3.1.18

U.N. General Assembly27 Φεβρουαρίου - 24 Μαρτίου 2017


«Δημοσιονομική εξυγίανση και πολιτικές διαρθρωτικής μεταρρύθμισης,
οι οποίες εφαρμόστηκαν στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ισλανδία,
στην Πορτογαλία και στην Ισπανία βάθυναν την οικονομική ύφεση,
αύξησαν περαιτέρω την ανεργία και τη φτώχεια»


Συμπεράσματα και συστάσεις 

από την Γενική Συνέλευση 

του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών


Μετάφραση: Χρυσούλα Πατρώνου-Παπατέρπου

[...] 77. Η εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και ο έλεγχος του δημόσιου χρέους είναι σημαντικά καθήκοντα. Όμως, η Ανεξάρτητη Αρχή ανησυχεί σοβαρά σχετικά με την παραδειγματική μετατόπιση, η οποία ρίζωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και η οποία υπονομεύει μία προηγουμένως εξισορροπημένη προσέγγιση για την εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας, ισότητας και κοινωνικής συνοχής, υπέρ μια δυσανάλογης εστίασης σε προϋπολογιστική πειθαρχία και ανταγωνιστικότητα. Πολιτικές λιτότητας συμβαδίζουν δυστυχώς πάρα πολύ συχνά με οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα τα οποία υπονομεύονται. Ταυτόχρονα, ανισότητες στο εισόδημα και στον πλούτο έχουν αυξηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

78. Δημοσιονομική εξυγίανση και πολιτικές διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, οι οποίες εφαρμόστηκαν στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ισλανδία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία βάθυναν την οικονομική ύφεση, αύξησαν περαιτέρω την ανεργία και τη φτώχεια. Σκληρές περικοπές των δημοσίων δαπανών στην κοινωνική προστασία, στην υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση, θέτουν υπό αμφισβήτηση το αν δόθηκε ικανοποιητική προτεραιότητα στην προστασία ευάλωτων ομάδων από τις συνέπειες της κρίσης. Επιπρόσθετα, κοινωνικοί εταίροι, οργανισμοί κοινωνίας των πολιτών, πληγείσες ομάδες και φυσικά πρόσωπα θα έπρεπε να έχουν καλύτερη ενημέρωση ως προς τον σχεδιασμό προγραμμάτων, κριτικής και αξιολόγησης.

79. Προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εφαρμόστηκαν χωρίς επίσημη αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα ή στις ευάλωτες ομάδες. Κριτικές προγραμμάτων και επίσημες αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούσαν κυρίως στο εάν οι οικονομικοί και δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονταν και περιελάμβαναν μόνο περιορισμένες αναλύσεις δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων και πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τον καλύτερο τρόπο στο μέλλον. Το να θεωρεί κανείς εκτιμήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως εξωγενείς σε τέτοιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, δεν αγνοεί μόνο τις νομικές υποχρεώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά στερεί τις συζητήσεις της σχετικής πολιτικής από μια κρίσιμη προοπτική.

80. Κατά την άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής, τα προγράμματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’  όψιν τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς επίσης και την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αλλάξουν τις επιλογές πολιτικής. Τέτοιες αξιολογήσεις θα έπρεπε να διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης με εκείνους, των οποίων τα δικαιώματα επηρεάζονται και της κοινωνίας των πολιτών και να είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματικές από το να αρκούνται σε άσκηση δεξιοτήτων για να έχουν κάποιο νόημα. Επιπρόσθετα, εκτίμηση παρελθοντικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης δεν θα έπρεπε μόνο να αξιολογούν, εάν κατάφεραν να μειώσουν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού, να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητα του χρέους ή να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, αλλά εάν εξασφάλισαν μία δίκαιη και ίση κατανομή του βάρους προσαρμογής εντός της κοινωνίας.

81. Η ανασκόπηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα έπρεπε να ενισχυθεί περισσότερο για να εξασφαλίσει τις υποχρεώσεις έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει πρόοδος για να επιτευχθούν οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να δίδεται το ίδιο επίπεδο προσοχής όπως σε εκείνους των οικονομικών και χρηματοοικονομικών στόχων.

82. Η οικονομία είναι ο υπηρέτης της κοινωνίας, όχι ο αφέντης της, και η χρηματοοικονομική πολιτική είναι εργαλείο, μέσω του οποίου οι Κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν υπηρεσίες προς το μέγιστο συμφέρον όλων, και όχι μόνο των προνομιούχων και των ισχυρών. Γι αυτό και είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουν την έκταση στην οποίαν τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα έχουν προστατευθεί επιτυχώς, τι κενά υπάρχουν και ποιος επηρεάζεται περισσότερο από την έλλειψη προστασίας των δικαιωμάτων του. Αυτή η πρακτική δεν θα επέτρεπε μόνο να γίνουν μαθήματα τα περασμένα λάθη για να γίνουν καλύτερα εφόδια για το μέλλον, αλλά θα εξασφάλιζαν την αντιμετώπιση και διόρθωση παραβιάσεων των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων του παρελθόντος.

83. Υπό το φως των παρόντων συμπερασμάτων, η Ανεξάρτητη Αρχή συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ακόλουθα:

α) Οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων της μακροοικονομικής μεταρρύθμισης και των προγραμμάτων χρηματοοικονομικής βοήθειας, τα οποία στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή τους·

β) Να αναπτύξουν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για την διεξαγωγή αξιολόγησης των επιπτώσεων των προγραμμάτων μακροοικονομικών μεταρρυθμίσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, βασιζόμενοι στα κανονιστικά στοιχεία των διεθνώς αναγνωρισμένων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και στις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων·

γ) Να εγγυώνται ότι τα προγράμματα χρηματοοικονομικής βοήθειας αναθεωρούνται και εκτιμώνται τακτικά όχι μόνον σε σχέση με τους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς τους στόχους, αλλά επίσης ενάντια σε μία σειρά στόχων κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να εγγυώνται την πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα, κατοικία, εκπαίδευση και σε δίκτυα υδροδότησης και αποχέτευσης·

δ) Να ενσωματώσουν τις υποχρεώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους για να εγγυηθούν ότι η υπηρεσία χρέους δεν υποτιμά τον δημοσιονομικό χώρο των κρατών ώστε να εξασφαλίζουν κοινωνική προστασία και προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας·

ε) Να ενσωματώσουν τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εγγυηθούν ότι οι συστάσεις οι οποίες γίνονται στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι συνεπείς ως προς αυτό.

στ) Να σχεδιάσουν έναν μηχανισμό παρακολούθησης και λογοδοσίας για να εξασφαλισθεί η προστασία και η πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ζ) Να ενισχύσουν την εντολή και ικανότητα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θεμελιώδη Δικαιώματα, να αναλύσουν την επικαρπία των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη και να προωθήσουν μία κριτική βασισμένη στα δικαιώματα οικονομικών και χρηματοοικονομικών πολιτικών στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

η) Να εξασφαλίσουν ότι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα οικοδομηθεί επάνω στις υποχρεώσεις, τις οποίες έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη βάσει του νόμου περί διεθνών και τοπικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πυλώνας θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των προσβεβλημένων φυσικών προσώπων και να βελτιώσει την επιβολή κοινωνικών δικαιωμάτων με δικαστικούς και διαδικαστικούς μηχανισμούς·

θ) Να λάβουν επείγοντα μέτρα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εντολοδόχους οργανισμούς ατόμων με αναπηρία, για να εμποδίσουν δυσμενείς και παλινδρομικές επιδράσεις των μέτρων λιτότητας στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα.

ι) Να παρακολουθήσουν την ικανότητα μείωσης της φτώχειας των παρόντων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και παροχών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων κατοικίας, υγειονομικής περίθαλψης και φορολογίας, με ξεχωριστή εστίαση στις ομάδες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων προσώπων με αναπηρία, μακροχρόνιους ανέργους, μονογονικές οικογένειες, παιδιά, μετανάστες, πρόσφυγες·

ια) Να καταβάλουν προσπάθειες για να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συναινέσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση επί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να σκεφτεί να προσχωρήσει στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη σε αναγνώριση της αλληλεξάρτησης και της αδιαιρετότητας, μίας ίσης σπουδαιότητας όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

84. Η Ανεξάρτητη Αρχή προτρέπει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να:

(α) Να επικυρώσουν το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο επί των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, επιτρέποντας παράπονα φυσικών προσώπων και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη καθώς επίσης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Παροχών για ένα Σύστημα Συλλογικών Καταγγελιών·

(β) Να ακολουθήσουν τη Σύσταση Βάσης Κοινωνικής Προστασίας, 212 (αριθμ.  202) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας σε μία προσπάθεια να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνουν την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης·

(γ) Να εφαρμόσουν συστήματα ελάχιστου εισοδήματος τα οποία θα μειώνουν αποτελεσματικά τον αριθμό των προσώπων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και να εξαλείψουν την ακραία φτώχεια·

(δ) Να προσαρμόσουν το κατώτατο ημερομίσθιο σε ένα επίπεδο, το οποίο, σε συνδυασμό με άλλα ευεργετήματα, στα οποία έχει πρόσβαση κάθε φυσικό πρόσωπο, θα επιτρέψουν στο νοικοκυριό του κάθε φυσικού προσώπου να καλύψει τις βασικές ανάγκες και να ζήσει με αξιοπρέπεια. [...]

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 1 Ιουνίου 2017, αρ. φύλλου 888

1 σχόλιο:

  1. Το σχόλιο είναι καλό, αλλά δε λέει το βασικό ποιοι ήταν αυτοί που τα εφαρμοσαν και ποιος ήταν ο πραγματικός τους σκοπός. Αυτοί που τα εφαρμοσαν ήταν αυτοί που δημιούργησαν την κρίση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ