26.7.19

Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς

Παράταση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού
με την ειδικότητα του εργοθεραπευτή

Το Σωματείο «Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. την υπ.αρ. 1 Απόφαση της Πράξης 11/20.07.2019 του Δ.Σ του Σωματείου ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη στελέχωση της δομής για την παρακάτω θέση και ειδικότητα, σε συνέχεια της υπ.αρ. 2 Απόφαση της Πράξης 9/21-06-2019 του Δ.Σ. του Σωματείου:
ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.

Περιγραφή της θέσης:
Ειδικότητα TE Εργοθεραπευτή (Κωδικός: ΕΡΓΟ) για την κάλυψη της θέσης του Κέντρου Ημέρας.
Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία ενστάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς www.autismkastoria.org
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της Δευτέρας 22/7/2019, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Πέμπτη 1/08/2019.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Ζάγκα Αριστούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ