελοῦν ἀπειλή γιά τήν χώρα μας ἀλλά οἱ ἐξ ἀνατολῶν Τοῦρκοι. Καί ἐνώ ἡ Τουρκία τήν περίοδο αὐτήν διανύει ἕνα στάδιο ἀπομακρύνσεως ἀπό τούς Δυτικούς της συμμάχους καί φλερτάρει μέ τήν Ρωσσία, δέν ἀποκλείεται οἱ Ἀμερικανοί στήν προσπάθειά τους νά τούς ἐπαναφέρουν στό ἄρμα τους νά θελήσουν νά τούς δελεάσουν γι’ αὐτό προσφέροντάς τους ἀνταλλάγματα, ἰκανοποιώντας μερικές ἀπό τίς ἐπιδιώξεις τους ὅπως τήν συνεκμετάλλευση τῶν πόρων τοῦ Αἰγαίου, τήν διευθέτηση τοῦ Κυπριακοῦ κ.ἀ. 

Ἔτσι δέν ἀποκλείεται νά δελέασαν μέ ἀνταλλάγματα ἤ νά ἐπέβαλαν στήν Κυβέρνηση νά προβεῖ σέ συνομιλίες μέ τήν Τουρκία, ὅπως ἔκαμαν καί γιά τήν συμφωνία μέ τά Σκόπια. Ἡ κατʹ ἰδίαν συνομιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τόν πρόεδρο Ἐρντογάν, ἐπί μίαν σχεδόν ὥρα, ὁ μυστικισμός τοῦ κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος δέν ἐνημέρωσε ὡς ὤφειλε τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικής ἀντιπολίτευσης καί τούς λοιπούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων, ἀκόμη καί τά μέλη τῆς Κυβερνήσεώς του, ἠ οἴησίς του ὅτι εἶναι ὁ ἡγέτης ὁ ὁποῖος λύνει χρόνια προβλήματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, καί κυρίως ἡ τόλμη τῆς ἄγνοιας, μᾶς ἐπιτρέπουν νά σχηματίσουμε καί μίαν τέτοια γνώμη. Δυστυχῶς οἱ ἐθνομηδενιστές πού μᾶς κυβερνοῦν ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἰκανοί νά ξεπουλήσουν ἀκόμη καί τήν πατρίδα μας προκειμένου νά παραμείνουν στήν Ἀρχή. Ὀρθόν λοιπόν παραμένει τό «Ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται».Φωτογραφία: Η στιγμή της απαγγελίας  του «happy birthday» από τον υπουργό  Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Ν. Κοτζιά,  προς τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ κ. Μ. Νίμιτς, κατά την διάρκεια της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 20 Ιουνίου 2019, αρ. φύλλου 991.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ