12.12.17

Λόγος & Αντίλογος
«Πλατεία Αδελφών Εμμανουήλ»Κύριε Διευθυντά, 

Ἡ 42α Διεθνής Ἔκθεση Γούνας Καστοριᾶς, ἔκλεισε μέ μεγάλη ἐπιτυχία, ὅπως παραδέχονται ὅλοι, ἀπό ἀπόψεως συμμετοχῶν, ἐπισκεπτῶν καί ἐμπορικῶν συναλλαγῶν. Αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ὁ κλάδος τῆς γούνας, παρά τίς συγκυριακές ἀντιξοότητες, διατηρεῖ τήν δυναμικότητά του στήν πόλη μας, ἀποτελεῖ τήν βασική πηγή πλούτου τῆς καστοριανῆς κοινωνίας καί συνεχίζει νά ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Καστοριά εἷναι ἡ διεθνῶς γνωστή καί παραδεκτή ἑλληνική πόλις τῆς γούνας.

Ἡ Διεθνής Ἔκθεση Γούνας, πού διοργανώνει ὁ ἱστορικός Σύνδεσμος Γουνοποιῶν Καστοριᾶς “Ὁ Προφήτης Ἠλίας”, συμβάλλει ὄχι μόνον στίς διεθνεῖς ἐμπορικές συναλλαγές τῶν καστοριανῶν γουνοποιῶν, ἀλλά καί στήν προβολή τῆς πόλεώς μας, στό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό, καί τήν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ.

Ἰδιαίτερα ἐφέτος ἡ ἐπιλογή τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου νά ἐκτελεσθεῖ τό Gala καί ἡ ἐπακολουθοῦσα δεξίωσις στήν παλαιά πόλη καί συγκεκριμένα στήν Πλατεία τῶν Ἀφῶν Ἑμμανουήλ στήν περιοχή τοῦ Ντουλτσοῦ, ἡ ὁποία καθʹ ὅμολογίαν πάντων εἶχε τεράστια ἐπιτυχία, θά συμβάλει τά μέγιστα στήν τουριστική προβολή τῆς πόλεως.

Εἷναι λίαν ἀξιέπαινος ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου καί χρήζει ὄχι μόνον συγχαρητηρίων ἀλλά καί εὐχαριστηρίων, διότι ἀπέδειξαν μέ τήν ἀπόφαση καί ἐνέργειά τους αὐτήν τίς δυνατότητες πού διαθέτει ἡ παλαιά πόλις γιά πολιτισμικές καί λοιπές ἐκδηλώσεις, ἀνάγκασαν, κατά κάποιο τρόπο, τούς ξένους ἐπισκέπτες νά ἰδοῦν καί γνωρίσουν τήν παλαιά πόλη καί νά πάρουν μιά ἰδέα τοῦ παλαιοῦ κλέους αὐτής. 

Εὔχομαι ἡ ἐνέργειά τους αὐτή νά παραδειγματίσει καί ἄλλους φορεῖς καί τήν Ἀντιδημαρχία Πολιτισμοῦ γιά τήν διενέργεια καί ἄλλων πολιτιστικῶν καί λοιπῶν ἐκδηλώσεων στήν παλαιά πόλη, ἡ ὁποία μέ τόν τρόπο αὐτό θά ἐπανακτήσει, τουλάχιστον, μέρος τῆς παλαιάς της ζωτικότητος.

Ἐντύπωση μέ προκάλεσε τό γεγονός ὅτι στίς διάφορες ἀνακοινώσεις γιά τήν διενέργεια τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως, τόσον τῶν φορέων ὅσο καί τῶν μέσων ἐνημέρωσης τοῦ κοινοῦ, ἐξαιρουμένης τῆς ΟΔΟΥ, ἀναφέρονταν ὅλοι ὅτι τό Gala θά γίνει στήν “πλατεία Ντολτσό” ἀντί τοῦ ὀρθοῦ στήν πλατεία Ἀφῶν Ἑμμανουήλ στό Ντολτσό. Ἀπό ἄγνοια; ἀπό ἐπιπολαιότητα; ἤ ἀπό σκοπιμότητα;

Ἡ πλατεία ἔχει τό ἐπίσημο ὄνομά της πρός τιμήν καστοριανῶν ἐθνομαρτύρων πού τιμοῦν τήν πόλη μας καί πρέπει νά τιμοῦμε καί ἐμεῖς τήν μνήμη τους. Ἐκτός ἀπό τήν ἀναθηματική στήλη πού ὑπάρχει πρός τιμήν τους στήν πλατεία, θά ἔπρεπε κατά τήν γνώμη μου, νά ἀναρτηθεῖ καί μία μαρμάρινη πλάκα στήν ὁποία νά ἀναγράφονται, ἑλληνικά καί ἀγγλικά, ὁλίγα λόγια γιά τούς τιμώμενους, βιογραφικά καί τῆς δράσεώς τους, ὥστε νά γνωρίζουν οἱ ἐπισκέπτες τῆς πόλης μας, καί οἱ γηγενεῖς, ποιοί ἧταν οἱ τιμώμενοι τό ὄνομα τῶν ὁποίων φέρει ἡ πλατεία.

Τί κάνει πρός τοῦτο ἡ Ἀντιδημαρχία Πολιτισμοῦ καί λοιπῶν ἁρμοδιοτήτων, καθῶς καί ὁ Σύλλογος τῆς περιοχής πού φέρει τό ὄνομά τους “Σύλλογος Ἀφῶν Ἑμμανουήλ”; Εἷναι ἀπαράδεκτο νά μήν ἀξιοποιοῦμε τόν μνημειακό καί ἱστορικό πλοῦτο τῆς πόλεώς μας. 

Εὔχομαι καί ἐλπίζω ὅτι οἱ ἀνοιχτόμυαλοι συμπατρῶτες μας, πού ἀπαρτίζουν τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου “Προφήτης Ἠλίας”, νά παραδειγματίσουν καί ἄλλους νά ἀκολουθήσουν τό παράδειγμά καί τήν πορεῖα τους.

Μέ ἐκτίμηση

Ἀναστάσης Κων. Πηχιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ