22.7.17

Προκήρυξη θέσεως

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης προκηρύσσει μίαν ἐφημεριακήν θέσιν εἰς μικράν ἐνορίαν τῆς Νοτίου Ἰταλίας.

Ὁ ἐφημέριος τῆς ὡς ἄνω ἐνορίας θά ἀπολαμβάνει δωρεάν κατοικίαν καί ἱκανόν ἐπιμίσθιον (ἐάν λαμβάνει ἤδη σύνταξιν ἤ λάβῃ ἀπόσπασιν ἀπό τήν ἐν Ἑλλάδι Μητρόπολιν εἰς τήν ὀποῖαν ὑπάγεται ) ἤ μ&iot a;σθόν (ἐάν εἶναι λαϊκός) ἐπί τῇ βάσει τῶν καθοριζομένων μισθῶν ὑπό τῆς Ἰταλικῆς ἐργασιακῆς νομοθεσίας.

Ἀπαραίτηται προϋποθέσεις, οἱ ὑποψήφιοι νά εἶναι Ἕλληνες πολῖται καί πτυχιούχοι Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἀναγνωρισμένου Ἀνωτάτου ἤ Ἀνωτέρου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος.

Οἱ ὑποψήφιοι μποροῦν νά στείλουν τήν σχετικήν Αἴτησιν μέχρι τήν 31 Αὐγούστου ἐ. ἔ., διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, εἰς τήν διεύθυνσιν arcidiocesiortodossa@gmail.com, καταθέτοντες εἰς μορφήν pdf κα ί τά ἀκόλουθα ἔγγραφα:
  1. Βιογραφικόν Σημείωμα,
  2. Πτυχίον Ὀρθοδόξου Θεολογίας,
  3. Δήλωσιν συμφωνίας τῆς συζύγου διά μόνιμον ἐγκατάστασίν της εἰς τήν ἐνορίαν τοῦ συζύγου αὐτῆς ἐν Ἰταλίᾳ (διά ἐνδιαφερομένους ἐγγάμους κληρικούς καί λαϊκούς),
  4. Βεβαίωσιν τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου διά τό ἀκώλυτον τῆς ἱερωσύνης (δια συνταξιούχους κληρικούς),
  5. Γραπτήν Δήλωσιν τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου διά τήν πρόθεσίν του ὅπως ἀποσπάσῃ τόν κληρικόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης (διά ἐν ἐνεργείᾳ κληρικούς),
  6. Συμμαρτυρίαν καί Πιστοποιητικόν Χρηστοηθείας (διά λαϊκούς).
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ