25.5.18

Λόγος & Αντίλογος«Μιά ὡραῖα σκέψις»Ὁ συμπολίτης μας κύριος Ρωμύλος Μαντζούρας ἔκανε μιά πρόταση πρός τήν κοινωνία τῆς πόλεώς μας καί στούς καθʹ ὕλην ἁρμόδιους· ὁρισμένες ἤ καί ὅλες οἱ πολιτιστικές ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται κατά τήν διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ νά γίνονται τό φθινόπωρο. Πράγματι, ἡ ἐποχή τοῦ Φθινοπώρου εἶναι ἰδανική γιά πολιτιστικές ἐκδηλώσεις γιατί ἐκτός τοῦ ὅτι ἔχει παρέλθει ἤδη ἡ ραστώνη τοῦ θέρους καί οἱ ἀπολαύσεις τοῦ σώματος, ἡ περίοδος αὐτή εἶναι περίοδος περισυλλογῆς, στοχασμῶν καί σχεδιασμῶν καί ὡς ἐκ τούτου ἰδανική καί γιά τήν πρόσληψη πνευματικῆς τροφής καί πνευματικῶν ἀπολαύσεων. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἀναμετάδοση καί στήν πόλη μας τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπολιτικῆς Ὀπερας τῆς Νέας Ὑόρκης γίνεται κατά τήν διάρκεια τοῦ Φθινοπώρου καί τοῦ Χειμῶνος καί οἱ ἐμνευστές καί ἐκτελεστές τῆς ἰδέας τοῦ νά συμπεριλαμβάνεται καί ἡ πόλη μας στίς πόλεις στίς ὁποῖες μεταδίδονται οἱ παραστάσεις τῆς ΜΕΤ, ἀξίζουν ὄχι μόνον συγχαρητήρια, ἀλλά καί τίς εὐχαριστίες μας.
Μακάρι νά ὑιοθετηθεῖ ἡ πρότασή του καί νά ἐφαρμοσθεῖ ἀπό τούς διαφόρους πολιτιστικούς συλλόγους.

Ἐκτός τῶν ἀνωτέρων ἡ ὁμορφιά τῆς φύσεως στήν περιοχή μας τήν περίοδο τοῦ Φθινοπώρου, μᾶς δίνει τίς δυνατότητες καί μᾶς προτρέπει νά τήν ἐκμεταλλευτοῦμε καί μέ ἄλλες δραστηριότητες ὄπως π.χ. τόν τουρισμό. Ἡ ἀντιδημαρχία Τουρισμοῦ σέ συνεργασία μέ τά τουριστικά, ταξιδιωτικά γραφεία καί τήν ἔνωση Ξενοδόχων Νομοῦ Καστοριᾶς, μποροῦν νά συνεργασθούν καί δημιουργήσουν προγράμματα φθινοπωρινοῦ τουρισμοῦ. Εἶναι τόσες οἱ ὀμορφιές τῶν διαφόρων ἐπί μέρους περιοχῶν τοῦ Νομοῦ μας, ἡ μία καλύτερη ἀπό τίς ἄλλες, οἱ ὁποῖες μπορούν νά ἐπιλεγούν καί σέ συνδυασμό καί ἄλλων ἀξιοθέατων ἑκάστης περιοχής, νά ἀποτελέσουν π.χ. μιά τουριστική διαδρομή.

Ὁ Γράμμος καί τό Βίτσι προσφέρονται γιά πολλές καί ποικίλες τέτοιες διαδρομές. Ἀλλά καί στήν ἴδια τήν πόλη μας, ἡ διαδρομή τοῦ παραλίμνιου δρόμου τοῦ βουνο,ύ ἀπό τήν νότια παραλία μέχρι τήν βορεινή, μέ ἐνδιάμεσο σταθμό στό μοναστῆρι τῆς Μαυρώτισσας, ἀποτελεῖ τό φθινόπωρο (ὄχι ὅτι δέν συμβαίνει τό ἴδιο καί τίς ἄλλες ἐποχές τοῦ χρόνου) ἕνα χάρμα ὀφθαλμῶν, μέ τά μπρούτζινα χρωμάτων φύλλα τῶν πλατανιῶν καί τῶν νερῶν δίπλα τῆς λίμνης, πολλά τῶν ὁποίων φύονται σʹ αὐτήν. Εἶναι δέ κρίμα πού δέν μπορούν νά τήν ἀπολαύσουν οἱ ἠλικιωμένοι καί ὅσοι ἄλλοι δέν μποροῦν νά κάνουν τήν διαδρομή αὐτή πεζή, μιά καί ἀπαγορεύεται καί πολύ σωστά ἡ διέλευση μεγάλων τουριστικῶν ὀχημάτων.

Eἶχα προτείνει καί ἄλλοτε, σʹ ἕνα ἀπό τά ἄρθρα ἤ ἐπιστολές μου, οἱ ὁποῖες δημοσιεύονται στήν ΟΔΟ, τό προτείνω καί πάλιν, ἡ ἀντιδημαρχία Τουρισμοῦ ἤ ἕνα ἀπό τά τουριστικά γραφεία, νά προμηθευτούν ἕνα ἤ δύο ἀπό τά μικρά ἡλεκτροκίνητα τραινάκια, σάν καί αὐτά πού ἔχει ὁ δῆμος Ἀθηναίων –καί ἄλλες πόλεις– τά ὁποία εἷναι στενώτερα τῶν κοινῶν ὀχημάτων καί ὡς ἐκ τούτου εἷναι εὐέλικτα, καί τά ὁποία νά χρησιμοποιούνται γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτόμων (μονίμων κατοίκων καί τουριστῶν), τά ὁποία ἐπιθυμούν νά ἀπολαύσουν τήν ἐσωτερική διαδρομή τῆς λίμνης, ἀλλά ἀδυνατούν λόγω γήρατος ἤ κινητικῶν προβλημάτων. Θά καθοριστούν ὁρισμένα δρομολόγια καί οἰ ἐπιβαίνοντες θά πληρώνουν ἕνα εὔλογο εἰσιτήριο. 

Mπορεῖ ἐπίσης ὁ χρόνος τῆς διαδρομῆς νά καθορισθεῖ ἔτσι ὥστε, ὅσοι ἐκ τῶν ἐπιβαινόντων ἐπιθυμοῦν νά ἀποβιβάζονται στήν σπηλιά τοῦ Δράκου γιά νά τήν ἐπισκεφθοῦν, ἥ στήν Μαυρώτισσα, καί νά ἐπιβιβάζονται πάλι στό τραινάκι κατά τήν ἐπόμενη διαδρομή του. Τό τραινάκι αὐτό μπορεῖ κάλλιστα νά χρησιμοποιηθεῖ καί γιά περιηγήσεις στήν παλαιά πόλη. 

Tό κόστος ἑνός τέτοιου ὀχήματος δέν νομίζω ὅτι ὑπερβαίνει τό ποσόν πού διατέθηκε για τήν ἀγορά τοῦ ἡλιακοῦ πλοιαρίου, τό ὁποῖο, παρεμπιπτόντως, εἶναι ζήτημα ἐάν θά χρησιμοποιηθεῖ μία ἤ δύο φορές τόν χρόνο, ἐάν θά ἀποσβέσει ποτέ τό κόστος ἀγορᾶς του, τά ἔξοδα συντηρήσεως καί λοιπά, ἀλλά καί τό κυριώτερο, ἐάν καί ὅταν χρησιμοποιηθεῖ, θά ἐξυπηρετήσει τό πολύ ὀκτώ μόνον ἄτομα, τά ὁποία ὑποτίθεται ὅτι θά ἀπολαύσουν τήν διαδρομή ἀπό τήν πλευρά τῆς λίμνης, ἐνώ μέ τό τραινάκι θά ἐξυπηρετοῦνται πολύ περισσότερα ἄτομα, μπορεῖ καί ἄνω τῶν τριάντα, τό κόστος θά εἶναι μικρότερο, θά μπορεῖ νά κινεῖται ἀνεξαρτήτως καιρικῶν συνθηκῶν, καί τό κυριώτερο οἱ ἐπιβαίνοντες θά ἀπολαμβάνουν τήν φυσική ὀμορφιά τῆς διαδρομής διατρέχοντάς την καί ὅχι ἐκτός αὐτής. Ἐπί πλέον μπορεῖ κάλλιστα νά χρησιμοποιηθεῖ καί γιά ἐπιλεγμένες διαδρομές περιήγησης τῆς παλαιᾶς πόλεως.

Tό Φθινόπωρο εἶναι ἐπίσης ἡ περίοδος κατά τήν ὁποίαν οἱ διάφορες ἐπστημονικές ἐταιρεῖες διοργανώνουν τά συνέδριά τους. Ἡ ἀντιδημαρχία Τουρισμοῦ σέ συνεργασία μέ τούς φορεῖς πού ἀναφέρω στήν ἀρχή τοῦ ἄρθρου, ἄς μελετήσουν καί ἐπεξεργασθούν κίνητρα ὥστε ὅρισμένα ἀπό τά ἐπιστημονικά συνέδρια νά πραγματοποιηθούν στήν πόλη μας. Πρέπει βέβαια νά προσφέρουν στούς συνέδρους ἐκτός τῆς φυσικής ὁμορφιᾶς καί κάτι περισσότερο. Αὐτό τό κατάλαβε ἡ Ἕνωση Γουνοποιῶν Καστοριᾶς καί πέτυχε τά μέγιστα καί πῆρε ἄριστα τόσο στήν διοργάνωση τῆς Διεθνούς Ἐκθέσεως τῆς Γούνας, ὅσο καί στό Fur Shopping Festival· ἄς παραδειγματισθοῦν ἀπό αὐτήν.

Ἡ ὅλη ὑπόθεση Τουρισμοῦ συνίσταται στήν ὕπαρξη πρωτοπόρων ἰδεῶν, ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἐνστερνίζονται νέες ἰδέες καί ἔχουν ὄρεξη καί σθένος νά ἐργασθοῦν γιά τό καλό τῆς πόλης μας καί νά ἐπιτελέσουν τό ἔργο αὐτό ἀνιδιοτελῶς. Ἡ ἀντιδημαρχία δέ Τουρισμοῦ πρέπει νά ἐργάζεται γιά τήν ὀρθή προβολή τῶν τουριστικῶν δυνατοτήτων τῆς πόλης μας, οἱ ὁποῖες θά προσελκύσουν τουρίστες καί νά ἀποφεύγει ἐνέργειες, ὅπως ἄστοχα ταξίδια γιά τήν δῆθεν προβολή τῆς πόλης μας ὅπως αὐτά πού ἔγιναν τά παλαιότερα χρόνια στό Ἰσραήλ γιά τήν προσέλκυση ἰσραηλινῶν τουριστῶν. Ἀλήθεια ἔγινε ποτέ ἀπολογισμός τοῦ κόστους τῶν ταξιδιῶν αὐτῶν καί τί ἀπόδοση εἶχαν ὡς πρός τόν ἀριθμό τουριστῶν ἀπό τό Ἰσραήλ; Ἤ ἡ κατʹ ἔτος μετάβαση Καστοριανῶν στήν πλατεία Ἀριστοτέλους στήν Θεσσαλονίκη γιά νά προσελκύσουν ἐπισκέπτες ἀπό αὐτήν τήν περίοδο τοῦ καρναβαλιοῦ; Ἐπίσης μπορούν κάλλιστα νά ὀργανωθοῦν προγράμματα θεματικοῦ τουρισμοῦ ὅπως «Ἐκκλησιαστικός τουρισμός», «Ἀρχαιολογικός τουρισμός» καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ νά σκεφτεῖ κανείς καί τό προτείνει.

Ὁ κ. Ρ. Μαντζούρας ἔριξε τόν σπόρο μιᾶς πρωτοπόρου ἰδέας, ἐλπίζω νά ἔπεσε σέ γόνιμο ἔδαφος καί νά καρπίσει καί νά μήν τήν πνίξουν ὁ «ὠχαδελφισμός», ἡ ἀδράνεια καί τά συνήθη συμπαρομαρτοῦντα, τά ὀποία χαρακτηρίζουν δυστυχῶς πολλούς ἀπό τούς συμπολίτες μας. Ἄς ἐλπίζουμε ὅτι δέν θά συμβεῖ αὐτό.

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 23 Νοεμβρίου 2017, αρ. φύλλου 911
Φωτογραφία: Σκάϊ, Ιωάννης Ιωαννίδης.1 σχόλιο:

 1. Ανώνυμος25/5/18

  Ορθώς ομιλούν τόσο ο κύριος Πηχιών,όσο και ο κύριος Μαντζούρας αλλά τους διαφεύγει το γεγονός ότι το καλοκαίρι την τιμητική τους έχουν οι σουβλακοφαγίες και τα πολιτιστικά ηβέντ ( λέγε με και πανηγύρια ....) όπου εκόντες άκοντες συμμετέχουν οι καθ`ύλιν τοπικοί άρχοντες και μετά των μητέρων του έθνους ανταποδίδουσες απαστράπτοντα χαμόγελα δίκην διαφημίσεως κολγκέιτ...!!!
  Άλλωστε αρκετοί ``πολιτιστικοί`` σύλλογοι δεν έχουν εντρυφήσει εισέτι την ελληνικήν με αποτέλεσμα να μας μένουν τα ωω,λελέ μάικο.
  Σοβαρά τώρα,είχα τηλεφωνική επικοινωνία με πρώην αντιδήμαρχο πολιτισμού ( !! )όταν ήταν ήδη ``εντός`` του νυμφώνος αλλά και με άλλους της τοπικής και τους έδωσα τροφή με τις εξής σκέψεις για την τόνωση ποιοτικού τουρισμού. Να καθιερωθούν ετησίως διήμερο τιμητικών εκδηλώσεων απανταχού πεσόντων φιλλενήνων ( υπάρχουν μυριάδες ξένων,αμερικανοί,πολωνοί,γάλλοι,ελβετοί,κ,λ,π ) που έδωσαν την ζωή τους για την εθνεγερσία και την επανάσταση του `21 ( ληφθεί υπ`όψιν δεν δικαιώθηκε και συνεχίζεται..... )με αντίστοιχη κατασκευή μνημείου στην ομόνοια και τέλος πάντων κάπου στην άνω πόλη η οποία χρήζει ενίσχυσης και κατάθεση στεφάνου. Η δε δημαρχία θα χορηγεί επίσημη πρόσκληση στους στρατιωτικούς ακολούθους και στους πρεσβευτές με τις οικογένειές αυτών των χωρών που έχουν βεβαιωμένους νεκρούς πολίτες,και να τους χορηγείται δωρεάν διαμονή για το διήμερο των εκδηλώσεων,το οποίο θα διανθίζεται με συμπληρωματικές εκδηλώσεις οι οποίες θα αποφασισθούν από το Δ.Σ του δήμου.
  Είναι εύκολα κατανοητό πιστεύω η αξία τέτοιας κίνησης. Φαντάζεται κανείς την διαφήμιση της Καστοριάς να έχει όλους τους διπλωματικούς αξιωματούχους μαζεμένους για δύο μέρες στην Καστοριά;
  Επίσης την διεξαγωγή παγκοσμίου αγώνος πεντάθλου ( Αθλητικές εγκαταστάσεις Άργους και κλειστό Καστοριάς ) ΜΟΝΟ για τους Καστοριανούς εσωτερικού - εξωτερικού με επίσης παράλληλες εκδηλώσεις και δρώμενα και με αποκορύφωμα την εκδήλωση τελετής λήξης στο θέατρο βουνού με δάδες,ορφικούς ύμνους και απονομή βραβείων,με σεμνό και απλό,δωρικό τελετουργικό.
  Νομίζω κάτι τέτοια προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό και δημιουργούν υπόβαθρο μελλοντικής παρακαταθήκης για πλέον ακόμη.
  Προσωπική άποψη του υπογράφοντος ήταν, είναι και θα είναι ότι η κακοφορμισμένη βιομηχανία της γούνας,μόνο κακό έχει δημιουργήσει στην Καστοριά με παράπλευρες αστοχίες,απορρόφηση πολύτιμων πόρων και λειτουργήσασα ως άλλη κολυμβήθρα του Σιλωάμ ( φτού κακά,τι τους μελέτησα τους τρισκατάρατους ....),πέρα του γεγονότος ότι προοδευτικά η πίττα καθίσταται ολοένα και μικρότερη και δεν διοχετεύεται στην τοπική κοινωνία,εκτός των θηριωδών καγιέν,εκκεντρικών γάμων και κτίσιμο παράνομων πισίνων για γλουτούς με ``τοπική`` κυτταρίτιδα. Κατ`αυτόν τον τρόπον δεν απότελεί η γούνα εχέγγυο ανάπτυξης.
  Αφήνω τελευταίο το κομμάτι της βάναυσης διαβίωσης των ταλαίπωρων ζώων που τα δίποδα κτήνη παραλόγως κρατούν.

  Έρρωσθε,

  Δημήτριος Αγιασοφίτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ