13.4.19

Η εισήγηση του δημάρχου Καστοριάς για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Εγνατία Οδό Α.Ε. για ανέγερση πολιτιστικού κέντρου

Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας το έλλειμμα ενός χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην πόλη της Καστοριάς, πρωτεύουσας του δήμου αλλά και του νομού Καστοριάς. Με την παύση της λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου της Αγίου Αθανασίου, ως μείζονος χώρου τέλεσης δράσεων πολιτισμού, αναδείχθηκε πρωτίστως η αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και δευτερευόντως το αρχοντικό Βέργουλα ως χώρος φιλοξενίας εκθέσεων κυρίως εικαστικών.

Σε κάθε περίπτωση, οι υφιστάμενοι αξιοποιήσιμοι στεγασμένοι χώροι πολιτισμού στην πόλη της Καστοριάς αδυνατούν να στεγάσουν πολιτιστικά δρώμενα μεγάλης εμβέλειας, εξαιτίας των περιορισμών του χώρου και του εξοπλισμού. Παρά ταύτα, αξιοσημείωτη είναι η πολιτιστική δραστηριότητα των Καστοριανών, οι οποίοι σε ατομικές ή συλλογικές εκφράσεις παράγουν πολιτισμό, και ενισχύουν την ανάγκη για άμεση απόκριση στην καθολική απαίτηση για ένα νέο, σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο.

Έπειτα από την από 12-3-1996 ιδιόχειρη διαθήκη του κληροδότη Ζήση Παπαλαζάρου και την υπ΄ αριθμ. 4059/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία ερμηνεύεται η αληθινή βούληση του διαθέτη ως εξής: «Εκ μέρους του Δήμου Καστοριάς να επιδιώκονται με χρήματα, τα οποία κατέλειπε σε αυτόν πάσης φύσεως κοινωφελής σκοποί (περιλαμβανομένων των μορφωτικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, περίθαλψης, πρόνοιας, πολιτιστικών, καταπολέμησης των ναρκωτικών, καταπολέμησης της ανεργίας και άλλων συναφών), που θα εξυπηρετούν τους κατοίκους του νομού Καστοριάς και αγορά κτιρίου και η μετασκευή τους ώστε να χρησιμεύσει για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών», περιήλθε στο Δήμο Καστοριάς μια σημαντική δωρεά, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κληροδότημα Παπαλαζάρου, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Καστοριάς έχει στην κυριότητά του οικόπεδο στην είσοδο της πόλης της Καστοριάς, στην περιοχή κοντά στο κτήριο του Ενυδρείου της πόλης, σε έκταση περί τα 15 στρ. και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 298Γ ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να κατασκευάσει πολιτιστικό κέντρο. Το διαθέσιμο για το σκοπό αυτό οικόπεδο βρίσκεται επί των οδών Ύδρας και λεωφόρου Κύκνων, ικανοποιητικής έκτασης, ώστε να ανεγερθεί εντός αυτού «Πολιτιστικό κέντρο» υπερτοπικού χαρακτήρα, που θα μπορεί να καλύπτει τις πολιτιστικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμος Καστοριάς στην προοπτική της αξιοποίησης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί στρατηγικές συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, για την προετοιμασία αναπτυξιακών σχεδίων και έργων με στόχο την προώθηση σε χρηματοδότηση, ωρίμανση και εκτέλεση έργων και παρεμβάσεων για την τοπική ανάπτυξη.

Επειδή:

α) το αντικείμενο του θέματος αποτελεί έργο μεγάλων τεχνικών απαιτήσεων και εξειδικευμένης γνώσης.

β) Ο Δήμος Καστοριάς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προκύπτουσες απαιτήσεις διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, ωρίμανσης και υλοποίησης του τεχνικού αντικειμένου του παραπάνω έργου, λόγω:
-αυξημένου φόρτου οφειλόμενου στην ανεπαρκή τεχνική στελέχωση του -σε σχέση με το σύνολο των διαχειριζόμενων πράξεων - της αρμόδιας διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (σύνταξη μελετών έργων / προμηθειών / εργασιών, επίβλεψη έργων τρέχοντος τεχνικού προγράμματος, τεχνική υποστήριξη έργων ΔΕΥΑΚ, συμμέτοχή σε επιτροπές διαγωνισμού έργων άλλων αναθετουσών αρχών, ωρίμανση έργων / προμηθειών / εργασιών του υπό διαμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2019 κα),
-έλλειψης εμπειρίας σε εξειδικευμένα τεχνικά αντικείμενα του έργου - και ειδικότερα των απαιτήσεων - που συνδέονται με την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, τον καθορισμό των γενικών και των τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, τη διοίκηση μελέτης, (έργου ή υπηρεσίας), την έγκριση των μελετών και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

γ) Η Εγνατία Οδός ΑΕ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανωτέρω ιδιαίτερες απαιτήσεις, λόγω της μεγάλης εμπειρίας της σε τεχνικά έργα ιδιαιτέρων απαιτήσεων, της τεχνογνωσίας και εξειδίκευσής της και σε αστικές υποδομές, της τεχνογνωσίας και εμπειρίας, του αξιόλογου και ευέλικτου εξειδικευμένου προσωπικού της.

δ) Το νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, με την Εγνατία Οδό Α.Ε. και άλλους φορείς, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους.

Ο Δήμος Καστοριάς ήρθε σε επαφή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ώστε η Εταιρεία, ως φορέας του δημοσίου, με τη μεγάλη εμπειρία της σε ειδικά τεχνικά έργα ιδιαιτέρων απαιτήσεων και το επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό της να αναλάβει και να φέρει εις πέρας το παραπάνω έργο, για την εκπλήρωση μιας πάγιας απαίτησης, την ανέγερση κέντρου πολιτισμού δήμου Καστοριάς.
Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαι:

α) την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς, και της Εγνατίας Οδού Α.Ε. με σκοπό την ωρίμανση – προώθηση και υλοποίηση του έργου «Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης,

β) την διαβίβαση της απόφασης στην οικονομική επιτροπή του δήμου για την λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων τροποποίησης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Παπαλαζάρου και διάθεσης πίστωσης

γ) την εξουσιοδότηση του δημάρχου Καστοριάς, για την υπογραφή της ως άνω προγραμματικής σύμβασης.

δ)τον ορισμό των μελών της «Κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης» και των αναπληρωτών τους

ε) τον ορισμό των μελών της «Επιτροπής διοικητικού και τεχνικού συντονισμού» και των αναπληρωτών τους.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 29 Νοεμβρίου 2018, αρ. φύλλου 962

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ