21.7.18

Πρόσκληση για δράσεις στήριξης υπηρεσιών για τις εξαρτήσειςΟ περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης υπηρεσιών για τις εξαρτήσεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 780.000,00 €, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)».

Οι δράσεις στήριξης υπηρεσιών για τις εξαρτήσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέμβασης, την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών αλλά και στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα και συνάδουν με τους στόχους του υπουργείου Υγείας στον τομέα των εξαρτήσεων.

Σύμφωνα με την εθνική στρατηγική υγείας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν:

• Πολυδύναμα κέντρα που έχουν ως στόχο να. παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α.) και να παραπέμπουν σε πιο εξειδικευμένες δομές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

• Κινητές μονάδες για παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού θα απευθύνονται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Οι κινητές Μονάδες θα συνεργάζονται και με υπηρεσίες που εμπλέκονται στην συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης, όπως υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα κ.α. Θα έχουν την έδρα τους σε περιοχές που παράλληλα αναπτύσσονται πολυδύναμα κέντρα ή εδρεύουν σταθερές δομές των δικαιούχων και θα λειτουργούν συμπληρωματικό ως προς τις υπηρεσίες αυτές.

• Προγράμματα υπηρεσιών πρόληψης που αφορούν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, με προγράμματα καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόληψης μπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη διασύνδεση των δομών κατά των εξαρτήσεων με αυτές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα με την ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού ώστε να αναγνωρίζει, να παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες και να διασυνδέει τον πληθυσμό-στόχο με εξειδικευμένες δομές.

Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τα οριζόμενα στις αντίστοιχες εγκρίσεις σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας.

Ως δικαιούχοι της πρόσκλησης ορίζονται:

• Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου/Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας.

• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)/Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας.

• Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

• Συμπράξεις των παραπάνω αναφερόμενων φορέων.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ έως 28/09/2018 και ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα συνοδευτικά της έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ