6.4.18

Έγκριση του ΕΣΣΒΑΑ για την πόλη της Καστοριάς στο ΠΕΠ Δυτ. ΜακεδονίαςΤις αποφάσεις έγκρισης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 41.680.000 €, καθώς και τις αποφάσεις για τον ορισμό ως Ενδιάμεσων Φορέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 των Δήμων Καστοριάς, Γρεβενών, Εορδαίας, Κοζάνης και Φλώρινας,  υπέγραψε o περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αφορούν στην εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας με πληθυσμό πάνω από 10.000 κάτοικους, με σκοπό την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, την προώθηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ανασυγκρότησης των κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκαν από τους Δήμους Καστοριάς, Γρεβενών, Εορδαίας,  Κοζάνης και Φλώρινας Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακά Σχέδια υλοποίησης, τα οποία καθορίζουν ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις αστικές περιοχές, μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της προώθησης της καινοτομίας και τη διασύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, της ανάπτυξης δομών κοινωνικής προστασίας αλλά και οικονομίας με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη δημιουργία υποδομών και χώρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν:
• Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καστοριάς: «Καστοριά, ευρωπαϊκή πόλη να ζεις και να επισκεφτείς» με περιοχή παρέμβασης που περιλαμβάνει τις πολεοδομικές ενότητες «Παλιά πόλη», «Κάτω αγορά» και τμήμα της πολεοδομικής ενότητας  «Λεωφόρος Κύκνων-Γράμμου-Νταηλάκη), προϋπολογισμού 8.890.000 €.
Στην Κοζάνη 8.930.000 €, στην Πτολεμαΐδα 8.560.000 €, στην Φλώρινα 8.660.000 € και στα Γρεβενά 6.640.000 €.

Επιπλέον, οι εν λόγω δήμοι ορίστηκαν ως ενδιάμεσοι φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Ο Δήμος Καστοριάς θα επιδιώξει μέσω του ΕΣΣΒΑΑ την ανασυγκρότηση της περιοχής αυτής με δράσεις που θα συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην βελτίωση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας, στην κοινωνική αναζωογόνηση και στην απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση, στην δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και στην πολεοδομική οργάνωση της Καστοριάς.

Το εγκεκριμένο τελικό σχέδιο αποτελείται από τρεις άξονες προτεραιότητας. Ο άξονας προτεραιότητας 1. Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει δράσεις ανάπλασης του παραλίμνιου μετώπου (από διοικητήριο μέχρι τον «Σταυρό»), αστικής αναβάθμιση των πλατειών Μακεδονομάχων και Ειρήνης (Βαν Φλητ), συντήρησης του αρχοντικού Χριστόπουλου, καθώς και ανάπτυξης δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, ώστε να διασυνδεθούν οι επισκέψιμες περιοχές της πόλης και να διευρυνθεί ο «ζωτικός χώρος» υποδοχής και διαχείρισης ροών επισκεπτών σε ολόκληρη την πόλη.

Οι παρεμβάσεις αυτές -αναφέρει δελτίο τύπου του δήμου Καστοριάς- εξυπηρετούν τον κεντρικό στόχο του ΕΣΣΒΑΑ, που είναι να μετατρέψει την Καστοριά σε μια «ευρωπαϊκή πόλη όπου αξίζει να ζεις και να επισκεφθείς», συμβάλλουν όμως επίσης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών. Γι’ αυτόν τον άξονα διατίθενται το 21,82% των πόρων για την επίτευξη των δύο Ειδικών Στόχων (Ε.Σ.) που τίθενται από το πρόγραμμα (το 67% για τον Ε.Σ.1.1 και 33% για τον Ε.Σ.1.2).

Τις παραπάνω δράσεις αστικής αναζωογόνησης συμπληρώνουν καινοτόμες παρεμβάσεις διαχείρισης της Καστοριάς ως αναγνωρισμένου τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού, που περιλαμβάνονται στον άξονας προτεραιότητας 2, με εφαρμογή στρατηγικής διακριτής «ταυτότητας» της πόλης (branding strategy). Στον άξονα αυτό, υπάρχουν επίσης δράσεις στήριξης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, προώθησης ανέργων στην απασχόληση, στήριξης της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων και, ανάδειξης της πόλης της Καστοριάς ως περιφερειακού επιχειρηματικού πόλου.

Περιλαμβάνονται ακόμη καινοτόμες εφαρμογές «έξυπνης πόλης», καθώς και καινοτόμα συστήματα υποστήριξης της «Διακυβέρνησης» του Σ.Β.Α.Α. και ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των πολιτών και του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου γενικότερα, καθώς επίσης δράσεις στήριξης της διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων στην κατεύθυνση ενσωμάτωσης καινοτόμων ιδεών, μεθόδων και δραστηριοτήτων. Τέλος, στον άξονα προτεραιότητας 2 εντάσσονται δράσεις στήριξης της κοινωνικής συνοχής, τόσο μέσω βελτίωσης και παροχής «νέων» κοινωνικών υπηρεσιών, ιδίως μέσω δράσεων κοινωνικής καινοτομίας, όσο και μέσω βελτίωσης στοχευμένων κοινωνικών υποδομών. Για τον άξονα προτεραιότητας 2 διατίθεται το 21,93% των πόρων του ΕΣΣΒΑΑ και κατανέμεται σε τέσσερεις Ειδικούς Στόχους.

Στον άξονα προτεραιότητας 3 περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών και της οδικής ασφάλειας στην πόλη και στοχευμένες παρεμβάσεις χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές εφαρμογής της Σ.Β.Α.Α., ενώ με τις δράσεις πολεοδομικής οργάνωσης αναθεωρείται η πολεοδομική μελέτη και δίνεται η δυνατότητα υλοποίησής της σε όλο τον αστικό ιστό. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης-αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια αυξημένης επισκεψιμότητας, όπως κτίρια υπηρεσιών και σχολεία καθώς και εφαρμογή ΕΞΕ στο δημοτικό οδοφωτισμό. Στον άξονα προτεραιότητας 3 διατίθεται το 56,24% των πόρων του ΕΣΣΒΑΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ