11.1.18

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κ. ΠΗΧΙΩΝ: Μουσείο Γούνας
Τό ΠΙΟΠ εἷναι τό ἀρκτικόλεξο τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Ὁμίλου τῆς Τράπεζας Πειραιώς, τό ὁποῖο στούς σκοπούς του περιλαμβάνει καί τήν «ὑποστήριξη, διάσωση καί ἀνάδειξη τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς χώρας μέ ἔμφαση στήν βιοτεχνική καί βιομηχανική τεχνολογίια καί προωθεῖ τήν σύνδεση τοῦ Πολιτισμοῦ μέ τό περιβάλλον». Τό ἔργο αὐτό τοῦ Ἱδρύματος ὑλοποιείται διά τοῦ Δικτύου Θεματικῶν Μουσείων στήν ἑλληνική περιφέρεια.

Ἤδη λειτουργοῦν τά ἐξής θεματικά μουσεία: α) Μουσεῖο Μετάξης στό Σουφλί, β) Ὑπαίθριο Μουσεῖο Ὑδροκίνησης στήν Δημητσάνα Ἀρκαδίας, γ) Μουσεῖο Ἐλιᾶς καί Ἑλληνικοῦ Λαδιοῦ στήν Σπάρτη, δ) Μουσεῖο Βιομηχανικῆς Ἐλαιουργίας Λέσβου (Ἁγία Παρασκευή), ε) Μουσεῖο Πλινθοκεραμοποιΐας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα στόν Βόλο, στ) Μουσεῖο Μαρμαροτεχνίας στόν Πύργο Τήνου, ζ) Μουσεῖο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, στήν ὀρεινή Κορινθία. η) Mουσεῖο Μαστίχας στήν Χίο καί θ) Μουσεῖο Ἀργυροτεχνίας τά Ἱωάννινα.

Γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ του τό ΠΙΟΠ συνεργάζεται ἀποτελεσματικά μέ τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, τήν τοπική και περιφερειακή αὐτοδιοίκηση, τήν τοπική κοινωνία, καθώς καί με εὐρύ δίκτυο εἰδικῶν σέ θέματα περιβάλλοντος καί πολιτισμοῦ. Οἱ λειτουργικές δαπάνες γιά τά Μουσεία, καλύπτονται ἀπό τήν Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, γιά ὁρισμένα ἔργα, τό ΠΙΟΠ ἐπιδιώκει τήν συγχρηματοδότηση ἀπό ἐθνικά καί εὐρωπαϊκά προγράμματα. 

Εἷναι περιττόν, νομίζω, νά τονίσω τήν συμβολή ἑνός θεματικοῦ μουσείου, ὄχι μόνον στήν πολιτισμική ἀλλά καί στήν οἰκονομική ζωή τῆς κοινωνίας μιᾶς πόλεως ἤ περιοχής, ὅταν ἔχει νά ἐπιδείξει ἕνα προϊόν ἤ μιά τέχνη καί ἐπιχειρηματικότητα, ἐκτός τῆς προβολής της τόσο στό ἐσωτερικό ὅσο καί στό ἐξωτερικό καί ὡς ἕνα ἀξιοθέατον τουριστικόν προορισμό. Οἱ στατιστικές τῆς ἐπισκεψιμότητας τῶν θεματικῶν μουσείων παρουσιάζουν μιά συνεχῶς αὐξανόμενη ἀνοδική πορεία.

Στήν Καστοριά ἔχει ἤδη δρομολογηθεῖ, ἐξʹ ὅσων γνωρίζω, ἡ δημιουργία καί λειτουργία Μουσείου Γούνας καί ἔχει ἐπιλεγεῖ γιά τήν στέγασή του τό ἀρχοντικό Μπασάρα, στό ὁποῖο μάλιστα ἔχουν ἤδη ἀρχίσει ἐργασίες ἐπανόδου του στήν προτέρα του κατάσταση. Δυστυχῶς τό ἔργο ἀποκαταστάσεως τοῦ οἰκήματος καί ἡ ἐπιβαλόμενη ἐσωτερική διαμόρφωσή του, ὥστε νά καταστε ῖ ἕνα σύγχρονο λειτουργικό μουσεῖο, καρκινοβατεῖ, μέ ἀποτέλεσμα ἡ λειτουργία τοῦ μουσείου νά ἀναμένεται στό ἀπώτερο μέλλον.

Τά μουσεία διακρίνονται σέ ἐκθεσιακά καί θεματικά. Στά ἐκθεσιακά ἐκτίθενται ἁπλῶς σέ προθῆκες διάφορα ἀντικείμενα (ἐκθέματα) ἐνώ στά θεματικά, ἐκτός τῶν ἐκθεμάτων, ἀναπαριστάνονται καί παρουσιάζονται διάφορες εἰκόνες ἀπό τήν ζωή ἤ τήν ἐπαγγελματκή δραστηριότητα τῶν κατοίκων μιᾶς κοινωνίας ἤ μιᾶς περιοχής.

Τό Μουσεῖο Γούνας τῆς Καστοριᾶς δέν θά πρέπει νά εἶναι ἕνα ἁπλῶς ἐκθεσιακὀ μουσεῖο, ἀλλά θά πρέπει νά εἷναι ἕνα ταυτόχρονα ἐκθεσιακό καί θεματικό μουσεῖο. Ἐκτός τῶν ἐκθεμάτων τά ὁποία θά ἐκτίθενται σέ είδικῶς διαμορφωμένες προθῆκες – διάφορα ἀντικείμενα τῆς γουνοποιΐας, διάφορα βιβλία καί ἄλλα ἔντυπα ἀναφερόμενα στήν τέχνη καί διακίνηση τῆς γούνας καί ἄλλα σχετικά ἐκθέματα – θά πρέπει, σέ εἰδικῶς διαμορφωμένους χώρους, νά ἀναπαριστάνονται σκηνές τόσο τῶν διαδοχικῶν σταδίων τῆς ἐπεξεργασίας τῆς γούνας, ἀπό τήν διαλογή τῆς πρώτης ὕλης μέχρι τοῦ τελικοῦ προϊόντος, ὅσο καί τήν διαδοχική χρονική ἐξέλιξη τοῦ τρόπου ἐπεξεργασίας αὐτής.

Ὁ φορέας στὁν ὁποῖο ἔχει ἀνατεθεῖ τό ἔργο ὑλοποίησης τῆς δημιουργίας τοῦ μουσείου, φαντάζομαι ὅτι θά εἷναι ἰδιωτικής πρωτοβουλίας καί οὐχί μιά ἄχρωμη καί ἀδιάφορη δημόσια ὑπηρεσία, ἕνας σύλλογος π.χ. ἤ στήν καλύτερη περίπτωση ὁ Σύνδεσμος Γουνοποιῶν Καστοριᾶς “Ὁ Προφήτης Ἠλίας”, θά πρέπει, κατά τήν γνώμη μου, νά ἀρχίσει ἀπό τώρα, ἄν δέν ἔχει ἤδη ἀρχίσει, νά συγκεντρώνει διάφορα ἀντικείμενα ἄξια νά ἐκτεθοῦν μελλοντικά στό μουσεῖο καθʹ ὅσον μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου πολλά ἀπό αὐτά ὑπάρχει κίνδυνος νά ἀπολεσθοῦν, ἐάν δέ ὑπάρχει καί κάποιος διαθέσιμος χῶρος μποροῦν, ὁρισμένα ἀπό αὐτά, νά ἐκτίθενται στό κοινό.

Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη καί ἐάν μοῦ ἐπιτρέπεται, προτείνω ὁ φορέας ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τό ἔργο νά ἐπικοινωνήσει μέ τό ΠΙΟΠ, τό ὁποῖο μέ τήν ἵδρυση ἐννέα θεματικῶν μουσείων στήν ἐπικράτεια, διαθέτει τήν τεχνογνωσία καί πείρα καί μπορεῖ κάλλιστα νά τόν βοηθήσει, ὄχι μόνον σέ τεχνικά καί λειτουργικά θέματα, ἀλλά καί στήν ἐκμαίευση πόρων.
Στό διαδίκτυο καί στόν ἰστότοπο “Θεματικά Μουσεία” μπορεῖ νά βρεῖ τά στοιχεῖα τοῦ ΠΙΟΠ.


Στην φωτογραφία το αρχοντικό του Νεράντζη Αϊβάζη με δύο παλιές μηχανές γουναρικής.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 1 Ιουνίου 2017, αρ. φύλλου 888
1 σχόλιο:

 1. Romylos Mantzouras [facebook]11/1/18

  Θα ήθελα στο συγκεκριμένο θέμα που θίγει ο ακούραστος κ. Τασος Πηχιών να προσθέσω την προσωπική μου εμπειρία για το ζήτημα. Όταν στο περιθώριο κάποιας εκδήλωσης για την επιλογή της Καστοριάς στα επαπειλούμενα μνημεία της Europa Νostra , έτυχε να συνομιλήσω για το Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς και την πιθανότητα δημιουργίας και στη Καστοριά ενός Μουσείου Γούνας από το ΠΙΟΠ, με άτομο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού την περίοδο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
  Πληροφορήθηκα ( και δεν αμφισβητώ την αλήθεια των λεγομένων), πως είχε γίνει ήδη μια διερευνητική επαφή με τον επικεφαλής του Ιδρύματος, ο οποίος όμως ήταν αρνητικός, καθώς το Ίδρυμα έχει σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό και η επεξεργασία της Γούνας θεωρείται μια "βάναυση" τέχνη !!! Θα πει κανείς πώς αυτό δεν εμπόδισε το ΠΙΟΠ να χρηματοδοτήσει το Μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί, όπου παραδοσιακά οι ανυποψίαστοι μεταξοσκώληκες βράζονται ζωντανοί !
  Βέβαια κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει ένα Ιδιωτικό Ίδρυμα να του φτιάξει Μουσείο. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει το μαχαίρι και το καρπούζι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, πλην της Γούνας που το Μουσείο της βρήκε το δρόμο (ελπίζω) στο Αρχοντικό Μπασάρα, η Καστοριά έχει μια άλλη τέχνη εξίσου σημαντική και αρκούντως φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή της λιμναίας ναυπηγικής. Τα Καστοριανά καράβια είναι σκαριά μοναδικά και σε συνδυασμό με την παραδοσιακή λιμναία αλιεία αξίζουν μιας σοβαρής προσπάθειας προσέγγισης του ΠΙΟΠ.
  Αρχοντικά παραλιακά υπάρχουν πολλά. Παπατέρπου, Σκούταρη , Νατζή. Τζώτζα και Τσατσαπά. Όλα με άπλετη θέα στη λίμνη, αυλές και πάνω από όλα στέκουν κλειστά ή χωρίς μουσειακό περιεχόμενο επί του παρόντος και ανήκουν σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου. Όραμα και συνεργασία χρειάζεται....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ