14.4.19

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Πολιτιστικό κέντρο


ΟΔΟΣ 6.12.2018 | 963

Στό διαδίκτυο καί συγκεκριμένα σέ κοινωνικό δίκτυο δημοσιεύθηκε συνέντευξη τοῦ Δημάρχου κ. Ἀνέστη Ἁγγελή στήν ὁποία γνωστοποίησε στό κοινό τῆς πόλεως ὅτι προτίθεται ὁ Δῆμος Καστοριᾶς, ἐάν βεβαίως τό ἐγκρίνει καί τό Δημοτικό Συμβούλιο, νά ὑπογράψει σύμβαση μέ τήν ἑταιρεία Ἑγνατία Ὁδός α.ε. γιά τήν κατασκευή στήν πόλη μας Πολιτιστικοῦ Κέντρου χρηματοδοτούμενο ἀπό τό κληροδότημα τοῦ ἀειμνήστου Ζήση Παπαλαζάρου.

Εἴθε νά εὐοδωθεῖ τό ἔργο καί ἐντός τριάντα πέντε μηνῶν, ὅπως τόνισε ὁ κ. Δήμαρχος στήν συνέντευξη, νά παραδοθεῖ τό ἔργο ἀπό τήν ἀνάδοχο ἑταιρεία σύμφωνα μέ τήν πρός ὑπογραφήν σύμβαση. Κάλλιο ἀργά παρά ποτέ.

Στό διαδίκτυο ἐπἰσης ὑπῆρξε δημοσίευσις γιά τό ἴδιο θέμα, στήν ὁποία ἀναγράφονται, ἐκτός ἄλλων, ὅτι τό Πολιτιστικό Κέντρο «τό ὁποῖο θά γίνει στὀ οἰκόπεδο-φιλέτο πού βρίσκεται ἐπί τῶν ὁδῶν Ὕδρας καί Λεωφόρου Κύκνων (ἀπέναντι ἀπό τὀ ΚΠΕ, ἐκεί πού ἔρχεται τό τσίρκο), καί σκοπός εἶναι νά κατασκευαστεῖ ἕνα Πολιτιστικό Κέντρο ὑπερτοπικού χαρακτήρα, πού θά μπορεῖ νά καλύπτει τίς πολιτιστικές ἀνάγκες τῆς εὐρύτερης περιοχής. Ἡ κυρίως αἴθουσα, μέ τούς μέχρι στιγμής ὑπολογισμούς, θά εἶναι χωρητικότητας 600 θέσεων, μέ τέσσερα διαζώματα (κάτι ἀντίστοιχο μέ τό Μέγαρο Μουσικής Ἀθηνῶν). Στό κάτω μέρος πιθανόν νά δημιουργηθοῦν μικρότερες αἴθουσες συνεδρίων καί ἄλλοι χώροι».

Ἡ ξαφνική καί ἀνεπάντεχη δήλωση τοῦ κ. δημάρχου γιά τήν ἀνέγερση πολιτιστικοῦ κέντρου στήν πόλη μας ἀποτελεῖ μιά πολύ εὐχάριστη εἴδηση, γιατί θά ἔχουμε ἐπί τέλους πολιτιστικό κέντρο μετά τήν ἄσκοπο καί ἀδικαιολόγητο ἐνέργεια προηγουμένων δημοτικῶν ἀρχῶν νά σταματήσουν τήν χρήση καί μάλιστα νά κατεδαφίσουν καί τόν ἄνω ὄροφο τοῦ ὑπάρχοντος καί λειτουργοῦντος Πνευματικοῦ Κέντρου, ἄνευ ἐμφανοῦς λόγου καί δικαιολογίας.

Ἡ πρόθεση ὅμως αὐτή τῆς δημοτικῆς Ἀρχής νά προβεῖ στήν ἀνέγερση τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ἐμβάλλει ὑποψίες, προκαλεῖ ἀπορίες καί θέτει ἀρκετά ἐρωτήματα γιά τήν συγκυρία τῆς ξαφνικῆς μετάβασης τοῦ κ. Δημάρχου μετά τοῦ ἁρμοδίου Ἀντιδημάρχου στήν Ἀθήνα, τήν συνάντηση μέ τόν ἁρμόδιο Ὑπουργό καί τήν συμφωνία – σύμβαση μέ τήν κρατική ἀ.ἐ. Ἐγνατία Ὁδός, χωρίς μάλιστα νά φέρει πρός συζήτηση τό θέμα στό Δημοτικό Συμβούλιο καί νά πάρει προηγουμένως σχετική ἔγκριση.

Τό θέμα ἀνεγέρσεως Πολιτιστικοῦ Κέντρου στήν πόλη μας τέθηκε εὐθύς ἀμέσως τῆς ἀποφάσεως τῆς Δημοτικῆς Ἀρχής νά σταματήσει ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ὑπάρχοντος τοιούτου, πλήν ὅμως παρʹ ὅλον ὅτι ἀποτελοῦσε αἴτημα τοῦ συνόλου τῆς καστοριανῆς κοινωνίας οἱ ἐκτοτε διατελέσαντες Δήμαρχοι καί λοιποί δημοτικοί Ἄρχοντες ἐκώφευαν στήν ἐπιθυμίαν τῶν συμπολιτῶν τους.

Εἴχα ἀρχίσει νά γράφω τό ἄρθρο αὐτό τήν 26η Νοεμβρίου, μόλις διάβασα τήν εἴδηση στό διαδίκτυο, λίγο ἀργότερα ὅμως ἔλαβα τό φύλλο τῆς ΟΔΟΥ της 29ης Νοεμβρίου με τίτλο «Καλά νέα, τά εὐχάριστα [νέα];», στό ὁποῖο ἀναφέρεται καί σχολιάζεται, στό κύριο ἄρθρο του, τό θέμα τῆς κατασκευῆς Πολιτιστικοῦ Κέντρου στήν πόλη μας καί μάλιστα ὑπερτοπικῆς ἐμβέλειας, καθώς καί ἡ εἰσήγηση τοῦ δημάρχου Καστοριᾶς γιά τήν ἔγκριση σύναψης προγραμματικῆς σύμβασης μέ τήν Ἐγνατία Ὁδό Α.Ε. γιά τήν ἀνέγερση πολιτιστικοῦ κέντρου.

Ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Δημάρχου στό Δημοτικό Συμβούλιο δέν δίδει πληροφορίες γιά πολλά προβλήματα τά ὁποία πιθανόν νά ἀντιμετωπίσει ἡ ἐκτέλεση τοῦ ἔργου, ἐνώ ταυτοχρόνως ἐμβάλλει σέ σκέψεις, ὅπως ἀναφέρω πάρα πάνω, διαφόρων ὑπονοιῶν καί ἐρωτημάτων.

Οἱ σκέψεις αὐτές καί οἱ ὑπόνοιες προβάλλονται καί ἀναλύονται λεπτομερῶς καί τίθενται καί σχετικά ἐρωτήματα στό κύριο ἄρθρο τῆς ΟΔΟΥ τῆς 29ης Νοεμβρίου, προβάλλοντας ἔτσι καί τούς πιθανούς προβληματισμοῦς τῶν Καστοριανῶν γιά τήν τωρινή ἀπόφαση τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε ὅμως, ὡς ἕναν ἁπλό Καστοριανό νά θέσω καί ἐγώ ἕνα ἤ δύο ἐρωτήματα. Τόσα χρόνια οἱ δημοτικές Ἀρχές δέν προέβηκαν σέ καμμιά ἐνέργεια γιά τήν κατασκευή τοῦ ἔργου. Θά μπορούσαν κάλλιστα νά προκαλέσουν μελέτες γιά τό κτήριο, τόν τόπο στόν ὁποῖο θά τό ἔκτιζαν καί ταυτοχρόνως νά ἐπιδιώξουν τήν ἐκμαίευση κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωση γιά τήν κατασκευή του.

Ὁ κ. Δήμαρχος θά πρέπει νά μᾶς ἐνημερώσει τί εἶναι αὐτό ἤ ποιό γεγονός συνετέλεσε νά λάβει τήν ἀπόφαση, χωρίς μάλιστα νά λάβει τήν σύμφωνο γνώμη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου γιά τήν ἀνέγερσή του τήν συγκεκριμένη τωρινή περίοδο, ὅταν μάλιστα διανύει τό τελευταῖο ἐξάμηνο τῆς θητείας του.

Γιατί ἐπιλέχθηκε ὁ τόπος ἀνεγέρσεώς του στίς παρυφές τῆς πόλεως καί δέν ἐπιλέχθηκε ἕνα οἰκόπεδο στά ὅρια τῆς ιστορικῆς περιοχῆς τῆς πόλεως, ὥστε νά δοθεῖ καί μία ἀνάσα στήν παλαιᾶ πόλη, ἡ ὁποία μέ τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου αὐτοῦ καί παρομοίων μπορεῖ κάλλιστα νά ἀναζωογονηθεῖ.

Στό Πολιτιστικό Κέντρο ἐκτός τῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων θά φιλοξενοῦνται καί ἀρκετά ἐπιστημονικά συνέδρια μέ τήν συμμετοχή πολλῶν ἐπιστημόνων, γηγενῶν καί ξένων. Ἐάν τό Πολιτιστικό Κέντρο ἀνεγερθεῖ στήν παλαιᾶ πόλη, οἱ σύνεδροι ἀναγκαστικά θά τήν γνωρίσουν, θά θελήσουν νά ἐπισκευθοῦν τά μουσεία, τά παλαιᾶ ἀρχοντικά καί τίς βυζαντινές ἐκκλησίες. Θά ἀνοίξουν διάφορα μαγαζιά τουριστικῶν εἰδῶν καί γουναρικῆς, καθώς καί καφετέριες καί μέ τόν τρόπο αὐτό θά δοθεῖ ζωή καί κίνηση στήν περιοχή. Γιατί τό Κέντρο Πολιτισμοῦ να εἶναι «ὑπερτοπικό»;

Ὁ κ. Δήμαρχος θά ἔπρεπε νά γνωρίζει -καί ἄν ὄχι ἄς ρωτοῦσε, ὅτι ἔργα ὡς τό Πολιτιστικό Κέντρο ἑνός δήμου γιά νά ὑλοποιηθοῦν ἀπαιτοῦνται προηγουμένως διάφορες διαδικασίες.

Κατ’ ἀρχάς προκυρήσσεται ἀνοικτός ἀρχιτεκτονικός διαγωνισμός ἀπό ἐξειδικευμένα ἀρχιτεκτονικά γραφεία τοῦ ἐσωτερικοῦ, μπορεῖ καί μέ συμμετοχή καί ξένων γραφείων, τά ὁποία θά ὑποβάλουν τίς μελέτες τους ὡς πρός τήν δομή τοῦ κτηρίου καί τήν ἐπιλογή τοῦ πρός οίκοδόμηση αὐτοῦ χώρου, τό κόστος τῆς ὅλης ἐργασίας τῆς μελέτης καί τῆς οἰκοδομήσεως, καθώς καί τοῦ ἀπαραίτητου σήμερα ὑπογείου χώρου σταθμεύσεως τῶν αὐτοκινήτων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι θά παρακολουθοῦν τίς διάφορες πολιτιστικές ἐκδηλώσεις. Ὁ χῶρος αὐτός θά πρέπει στήν προκειμένη περίπτωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς πόλεώς μας νά καλύπτει τίς ἀνάγκες 600 τουλάχιστων προσώπων, ὅσες καί οἱ προβλεπόμενες θέσεις τῆς κυρίας αἴθουσας ἐκδηλώσεων τοῦ Κέντρου. Ἀφοῦ ἐπιλεχθεῖ ἡ καλύτερη μελέτη τότε προκηρύσσεται ἕτερος διαγωνισμός, μειοδοτικός, γιά τήν κατασκευή τοῦ ἔργου ἀπό ἐξειδικευμένες πρός τοῦτο ἐταιρεῖες.

Ὁ κ. Δήμαρχος, παρά τίς διεθνῶς παραδεκτές ἀνωτέρω ἐνέργειες, ἐπέλεξε νά ἀποτανθεῖ καί νά συνάψει σύμβαση, ἀναθέτωντας κατʹ ἐπιλογήν σέ μιά ἑταιρεία, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἐξειδικευμένη σέ τέτοιου εἴδους κατασκευές καί ὡς ἐκ τούτου δέν κατέχει τήν ἀνάλογη πεῖρα.

Ἡ ἀνάθεση στήν ἑταιρεία αὐτήν θά μποροῦσε νά αἰτιολογηθεῖ ἐάν, ἐπειδή εἶναι κρατική ἑταιρεία, εἶχε ἐξασφαλίσει προηγουμένως οἰκονομικά κρατικά κεφάλαια, τά ὁποία θά συμπλήρωναν τό χρηματικό ποσό τοῦ κληροδοτήματος τοῦ ἀειμνήστου Ζήση Παπαλαζάρου. Κάτι τέτοιο ὅμως δέν ἀναφέρει ὁ κ Δήμαρχος οὔτε στήν είσήγησή του στό Δημοτικό Συμβούλιο, οὔτε στήν συνένετευξή του σέ ἐπιλεγμένα μέσα κοινωνικῆς ἐνημέρωσης. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι ἡ κρατική αὐτή ἑταιρεία ὑπάγεται ἤδη στό ΤΑΙΠΕΔ καί βρίσκεται στήν διαδικασία τῆς ἰδιωτικοποιήσεώς της. Ἐάν ἰδιωτικοποιηθεῖ ποιό θά εἶναι τό μέλλον τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου;

Ὅσον ἀφορᾶ τήν διάθεση τοῦ ὑπολοίπου ποσοῦ τοῦ κληροδοτήματος τοῦ ἀειμνήστου Παπαλαζάρου, ἐάν ἀρχίσει τό ἔργο δέν πρόκειται νά καλύψει οὔτε τό ἑν δέκατο τοῦ ποσοῦ πού θά ἀπαιτηθεῖ γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου. Εἶναι ζήτημα ἐάν ἐπαρκέσει γιά τίς χωματουργικές ἐργασίες καί τήν ἐκσκαφή γιά τήν δημιουργία ὑπογείου χῶρου σταθμεύσεως αὐτοκινήτων (γιατί σήμερα ὅλοι οἱ χώροι σταθμεύσεως αὐτοκινήτων πρέπει νά εἶναι ὑπόγειοι), καί τό πολύ νά ἀνεγερθεῖ ὁ σκελετός τοῦ κτηρίου.

Γιά τήν ὁλοκλήρωση ἑνός τέτοιου μεγαλεπήβολου ἔργου ἀπαιτοῦνται τεράστια χρηματικά ποσά, γιατί δέν εἷναι μόνον ἡ κατασκευή τοῦ κτηρίου, ἀλλά καί ὁ τεχνολογικός ἐξοπλισμός γιά τήν λειτουργία του. Γι’ αὐτά δέν ἀκούσαμε τίποτα.

Δυστυχῶς τά ἐναπομείναντα χρήματα τοῦ κληροδοτήματος θά πάνε, κατά τό κοινῶς λεγόμενο, στράφι, ἐνώ θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά κάποιο ἄλλο ἔργο πρός τό καλό τῆς πόλεως, καί τό Πολιτιστικό Κέντρο νά χρηματοδοτηθεῖ μέ κρατικά κονδύλια, ὅπως ἔγινε γιά ἐργα ὁμόρων πόλεων τῆς Δυτικής Μακεδονίας.

Ἐν κατακλείδι, ἡ ὅλη ὑπόθεση τοῦ ἔργου θά καταλήξει σέ ἕνα φιάσκο.Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2018, αρ. φύλλου 963.


Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ